ஆதிதிராவிடர் - ஆண் மொத்தம் 775
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R376020 Dr.T. SARAVANAKUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 MBBS,DLO,FRH
S
Doctor-Cudda
lore, ENT
surgeon
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Any
R378233 M.நாராயணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 MA.,B.ED,
D.TED
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378047 DR.D.லோகநாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 MSC,MPHIL,PH
D
Senior
Scientist
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389521 A.செந்தில் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 5 th AUTO பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382241 C.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 201 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385450 M.ராஜதுரை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 23 9th STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390961 S.சுதாகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 23 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388609 M.சிவராமன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 24 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389735 R.மருதமுத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 24 12 Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377705 K.Shanmugam ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378678 S.விஜயமுருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 12 th std பிரை
வேட்
-
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC ,MBC OK
R390730 S.குமரேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390739 S.தினா அரசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 25 திருமணம் ஆகாதவர்
R390608 S.அருணபிரசாத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 26 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379211 G.வினோத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 BA,BTECH தனிய
ார்-
சிர
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379463 M.விஜய ராகவன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 BSC,MSC(Doin
g)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ெங்
ளூர
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382595 B.பிரபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 8 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384892 V.கோபிநாத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386406 S.மாதேஸ்வரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388589 S.கர்ணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 5th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388831 N.விஜயகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389846 R இளையராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 MLIS தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389874 M.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390124 G.முரளி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 B.E
discontinued
, B.SC
Comp.Sci in
corresponden
ce
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391436 மதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 திருமணம் ஆகாதவர்
R391463 P.ரமேஷ் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391476 K.சதிஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377965 D.ராஜேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 11TH STD Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381254 S. இளையராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 B.COM விழு
ப்பு
ரம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382235 N.ஆனந்த் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
வேலை
(காஞ
சிப
ரம்)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382542 M.திருமால் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383131 M.முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383709 SAMBASIVAM ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 9th sales
marketing
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386412 S.மணிகண்டன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388903 C.சந்தோஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390244 S.பழனிவேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BTech(IT) தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390511 A.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390984 T.அருள்ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 28 Diploma,BSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380762 S.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
-சேல
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383578 R.கார்த்திக் ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387427 C.மதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388352 S.மதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388474 S.ஸ்டீபன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ர்ப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389033 M.அருண்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 MA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389063 T.சுந்தர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 MA Mphil BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391266 S.நீதிமான் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391363 S.முரளி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391367 K.தினேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 29 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351408 C. ARUN PRABAKAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BE(EEE), Pvt
Job-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381241 S.கஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார் -
டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381314 K.பாலமுருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA,M.PHIL பேரா
சிரி
யர் -
திரு
ச்சி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381751 V.அன்பழகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386172 C.மதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386316 M.ராஜ்கமல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387228 P.கருப்பசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387284 P.ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSC அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387848 A.சத்யராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388925 A.சிவநேச பிரபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 7 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388927 R.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390063 K.ரஞ்சித் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390072 P.சந்தோஸ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MA BED MPHIL
DTED
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை B
R390267 R.தன சேகர பாண்டியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390713 S.சிலம்பரசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390987 M.நாகராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390982 D.பிரித்விராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 Diploma-comp
uter
hardware
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391091 M.வினோத் ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 30 MSc,BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349849 S.சுரேஷ் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 Radio
Grapher(Medi
cal)
X-Ray Lab
Technician
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375397 V.பாலமுருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376437 S. Bakiyaraj ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 9TH Bussiness விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377545 Prabhu ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 DME Vendor
Development
Engineer
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377979 A.கார்த்திக் ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378503 T.கரிரை முத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8TH ஜே.ச
.பி (
டிரை
வர் )
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378601 J.அம்பேத்கார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 MSC ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378626 T.வினோத் கண்ணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 9th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379056 P.RATHINADEVI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 BSC NURSING staff nurse விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379419 M.ரவிக்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379622 P.கந்தவேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 Diploma TNSTC TECH
STAFF
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Any
R380722 G.தாஸ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 +2 Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381384 B.ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381636 J.ராஜாராம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12 TH அரசு
ரேஷன

கடை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381645 C.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382738 S.விஜய் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8th std தனிய
ார்
வேலை
-கோய
்பு
்தூ
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383575 K.அப்பு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385137 D.சிவகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12th தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385367 S.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 BSC,BED பிச
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386302 M.முத்துச்செல்வம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386838 M.பிரம்மகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387858 S.அன்பு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388284 P.சுரேஷ் பாண்டியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388699 S.ஹரிபிரசாத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 DIPLOMA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390038 M.வினோத் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390092 A.அரவிந்த் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390618 S.கர்ணகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 DMLT அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391161 N.சத்தியமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12th Std அரசு
பணி-
ோலீ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391303 ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 துணையை இழந்தவர்
R391310 M.சுந்தர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376921 R. Kumar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th std Private-Neyv
eli
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377331 U. Ram Kumar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BCOM Accountant விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377581 C.தணிக்காசலம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std OWN BUSINESS
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377839 A.அழகு மணி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377935 R.பரமசிவம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378682 Tஅசோக்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BE Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378752 K.சதீஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 MBA பிர
வேட

காலே
ஜ்
டெக்
னிசி
யன்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379587 T.அசோக் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 ITI,DIPLOMA
In
MECHANICAL,
DURING STUDY
P.T BE
EXECUTIVE
Hosur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380216 S.வினோத் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380650 M.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 7th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380959 R.தனபாலன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382047 S.சதிஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382236 P.கருப்பசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384496 பாலமுருகன்.N ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384700 சக்கரவர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Iocl விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385068 B.சக்திவேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385220 A.இளையராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R386167 S.வேங்கை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386171 K.சுந்தரம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387170 M.ரகுநாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387249 S.சம்பத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BA BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387443 R.பாலாஜி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387650 V.கிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387732 S.சங்கர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388103 A.அருண் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388238 N.சுரேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388254 M.தங்க திருப்பதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388430 S.செல்வம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388484 T.பழனிச்சாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389935 பிரதீஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 32 விவாகரத்து ஆனவர்
R372681 A. சதீஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12th Std,
DCA
Supervisor -
Pvt company
- Tiruppur
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352049 A.S. VAIYA PURI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 Nursing Nursing
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390703 S.​செந்தில் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377742 K.DhlipBabu ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376384 R. Manikandan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 B.COM Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377021 V Rajasekar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379528 M.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380436 K.பிரபாகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12TH STD அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380747 A.ஜெயபால் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 9th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382029 S.கார்த்திக் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 B.Com. வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382071 D.வினோத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 B.SC அரசு
பணி-
ாண்
ிசே
ி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382320 J.ஜீவன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்/
ிழு
்பு
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382916 M.ராஜ்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 MCA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383017 A.பாலசுப்பிரமணியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383199 S.சதிஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 MBBS அரசு
-டாக
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384610 A.மனோஜ் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384661 M.சண்முகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384675 V.ஹரிபாபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384807 L.சதிஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385238 P.கணபதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 டிப்
ளமோ(EE
E)
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386728 G.சதீஸ் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388345 S.சசிகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 BCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388741 D.ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389536 S.பரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390445 M.மாதேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390682 E.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391044 A.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 33 12th Std டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377241 S.Viswanathan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 8th std Beauty
Parlar
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375112 V.VIJAYAKUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std CORPORATION விவாகரத்து ஆனவர்
RA377681 Hari Krishnan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 9th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379396 M. ராமு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379808 K.கதிரவன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std Office Staff துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379874 R.கெளதம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380733 K.புகழேந்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 12 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380858 V.ராஜீவ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 MA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382228 T.சுரேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10TH சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382237 V.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382321 S.இளையராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 B.SC,B.ED தனிய
ார்/
ாமக
கல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382455 V.சுதர்சனம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382513 N.சந்திரசேகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383201 S.நிர்மல்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-HR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389305 M.அழகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 12th Stdz தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384322 P.முத்துக்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th தனிய
ார்-
ிரை
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384617 C.ராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384658 R.ஸ்டாலின் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386399 P.மாரிமுத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 8 th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386533 R.பாபுசங்கர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386900 R.முருகானந்தம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387013 V.பாண்டியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387494 R.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388176 R.P.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388505 C.சங்கர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389302 S.பெரியசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390623 B.பாண்டியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 BA அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390826 A.சந்திர மோகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 34 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA310509 A.K.MANIKANDAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BE., MBA SENIOR
CONSULTANT
PUNE
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA316310 D.Praveen Kumar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BA Office
Incharge
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350159 V. PANDIAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 8thStd., Export
Company-Chen
nai
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388381 B.உதய சூர்யா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 MSc BEd அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351067 M. CHANDRAMOHAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 MA Business-Vil
lupuram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351488 P. PRAKASH ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BE System
Admin-Chenna
i
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376753 V.KIRUBANANTHAM ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BA ,TEd Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378983 M.செந்தில் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379363 M.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379921 R.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 B.Sc,B.ED சொந்

தொழி
ல் -
விழு
ப்பு
ரம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380509 M.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381192 S.மனிக்கன்னு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை EXCEPT MUSLIM
R382635 R.கதிர்வேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 12THSTD சொந்

தொழி
ல்,ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383165 M.திருமுருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BA iti tiles
contracter
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383200 A.சதிஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BA அரசு
வேலை
-ரயி
்வே
