பிராமின் - ஐயர் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA359268 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 201 MCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயங்கார் ,ஐயர்
R379681 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 26 11th std புரோ
கிதர
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390919 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 28 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஐயர் சம்மதம்
R389713 பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 29 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்-CTS
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி ஐயர் OK
R388046 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 30 MSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai saiva chetiyar saivam
R388714 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 30 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R388760 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 30 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R391803 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 30 MCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392716 பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 30 Msc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R393587 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 30 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R373091 பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 31 12th std PROHITHAM,
TEMPLE
ARCHAKAR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,thelungu,kannada
RA359110 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 31 BE(Elec&Tele
com)
Business
Analyst -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366637 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 31 B.Tech Software –
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
R388753 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R393718 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359221 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 32 B.Tech TCS -
Chennai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer Ok
RA378015 பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 32 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA379286 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 MSC,MBA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-பெங
களூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Ok
R383099 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer OK
R384168 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 B.COM தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389030 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389036 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R390709 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 BSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் OK
R391208 பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 32 MCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R391876 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 32 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378151 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 12th,
Diploma
தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379684 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389525 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 BE வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R389571 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 MCA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389876 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின்
R390689 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391262 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391833 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391991 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392023 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 33 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R375578 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 B.COM, MBA FOREIGN
EMBASSY,
CHENNAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA311160 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 34 MFC,ICWA Accountant -
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer accepted
RA375658 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 34 B.TECH,MBA HR
MANAGER-CHEN
NAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359162 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 BE,MBA Sr.Manager-B
angalore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359226 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 34 MS(S/W Engg) Manager -
MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359235 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 34 B.Tech,MBA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366992 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 ITI Driver-Oraka
dam
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378401 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 M.COM, Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375668 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 BA(LIT) Cashier-TNEB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bramin
RA376549 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 B.SC Private
Company -
Driver
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376878 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 10th Std Govt Bank
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
R381171 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 10th std சொந்

தொழி
ல்
-திர
நெல
வேல
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381511 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 Diploma in
Electronics
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Only
R382254 பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 34 MBA தனிய
ார்-
ுரு
்கள
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin
R392205 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386244 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359196 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 35 B.Com,Tally Cashier-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA313014 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 MBA SENIOR
CUSTOMER
CARE
EXECUTIVE
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375674 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 BE DIRECTOR-SAL
ES IN AN IT
COMPANY AT
NETHERLANDS
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA356938 பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 35 MBA Prod
Maintenance
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359068 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 35 B.Com, MBA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer
RA359102 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 BE(Mech) Project
Manager -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
RA359117 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 B.Tech(IT) Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375937 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 BSC(CS) Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359319 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 35 B.Com,NCFM,(
M.Com)
Branch
Manager
-Chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359363 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 B.Tech,MBA Asst.
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
R373485 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 BSC,MBA Private-Mana
ger
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Thelungu & Kannada Bramin Ok
RA375671 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 MSC(IT) Software
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379040 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 DME Foreign
இன்ஜ
ினீய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer and Saiva Pillai
R385061 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 Diploma Own திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer & Iyengar OK
R390636 பிராமின் - கன்னட மாத்வா ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R391243 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R391287 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391678 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 35 ITI(EEE) சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin,Saiva pillai ok
R392916 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் சம்மதம்
R365905 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 MBA MFM
IATA.DGR
Branch head,
Martin
Bencher
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA308193 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 B.TECH, MBA MANAGER
BANKING
SECTOR, CARD
SECTION US
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BRAHMIN OK
RA315644 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 M.Com /
Commerce
Pvt Sector விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375620 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 MSC,MMS Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar
R372312 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 CA PNB METLIFE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375853 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 ME Engineer -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357081 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 MCA Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359135 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 MCA Software
Engineer-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer/Iyengar
RA359164 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 MCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359648 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 BE Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366639 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 MBA Manager
-Chennai
துணையை இழந்தவர்
R372236 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 CA INTER TCS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378732 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 MSC தனிய
ார் -
மும்
பை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381533 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 BCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R381659 பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 36 12th Std புரோ
கிதம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bramin,Saivam OK
R386843 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387125 பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 36 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388957 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BRAHMIN OK
R389501 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 BSC பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389555 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 36 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிராமின் ஓகே
R394043 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375828 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 MBA MNC -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359206 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 MS IT
Manager-Cali
fornia
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375746 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 M.Com Auditor-Tric
hy
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,pillai,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA356819 பிராமின் - தெலுங்கு பிராமின் ஆண் 37 BE HR Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Bramins all
RA356824 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 CA Chartered
Accountant
in Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyengar,Iyer only
RA356995 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 B.Tech Software
line
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R372746 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 M COM MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any brahmin ok
RA359054 பிராமின் - ஐயங்கார் ஆண் 37 BE,MS Maintenance
Manager -
Canada
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359108 பிராமின் - ஐயர் ஆண் 37 MCA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony