தேவேந்திரகுலம்(PL) - ஆண் மொத்தம் 136
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R378586 M.ராஜேஷ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 201 MBA Officer. துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378890 P.தங்கராஜ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 26 BSC சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380852 A.மாரியப்பன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385317 Arvinth தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 28 +2 driver பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386430 B.குருமூர்த்தி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 28 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383646 A.பழனிசாமி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 29 12TH,ITI தனி
ார்
ம்ப
னி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375973 S. DHATCHINAMOORTHI தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 30 12th std OFFICE ASST விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383742 G.தங்கபாண்டி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 30 Dted, BA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384933 k.vellimalai தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 30 b.com manager துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385070 G.காசிராஜன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 30 12TH STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386216 P.K.ஜெய்மணிவண்ணன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 30 B.A private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA370417 S.மகேஷ் ராஜா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 31 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380737 K.சரவணகுமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 31 MSc, BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382997 M.இசக்கிராஜா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 32 DME,BBA சூப்
பர்வ
ைசர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384283 M.கலையரசன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 32 MSC அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376608 C.விண்ணரசன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 33 BA DTEd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376651 E.வைரபிரகாஷ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 33 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378143 S.ராஜ்குமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 33 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379634 M.செந்தில் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 33 MA MED PHD தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384847 M.முருகானந்த் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 33 DIPLOMA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387343 V.கிருஷ்ணன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382718 I.ஸ்ரீதரன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 34 திருமணம் ஆகாதவர்
R382957 S.பாலசுப்ரமணியன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 34 ME PHD தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383260 S.முருகானந்தம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 34 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383952 P.ராமகிருஷ்ணன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 34 10TH தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385486 T.செல்லப்பாண்டி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 34 10th Std அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA349414 K.கணேசன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379497 P.மணிகண்டன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 டிப
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379743 G.விக்கிரமாதித்த பூபதி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387809 சுதாகர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 +2 கூலி பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383591 P.அம்சத் குமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 10TH சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384643 S.ராஜசேகர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 MSC,BED,DTED அரசு
அலுவ
லகத்
தில்
தற்க
ாலிக
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385133 K.கனகராஜ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385564 P.சமுத்திர வேல் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 35 7th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R373174 A.ராஜா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 36 8th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377074 M.பிரபாகரன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382142 S.P.கார்த்திக் (எ) வீரசங்கர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 36 BSC(CS) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382862 G.சங்கர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383562 B.வீரசங்கர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 36 BSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383631 P.ஜெய்கணேஷ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 36 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R387022 A.பவுன்ராஜ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 36 Bsc;BEd;D.co
-op;
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA349144 T. ராஜ மார்த்தாண்டபூபதி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 Diploma in
Civil Engg
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377300 R.வினோத் கண்ணன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 MA BED அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378312 P.பாஸ்கர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378866 L.அறிவுமணி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 DME வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379192 R.சத்யா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல்-த
ருப
பூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381540 K.கனகராஜ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 MA BED அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382798 P.விஸ்வ மோகன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 BE இன்ஜ
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385681 S.ரமேஷ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 M.Phil Hindi
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387448 M.மணிகண்டன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 MSC அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387943 M.சுந்தர்சாமி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387947 M.முத்துபாண்டி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349730 M.சௌந்திர பாண்டியன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 38 DEEE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377217 G.சிவக்குமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 38 BE MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375387 M.சரவணன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 38 B.Sc.,
B.Ed.,
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378704 R.ராமசுப்பிரமணியன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 38 MA MPHIL PHD உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385966 G.ரஞ்சித்குமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382229 P. செந்தில் குமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 38 MTECH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384125 R.மணி மாறன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387124 M.வீரபத்திரன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349412 K. MUTHU PANDIYAN தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 B.COM Manager விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை expect sc/st
RA377137 M.வாணிமுத்து தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377391 K.தங்க திருப்பதி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377973 M.கல்யாண சுந்தரம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 8RD STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379569 A.அருண்பாபு தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 BTECH சிவி
ல்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380118 G.கருப்பையா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 5TH சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383258 M.கருப்பையா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 9Th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383433 K.பாண்டி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387293 M.ஐயப்பன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377861 R.மயில் வாகனன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382647 C.சத்யகிருஷ்ணன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383161 J.செல்வகுமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 DME தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383236 T.மாரிமுத்து தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383385 R.துரைபாண்டி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385084 P.சிவகுமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385573 S.ரமேஷ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 40 MA MPhil தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377053 S.கந்தசாமி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 41 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA358937 N. SIVA SUBRAMANI தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 41 MA, M.Phil,
BED, Phd
Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373145 செந்தில்குமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 41 MA MPHIL தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379496 P.சிவா இளங்கோ தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 41 BPHARM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380305 G.மகாலிங்கம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 41 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382147 S.சிவசண்முகம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 41 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382371 R.ரகுபதி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 41 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384790 M.திருமால் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 41 BA விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375850 A. Rajkumar தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 42 10th Std Driver விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Except Muslim
RA338323 M.சுப்பிரமணியன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 42 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349765 K.பழனிசாமி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 42 BVSC DOA டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381191 K.நாக முத்து தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 42 12TH STD அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382145 G.அழகர்சாமி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 42 MA MPHIL BED அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382705 R.சுப்ரமணியன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 42 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349537 A. SELVANATHAN தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 43 BA, MA(Dis) Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA370836 P.ஜெயச்சந்திரன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 43 DECE அரசு
பணி
(SEA MAN)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377944 P.பொறைக்கலன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 43 MA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382833 R.விவேகானந்தன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383127 P.விஸ்வநாதன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 43 10TH ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386561 R.ராஜசேகர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 43 MA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387632 PUDUMAIRAJA தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 43 B.Tech Manager பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA379180 S.செல்வம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381398 M.முத்துமணி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 44 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384724 R.மதிசேகர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 44 BA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378555 R.கிருஷ்ணன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 45 10th std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380077 M.அழகுசுந்தரம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 45 12TH STD. சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383978 R.துரைசுந்தர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 45 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379097 S.தனபாலன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380671 S.முத்து தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 46 12th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380740 M.K.மணிகுமார் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 46 MSC BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386372 P.லிங்கதுறை தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 46 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375409 K.ராஜபூபதி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 47 MSC BED அரசு
பணி-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383721 M.பெருமாள் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 48 8Th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383549 A.காந்திராஜ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 50 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை Any BC,MBC
R386606 N.ரவிச்சந்திரன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 50 MA BEd அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349461 S.செல்லதுரை தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 51 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381597 K.சேதுராமன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 51 5TH Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384128 S.செல்வழகன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 51 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376065 K. சேகர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA358967 P. உதய ராஜா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 52 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380248 அன்புமணி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 52 10TH STD அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379518 C.ராம்வசந்தன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 53 BSC BL அரசு
பணி
(வக்
ீல்)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387441 R.ராஜேந்திரன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 54 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
பென்
ஷன்த
ாரர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380895 K.செந்தூர் பாண்டியன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 55 10th Std குமா
ஸ்தா
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386563 R.தங்கபாண்டி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 55 8th Std அரசு
பென்
ஷன்த
ாரர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383086 A.சண்முகம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 56 5th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383204 S.வைரமுத்து தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 56 6TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387937 R.சித்திரை வேல் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 58 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381481 கோவிந்தசாமி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 59 9TH STD தனிய
ார்ஓ
ய்வு
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382859 M.பரமானந்தம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383782 A.ராஜேந்திரன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 61 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384353 D.பொன்னையா தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 61 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385787 R.போஸ் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 61 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R354653 K.மாடசாமி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 62 AMIE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
(பென
ஷன்)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378112 R.சங்கர் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 62 BA அரசு
பணி
(ஒய்
ு)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378517 P.பலவசம் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 62 ITI Own Business
/Rtd
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384291 M.துரை சாமி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 65 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380315 C.ராஜா மணி தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 68 12th Std அரசு
பணி
(ஒய்
ு)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387087 A.கலியபெருமாள் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 70 10th Std அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380593 P.சிவசுப்பிரமணியன் தேவேந்திரகுலம்(PL) ஆண் 76 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
மொத்தம் 136
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony