மதம் தடை இல்லை - பெண் மொத்தம் 87
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் மதம்
R384065 S.ரேபேகா பெண் 201 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388579 R.சித்ரா ஆதி திராவிடர் பெண் 201 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386819 R.அருணாதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 22 DIPLOMA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386817 S.பிரேம்பிரியங்கா பெண் 23 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388179 A.செல்வராணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 12th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384131 M.துர்காதேவி பெண் 26 BE --- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385267 S.அருள்மாரி நாடார் பெண் 26 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA363116 G. யமுனா வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 27 5th std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377150 S. Mariya Viji PL பெண் 27 10th std Binding Work துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except Muslim
R384046 P.அமலா ஆதி திராவிடர் பெண் 27 BE தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387508 M.சசிகலா Inter – Caste பெண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R377475 A.Arokya Mary நாடார் பெண் 28 6th Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385473 P.புனிதா நாடார் பெண் 28 MCOM தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378873 V.லெட்சுமி சேனை தலைவர் பெண் 29 8th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382893 V.முனீஸ்வரி சைவ பிள்ளை பெண் 29 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384045 M.குளோரி எ குப்பம்மாள் ஆதி திராவிடர் பெண் 29 10th STD ---- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை முஸ்லீம் தவிர்த்து
R387640 A.மேரி கேத்ரின் வன்னியர் பெண் 29 6th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388719 B.இளவரசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379005 லேசிய கரோலின் மேரி முதலியார் பெண் 30 M.A B.ED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R379756 R.லதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380776 N.சீதாலட்சுமி மூப்பனார் பெண் 30 D.TED தனிய
ார்-
சிர
யை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385877 S.சபீனாபேகம் இராவுத்தர் பெண் 30 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384409 P.அனிதாவிண்ணரசி ஆதி திராவிடர் பெண் 30 8Th சொந்

தொழி
ல்/
டெய்
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378527 T.சௌமியா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 B.E Software
Professional
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379729 P. ரேவதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 MCA ____ விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382779 A.ஒளிஇன்பம் மற்றவை பெண் 31 BA,BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387431 V.நித்யஸ்ரீ முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 32 BSc MS தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379797 A.சுமதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 DIPLOMA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380130 R.ராஜலட்சுமி வன்னியர் பெண் 32 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380829 P.நான்சி ஆதி திராவிடர் பெண் 32 M.COM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387611 K.பாத்திமா இராவுத்தர் பெண் 32 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.,MBC OK
RA375878 R.லட்சுமிமாலா முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA311198 M. வேலன்கன்னியா எ இந்திராகாந்தி ஆதி திராவிடர் பெண் 33 B.Sc D.Ted தனிய
ார்-
சிர
யை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Hindu and Christian accepted
R382969 P.கவிதா PR பெண் 33 டிப்
ளமா
தனிய
ார்(
ர்ஸ
)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383514 P.ரோசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384219 M.ராபியா மற்றவை பெண் 33 12th Std தையல

வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385400 விஜயகலா (எ) கலா மறவர் பெண் 33 +2 தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA330511 S. நீலாதேவி மறவர் பெண் 34 BE(EEE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388771 P.யோகலெட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381331 R.ராஜலட்சுமி. நாடார் பெண் 35 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384201 C.லதா PR பெண் 35 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
நர்ஸ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை EXCEPT MUSLIM
R387525 A.லதா மற்றவை பெண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388532 P.சுமிளா வள்ளுவர் பெண் 35 MPhil அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R379632 P.பிரியா ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382543 R.SUJA மற்றவை பெண் 36 B-PHARM Manager-Bang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384343 J.ராணி நாடார் பெண் 36 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377063 K.மலர்கொடி ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 9th std Unemployed துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை Except Muslim
RA378664 A.ஜெயந்தி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 37 MSc MPhil தனிய
ார்-
சிர
யை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381684 V.தீபா கவரா நாயுடு பெண் 37 BCom தனிய
ார்ப
ணி-ப
ண்ட
ச்ச
ரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381954 P.ELSY KARNAB MERIUM முதலியார் பெண் 37 BA ENGLISH,
BEd.,
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382474 J.ஜெசிந்தா பிள்ளை பெண் 37 BBM -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA377299 A. ஜெனிபர் ஜாஸ்மின் PL பெண் 38 MSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376071 S.ஆனந்தி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 38 10th Std டெய்
லரிங
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378045 C.Kanimozhi ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 M.Tech Asst
Professor In
Anna
university-T
richy
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Hindu,Christian OK
R387246 M.அருள்மேரி பெண் 38 MSC BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
RA375331 P.சாந்தகுமாரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 MA,B.ED தனிய
ார்-
சிர
யை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை muslim not excepted
R387376 K.ஹில்டா மேரி ஆதி திராவிடர் பெண் 39 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376297 R.பிரதிபாமேரி கள்ளர் பெண் 40 DEEE கால்
நடை
ஆய்வ
ாளர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381672 T.பஞ்சவர்ணம் ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384365 D.விஜி வெள்ளாளர் பெண் 40 10th Std. தனிய
ார்
பணி
(சமை
ல்)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384571 D.விஜி நாடார் பெண் 40 10th Std. தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378923 N.P.சாந்தி ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 BA.,BL.,ML
(Doing)
part time விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381471 R.அம்மு நாடார் பெண் 41 12th Std ---- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386361 K.பொன்னுத்தாய் மருத்துவர் பெண் 41 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R379018 மும்தாஜ் இராவுத்தர் பெண் 42 BA ---- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380623 J.சாந்தி மற்றவை பெண் 42 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381291 D.பானுமதி மறவர் பெண் 42 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி except musilim,BC,MBC OK
R383610 P.தீபா முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 42 BSC -- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386865 A.அமுல்ராணி நாடார் பெண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376690 M.விஜயா நாடார் பெண் 43 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377434 A. ஆரோக்கிய மேரி மற்றவை பெண் 43 12th std டெய்
லரிங
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை muslim not excepted
RA379003 P.ஆரோக்கிய செல்வி நாடார் பெண் 43 MA,BED சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382927 T.சரோஜா Inter – Caste பெண் 43 12th std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382984 R.ஆரோக்கிய மேரி Caste No Bar பெண் 44 Bcom தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை muslim not excepted
R387746 R.ரஞ்சிதா வன்னியர் பெண் 44 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA328385 V. SHANTHI ஆதிதிராவிடர் பெண் 46 BSC(Agri) Working at
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381227 G.சங்கீதா முதலியார் பெண் 46 B.COM டெய்
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378105 S.ஆரோக்யமேரி ஆதி திராவிடர் பெண் 48 8th std Unemployed திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379029 M.ரூபினி நாயுடு பெண் 48 10th Std -- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352885 A.சகிலா பேகம் மற்றவை பெண் 49 12th std,
Typewritting
--- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379080 V.எழிலரசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 49 B.SC,B.ED அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377910 G.ஷீலா PR பெண் 50 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375587 D.உஷா அன்பரசி நாடார் பெண் 54 Bcom அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st/bramin/muslim
R386529 R.நந்தினி வெள்ளாளர் கவுண்டர் பெண் 54 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378371 A.நேவீஸ்மேரி வெள்ளாளர் பெண் 56 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except Muslim
R386506 V.சுகந்தா வெள்ளாளர் பெண் 59 10th Std -- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை muslim not excepted
RA378908 M.கிரிஜா செட்டியார் பெண் 61 BA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 87
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony