ஆதிதிராவிடர் - ஆண் மொத்தம் 1012
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R376020 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 MBBS,DLO,FRH
S
Doctor-Cuddalore, ENT surgeon விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Any
R378233 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 MA.,B.ED,
D.TED
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378047 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 MSC,MPHIL,PH
D
Senior Scientist விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389521 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 5 th AUTO பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382241 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 8TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396622 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 21 திருமணம் ஆகாதவர்
R385450 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 23 9th STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390961 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 23 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391616 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 24 DIPLOMA தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388609 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389735 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 12 Private Company திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393549 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396840 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 Diploma(Visu
al)
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377705 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378678 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 12 th std பிரைவேட் -
சென்னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC ,MBC OK
R390608 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390730 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394038 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395409 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 BE சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397076 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 திருமணம் ஆகாதவர்
R379463 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 BSC,MSC(Doin
g)
தனியார்
கம்பெனி,பெ
்களூர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382595 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 8 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384892 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388589 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 5th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390124 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 B.E
discontinued
, B.SC
Comp.Sci in
corresponden
ce
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391463 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391476 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391594 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391868 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394385 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 ITI தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379211 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BA,BTECH தனியார்-ஆச
ரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383131 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383709 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 9th sales marketing திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386406 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386412 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388831 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388903 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BE சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389846 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 MLIS தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389874 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 Diploma தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390244 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BTech(IT) தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390511 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392683 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BE,MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395164 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393122 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394251 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BSc தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394770 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377965 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 11TH STD Private Company திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381254 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 B.COM விழு
ப்பு
ரம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392973 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BA BL தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382235 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
வேலை
(காஞ
சிப
ரம்)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382542 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383578 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387427 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388352 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391911 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BE தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390984 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 Diploma,BSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391266 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391367 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391932 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 DTed தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392418 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392581 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393283 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394132 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394615 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394906 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std விவசாயம் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395686 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395725 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 விவாகரத்து ஆனவர்
R396045 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396102 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396285 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 9th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351408 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BE(EEE), Pvt Job-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394831 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std,ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380762 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
-சேலம்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381241 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார் -
டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381314 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA,M.PHIL பேராசிரியர
் - திருச்சி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381751 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386172 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386316 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387228 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387284 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSC அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387840 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387848 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388925 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 7 th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389033 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389063 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA Mphil BEd தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390063 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390072 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA BED MPHIL
DTED
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை B
R390267 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390713 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391091 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MSc,BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392289 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392893 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392986 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393049 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393214 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSc,MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394493 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSc வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394902 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395722 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA bed தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395808 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396669 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396974 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397012 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA349849 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 Radio
Grapher(Medi
cal)
X-Ray Lab Technician துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396356 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377979 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378503 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8TH ஜே.ச
.பி (
டிரை
வர் )
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378626 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 9th Std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379419 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379622 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 Diploma TNSTC TECH STAFF விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Any
R380722 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 +2 Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381384 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8th std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381636 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12 TH அரசு
ரேஷன

கடை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382738 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8th std தனியார்
வேலை
-கோயம்புத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383575 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385137 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12th தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386838 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387858 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388474 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ர்ப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388699 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 DIPLOMA பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388927 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390038 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390092 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390618 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 DMLT அரசு பணி பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390987 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390982 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 Diploma-comp
uter
hardware
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392020 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392344 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392425 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392764 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393476 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394590 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395355 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 MSC,BED தனிய
ார்
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395775 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 Diploma அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395790 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395818 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396711 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396736 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375397 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 8th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376437 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 9TH Bussiness விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376921 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th std Private-Neyv
eli
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377545 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 DME Vendor Development Engineer திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377581 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std OWN BUSINESS
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378601 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 MSC ஆசிரியர் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378682 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BE Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379587 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 ITI,DIPLOMA
In
MECHANICAL,
DURING STUDY
P.T BE
EXECUTIVE Hosur விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380959 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381645 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382047 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382236 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384496 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384700 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Iocl விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385068 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385220 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R385367 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BSC,BED பிச
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386167 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 8th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386171 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386302 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387170 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387443 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BCom அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387650 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388103 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388238 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388254 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388284 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388430 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388484 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391161 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12th Std அரசு
பணி-போலீஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391310 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392397 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392735 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393137 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393263 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394006 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395351 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395578 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396255 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396614 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396841 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396854 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 MSc Phd தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396962 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BE(MECH) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390703 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12th std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377742 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376384 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 B.COM Private Company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377021 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377839 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377935 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378752 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 MBA பிரைவேட்
காலேஜ்
டெக்னிசியன
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393600 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380436 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12TH STD அரசுப்பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380650 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 7th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382029 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 B.Com. வெளிநாட்டி
ல் வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382071 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 B.SC அரசு
பணி-
ாண்
ிசே
ி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382916 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 MCA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383017 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384610 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384807 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387249 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 BA BED அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387732 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388345 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 BCA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388741 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389935 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390682 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392455 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393882 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 MA BEd தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393906 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393984 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394166 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 5th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394726 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395741 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 5th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395905 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396564 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396809 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 BPT தனிய
ார்
மருத
்துவ
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396885 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 6th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R397086 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 திருமணம் ஆகாதவர்
RA352049 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 Nursing Nursing -Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375112 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std CORPORATION விவாகரத்து ஆனவர்
R379528 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10 th std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379808 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std Office Staff துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379874 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380733 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 12 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380747 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 9th std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382320 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்/
ிழு
்பு
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382321 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 B.SC,B.ED தனியார்/நா
க்கல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382455 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383201 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 MBA தனியார்
கம்பெனி-HR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389305 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 12th Stdz தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384617 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10 TH பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384675 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385238 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ(EE
E)
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394109 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386399 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 8 th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386533 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386728 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BE தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386900 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387013 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388176 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388505 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389302 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389536 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390445 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390623 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BA அரசு பணி பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390826 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391044 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 12th Std டிரைவர் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391924 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391988 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R392450 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 DTED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392537 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 MA,BED தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394717 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 MSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393232 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 MSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393599 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394049 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394288 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R394341 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394719 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394873 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394912 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395201 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 9th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396617 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397183 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA316310 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BA Office
Incharge
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377241 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 8th std Beauty Parlar துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388381 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 MSc BEd அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351067 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 MA Business-Villupuram விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351488 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BE System
Admin-Chenna
i
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376753 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BA ,TEd Private Company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377681 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 9th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379363 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379396 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379921 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 B.Sc,B.ED சொந்த
தொழில் -
விழுப்புரம
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380509 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381192 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10TH சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை EXCEPT MUSLIM
R382228 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10TH சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382237 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382513 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382635 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 12THSTD சொந்த
தொழில்,சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383497 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383603 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 4TH தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384658 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386455 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
வெளிநாட்டு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388836 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389320 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389850 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 MA BEd அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390321 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10th Std அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391230 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391960 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391965 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392811 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 MA MEd MPhil
PhD
உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393056 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 12 STD அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை EXCEPT முஸ்லீம்
R394163 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394272 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394471 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394907 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395539 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396308 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396375 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396786 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 ME பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396950 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA310509 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BE., MBA SENIOR
CONSULTANT
PUNE
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375964 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350159 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 8thStd., Export
Company-Chen
nai
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378983 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381233 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381563 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 5th std சொந்த
தொழில் -
கோயம்புத்த
ூர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382527 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 8TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382790 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 MCOM -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382937 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 6th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383165 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BA iti tiles contracter திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383200 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BA அரசு
வேலை
-ரயி
்வே
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383294 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BCOM (CA) சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383545 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383764 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 8th std தனியார்
வேலை
-தர்மபுரி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384929 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385457 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 9th Std சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386328 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386367 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 4th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386611 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388425 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389155 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389669 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391393 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393876 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394370 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 விவாகரத்து ஆனவர்
R395097 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 ME சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395349 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396324 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396366 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396839 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 MA MPhil BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350362 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 B.Sc., Supervisor-K
erala
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350416 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BAMS Own Clinic விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351783 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 +2 Own
Travels&Fina
nce-Pothanur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R358227 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10TH,ITI BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359512 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std Pvt Job -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377114 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std Government hospital temprory விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375922 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY CAST
RA375445 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 B.SC தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388324 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377482 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std own lorry விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377720 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BE,MBA Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378113 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 MA,
B.Ed.,B.PET
தனியார்
உடற்கல்விஆ
சிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378195 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BCS Marketing
Line
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378416 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std Govt - Clerk பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395932 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 திருமணம் ஆகாதவர்
RA378743 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 MA,BED,MPHIL முதுநிலை
ஆசிரியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378904 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379334 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std சூப்பர்வைச
ர்-சங்கரன்
கோவில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379384 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379510 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 8th Std தனியார்
கம்பெனி-ATM-ச
க்யூரிட்ட
-நாமக்கல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381464 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 8TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382175 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 D.TED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382657 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10TH STD விவச
ாயம்
,பெர
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383288 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
சொந்ததொழில
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383508 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383815 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 B.com தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384500 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385052 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 9 th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385095 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386311 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BL,MSC,BED,B
L
வழக்கறிஞர் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386313 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386832 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387066 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387086 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 ME PhD உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387227 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388248 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388390 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388646 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BSc சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388907 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389138 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 8th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389612 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 7th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
R389646 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389739 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389800 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389802 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389893 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390599 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390953 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391931 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392719 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392824 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394018 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394138 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 M.Sc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395271 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BAMS
(Bachelor of
Ayurveda
Medicine and
Surgery)
Doctor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395527 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396071 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 MA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396121 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396658 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377092 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 Diploma Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350722 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BBA Working at Singapore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350937 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 Diploma in
Tailoring
Working at
Attur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351677 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BSc,
Computer in
Hardware
Pvt Work-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377311 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 Diploma Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377173 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373253 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 MBA/PGDCA Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376594 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376811 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BA.,DHM IN
CATERING
TNCSC துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377849 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12th Std Private Company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378531 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380018 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12th Std தனியார்-செ
்னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380288 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th std தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380333 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 ITI,(BA) தனியார்
சூப்பர்வைச
ர் -
பாண்டிச்சே
ரி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381003 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 9TH STD டிரை
வர்,
ேரள
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381454 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 8th Std தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381474 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381568 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 B.COM தனியார் -
சென்னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381662 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 Diploma
(ITI)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381758 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 6th STD தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382030 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 MA,MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382221 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 8th Std தனியார்பணி
-கோயம்புத்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382482 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 MBBS - ORTHO அரசு
-டாக
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382541 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BCOM பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382809 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BSC,MA,BED தனிய
ார்(
ழக்
றிஞ
்)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390355 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384683 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 9th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384766 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 ITI தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385043 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386264 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R386466 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386828 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 DIPLOMA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387324 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387738 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BSC தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388177 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388240 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388242 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389484 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 M.Tech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389968 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390222 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 MSc அரசு பணி பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390630 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391078 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391955 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392151 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 ITI சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393202 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393579 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 MCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393955 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395250 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395400 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 துணையை இழந்தவர்
R395538 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395644 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R395784 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 DME தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396258 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396552 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 ITI அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396920 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 விவாகரத்து ஆனவர்
RA339741 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 B.E(Mechanic
al).,
Deputy manager விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377109 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th std
MTT(pvt)
Private,
Technicianex
ecutive,prod
planer
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350160 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 MBA., Manager-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352042 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 DIPLOMA EEE SR.ENGINEER
At Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365100 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BSC(Agri) Electrician(Contractor) -
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366198 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 M.Com Govt - Nagai துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376806 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 Dted, B.Lit Own Business - Kallakkurichi விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377678 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th Std Private
Company
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377782 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 B.Pharm Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378037 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BSC Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378464 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 MA, B.Ed., தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378624 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10TH STD Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379202 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392915 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381820 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 12THSTD சொந்த
தொழில்,மது
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382571 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 6TH STD சொந்

தொழி
ல்,க
ம்ப
ோணம
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383176 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 12Th தலைமைசெயலக
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383703 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 12TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384631 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 ITI சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384662 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385111 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BA,B.Ed விவசாயம் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385204 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R385251 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 4Th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385750 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BE தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387025 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 6Th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387207 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388695 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388742 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 டிப்
ளமோ
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388870 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 8th Std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389356 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 MBA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390168 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390937 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392953 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392965 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 mca அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393084 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393898 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394375 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394901 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394918 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395460 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395917 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BE(Civil) சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396020 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 ITI அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396423 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 B.Tech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351368 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 BA Own
Business-Nam
akkal
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351536 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 MA Conductor - Walaja விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351801 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 Diploma in
Mechanical
Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375279 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 9th std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377937 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 7 th std BUILDING
MASON
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376855 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY CAST
RA377364 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12th Std Contract
Work
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377604 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 MBA Army-Staff பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377890 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 6th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378025 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 7th Std Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378552 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12th Std,
TTC(DRAWING)
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378824 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 8th Std., தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378887 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 MA,LLB பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379397 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 M.A.,M.Phil தனியார்
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379494 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 DEEE Maintanance
Engineer-Mad
urai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380359 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 5TH STD. CENTRING WORK பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380430 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380510 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12th Std எலக்ட்ரிசன
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381193 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10TH டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381792 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 6THSTD டிரைவர் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382563 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382603 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383935 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 B.Com தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384225 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10TH STD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385656 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385815 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th Std தனியார்கம
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386299 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R388744 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th Std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389199 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 BE அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391114 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391441 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392303 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393254 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394898 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395021 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396904 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397001 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397080 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 BCom அரசு
பணி-ரயில்வ
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397103 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 BSc BEd தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA349866 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BA., Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350111 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 B.Sc Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350703 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 Diploma in
Civil
Engineer
Own Business-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350961 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BE, MBA Asst
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351817 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Working at Tuticorin விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377290 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375724 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 DEEE Supervisor - Pondichery விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376766 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BE General
Manager-Mang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373522 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th Std,DME Contractor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373944 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 Diploma(Elec
tronic)
Engineer -
Chennai
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376741 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BSC Sr Sales Executive-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377675 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378213 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379889 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 B.TECH டெபு
டி
ரீஜி
னல்
மேனே
ஜர் -
ஹைதர
ாபாத
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380150 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 8th std பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380234 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380500 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BE.,MBA(Doin
g)
தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381021 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 DIPLOMA தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381783 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 MSc,PHD தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394674 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383185 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BCOM அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384083 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 8Th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384204 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384691 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 ITI சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384757 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th std சொந்தத்
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387691 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385463 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 8TH Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386084 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386331 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386747 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387223 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST
R388218 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390437 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 M.A.,
M.L.I.S
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391016 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391281 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391592 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392027 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th Std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392595 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392617 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th Std,ITI
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393223 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393957 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395440 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395467 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395757 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396433 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 Msc(microbio
logy),MMT(ma
rine
microbiology
)
Medical rep திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376287 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 MA Contractor -
Villupuram
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA339191 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 B.Sc.,
(Chemistry)
Cycle Spare Parts Shop விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349936 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 ITI Incharger விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350037 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 ITI Electrician விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350269 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 M.Pharm.,
Ph.D(Doing)
Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351485 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BE(Agri) Project Executive-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352191 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 B.Sc.,
B.Ed.,
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352200 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std Baniyan Company Tailor At
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377071 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 ITI Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376346 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BSc Agriculture Officer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376350 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th std Govt - Clerk
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376627 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 B.Sc Medical Representative விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377878 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 8th Cooli விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378358 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 MSC,DIPLOMA பிரைவேட்
கம்பெனி
செயல்
அலுவலர் +
பிசினஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378417 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BA,DTED பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378660 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380000 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380083 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 விவாகரத்து ஆனவர்
R381083 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-சென
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380250 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10TH STD தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381253 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381290 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381451 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 Diploma தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381442 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில் -
அரக்கோணம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382326 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BE தனிய
ார்/
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382885 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BSC,MSc,MEd,
MPhil
அரசுஆசிரிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383132 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383211 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10THSTD சொந்த
தொழில்,புத
க்கோட்டை,
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383301 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BSC தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383494 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10TH STD தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383612 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 5TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385053 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12TH Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386176 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386236 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387465 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388672 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BBA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389762 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 MA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389962 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390370 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390588 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391201 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391439 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 DECE அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391881 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392157 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392831 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393475 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394151 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 MSC BED அரசு
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394403 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394463 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394474 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395098 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 துணையை இழந்தவர்
R395294 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395489 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395530 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395848 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395938 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351718 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 9th Hardware
Shop- Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358982 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BE(Civil) Senior.Engr - Singapore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359499 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BSC Incharger விவாகரத்து ஆனவர்
R396114 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BCom அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377129 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BA RETD ARMY
NLC SECURITY
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376341 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BA Bussiness-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378289 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376832 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 8th STD பட்டாசு
தொழிற்சாலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Orphan OK
RA377363 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 M.Phil,MED Production
Manager
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377688 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 10th STD Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377838 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 12th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378696 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 6th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379262 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BE Software
Engineer -
USA
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380295 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 MCA,MBA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387119 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 MA BED சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380542 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 9th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380933 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BA TEMPRORY IN
GOVERNMENT
BANK
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381202 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387569 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383142 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 MA அரசு
பணி-டெக்னி
ியன்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385186 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 12TH Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390500 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391060 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 MA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393865 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393890 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 B.Sc.,B.Ed.,
M.A.
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394278 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394954 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395734 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 DME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395899 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396199 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396529 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376070 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std Govt - PWD விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA321058 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std Govt - PWD
(temproary)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349804 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 ITI(Motor
Mech)
Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350481 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Pvt Firm விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377289 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 8th Security திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376051 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 B.TECH Technical
Assistant as
MMR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373741 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th std Own business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378425 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 9th Std. City Union
Bank - Sub
Staff
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379104 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380976 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380996 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 B.A அட்வகேட்
அஜீஸ்டண்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381258 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381263 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382137 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382670 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383586 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10TH சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383744 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std பிரைவேட் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384351 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385014 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385715 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386409 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388668 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388773 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
R391940 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393533 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394169 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394589 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394635 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395096 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 பிரிந்து வாழ்பவர்
R395683 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395878 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396719 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 பிரிந்து வாழ்பவர்
R397053 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376039 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 BA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350113 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th std Office Asst துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351381 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 Dted,
BSC(Maths)
Teacher -
Tirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375930 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 MA MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375522 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376522 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 8th Std Security திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377945 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 BA Vechile
Maintance
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378344 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378791 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 MSC பிரை
வேட்
கம்
ெனி
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379227 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 B.Sc தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380103 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 9th Std தனிய
ார் -
சூப்
பர்வ
ைசர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380148 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10th Std டிரைவர் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382274 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382673 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th தனியார்/செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383008 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383215 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10THSTD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384154 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384487 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10TH STD வெளிநாட்டு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385110 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 B.COM தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385374 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386169 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 8th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386272 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 BSc,MPhil அரசுபள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386288 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 4Th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386654 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 Diploma சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389972 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 5th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391639 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 BA BL வழக்குரைஞர
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391707 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 MA BEd அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392449 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394715 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394925 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395648 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349857 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 Diploma in
Mech Engg
Lic Agent துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350034 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 12th std Driver துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376481 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th std தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378839 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 Diploma அரசு
போக்
குவர
த்து
- AE
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379223 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 M.Sc தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380434 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380771 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 BSC தனியார்
கம்பெனி,தி
ுப்பூர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382664 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 11THSTD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383146 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383506 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384020 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 5TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384337 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385437 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386175 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391741 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393151 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394061 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 Diploma அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395167 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396898 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396903 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA339482 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MBBS., Govt - Doctor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351119 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12th std TNCS-Officer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351249 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 BSC(BOTONY) Sales Manager - Namakkal துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352188 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 8th std Working at
Salem
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373236 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 10th Std. Driver-Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375898 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MCA Private-Lect
urer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375794 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 M.A, B.Ed,
M.Phil
Teacher - Ariyalur பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R374580 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 B.Sc,DCA,DTP Aided school
junior asst
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392698 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375254 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 10th Std PAINTING பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376628 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 B.COM Central Govt Higher Grade
Assistant
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378263 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 BA LIC Agent திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378337 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 9th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380258 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 8TH STD மாவட
்ட
செயல
ாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380611 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 8TH STD தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380825 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382319 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்/வேல
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383418 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 9th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383480 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384704 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MA.,B.Ed அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386258 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386511 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386648 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MA பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388437 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388455 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388558 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390683 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MA தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390872 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391131 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 5 th தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393001 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394989 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350457 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 Diploma(DME) Service
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350794 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 +2 Media-Admin Asst-Bangalore துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351100 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 MBA Asst
Manager-Sing
apore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351904 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BE(MECH) Working at Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376632 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 10th std Private
company
Supervisor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378471 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 B.COM, D.Cop Private Company துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378697 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381702 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 12th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381965 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382064 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 10th std தனியார்
வேலை
-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383330 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BSC,BL வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385425 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 MA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386370 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 MSC MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387816 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BA அரசு பணி
ஓய்வு
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388265 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 MSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388310 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BA சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389668 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BCom LLB தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392089 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392788 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393583 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394598 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 10th Std அரசு
ஓய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397008 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 DME சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376212 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA Manager -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375778 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 B.Com Printing Bussiness விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350313 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BE(Electric
Comm)
Own Business
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358993 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 8th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377160 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA367120 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377248 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373975 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 12th Std PRINTING துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376758 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA(History) News Paper
Agency,chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377584 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th std Welfare-Teacher துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377833 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 DME Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378677 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th std அரசு ஓய்வு
,பென்ஷன்தா
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380200 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381685 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 MA,B.ED அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382443 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 8TH தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382618 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA டிரைவர்-பொ
்ளாச்சி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382754 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383089 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 8Th சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385346 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386128 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387592 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388108 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388303 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC, MBC OK
R389899 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 MCom விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390523 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA அரசு
பணி
ஓரிய
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393701 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 6th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396594 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA339490 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 M.Sc.,M.Ed.,
M.Phill.,
Govt - Lecturer துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349983 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 Diploma in
Civil
Civil Engr துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350105 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 Diploma in
BLIS
Librarian துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376745