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383497 கார்த்திக் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383603 T.பிரபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 4TH தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385457 B.சுரேஷ் பாபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 9th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386455 N.பிரபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388836 K.கணேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389155 S.விஜயகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389320 R.செந்தில் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389850 M.வினோத்கண்ணா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 MA BEd அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390321 S.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391230 A.சுரேஸ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 35 BA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375964 K.MURUGESHEN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359512 D. VINAYAGA MOORTHI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 12th Std Pvt Job -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377114 R.Prabhakaran ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std Government
hospital
temprory
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377482 மதுரைவீரன் எ சதிஸ் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std own lorry விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377791 A.மணி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 B.Tech Junior
Assistant
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378113 M.செங்குட்டுவன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 MA,
B.Ed.,B.PET
தனிய
ார்
உடற்
கல்வ
ிஆசி
ரியர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379334 M.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std சூப்
பர்வ
ைசர்
-சங்
ரன்
கோவி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379384 K.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381233 S.கௌதமன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381563 M.சுரேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 5th std சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382527 S.செல்ல முத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 8TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382790 S.பாரத செல்வி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 MCOM -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382937 V.விஜயகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 6th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383294 D.அபிமன்யு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BCOM (CA) சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383545 D.பிரசாத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383764 S.முத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 8th std தனிய
ார்
வேலை
-தர்
புர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383815 S.சுரேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 B.com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384500 A.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384929 T.பிச்சைமுத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385052 B.சுரேஷ் பாபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 9 th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386313 L.சுரேஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386328 T.ஜெகதீஸ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386367 R.செல்லமுத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 4th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386611 P.கார்த்திகேயன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387066 V.விநாயகமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388248 V.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388390 G.நடராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388425 K.கார்த்திக் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388646 A.நசரேன்துரை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388907 P.சுந்தர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389138 R.காந்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389669 P.பாண்டி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389802 P.அன்புபரந்தாமன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390115 இளையராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 36 விவாகரத்து ஆனவர்
RA377092 K. Moorthi ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 Diploma Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350362 M. GANESAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 B.Sc., Supervisor-K
erala
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350416 Dr.S.P. THANDAVA MOORTHI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BAMS Own Clinic விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351783 K. KESAVAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 +2 Own
Travels&Fina
nce-Pothanur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R358227 K.PREMNATH ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10TH,ITI BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375922 K. சக்திவேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY CAST
RA373253 S. MUGILAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 MBA/PGDCA Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375445 D.திருமுருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 B.SC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388324 R.வடிவேலு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376811 R.Arasan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BA.,DHM IN
CATERING
TNCSC துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377720 A.K.மணிகண்டன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BE,MBA Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378195 R.திருமுருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BCS Marketing
Line
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378416 A.கீர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std Govt - Clerk பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378743 N.கந்தசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 MA,BED,MPHIL முது
நிலை
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378904 A.அருண் பிரசாத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379510 P.தங்கராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-AT
M-செக
யூர
ட்ட
-நாம
க்கல
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380288 P.அசோக் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381003 R.திருமுருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 9TH STD டிரை
வர்,
ேரள
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381464 E.கதிர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 8TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382030 N.செந்தில் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 MA,MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382175 S.சிவக்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 D.TED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382541 S.லக்ஷ்மணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382657 P.சின்னதுரை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10TH STD விவச
ாயம்
,பெர
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383288 R.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383508 S.ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384683 T.ஸ்ரீ குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 9th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385095 S.முத்துக்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386311 K.குமரேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BL,MSC,BED,B
L
வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386828 E.பாண்டுரங்கன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386832 K.வேல்முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387086 M.ஆனந்த் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 ME PhD உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387227 V.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387324 K.ஆனந்தன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387738 D . சக்திவேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389612 D.பிரகாஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 7th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
R389646 D லோகு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389739 M.வெங்கட் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389800 P.பிச்சை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389893 P.பிச்சை பிள்ளை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390599 G சிவகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390953 M.ஜெயகாந்தன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350160 M. SURESH KUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 MBA., Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350722 P. RAJA ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BBA Working at
Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350937 K. SANKAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 Diploma in
Tailoring
Working at
Attur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351677 U. NAGARAJAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BSc,
Computer in
Hardware
Pvt
Work-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377311 KRISHNA DURAIRAJ ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 Diploma Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377173 P. Vijaya Kumar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376594 K. ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377678 Kumar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std Private
Company
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377849 R.முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378037 V. கிருபாநிதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BSC Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378531 K.லக்ஷ்மணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378624 J.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10TH STD Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379217 K.சிவா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12th std டாஸ்
மார்
க்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380018 C.காளிதாஸ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்-
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380333 K.கவிஞர் காரை செல்வகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 ITI,(BA) தனிய
ார்
சூப்
பர்வ
ைசர்
-
பாண்
டிச்
சேரி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381454 A.முனிராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381474 M.துரை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381568 K.கோபி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 B.COM தனிய
ார் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381662 M.ரவி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 Diploma
(ITI)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381758 C.மணி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 6th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381820 N.பாஸ்கரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12THSTD சொந்

தொழி
ல்,ம
ுரை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382221 P.ரவி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்ப
ணி-க
யம்
ுத்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382482 S.சதீஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 MBBS - ORTHO அரசு
-டாக
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382809 E.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BSC,MA,BED தனிய
ார்(
ழக்
றிஞ
்)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383176 G.வினோத்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12Th தலைம
ைசெய
லகம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383703 K.ரவிச்சந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 12TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390355 S கோபிநாத் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384631 K.கனகராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384662 C.ரங்கநாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384766 K.வரதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385043 M.ராமையா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385204 V.பிரனவ்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R385251 N.முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 4Th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386264 P.முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R386466 K.சத்யமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387025 A.கோபிநாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 6Th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388177 D.கார்த்திகேயன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388240 K.வெங்கடேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388242 k.பாண்டியராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 BSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388695 P.சதிஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388742 K.தமிழ்செல்வன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 டிப்
ளமோ
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388870 P.கிருஷ்ணா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 8th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389484 K.சிதம்பர குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 M.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389968 C.சசிகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390222 R.கரிகாலன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 MSc அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390630 S.விஜய் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391078 R. விஜயகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 38 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA339741 K.Saravana kumar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 B.E(Mechanic
al).,
Deputy
manager
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377109 M.Subramanian ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th std
MTT(pvt)
Private,
Technicianex
ecutive,prod
planer
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351368 K. NATARAJAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BA Own
Business-Nam
akkal
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351536 G. AYYAPPAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 MA Conductor -
Walaja
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352042 K. Rajiv ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 DIPLOMA EEE SR.ENGINEER
At Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365100 A. BALAMURALI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BSC(Agri) Electrician(
Contractor)
- Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366198 T. எழிலரசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 M.Com Govt - Nagai துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375279 R.BALU ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 9th std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376806 C. KANNAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 Dted, B.Lit Own Business
-
Kallakkurich
i
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377364 UDHAYA KUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 12th Std Contract
Work
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377604 A.Vel Murugan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 MBA Army-Staff பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377782 A.BABAJI THILAGAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 B.Pharm Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378464 A.மோகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 MA, B.Ed., தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379202 V.முகேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382563 M.பழனிசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382571 M.சிவகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 6TH STD சொந்

தொழி
ல்,க
ம்ப
ோணம
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383935 S.பத்மநாபன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 B.Com தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384225 M.முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385111 M.அழகேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BA,B.Ed விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385750 C.யோகானந்த் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BE தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385815 V.சுப்பிரமணியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th Std தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387207 D.பழனி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388744 P.ரவி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389199 P கோகுல்ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 BE அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389356 T.ஜெய் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 MBA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390168 ரவிச்சந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390937 M.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351801 N. SARAVANAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 Diploma in
Mechanical
Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375724 P. SIVAKUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 DEEE Supervisor -
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373522 V.செருவலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12th Std,DME Contractor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377937 N.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 7 th std BUILDING
MASON
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376741 S. PRASANNA KUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 BSC Sr Sales
Executive-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376855 K. தியாகராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY CAST
RA377890 A.அம்புலி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 6th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378025 P.முத்துசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 7th Std Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378552 N.அப்புசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12th Std,
TTC(DRAWING)
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378824 K.ரெங்கதுரை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 8th Std., தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378887 M.டில்லிராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 MA,LLB பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379397 E.தண்டபாணி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 M.A.,M.Phil தனிய
ார்
தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379494 M.வளையாபதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 DEEE Maintanance
Engineer-Mad
urai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379889 D.சுரேஷ்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 B.TECH டெபு
டி
ரீஜி
னல்
மேனே
ஜர் -
ஹைதர
ாபாத
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380359 C.ராஜா எ தேவராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 5TH STD. CENTRING
WORK
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380430 T.கோவிந்தசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380510 R.கணேஷன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12th Std எலக்
ட்ரி
சன்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381021 A.அன்பரசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 DIPLOMA தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381193 J.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10TH டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381792 M.பெரியசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 6THSTD டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382603 S.சிவராஜ் (எ) நிகெமியா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 ITI தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384204 G.அண்ணாமலை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384691 D.முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 ITI சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385656 K.வெங்கடேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386299 R.சந்திர சேகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R391114 M.அருள்ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391441 S.சேஷா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA339191 V.Baskar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 B.Sc.,
(Chemistry)
Cycle Spare
Parts Shop
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349866 B. VIJAY ANANDH ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BA., Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349936 V. GOVINDASAMY ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 ITI Incharger விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350111 M. HARIKRISHNAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 B.Sc Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350269 K.M. SRINIVASAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 M.Pharm.,
Ph.D(Doing)
Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350703 G. KARTHIKEYAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 Diploma in
Civil
Engineer
Own
Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350961 K. PUVIARASAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BE, MBA Asst
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351817 J. SANKAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Working at
Tuticorin
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352191 C.CHANDRA SEKARAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 B.Sc.,
B.Ed.,
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA352200 M. MURUGESAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std Baniyan
Company
Tailor At
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377290 G. Ramadass ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376766 M. UMASANKAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BE General
Manager-Mang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373944 G. MANIKANDAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 Diploma(Elec
tronic)
Engineer -
Chennai
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376350 R. SANKAR RAJ ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th std Govt - Clerk
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376627 R. GOVINDA RAJ ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 B.Sc Medical
Representati
ve
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377675 Prem Kumar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377878 M.C.Sasikumar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 8th Cooli விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378213 M.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378417 M.பார்த்திபன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BA,DTED பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380150 A.யேசுதாஸ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 8th std பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380234 P.சிவா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380500 V.பால குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BE.,MBA(Doin
g)
தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381451 K.தமிழ்செல்வன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381442 V.ரவி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
அரக்
கோணம
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381783 Dr.பூபதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 MSc,PHD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383132 A.செல்வகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383185 C.சுபாஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BCOM அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383301 R.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BSC தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383494 A.செந்தில்வடிவேலன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384083 P.சுந்தரம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 8Th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384757 S.சுவாமி நாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th std சொந்
தத்
தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387691 S.ஜவகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385463 P.உய்காந்தன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 8TH Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386084 T.திருக்குமரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386331 J .பிரபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386747 S.முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387223 S.பாலமுருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST
R388218 A.செந்தில்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390437 J. பிரேம் குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 MSc,MA, தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390588 M.R ரவிக்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391016 K.கமலக்கண்ணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391281 M.பால முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 41 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376287 G. SURIYA MOORTHI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 MA Contractor -
Villupuram
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350037 S. KUMARESAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 ITI Electrician விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351485 R. PRAKASH ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BE(Agri) Project
Executive-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358982 C. MURALI SANKAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BE(Civil) Senior.Engr
- Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377071 R. Govindharajan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 ITI Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376346 நாகராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BSc Agriculture
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377363 M. Manivel ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 M.Phil,MED Production
Manager
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377688 M. மாதையன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th STD Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377838 P.கர்ணா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378358 P.சங்கர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 MSC,DIPLOMA பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
செயல

அலுவ
லர் +
பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378660 M.ஏசு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378696 K.சாய் ராம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 6th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380000 A.ராமலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380083 ஆனந்தன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 விவாகரத்து ஆனவர்
R381083 V.ராஜ்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-சென
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380250 M.முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380933 v.ராஜேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BA TEMPRORY IN
GOVERNMENT
BANK
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381202 V.பழனிவேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381253 E.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381290 D.யாத்ராகாந்த் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382326 K.கலைவாணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BE தனிய
ார்/
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382885 S.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BSC,MSc,MEd,
MPhil
அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383142 T.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 MA அரசு
பணி-
ெக்
ிசி
ன்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383211 V.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10THSTD சொந்

தொழி
ல்,ப
துக
கோட
டை,
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383612 A.தணிகைமலை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 5TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385053 v.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12TH Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385822 S.சண்முகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 டிப்
ளமோ(DC
E)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R386176 B.ஸ்ரீராம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386236 M.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387465 S.மாடசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388672 V.பால்ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389762 K.பொன்னுராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 MA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389962 D.சண்முக வேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390370 V.பால்ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390500 P.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391201 K.பால் கெளதம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391439 கென்னடி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 42 விவாகரத்து ஆனவர்
R376070 R. KENNADI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 10th Std Govt - PWD விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA321058 R. KENNADI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 10th Std Govt - PWD
(temproary)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351718 R. MANOHARAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 9th Hardware
Shop- Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359499 D. RAJA ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BSC Incharger விவாகரத்து ஆனவர்
RA377129 மனோகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BA RETD ARMY
NLC SECURITY
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376341 E. RAJKUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BA Bussiness-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378289 S.கருணாகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376832 T Ramar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 8th STD பட்ட
ாசு
தொழி
ற்சா
லை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Orphan OK
R378425 Selva Arasu ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 9th Std. City Union
Bank - Sub
Staff
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379262 C.கோமகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BE Software
Engineer -
USA
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387119 N.தனபால் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 MA BED சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380542 ஜீவா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 9th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380976 S.ஏழுமலை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381258 K.சிவலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381263 K.மோகன் ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382137 D.சுப்பிரமணியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387569 A.ஜனார்த்தனன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384351 M.ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385186 M.ரவிந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 12TH Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386409 M.சுதாகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388668 விஜய் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391060 A.பிச்சைமுத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 43 MA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376039 C. தாமஸ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 BA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349804 N. ANANDHA RAJ ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 ITI(Motor
Mech)
Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350481 B. SADHANANTHAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Pvt Firm விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351381 S. MUTHAIAH ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 Dted,
BSC(Maths)
Teacher -
Tirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377289 Anbarasu ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 8th Security திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376051 D.SHANMUGAPRASAD ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 B.TECH Technical
Assistant as
MMR
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373741 S.BALAMURUGAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th std Own business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375522 முத்து குமார வேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378791 K.கார்த்திகேயன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 MSC பிரை
வேட்
கம்
ெனி
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379104 M.கணபதி என்ற கணேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380148 K.காந்திராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380996 L.செலியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 B.A அட்வ
கேட்
அஜீஸ
்டண்
ட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382274 M.தம்புராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382670 P.முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383215 T.வனராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383586 S.பழனிசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10TH சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383744 P.வெற்றி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384154 N.செல்லதுரை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385014 P.ராமு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385715 M.சந்திர சேகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388773 B.மாணிக்கம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 44 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
RA350034 V. THILAK RATHINAM ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th std Driver துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350113 P. MURUGAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th std Office Asst துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375930 KANNAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 MA MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376522 M. அன்பரசு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 8th Std Security திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377945 V.வெங்கடேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 BA Vechile
Maintance
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378344 R.சந்திரகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379223 K.காளிமுத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 M.Sc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379227 V.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 B.Sc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380103 மாரியப்பன் எ மது ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 9th Std தனிய
ார் -
சூப்
பர்வ
ைசர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380295 S.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 MCA,MBA தனிய
ார் -
மதுர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380771 B.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ிரு
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382664 M.நீலமேகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 11THSTD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382673 S.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th தனிய
ார்/
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383008 K.முகுந்தன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384337 E.ஞானமுருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384487 A.இன்பராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10TH STD வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385110 S.சிவானந்தம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 B.COM தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385374 A.ஜெய்கர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385437 P.மயில்சாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386169 ஹரிதாஸ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 8th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386175 S.நடராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386272 G.செல்வம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 BSc,MPhil அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386288 C.மணி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 4Th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386654 E.நித்யராமன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389972 P.நடராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 45 5th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349857 R. GOVINDARAJAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 Diploma in
Mech Engg
Lic Agent துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351119 P. JAYARAMAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 12th std TNCS-Officer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352188 M. THIYAGARAJAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 8th std Working at
Salem
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373236 C. SIVAKUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th Std. Driver-Banga
lore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375254 V.ARUMUGAM ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th Std PAINTING பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376481 M. முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378263 C.ஸ்ரீ நாச்சியப்பன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 BA LIC Agent திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378839 P.சுகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 Diploma அரசு
போக்
குவர
த்து
- AE
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380434 K.கமலகண்ணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380825 E.தாமோதரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382319 S.வெங்கடேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்/வ
லூர
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383146 S.மீனாட்சி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383506 P.ராஜசேகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384020 M.பொன்னையா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386258 M.ஆறுமுகம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 46 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA339482 R.Muralidharan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MBBS., Govt -
Doctor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA351100 R. SIVAKUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MBA Asst
Manager-Sing
apore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351249 A.N. BALA SUBRAMANIAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 BSC(BOTONY) Sales
Manager -
Namakkal
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375898 G. Prabhu ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MCA Private-Lect
urer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375794 T. SAMBANDHAM ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 M.A, B.Ed,
M.Phil
Teacher -
Ariyalur
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R374580 R.Sathyakumar ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 B.Sc,DCA,DTP Aided school
junior asst
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376628 R Ravindren ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 B.COM Central Govt
Higher Grade
Assistant
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378337 T.புவனேஸ்வரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 9th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378471 N.புவனேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 B.COM, D.Cop Private
Company
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380258 K.சின்னையா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 8TH STD மாவட
்ட
செயல
ாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380611 S.சதா சிவம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383418 M.பாலசுப்ரமணியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 9th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383480 M.சிவமுருகஜோதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384704 N.பரந்தாமன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MA.,B.Ed அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386511 P.ரவிசந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386648 M.ஆறுமுக நயினார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388310 S.V.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 BA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388437 S.பிரகாசம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388455 C.சிவகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388558 P.பிரகாசம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390683 G.ஜெயபாலன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MA தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390872 B.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391131 S.வேலுசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 47 5 th தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375778 M. ARIVOLI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 B.Com Printing
Bussiness
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350313 R. KARTHIKEYAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BE(Electric
Comm)
Own Business
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350457 T. BALAGURU ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 Diploma(DME) Service
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA350794 M. DHANAVELU ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 +2 Media-Admin
Asst-Bangalo
re
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA351904 D. SURESH ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BE(MECH) Working at
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377160 M. Kamala Kannan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 10th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373975 K.ARPUTHARAJ ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 12th Std PRINTING துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376632 A. MURUGAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 10th std Private
company
Supervisor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378697 S.கஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381685 G.முனியாண்டி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 MA,B.ED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381702 N.வைத்தியநாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381965 N.கிருஷ்ண மூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382064 M.கானப்பன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 10th std தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383330 P.பொன்பாலு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BSC,BL வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385425 K.தங்கவேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386370 V.மகேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 MSC MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387816 N.ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BA அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388108 A.அர்புதராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388265 V.மகேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 MSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389668 M.தீனதயாளன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 BCom LLB தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389899 D.மதியழகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 48 MCom விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376212 S. SWAMIDURAI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA Manager -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA339490 V.Sakthivel ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 M.Sc.,M.Ed.,
M.Phill.,
Govt -
Lecturer
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349983 S. VADIVEL ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 Diploma in
Civil
Civil Engr துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA358993 K. SUNDARESAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 8th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA367120 K. MURUGESAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377248 பால முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376745 Kaviya Selvan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 MA,BED Teacher பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376758 E.YuvavivekaRaaj (Rajkumar) ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA(History) News Paper
Agency,chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377584 S.Ravi ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th std Welfare-Teac
her
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377833 M.R.ரவி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 DME Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378677 காசி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th std அரசு
ஓய்

,பென
ஷன்
ாரர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380200 P.தங்கபாண்டி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382242 R.சந்திர சேகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382443 T.வெங்கடாஜலபதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 8TH தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382618 G.உத்திர குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA டிரை
வர்-
ொள்
ாச்
ி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382754 V.பெரியசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383089 K.வேலாயுதம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 8Th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383413 M.பூமாரி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 MA அரசு
பணி -
LIC
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384536 M.தண்டபாணி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385346 S.முருகேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386128 S.துரை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386651 N.ஞானசேகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC&MBC OK
R387592 R.செல்வகுமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388303 D.சதிஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC, MBC OK
R389407 P.வெங்கடேசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390523 M.சந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 49 BA அரசு
பணி
ஓரிய
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378067 C.லோகநாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA350105 J. SOMNATH ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 Diploma in
BLIS
Librarian துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374631 T. VARADHARAJ ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 ITI Operator -
Arumuganeri
துணையை இழந்தவர்
RA379206 N.கருணாநிதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 B.Sc.,MA Commercial
Tax
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380057 V. விஜயன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 10th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380115 R.JOHN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 10th கார்
பென்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380560 நடராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 6th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381145 L.மோகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 BA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381747 S.முத்துராமலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381895 C.ராம கிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383094 N.கிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 9th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383624 A.ரமேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 12th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384008 G.இளமுருகு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 B.Com,D.Ted. அரசு
ப்பண
ி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385542 P.சாமிநாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386121 P.மாணிக்கம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389697 G.நல்லுசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389759 P.சாமுவேல் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R391188 DR .K.தினகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 50 bachelor of
veterinary
science
டாக்
டர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376939 C.RAJENDRA BABU ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 M.Com.,M.B.A
.,M.Phil.,
Private
Company,@
Business
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352208 D. SEKAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 10th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378134 A.செல்வராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 6th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378746 S.மார்நாடு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 10TH ஆபீஸ

அஜிஸ
்டண்
ட்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379074 S.சேகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379148 S.முடியரசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 10th Std டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379171 A.தணிகைமலை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 6th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379910 P.மாதவன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 B.A தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379979 T.சோலை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 10TH டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380212 N.அன்புமணி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 12TH அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380680 P.பாலகிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 BSC. தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381393 K.ஜெய ராமன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்-
ெய்
ேலி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382958 V.ரவி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 MA,B.Ed தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383510 C.பழனிச்சாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 5 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387660 C.சரவணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377106 C. Ravilal ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 10th Std Security
Service -
Pvt
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352073 P.A. CHINNADURAI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 MA, DTA LIC Agent விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376005 N.RAJU ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 MA,BED Revenue
Inspector
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386214 P.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376402 R. Natesan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 10th std Agricultural விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377971 P.SAMPATH KUMAR ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 Diploma Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379061 C.பழனி சாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 5th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379136 palani ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 M. A, M
Phil
journalist திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380396 M.ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380415 K.முத்து ராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381135 K.ஜெயராமன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 10th அரசு
பணி-
ெய்
ேலி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382825 P.மாரிமுத்து ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385983 M.அன்பழகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 MCom அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388418 D.மதியழகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391191 M.கணேஷ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 52 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376755 C. MURUGANANTHAM ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 10th GOVERNMENT
BUS DRIVER
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377898 U.பார்த்தசாரதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 BA Bank-Cashier விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379207 K.தியாகராஜன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 12th std கண்க
ாணிப
்பாள
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380006 R.முனுசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 9TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380990 T.ராமலிங்கம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 8th Std செக்
யூரி
ட்டி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381189 கன்னியப்பன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 8TH MTC
டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383063 M.முனியசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386069 S.பிரேம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC&MBC OK
R386721 A.ஸ்ரீனிவாசன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391018 ரவிசந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 53 BSc அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok
R380578 S.தமிழ்செல்வம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 54 10 th std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381309 D.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 54 Old 10th Std தனிய
ார்
மேனே
ஜர் -
கோயம
்புத
்தூர
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381763 B.பாபு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 54 MSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382630 R.மதியழகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 54 BA அரசு
வேலை
,நெய
வேல
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383472 G.ராமச்சந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386180 P.அருள்ஜோதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 54 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388435 G.ராஜா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 54 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389795 D.ஆனந்தராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 54 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375962 G.V.VENKATESHWARAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 55 10th Std WATCHMAN துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375228 R. V. ராமகிருஷ்ணன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 55 10th std MUSIC
TEACHER
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377332 G. Seran ஆதிதிராவிடர் ஆண் 55 DME, &
BE(MECH)
Engineer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380067 M.தாஸ் என்ற குப்புசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 55 12 th std அரசு
ஓவிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380394 V.ராஜாமான்சிங் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 55 ITI RESIGN IN
CENTRAL
GOVERNMENT
JOB
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R383614 R.செல்லதுரை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 55 12TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384294 R.அம்மையப்பன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 55 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384614 P.கஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 55 BA ராணு

அலுவ
லகம்
-
கிளெ
ர்க்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377343 S. DuraiRaj ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 8 th std Pension விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379834 C.சாமி நாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 6 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380202 S.பாரதி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380487 N. சந்திரசேகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 5 th விவ
ாயம
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382792 S.ஆரோக்கியம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 8th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383376 M.மணி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 7 th std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383897 M.முனுசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 2 nd std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.MBC OK
R383904 J.ஜெயசேகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 10Th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384077 P.மாணிக்கம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 MA BEd அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384908 C.சுவாமிநாதன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 6th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386333 P .ராஜாமணி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 9 th தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387209 P.செல்லசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387401 A.ஆண்டியப்பன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388938 N.சண்முகசுந்தரம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390502 M.சுப்புராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 56 MA MPhil சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375155 M.RAJENDRAPANDIYAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 10th Std ARTIST துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385867 மூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 6 th தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380107 சேகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 10th SRM HOSPITAL
SUPERVISOR
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380386 G.விஜய் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 Diploma ரியல

எஸ்ட
ேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except Muslim
R381274 V.ராமய்யன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 M.A அரசு
வேலை
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381310 M.பாண்டியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC, BRAHMIN
R383088 A.முனியசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 12th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383641 G.அன்பரசு ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386609 A.துரைராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 9th std அரசு
மருத
்துவ
மனை
கம்ப
வுண்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387011 K.செந்தூர் பாண்டியன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387425 S.முருகன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390090 V.குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 57 BE சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377126 P. GOPI ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 10th Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377255 T.Ramalingam ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 8th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378132 N.பழனி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 10th Std ரியல

எஸ்ட
ேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379822 R.மாட சாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 10th Std Rtd
Pensioner
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383452 S.செல்வராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 5TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R383772 M.நித்யகல்யாணசுந்தரம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R387413 P.தாஸ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387690 V.ரவி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387895 V.ராஜி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 BCom BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390540 G.கந்தசாமி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 58 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378225 K.இளங்கோவன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 59 Dip in
Medical
Laboratary
Health
Inspector
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379341 M.ராம மூர்த்தி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 59 10TH Std கான்
ஸ்டப
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381099 K.பிரேம்குமார் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 59 ITI VRS-All
India Radio
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383135 A.செல்லதுரை ஆதிதிராவிடர் ஆண் 59 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383905 T.காளியப்பன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 59 10TH அரசு
பணி(
ய்வ
)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387467 S.ஞானசேகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 59 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387627 L.பாலையா ஆதிதிராவிடர் ஆண் 59 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA338936 G.Kuberan ஆதிதிராவிடர் ஆண் 60 10th std., Operator விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA339237 M.Mani ஆதிதிராவிடர் ஆண் 60 10th Std Supervisor துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378240 நாகரத்தினம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 60 MA விவச
ாயம்
-வேல
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380001 G.சேகர் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 60 MA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381752 K.கொல்லடம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 60 BA அரசு
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382017 D.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 60 MA அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383057 R.கிருபாகரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 60 10th std அரசு
வேலை
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387908 K.கொல்லடம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 60 BA அரசு
பணி
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352149 R. THANGARAJ ஆதிதிராவிடர் ஆண் 61 10th Defience
Factory-O.C.
F-Chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378490 S.தங்கராஜ் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 61 10th Std ஓய்வ
ு-கி
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378505 D.பிரகாசம் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 61 MA,BED ஆசிர
ியர்
-ஓய்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379276 A.ராஜேந்திரன் ஆதிதிராவிடர் ஆண் 61 Diploma Health
Department
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380119 V LAKSHMANAN ஆதிதிராவிடர் ஆண் 61 DCE அரசு
பள்ள
ி
கோச்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380137 L.முனியாண்டி ஆதிதிராவிடர் ஆண் 61 9th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல