பிராமின்-ஐயர் - ஆண் மொத்தம் 583
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA359268 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 201 MCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயங்கார் ,ஐயர்
R379681 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 27 11th std புரோ
கிதர
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390919 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 28 BTech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயர் சம்மதம்
R389713 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 29 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்-CTS
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி ஐயர் OK
R396582 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 29 MBA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin Ok.
R388046 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 30 MSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai saiva chetiyar saivam
R388714 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 30 MCA தனியார்
கம்பெனி
மென்பொறியா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R388760 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 30 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R391803 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 30 MCA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392716 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 30 Msc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R394874 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 30 BE தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373091 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 31 12th std PROHITHAM,
TEMPLE
ARCHAKAR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,thelungu,kannada
RA359110 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 31 BE(Elec&Tele
com)
Business Analyst - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388753 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R393587 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 31 ME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R393718 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359221 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 32 B.Tech TCS - Chennai துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA366637 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 32 B.Tech Software –
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378015 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 32 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA379286 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 32 MSC,MBA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-பெங
களூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Ok
R383099 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 32 12th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer OK
R384168 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 32 B.COM தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390709 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 32 BSc BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R391208 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 32 MCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R391876 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 32 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396143 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 32 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378151 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 12th,
Diploma
தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379684 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389030 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389036 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R389525 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 BE வெளிநாட்டி
ல் வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R389571 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 MCA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389876 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 MBA தனியார்
வங்கி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின்
R390689 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391262 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 Diploma சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391833 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394494 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 33 MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA375658 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 34 B.TECH,MBA HR
MANAGER-CHEN
NAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359162 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 34 BE,MBA Sr.Manager-Bangalore விவாகரத்து ஆனவர்
RA359226 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 34 MS(S/W Engg) Manager -
MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359235 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 34 B.Tech,MBA Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366992 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 34 ITI Driver-Oraka
dam
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378401 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 34 M.COM, Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376878 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 34 10th Std Govt Bank
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
R381171 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 34 10th std சொந்த
தொழில்
-திருநெல்வ
லி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381511 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 34 Diploma in
Electronics
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R382254 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 34 MBA தனியார்-கு
ுக்கள்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R392205 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 34 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386244 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391991 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 34 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392023 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 34 BCOM தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R375578 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 B.COM, MBA FOREIGN
EMBASSY,
CHENNAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA311160 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 35 MFC,ICWA Accountant - Dubai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer accepted
RA313014 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 MBA SENIOR
CUSTOMER
CARE
EXECUTIVE
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375674 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 BE DIRECTOR-SALES IN AN IT
COMPANY AT NETHERLANDS
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA356938 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 35 MBA Prod
Maintenance
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359068 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 35 B.Com, MBA Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
RA359102 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 BE(Mech) Project
Manager -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359117 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 B.Tech(IT) Manager-Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA375937 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 BSC(CS) Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373485 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 BSC,MBA Private-Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Thelungu & Kannada Bramin Ok
RA375668 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 BA(LIT) Cashier-TNEB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bramin
RA376549 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 B.SC Private Company - Driver திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379040 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 DME Foreign
இன்ஜ
ினீய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer and Saiva Pillai
R385061 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 Diploma Own திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer & Iyengar OK
R391243 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R391287 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392916 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R393543 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 BSC MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R394461 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R395895 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 35 BCA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R365905 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 36 MBA MFM
IATA.DGR
Branch head,
Martin
Bencher
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA308193 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 B.TECH, MBA MANAGER BANKING SECTOR, CARD
SECTION US
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BRAHMIN OK
RA359196 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 36 B.Com,Tally Cashier-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA315644 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 M.Com /
Commerce
Pvt Sector விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R372312 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 CA PNB METLIFE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375853 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 36 ME Engineer - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394706 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 BSc,MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA357081 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 MCA Working at Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359164 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 36 MCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359319 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 36 B.Com,NCFM,(
M.Com)
Branch Manager -Chennai துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359363 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 B.Tech,MBA Asst.
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359648 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 BE Working at Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366639 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 36 MBA Manager
-Chennai
துணையை இழந்தவர்
R372236 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 CA INTER TCS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375671 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 MSC(IT) Software
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378732 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 MSC தனியார் -
மும்பை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381533 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 BCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R381659 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 36 12th Std புரோகிதம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin,Saivam OK
R386843 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387125 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 36 MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388957 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 36 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R389501 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 BSC பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389555 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 36 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R390636 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 36 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R391678 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 ITI(EEE) சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin,Saiva pillai ok
R394043 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397021 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 36 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375828 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 MBA MNC - Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359206 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 MS IT
Manager-Cali
fornia
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375746 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 M.Com Auditor-Trichy திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,pillai,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA375620 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 MSC,MMS Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA356819 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 37 BE HR Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Bramins all
RA356824 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 CA Chartered
Accountant
in Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA356995 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 B.Tech Software line Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R372746 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 M COM MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok
RA359054 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 BE,MS Maintenance Manager - Canada விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359108 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 MCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359135 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 MCA Software Engineer-Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar
RA359215 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 BCA,MSW HR -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359273 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 B.Com சாப்ட்வேர்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok,Saiva pillai
RA359346 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 M.Com,MBA Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA377045 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 B.Com,MBA, Exceutive விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin Ok
R374424 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 M.Sc.Compute
r Science
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Brahmin ok
RA376721 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 BCom Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379279 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 BE (ME) Foreign
சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381325 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 10TH தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர்
R380729 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 BE பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
இஞ்ச
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R385198 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 BA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R385411 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385413 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 12th Std அரசு வேலை
-ஓய்வு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385763 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388180 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 Bcom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388458 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389024 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 BCOM தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம்
R389609 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி ஐயர்
R389848 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 MCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390392 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392064 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 37 BE,MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயங்கார் சம்மதம்
R392350 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 37 B.com, MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374245 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 BE SOFTWARE EINGINEER, BANK OF
AMERICA
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359129 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 MCA Senior
Software
Engineer-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359184 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 B.Corp,MCA Business - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin ok
RA359255 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 38 B.Com,MBA Bank Manager
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok
RA359310 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 B.Tech Project Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359311 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 Diploma Technical
Support
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
R361274 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 MSc(Bio-Chem
)
TCS Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bramins any Ok
RA366621 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 38 MBA Marketing
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
R372389 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 MCA, Cert
IIM CAL
Sr. Software Engg. விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Iyer,Iyengar only.
R372911 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 38 BE,MS தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vegetarian
RA375294 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 38 B.Com Finance Professional-vice
president
விவாகரத்து ஆனவர்
R376854 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 38 MBA SHARE MARKET பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382437 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 12th Std சொந்ததொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivapillai,mudhaliyar ok
R385948 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388263 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 38 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390510 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391033 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391171 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 12th Std (BA
Discontinue)
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391749 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 BCOM MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R391773 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R392260 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 MSC Bed ஆசிரியர் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394677 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 MD (AM) ,MS
(PSY&COUN),
M.DIP (ACU)
- External
தனிய
ார்(
ெடி
்கல

கம்ப
ெனி)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R395105 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 38 MCA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிராமின் ok
R395398 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 diploma manager திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R397152 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 38 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் any
RA359197 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 B.Com IT
Professional
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
R375630 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 B.com officer in Hindu, Madurai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA356973 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 MSC Officer துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357012 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 BE ADMN OFFICER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA359056 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 39 BA,(MFM) Electrician
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA359060 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 MSC, M.Phil Sr. Executive - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC BUT SAIVAM ONLY
RA359072 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 M.Com,MBA Business -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359104 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 39 MBA,(AMIE) Private-Manager துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359158 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 39 Yajur veda
Pandit
Vaideegam -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
RA359219 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 12th Gurukkal-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359259 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 BE,MS(USA),(
Ph.D)
Asst
Professor-ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359263 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 ACA,(M.Com) Private company விவாகரத்து ஆனவர்
RA359298 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 MBA (UK),
MHRM,GPHR
Management
Consultant-B
angalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA359301 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 BA,Post Dip
IATA
Travel Desk Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
RA359336 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 B.COM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
RA359350 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 DEEE Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA375618 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 B.E,MS Software
Engineer-USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA377575 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 12th Std Cashier,Driver விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, SAIVAM ONLY
RA377500 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 B.Tech Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379067 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 MA Own Shop-Asian Paints Dealer துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saiva Pillai/Any vegetarian ok.
R393918 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384411 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 10th மேனேஜர்,மா
்க்கெட்டி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R386077 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386861 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388099 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 MBA (Banking
& Finance)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388433 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 BTech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388698 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R388743 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 39 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391722 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392030 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392501 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 39 BCOM,MSCIT சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393186 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok.
R393243 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395147 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
வங்கி பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R395367 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 39 Bcom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395482 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 39 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R396651 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R397060 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 39 BE MS தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BRAHMIN OK
RA356814 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 40 Diploma in
Engg
Regional
Service
Manager at
chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் Iyer,Iyengar only.
RA357017 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BE,MBA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Bramins all
RA357068 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 40 BE Software
professional
at Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bramins all
RA359070 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 B.Com(Hons),
MCA
Project Lead-Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359103 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 B.Com,PGDCA,
MFM
Asst
Manager-Musc
at
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359111 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BE Asst.Manager - Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA359170 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 B.Sc,MBA MNC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer/Iyengar
RA359173 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 40 B.Com,Dip.Co
m
Asst.Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar
RA359176 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 40 MBA Sr.Manager-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359179 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 M.Com Flutist -Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA359222 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BE Team Leader
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359307 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BCS Airline Crew துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி subsect-no bar
RA359309 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 MCA Lead Engr -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA359333 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 DECE,BBA Deputy Manager - Reliance விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365860 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BBA Hotel
Proprieter -
Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st avoid
RA366775 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 40 MBA Working in SBI Security pvt
Ltd.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar,Iyengar,Iyer
R371334 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BE Sr.Engineer-
Design
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378445 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BCA பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Brahmin ok
R376185 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BBA, Dip in
Music
Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378062 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BCOM SCHOOL JUNIOR ASSISTANT விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok,Inter caste Brahmin ok
R378875 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 40 b.com pharma owner திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி iyer, any brahmin or saiva pillai
RA379196 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 M.COM,M.COM தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383079 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 M.COM ,M.A தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R385071 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 40 MCOM MPHIL
PHD
தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386170 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 MCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R386005 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387312 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 D.PHARM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R387724 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389373 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 MCom MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390404 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 டிப்
ளமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R390604 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BCom( MBA) தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிராமின் ஓகே
R391132 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 DIPLOMA பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R391708 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R393189 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 BA அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R393287 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R394557 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R396296 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 B. Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிராமின் ஓகே
R396275 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 40 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA301990 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 B.B.A TeamLeader விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378286 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 B.Com English trainer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவம் மட்டும்
RA356793 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 41 MCA Software
Engineer
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357047 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 BCA Executive at Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359093 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 B.Sc,PGDSD,M
CA
MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359096 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 MBA Bank Manager-Abudhabi விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359114 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 MCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
RA359139 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 B.Sc,MBA Project Manager - Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA359210 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 BE IT Engr -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359276 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 BE(ECE) Banker விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
RA359338 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 B.COM, CA,
ICWA
Manager
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359353 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 B.Com,PGDCA, Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
RA359354 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 41 B.Sc,MBA MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA359738 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 DCT, DCE,
CAD(Auto)
Asst Manager-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar
RA366625 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 ME Professor-Tu
tucorin
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar Ok
R379888 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 MBA பிரைவேட்
கம்பெனி
ப்ராஜெக்ட்
மேனேஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R387005 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388272 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 41 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any saivam ok
R388889 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391824 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 PHD தனியார்
உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R394124 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 BCOM சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396333 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 துணையை இழந்தவர்
R396925 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 41 திருமணம் ஆகாதவர்
R375695 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 10th Std Real estate திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Telugu & Madhwa ok
RA356789 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 B.Com Reveniue
Department
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Bramins
RA359120 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 42 MA(LIT),NCFM Business Consultant-Vadapalani
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359153 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 42 MA(Adv)Dip(M
ultimedia)
Sr.Architech
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359295 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 42 MCA Sr.Associate - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA359300 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 MBA Senior
Officer-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA359316 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 PG Sr.Consultant-USA விவாகரத்து ஆனவர்
RA359323 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 MBA (IIM) Private work விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R370649 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 42 BE Architect விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375938 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 B.COM Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375143 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 42 DME Catering Service துணையை இழந்தவர்
R376460 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 B.L அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376466 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 BA (English) Office Assistant விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376684 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 Msc,M.Tech, Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R378370 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 42 MA Govt. Primary Health
Centre-ICTC Adviser- Thellar
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin ok
R388188 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 42 BBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok
RA378243 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 42 BA,ML Librarian திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer
R382556 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 42 10TH Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383443 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 BCOM தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383810 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
வேலை
(ப்ர
கித
்)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவம் மட்டும்
R385074 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 42 MA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392323 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 42 MSW தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394734 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 42 Diploma சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R395209 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375579 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 B.Sc,MCA Project Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359204 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 43 BBA,(MBA) Manager MNC
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
RA359199 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 DME Jr. Engr -Melmaruvathur விவாகரத்து ஆனவர்
RA357043 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 43 MSC Software
line
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360614 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 10th Std Pvt Work-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin Ok/BC Caste
R375687 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER,IYENGAR ONLY
RA375696 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 BE, MBA Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-muthaliyar,chettiyar,pillai,karkatha vellalar
RA359107 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 M.Sc Software
Engineer-USA
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359124 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 M.Com,DCA Jr.Executive - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer/Iyengar
RA359150 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 43 ME,(Ph.D) Asst
Professor-ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer/Iyengar
RA359228 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 DECE Engineer-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359231 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 43 12th std Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar
RA359272 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 B.Com,MBA Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA359317 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 M.Sc Sr.Associat
e -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359341 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 BE(EEE),(MBA
)
HCL - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA366648 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 MA Temple
Priest-Dindi
gul
விவாகரத்து ஆனவர்
R389567 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 PGDCA,PGDCHN சொந்த
தொழில் / ARCHAGAR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் iyer and iyengar
R373257 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 43 Diploma Engineer துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA375159 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 43 M.A.Ph.D Teacher - Yoga விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any brahmin ok
R381946 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 10th Std prohitham திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R385818 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 43 B.Com தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386921 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 BA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388398 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 43 BBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388599 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 BCOM PGDCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389152 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 MSc,MBA சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Brahmin ok
R390451 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயங்கார் சம்மதம்
R391225 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 43 BCA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R391442 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R392026 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 ME தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R393219 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 43 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393304 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R395789 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396261 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 43 BSc MBA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி WITH OUT CHILD ONLY
R396759 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok
R303126 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 B.Com., Accounts Officer Coimbatore துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA315683 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 B.Com, MBA Senior
Project
Manager
(Account
Delivery) at
Polaris
Software Lab
Ltd.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer ok
RA375625 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 B.SC.MBA PROJECT MANAGER-CANADA விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
RA375660 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 10th std OFFICE
ASST-CHENNAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA356939 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 ICWA Asst.Manager Finance விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA357004 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 MBA BPO விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA357029 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 Bcom.,MBA Bank at pune விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357092 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 44 BE Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359105 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 BA Admin - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359287 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 B.Sc., Manager HDFC
Bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok
RA377265 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 10TH, ITI PRIVATE ELECTRICIAN விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Brahmin ok
R372694 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 MBA BPO
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any braminthelungu/kannada/marati,saivapillai
RA376492 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 10th std Hotel Management விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378867 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 44 MA திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva Pillai,Saiva Mudaliyar,Iyer
RA379360 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 BE Civil Engineer திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin OK
R379781 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 MBA தனிய
ார்-
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380565 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 44 B.COM தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381330 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 BSC,MBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R381368 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 Diploma சொந்த
தொழில் -
திருப்பூர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381559 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 10Th குரு
க்கள
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383592 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 MCA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385233 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 44 B.A காசா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388524 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 BSc அரசுபணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389954 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R390118 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 44 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395663 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395939 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 BSC சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396034 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 44 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R396747 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397009 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 44 திருமணம் ஆகாதவர்
RA307795 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 B.Com Private Company Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMINS OK
RA375147 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 MA Own
Business-Ele
ctrical Shop
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok
RA359194 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 45 B.Sc,MBA Foreign-Singapore விவாகரத்து ஆனவர்
RA356959 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 MBA SOFTWARE
PROGRAMMING
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA356976 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 45 MCA Working at Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA357000 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 BE Centre for
Advanced
Techonology
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357013 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 45 BE(EEE) Software Engineer Chennai துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA359229 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 B.Sc Time Keeper
- Corp of
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377059 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 BCOM sr..ssales manager துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Kannada,Thelungu Bramin Ok
RA376294 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 B.Sc Own Medical
Distributor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER/IYENGAR/KANNADA MADHUVA ACCEPTED.
RA359171 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 BE,MBA Supply Chain Engr விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359246 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 45 M.Sc,MPhil,M
.Ed,(Ph.D)
Asst Prof -
Kanchipuram
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok
RA359332 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 MBA Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359342 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 45 B.Com,MBA Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA361656 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 Bcom Own Business - Tanjore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
R362129 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 BBA ASSISTANT
MANAGER,
FIRST FLIGHT
COURIER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Branims
R371506 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 45 BCOM,MCA BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin, saiva pillai,saiva mudali
RA378933 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 45 7 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R379272 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 BBA.,DCA.,DC
M.,
COMPUTER SERVICE ENGINEER திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any iyer and iyengar
R382051 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382329 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 45 8TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any bc ok
R383445 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 MA வெளி
நாட்
டுபண
ி(கோ
ில்
அர்ச
்சகர
் )
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384308 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 BSC PHYSICS
PGDCS
SOFTWARE TRAINER துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385521 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388167 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 12th Std சொந்த
தொழில்-புர
கிதர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R390189 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 45 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயர் சம்மதம்
R391007 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391043 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R391068 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 45 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R392487 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 MCA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயங்கார் சம்மதம்
R393551 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 45 BCOM சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R301743 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 MA, PGDBA, Team
Lead/Sr.
Quality
Analyst
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R302502 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 M COM Advt Officer-Trichy விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R303417 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 degree executive,
trichy
துணையை இழந்தவர்
RA318046 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 46 B.Sc Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMINS
RA356770 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 MA EDITOR விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA356797 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 M Com
.,AIII.,
அரசு பணி -
பட்டுக்கோட
்டை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Brahmins ok
RA357078 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 CA Accountant விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359267 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 M.Com Advt Officer-Trichy விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin ok
RA359284 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 46 B.Com Clerk in
Bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA359321 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 B.Com Transport Manager-Vijayavada விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,thelungu,kannada
RA359322 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 BCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-pillai,muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA359343 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 DCE Skilled Operator விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
R367226 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 46 B.Sc., B.Ed பட்ட
தாரி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
R371524 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 46 BA WORKING IN CANCER INSTITUTE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any brahmin ok
R373000 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 46 B.com Executive -
classicstrip
es.p ltd
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin
RA375229 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 BA MECHINE OPERATOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-pillai,muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA375485 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 M.COM,(MBA) ACCOUNTS
MANGER-CHENN
AI
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378075 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 DIPLOMA PRIVATE திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva Muthaliyar, Chettiyar, karkatha velalar saivam
R379675 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 B.SC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R384841 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 46 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிராமின்,பிள்ளை,முதலியார்
R385662 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R388977 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389685 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390219 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 46 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R391560 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 46 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R394549 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 46 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R397082 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 46 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA375580 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 B.Sc,B.Ed Area Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA312811 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 47 B.SC, B.TECH RAK, DUBAI விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bramin Iyer ok
RA315657 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 B.C.A /
Computers /
IT
MNC company, Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyyer ok
RA375692 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 B.COM, MBA CHIEF
MANAGER-CEHN
NAI
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
R375552 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 47 BCom, MA -
Music
Sr. Asst in LIC of India விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Brahmin - Iyengar, Iyer, Kannada
RA376018 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 COP II
Class,WPC
Radio
Serveyor -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391539 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376021 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 CHEMICAL
TECHNOLOGY
RADIO
OFFICER
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் other than SC,ST & MBC
RA359269 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 B.Sc,MCA Central Govt விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
RA365827 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 47 MCOM, CA Pvt
Company-Tiru
ppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R367166 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 47 Computer
Science
Admin Executive பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer,Iyengar only
RA375470 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 47 BE Lecturer-Kud
iyatham
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376366 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 B.E. Team Leader-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379260 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 DME தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379398 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 47 B.Com கிளார்க் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R385605 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 12th Std பிசி
னஸ் +
விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R385959 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 47 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386962 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R387156 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 12 th சொந்தத்தொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் any k
R393721 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395992 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 47 MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396852 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 47 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396874 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 47 BA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
RA375584 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 M.COM Private-Hyde
rabad
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin thelungu,kannada
R375634 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 MA software விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA356922 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 48 12th Std Shipping
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Iyengar Only
RA359234 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 B.Sc Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar/saiva pillai
RA359278 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 MBA,DCA,BGL HR Admin
Head-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok
R366264 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 10th Std மீடியா விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA378842 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 10 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R379989 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 9TH கோவில்
கணக்காளர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Piramin/ Iyyangar
R380187 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 48 MSC,M.PHIL,B
.ED
அரச

உதவி
பெரு
ம்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380639 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 48 10th std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர்
R380654 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 9 th பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R387368 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 10th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R388602 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok
R389204 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 BL,ACS(Inter
)
அட்வொகேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R391165 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396030 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 48 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA359198 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 49 MA Gazetted
Officer-Chen
nai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA375614 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 B.COM,PGDCA ASST MANAGER திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA357036 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 CA AMERICAN
GOVT
SERVICE, USA
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359142 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 M.Sc(IT) IT Analyst -ABUDHABI விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CASTE - SAIVAM ONLY
RA359217 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 BSc,HDCS,MBA Sr.
Consultant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin ok
RA359293 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 BE Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar ok
R372705 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 Diploma
Civil Engg
Senior
Purchases -
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER AND IYENGAR ONLY.
R375422 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 Msc(IT) SAP SD-MM Data Controller விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376263 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 BA Private-Asst
Manager
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Thelungu,Kannada ok
RA376464 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 B.COM Share Market விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376787 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Telugu & Kanndam Bramin ok
R393570 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 BSc தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380445 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 49 B.Com பிரை
வேட்
டெபு
டி
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER,IYENKAR OK
R381805 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 BA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381956 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 12th Std prohitham திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R393563 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R387577 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387789 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393209 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 MSc MPhil
MEd
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393589 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 49 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R393664 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393704 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396345 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 49 BA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
RA313280 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 50 SSLC Sree Padmanabha Swamy
Temple,Thiruvananthapuram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375846 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 50 B.Com TNEB - GOVT திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA375615 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 10th std Technical Electrician விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R375636 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 B.Com Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar accepted
RA378535 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 M.Com Private Company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373237 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 BA Pvt
Company-Pond
ichery
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam, Saiva Pillai, Muthaliyar, Chettiyar, Karkatha Vellalar
RA359166 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 DEEE Director - Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA359289 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 50 B.Com Manager -
Pvt Bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA359314 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 BE,ME,MS(USA
)
Technical Manager - Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA359335 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 50 BA,MEPZ Private work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any iyer and iyengar
RA373162 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R374714 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 50 MCOM, ICWA Chartered
Accountant-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA375266 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 12th Std,
DMLT
Lab Technician துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok
R376995 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 50 M.COM,AICWA Employed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R379430 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 10th std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380582 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 10 th std தனிய
ார் -
கரூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R381261 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 12th சொந்ததொழில
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383054 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 MCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383593 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 MSC,MPHIL,PH
D
அரசு வேலை திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386276 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386852 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391452 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R391461 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 50 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் & எனி சைவம் சம்மதம்
R391764 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 50 BCom சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393107 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 B.COM., DBM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393786 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R395331 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 MA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395658 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375622 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 51 B.COM ASST EXECUTIVE-BANGALORE விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
RA357020 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 51 Bcom Asst.Manager
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA359058 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 51 MS,Ph.D Professor - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin ok
RA359327 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 51 BE Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365830 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 51 10th Std Progithar-Cuddalore விவாகரத்து ஆனவர்
RA375408 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 51 PhD UNIVERSITY
PROFESSOR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379152 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 51 BBA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin Ok
R381148 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 51 BA.,BL தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste
R381535 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 51 BE MBA SR. Manager Production விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R384187 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 51 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392031 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 51 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயர் சம்மதம்
R393439 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 51 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396821 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 51 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA357049 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 52 BSC Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
RA359265 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 52 B.Com Marketing Executive விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359266 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 52 B.Sc(Discont
)
Insurance
Consultant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA375708 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 52 12th Std Ex.service man-working in Pvt திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer ok
R379835 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 52 10 th std புரோ
கிதம
் +
கோவி
ல்
அர்ச
்சகர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R379949 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 52 DIPLOMO தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383302 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 52 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R390019 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 52 MBBS MD தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391321 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 52 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395191 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 52 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R396122 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366614 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 53 12th std Field Asst, Thoothukudi விவாகரத்து ஆனவர்
R380122 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 53 10th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383975 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 53 BA தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385294 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 53 Diploma(EEE) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம்
R390536 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 53 MA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375681 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 54 MA,M.Phil,M.
Ed,PGDCA
Lecturer -
karur
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER,IYENGAR ONLY
RA366628 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 54 CA Chartered Accountant-Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
R373432 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 54 B.Com Business -
Hadware
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி IYER AND IYENGAR ONLY
R380988 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 54 BSC தனியார்
கம்பெனி,salem
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி iyar, iyangar, muthaliyar,chettiyar, nayakar only
R394480 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 54 B.com சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395107 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 54 MCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY
R396124 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 54 MSc MEd
MPhil
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396730 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 54 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R378889 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 55 MBA ADMIN
MANAGER IN
IT COMPANY
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R389029 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 55 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389345 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 55 MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
RA302147 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 56 Up to
Gratuation
Sr.Licencing Executive,Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
R378004 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 56 Diploma Sr.Licencing
Officer.The
IPRS Ltd.
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379275 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 56 B.Sc marketing manager துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380071 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 56 12th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380632 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 56 10 th std பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R380656 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 56 10 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK,SAIVA PILLAI OK
R388859 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 56 BA பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R393486 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 56 MCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375546 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 57 B.SC
(PHYSICS)
Agriculture துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bramin
RA365690 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 57 B.Sc Computer
Centre-Kumba
konamCompute
r
Centre-Kumba
konam
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375847 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 57 MSC MANAGING DIRECTOR விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375160 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 57 BSc Engineer துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378412 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 57 B.Com., AIII PSU (GOVT.) துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380658 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 57 10 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383194 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 57 B.SC அரசு பணி
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam only
R393022 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 57 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394107 பிராமின்-தெலுங்கு ஆண் 57 12th Std வெளிநாட்டு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
RA375814 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 58 B.COM, MGMT
DEV
PROG(IIM)
MNC -
Chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382972 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 58 BA தெற்கு
ரயில்வே
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R378018 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 59 BA Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
R388342 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 59 12th Std பாண்டிச்சே
ரி அரசு பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R381834 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 60 FCA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer, Iyengar Accepted
R386990 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 60 DME அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok
R391302 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 60 Bcom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA375691 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 61 B.SC அரசுபணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R378841 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 61 sslc retd. துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379852 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 61 BSC EB Rtd Pensioner விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393764 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 61 BSC அரசு
பணி -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R396069 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 61 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R353475 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 62 B A (Econ) L
LB
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Prefer Thevar, Maravar, Kallar, Pallar, Paryar, Nadar, Muslim
RA357098 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 62 MBA Working in Qatar விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359118 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 62 BE,MBA,CA(In
ter)
Consultant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer/Iyengar
R380667 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 62 10th Std அரசு பணி
ஒய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380898 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 62 BSC தனிய
ார்-
ூப்
ர்வ
சர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381126 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 62 டிப்
ளமோ
தனியார்-செ
்னை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390616 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 62 BA, LLB வெளி
நாட்
டு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muslim, Paryar, Pallar, Thevar, Maravar, Kallar, Kounder, Nadar, Chettiar, Devendra Kulam, Adi dravidar
RA359271 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 63 B.Sc,CAIIB Bank Manager துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar ok,Saiva pillai
R380336 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 63 10th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386839 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 63 MCOM அரசு வேலை
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R376862 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 64 Bsc,B.Ed,MA Teacher துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
R393909 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 64 MCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397119 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 64 BCom CA அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SAIVAM ONLY
RA378382 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 65 BDS சொந்த பல்
மருத்துவமண
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
R380987 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 65 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385651 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 66 BSC அரசு வங்கி
மேலாளர் -
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R383454 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 67 MA,PHD அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380298 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 68 7th std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer
R380357 பிராமின்-கன்னட மாத்வா ஆண் 68 BA அரசு
ஓய்வ
ு -
பென்
ஷன்த
ாரர்

ரங்க
சாமி
சொந
தவீ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R386002 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 68 10th Std தனியார்
கம்பெனி
மேனேஜர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU AND BRAHMIN ONLY
R383538 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 70 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382600 பிராமின்-ஐயங்கார் ஆண் 71 BA அரசு ஓய்வு துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383464 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 72 10TH STD செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386842 பிராமின்-ஐயர் ஆண் 76 10th Std அரசு ஓய்வு துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 583
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony