ஆதிதிராவிடர் - பெண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R389709 ஆதிதிராவிடர் பெண் 19 10th Std -- பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386819 ஆதிதிராவிடர் பெண் 22 DIPLOMA ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387909 ஆதிதிராவிடர் பெண் 22 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384607 ஆதிதிராவிடர் பெண் 23 MA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385823 ஆதிதிராவிடர் பெண் 23 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Except PL
R392982 ஆதிதிராவிடர் பெண் 23 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386718 ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 MA DTED -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387567 ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387872 ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 MSc BEd ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388179 ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 12th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390194 ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391058 ஆதிதிராவிடர் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384044 ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 BA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386317 ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 டிப்
ளமோ
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387869 ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391006 ஆதிதிராவிடர் பெண் 26 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374168 ஆதிதிராவிடர் பெண் 27 BA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379348 ஆதிதிராவிடர் பெண் 27 B.SC,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385312 ஆதிதிராவிடர் பெண் 27 ITI ------- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392975 ஆதிதிராவிடர் பெண் 27 MA,BED(Doing
)
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378661 ஆதிதிராவிடர் பெண் 28 B.A history.
B.Ed
-- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380173 ஆதிதிராவிடர் பெண் 28 BTech --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384056 ஆதிதிராவிடர் பெண் 28 BCOM தனிய
ார்
நிறு
வனம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377228 ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378124 ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378675 ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BSC/MCA/B.CO
S
- - விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384633 ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BE அரசு
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386340 ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388719 ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389722 ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391353 ஆதிதிராவிடர் பெண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378510 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 BSc அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380913 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 10Th அரசு
மருத
்துவ
மனை-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381777 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-CT
S
பெங்
களூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381866 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஞ
்சீன
ியர்
பெங்
களூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384057 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MED -- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384079 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384307 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385539 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390965 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 MSC BED தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392929 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 B.Tech அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392977 ஆதிதிராவிடர் பெண் 30 BSC,DMLT தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA327775 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 Dted, BA., Teacher -
Karaikal
விவாகரத்து ஆனவர்
RA328767 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BSc Nursing Pvt
Work-Thiruva
llur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA355688 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 12th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375899 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 MSC Clerk விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358568 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 B.Ed, M.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
R376713 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377948 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 MTECH Asst
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379729 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 MCA ____ விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379756 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382484 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BA --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384120 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 டிப்
ளமோ
ஹோமி
யோபத
ி
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384609 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 10 TH ------- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389042 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 M.Sc B.Ed
physics
தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390300 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BTECH ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391075 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 MSc,BEd(Math
s)
தனிய
ார்-
ள்ள

ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391819 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 TEACHER /
PGT
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391891 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 Diploma
NURSING
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392380 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 BSC அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393027 ஆதிதிராவிடர் பெண் 31 8th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA328003 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 DMLT Pvt
Work-Pollach
i
விவாகரத்து ஆனவர்
RA328226 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BA அரசு
வங்க
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA328603 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA334077 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 M.A,.D.TED,.
B.C.A,.
Teacher -
Pvt
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358566 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BE(EEE) Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373288 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 Diploma
(Electronics
Communicatio
ns)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375170 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 Diploma in
Nursing
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375425 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BA,ML Lawyer-Pvt விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375465 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377713 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BSC Unemployed துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378459 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MBA.,M.Phil. Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380617 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BCOM,DMA ------ விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382106 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 DTED ------ விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382490 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 12TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383012 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MA,BED(TET
PASS)
அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384062 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BA தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384088 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 9TH STD. --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384279 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384478 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385482 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BSc தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386012 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MSc MEd DTed தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386029 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BCOM,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386626 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BBM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387843 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387989 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MSc வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389067 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 BBM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390499 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 MCom BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391927 ஆதிதிராவிடர் பெண் 32 10th Std --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377085 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 M.Sc,M.Phil Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA328577 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 +2, Computer
Course
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA328928 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 B.TECH,
ME(Doing)
unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA358804 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 Diploma(Lab
Tech), BA
Unemployed துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372407 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 8TH Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Iyer,Vannar
RA377831 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 MPHIL,BED விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377877 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378600 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 D.TED., HDCA '' விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PL Ok
RA379032 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 B.Sc ---- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379508 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 DIPLOMO தனிய
ார்
நர்ஸ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382346 ஆதிதிராவிடர் பெண் 33 BE,MBA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony