ஆதிதிராவிடர் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R376020 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 MBBS,DLO,FRH
S
Doctor-Cudda
lore, ENT
surgeon
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Any
R378233 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 MA.,B.ED,
D.TED
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378047 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 MSC,MPHIL,PH
D
Senior
Scientist
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389521 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 5 th AUTO பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382241 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385450 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 23 9th STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390961 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 23 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391616 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 23 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388609 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 24 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389735 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 24 12 Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377705 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378678 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 12 th std பிரை
வேட்
-
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC ,MBC OK
R390730 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394038 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390608 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394385 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 ITI தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379463 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 BSC,MSC(Doin
g)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ெங்
ளூர
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382595 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 8 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384892 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386406 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388589 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 5th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389874 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390124 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 B.E
discontinued
, B.SC
Comp.Sci in
corresponden
ce
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391463 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391476 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391594 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391868 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392683 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 BE,MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394114 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394251 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379211 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BA,BTECH தனிய
ார்-
சிர
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382235 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
வேலை
(காஞ
சிப
ரம்)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382542 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383131 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383709 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 9th sales
marketing
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386412 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388831 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388903 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389846 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 MLIS தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390244 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BTech(IT) தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390511 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391911 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390984 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 Diploma,BSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392418 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393122 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393305 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394290 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 10 th tailoring திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377965 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 11TH STD Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380762 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
-சேல
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381254 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 B.COM விழு
ப்பு
ரம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392973 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BA BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383578 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387427 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388352 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388474 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ர்ப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389033 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 MA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391266 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391363 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391367 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391932 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 DTed தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392581 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393283 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394132 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351408 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BE(EEE), Pvt
Job-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381241 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார் -
டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381314 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA,M.PHIL பேரா
சிரி
யர் -
திரு
ச்சி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381751 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386172 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386316 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387228 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387284 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSC அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387840 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387848 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388925 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 7 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388927 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389063 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA Mphil BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390063 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390072 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA BED MPHIL
DTED
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை B
R390267 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390713 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390987 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390982 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 Diploma-comp
uter
hardware
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391091 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MSc,BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392020 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392289 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392764 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392893 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393049 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393214 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSc,MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349849 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 Radio
Grapher(Medi
cal)
X-Ray Lab
Technician
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376437 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 9TH Bussiness விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377545 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 DME Vendor
Development
Engineer
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377979 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378503 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8TH ஜே.ச
.பி (
டிரை
வர் )
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378601 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 MSC ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378626 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 9th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379056 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 BSC NURSING staff nurse விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379419 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379622 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 Diploma TNSTC TECH
STAFF
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Any
R380722 ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 +2 Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony