ஆதிதிராவிடர் - பெண் மொத்தம் 267
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R389709 M.காயத்ரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 19 10th Std -- பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386819 R.அருணாதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 22 DIPLOMA ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387909 N.காவேரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 22 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384607 S.விஜயவாணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 23 MA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385823 A.சித்ரா ஆதிதிராவிடர் பெண் 23 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Except PL
R386718 U.நந்தினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 MA DTED -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387567 S.இந்து ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387872 P.பிச்சையம்மாள் என்ற தீபிகா ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 MSc BEd ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388179 A.செல்வராணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 12th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390194 P.நந்தினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391058 D.வசந்தி ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379348 E.சங்கீதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 B.SC,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384044 S.சிவரஞ்சனி ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 BA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385312 A.பானுப்பிரியா ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 ITI ------- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386317 A.ஸ்ரீதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 டிப்
ளமோ
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387869 T.தேன்மொழி ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391006 P.மீனலோச்சனி ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374168 K. நித்தியாதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 27 BA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378124 T.சுவாதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 28 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378661 GAYATHRI.A ஆதிதிராவிடர் பெண் 28 B.A history.
B.Ed
-- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378675 T.சுவாதினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 28 BSC/MCA/B.CO
S
- - விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380173 G.பவித்ரா ஆதிதிராவிடர் பெண் 28 BTech --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384056 M.சோமசுந்தரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 28 BCOM தனிய
ார்
நிறு
வனம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377228 P. பிரபா ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383284 R.ஆனந்தகுமாரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 MA,BED -- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384633 R.சத்யபூர்ணிமா ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BE அரசு
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386340 M.வித்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388719 B.இளவரசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389722 B.கிருத்திகா ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391353 K.தனலெட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375899 R. Vijayalakshmi ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MSC Clerk விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378510 B.ஐஸ்வர்யா பிரீத்தம் ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 BSc அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379756 R.லதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380913 D.அன்புக்கரசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 10Th அரசு
மருத
்துவ
மனை-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381777 V.லாவண்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-CT
S
பெங்
களூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381866 லாவண்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஞ
்சீன
ியர்
பெங்
களூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384057 C.சரண்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MED -- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384079 R.சிந்து ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384120 S.சங்கீதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 டிப்
ளமோ
ஹோமி
யோபத
ி
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384307 அனுஷா ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385539 P.சங்கீதாமுருகேஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386339 A.நிஷாந்தி ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 BCOM தனிய
ார்
மருத
்துவ
மனை
நர்ஸ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390965 C.ரேவதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MSC BED தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA327775 K. SABEETHA ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 Dted, BA., Teacher -
Karaikal
விவாகரத்து ஆனவர்
RA328767 S. KANIMOZHI ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BSc Nursing Pvt
Work-Thiruva
llur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA355688 N.Sathya ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 12th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA358568 R. DEEPA ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 B.Ed, M.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
R376713 S.ரேவதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377948 M.நெல்லை மதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 MTECH Asst
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378977 R.ரதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379729 P. ரேவதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 MCA ____ விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380617 M.காயத்ரிதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BCOM,DMA ------ விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382484 S.சுமித்தா எ நந்தினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BA --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384609 முனிலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 10 TH ------- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389042 A.இளவரசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 M.Sc B.Ed
physics
தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390300 V.புவனேஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BTECH ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391075 S.சுஜிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 MSc,BEd(Math
s)
தனிய
ார்-
ள்ள

ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328003 R. DEEPA ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 DMLT Pvt
Work-Pollach
i
விவாகரத்து ஆனவர்
RA328226 C. மகேஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BA அரசு
வங்க
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA328603 G. YOGA SRI ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA334077 S.Sharaldevi ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 M.A,.D.TED,.
B.C.A,.
Teacher -
Pvt
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358566 T. SASI REKHA ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BE(EEE) Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373288 S.SUGANDHI RANI ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 Diploma
(Electronics
Communicatio
ns)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375170 A. NITHIYA ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 Diploma in
Nursing
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375425 M. சங்கீதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BA,ML Lawyer-Pvt விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375465 M.BUVANESHWARI ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377713 S.வளர்மதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BSC Unemployed துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378459 T.முத்தமிழ் அறிவரசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MBA.,M.Phil. Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379508 S. வையாபுரி அம்மாள் என்ற வைதேகி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 DIPLOMO தனிய
ார்
நர்ஸ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382106 G.சீத்தாலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 DTED ------ விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382346 P.ஆர்த்தி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BE,MBA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382490 J.அருணா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 12TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383012 S.கலைச்செல்வி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MA,BED(TET
PASS)
அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384062 S.திவ்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384088 K.ரூபா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 9TH STD. --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384279 P.சுகந்தி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384478 J.அருணா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384660 K.ஜீவிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385482 J.பத்மா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BSc தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386012 M.நதியா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MSc MEd DTed தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386029 G.சாந்தி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BCOM,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386626 G.விஜயலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BBM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387843 N.பவானிதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387989 A.வித்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MSc வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389067 D.தேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BBM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389797 B.உஷா ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 DTed தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390499 G.இசக்கியம்மாள் ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MCom BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377085 J. Jayashanthi ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 M.Sc,M.Phil Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA327886 C. SUBASHINI ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA328073 R. VIJAY SHANTHI ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 Diploma in
Teacher
Training &
Bsc Maths
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA328577 V. MEGALA ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 +2, Computer
Course
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA328928 M. VATHSALA ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 B.TECH,
ME(Doing)
unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA358804 T.கலைச்செல்வி ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 Diploma(Lab
Tech), BA
Unemployed துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372407 T.இந்திரா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 8TH Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Iyer,Vannar
RA375054 A. மீனாம்பிகா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 BE.Computer
Science
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377831 R.கல்பனா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 MPHIL,BED விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377877 A.ரேவதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377963 C.கன்னிகா பிரியதர்ஷினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 M.Pharm தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378600 M.நித்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 D.TED., HDCA '' விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PL Ok
RA379032 G.ஜெனிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 B.Sc ---- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383251 R.விஜயசாந்தி ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 BSC,DTED -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384111 M.அமுதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 MSC,B.Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385474 K.உதயவாணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 M.SC,PH.D ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386616 D.சங்கீதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 BSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386725 R.சுகன்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 BTech தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390549 P.நளினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 BBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA328186 K. சங்கீதா செல்வி ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 +2, Diploma Teacher-ம
ம்ப
விவாகரத்து ஆனவர்
RA374623 P.லெட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 MSW., GH(Counselin
g)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375519 SANGEETHA ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 ME Asst
Professor-
Pvt
University
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376841 A. பாரதி கவிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 MA M.Phil
BEd
Private
school
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377723 M.A.சசிகலா ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 MSC Food
Corporation
Department
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377736 Selva Rani Alias Susila ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BTECH Bank-Junior
Asst
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379205 செண்பகவள்ளி ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 Ph.D (Physi) Pvt College துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379480 P.மாலதி பெருமாள் ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 M.B.A தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380742 K.சந்திரா ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381855 N.செல்வராணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BTECH(IT) அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382492 K.செண்பகாதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BSC,BED,PGDC
A
------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382567 V.அனுராதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BE அரசு
வேலை
,
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383011 B.கோமதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BA தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383514 P.ரோசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383661 S.அற்புதமணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 MSC --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384393 G.தேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BSC (BED) -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384587 E.கவிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 10 TH ------- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386696 R.சிவப்ரியா ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BE தனிய
ார்
பேங்
க்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388086 P.பிரியா ஆதிதிராவிடர் பெண் 34 BSc BEd Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA328378 G. MALARKODI ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 +1 Working at
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர்
RA328723 P. SENDHILKUMARI ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 B.Com Unemployed துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA334314 T.Srinalini ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 B.A.,&
Dialysis
Techinician
Computer
Operator
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377754 P.மலர்கொடி ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 Bsc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372791 P.DHAVAMANI ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 MCOM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378642 C.உஷா ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378991 M.ராதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 10th ஜவுள
ி
கடை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381759 V.இளவரசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382559 S.லீலா ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383009 M.ஜெயஸ்ரீ ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 10th Std -- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383152 R.கலா ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383174 M.சிவசங்கரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 BCOM தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383266 R.சோபியா ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 MCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384347 M..ஜோதி லட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 BA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385602 P.கோமதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 MSc BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386744 M.உமா ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387297 S.கீதாஞ்சலி ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 ME தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388703 M.ஜெயலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 35 BPT தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328021 S. NANCY SHOBA ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 BBA, CLIS Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர்
RA377745 P.கோகிலவேணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 ME Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377939 M.கீதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 BE Asst
Manager-Bank
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378496 K.பரிமளம் ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 MCOM,MPHIL,M
BA,PHD
Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379632 P.பிரியா ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385466 K.துர்காதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384449 S.சுஜிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 M.Sc,M.Phil,
Ph.D
தனிய
ார்
புரொ
பசர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384465 I.கவிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 MA,M.phil தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384680 K.புவனேஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386014 M.கீதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 ME --- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386338 S.கீதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 MA BEd தனிய
ார்ப
ள்ளி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386808 S.சுஜிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 MSC,MPHIL,PH
D
தனிய
ார்
கல்ல
ாரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391337 S.ராதிகா ஆதிதிராவிடர் பெண் 36 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328861 P. MAHESWARI ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 BE Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA358560 M. MALARVIZHI ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 MSC, M.Phil,
M.Ed., Phd.,
Professor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377063 K.மலர்கொடி ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 9th std Unemployed துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை Except Muslim
RA376344 P. கனி ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 10th std ---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376955 M.சரண்ஜோதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378355 நந்தினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 MA.,M.Phil.,
B.Ed.
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378361 S.ரதிதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 MA,PHD பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378528 K.சோபனா ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 MBA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382783 M.லட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383382 K.பிரியா ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 MSC -- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384678 S.தேன்மொழி ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 9th -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385838 S.யசோதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 MDS சொந்

மருத
்துவ
மனை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386552 N.சுமதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 37 12th Std -- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328168 T. SUBA SHREE ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 M.E., PH.D., Professor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328173 M. DHAYANITHI ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 Doctor of
Pharmacy
Doctor விவாகரத்து ஆனவர்
RA328504 B. ரமணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 8th UN EMPLOYED விவாகரத்து ஆனவர்
RA334362 T.Subhasri ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 M.E.,P.Hd Assistant
Professor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377221 S. அன்பரசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 M.SC.,B.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376053 M. சுமதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 10th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377296 P. லட்சுமிபிரசன்னா ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 MBA (HR) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376774 M. நளாயினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378045 C.Kanimozhi ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 M.Tech Asst
Professor In
Anna
university-T
richy
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Hindu,Christian OK
RA378251 கவிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 BSC,BED அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378492 G.ஹேமா ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 BE (E.C.E) Software
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378906 N.ரேவதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 M.SC.,
MPHIL.,
ஆசிர
ியார

பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378979 S.சரளா ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 M.A.,B.Ed - - துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381060 M.ஶ்ரீதேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 M.com,
M.phil, MBA
அரசு
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர் -
தற்க
ாலிக
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382363 P.தமிழ்செல்வி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 MA,BED,MPHIL தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382453 M.ராஜலெட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383884 D.செல்வமணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385105 J.தரணீஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 B.Ed --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386271 S.சசிகலா ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387138 A.வனிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 10th Std ------- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389312 M.சரிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 38 MSC BED -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375331 P.சாந்தகுமாரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 MA,B.ED தனிய
ார்-
சிர
யை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை muslim not excepted
RA328693 K. ABIRAMI ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 BCA,MBA Bank Job -
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர்
RA358794 G. MANIMOZHI ALIAS KAVITHA ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 10th,
Nursing(ANM)
Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374188 M.MARIYAMMAL ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 B.SC,B.ED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375426 T.அருள் சித்ரா ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375437 A. KAVITHA ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 B.Sc.,B.Ed., Private work விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376527 M. ராணி எ தனலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 12th std --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377894 T.பொன் செல்வி ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378518 S.வெண்மலர் ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
R380857 K.கவிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 12THSTD,DTED --- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381637 P.லாவண்யா ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 BE,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386223 நளாயினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386960 K.ரேவதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 12th Std அரசு
அங்
ன்வ
டி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387731 R.லெட்சுமிபிரியா ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 MSC,MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390088 S.கோமதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 39 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA321347 S. Ramya ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 MBBS, MD Doctor-Banga
lore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA327917 M. BHAVANI ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 Diploma(Phar
m), MA
Pharmacy -
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA328825 P. UMA DEVI ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 MCOM,Mphil,B
Ed
Private work விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA329003 T. PREMA ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 MSC(CS), MBA unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA334122 G.Rathiga ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 B.Com.,(D.C.
A).,
Accountant துணையை இழந்தவர்
RA374874 S.சீத்தாலெட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 M.Sc.,B.Ed., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378385 I.ராஜேஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 9th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375250 R.மாலதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 B.COM,DCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376772 P. VARNIKA PRABA ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 MPT Asst
Professor-An
dhira
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381672 T.பஞ்சவர்ணம் ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381876 R.மகாலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 M.SC,M.PHIL,
B.ED,PH.D
------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382080 C.அமுதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386071 R.மகாலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 40 M.Sc M.Phil
B.ed (Ph.D)
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376353 V.விமலா ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 10th std ---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328198 S. SUMATHI ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 MSC. MPhil,
BEd
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA328513 G. Lalitha ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 10th Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA328623 T. Anandhi ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 12thstd Private
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376157 T. PREMA ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 MSC/MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375213 R. Gnana Bharathi ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 ME Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378100 G.தாமரைசெல்வி ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 MA, B.Ed., Teacher -
Pvt
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378923 N.P.சாந்தி ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 BA.,BL.,ML
(Doing)
part time விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380614 S.கவிதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 MBA லெக்
சரர்
-தஞ்
ாவூ
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381629 P.பாக்கியலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 12TH Std --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382904 G.திங்கள்கொடி ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 10th Std -- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383883 அருள்மொழி ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 Diploma ------- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391036 S.லிங்கேஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387643 P.சுமதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 BSc --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389720 S.சசிகலா ஆதிதிராவிடர் பெண் 41 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328193 A. AMULEESWARI ஆதிதிராவிடர் பெண் 42 MA Junior Asst
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA357222 R மனோன்மணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 42 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375283 A.பூரணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 42 M.COM, PGDCA ---- பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378632 A.K.சித்ரா தேவி ஆதிதிராவிடர் பெண் 42 M.A, B.Ed Private
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381995 M.வாணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 42 9th Std --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383034 A.பூரணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 42 BCOM தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383741 M.பால சரஸ்வதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 42 D.PHARM அரசு
மரு
்தா
ுனர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383889 ஈஸ்வரி ஆதிதிராவிடர் பெண் 42 BA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386869 N.மகாலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 42 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA310434 M. DHARANI CHITRA ஆதிதிராவிடர் பெண் 43 M.B.B.S.,
D.ORTHO
State Govt
in Hospital
- Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328824 N. SUGANTHI ஆதிதிராவிடர் பெண் 43 MA, M.Phil,
PHD
Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377323 N. Vasuki Thilaka ஆதிதிராவிடர் பெண் 43 MA BED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA327896 V. RAJESHWARI ஆதிதிராவிடர் பெண் 44 M.Com, D.Cop Govt Asst விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA329021 R.MANIMAGALAI ஆதிதிராவிடர் பெண் 44 S.S.L.C
Matric
Computer
Operator
துணையை இழந்தவர்
R383924 N.ஆஷாலாட்சி ஆதிதிராவிடர் பெண் 44 12th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387458 A.லதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328722 P.வனஜா ஆதிதிராவிடர் பெண் 45 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377176 M. தனலட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 45 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382886 J.கீதா ஆதிதிராவிடர் பெண் 45 ME அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385471 P.கோமதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 45 BA,BED ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328127 J. JANABAI ஆதிதிராவிடர் பெண் 46 +2,
Beautician
Beautician விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328385 V. SHANTHI ஆதிதிராவிடர் பெண் 46 BSC(Agri) Working at
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328807 Dr.M. GOMATHI ஆதிதிராவிடர் பெண் 46 MBBS,MD Doctor -
Dharmapuri
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379740 K.தேன்மொழி ஆதிதிராவிடர் பெண் 46 MSC,BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382981 T.லட்சுமி ஆதிதிராவிடர் பெண் 46 12th Std -- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383961 கீதாஞ்சலி ஆதிதிராவிடர் பெண் 46 டிப்
ளோமா
--- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385804 R.காந்திமதி ஆதிதிராவிடர் பெண் 46 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382874 நந்தினி ஆதிதிராவிடர் பெண் 47 MSW அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383927 கல்யாணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 47 BA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387177 S.மாரியம்மாள் ஆதிதிராவிடர் பெண் 47 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372765 TAMIZHARANI ஆதிதிராவிடர் பெண் 49 B.Sc, MEd Teacher-Chen
nai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379080 V.எழிலரசி ஆதிதிராவிடர் பெண் 49 B.SC,B.ED அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA354654 T.ஜமுனா ராணி ஆதிதிராவிடர் பெண் 50 B.A Computer
Science
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384513 சங்கரவள்ளி ஆதிதிராவிடர் பெண் 50 10th Std. --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 267
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony