தேவேந்திரகுலம் - ஆண் மொத்தம் 243
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R378586 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 201 MBA Officer. துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395517 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 24 10th Std,ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391064 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 25 BSC ,BED தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390717 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 26 BE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378890 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 27 BSC சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388384 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 27 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390862 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 27 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391972 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 27 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395671 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 27 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396450 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 27 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396823 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 27 திருமணம் ஆகாதவர்
R385317 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 28 +2 driver பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386430 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 28 டிப்
ளமோ
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389607 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 28 BE தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392990 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394850 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 28 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380852 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 29 10th Std தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389270 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 29 DME தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391475 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 29 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392695 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 29 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393573 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 29 DTED தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394998 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396616 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 29 விவாகரத்து ஆனவர்
R386216 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 30 B.A private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389734 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 30 BBE DTED தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390582 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390614 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 30 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391099 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394702 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 30 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396005 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375973 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 12th std OFFICE ASST விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380737 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 MSc BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390354 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 BE,MBA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை WORKING IN BSNL
R383742 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 Dted, BA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384933 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 b.com manager துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385070 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 12TH STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388926 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390535 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392846 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392944 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393020 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394094 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395724 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R396683 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 31 திருமணம் ஆகாதவர்
RA370417 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 32 BA தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382997 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 32 DME,BBA சூப்
பர்வ
ைசர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388666 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 32 BA DTed தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390423 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391216 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 32 BE தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392342 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 32 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392549 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 32 12th Std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392586 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 32 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384283 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 MSC அரசு பணி துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387343 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390622 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 MSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392837 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 BSc BEd அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393308 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394363 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395288 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396133 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 MA,BED,MPHIL அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396224 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 விவாகரத்து ஆனவர்
R396279 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397110 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 33 MABED தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376608 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 BA DTEd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376651 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 12TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378143 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379634 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 MA MED PHD தனியார்
கல்லூரி
ஆசிரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384847 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 DIPLOMA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385486 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 10th Std அரசுப்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390037 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390143 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 BTech அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி devendra kula velalar,adi dravida, SC
R390657 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395434 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 MA,BED தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395831 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349414 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 35 12TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379497 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 35 டிப
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382718 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 35 திருமணம் ஆகாதவர்
R383260 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 35 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383952 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 35 10TH தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385564 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 35 7th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387827 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389590 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390831 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 35 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394553 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373174 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 8th STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379743 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382862 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 10th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383591 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 10TH சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383631 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 BA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384643 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 MSC,BED,DTED அரசு
அலுவ
லகத்
தில்
தற்க
ாலிக
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385133 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 டிப்
ளமோ
தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389265 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 BA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389330 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 DIPLOMA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389794 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390734 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392237 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 MSC,MPHIL சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393836 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394959 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396738 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 36 DTED,DME தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377300 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 37 MA BED அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377074 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 37 ITI தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382142 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 37 BSC(CS) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383562 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 37 BSC பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387943 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388317 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 37 BSc BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390524 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 37 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394755 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395954 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 37 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349144 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 Diploma in
Civil Engg
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349730 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 DEEE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378312 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378704 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 MA MPHIL PHD உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378866 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 DME வெளிநாட்டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379192 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல்-த
ருப
பூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381540 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 MA BED அரசு
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382798 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 BE இன்ஜ
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385681 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 M.Phil Hindi Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387947 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395472 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 38 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377217 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 BE MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377137 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 8TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375387 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 B.Sc.,
B.Ed.,
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385966 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380118 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 5TH சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382229 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 MTECH தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383258 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 9Th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384125 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387124 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387293 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391632 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392140 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 BA,DTED தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394000 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394063 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395416 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395909 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R396179 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 39 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349412 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 B.COM Manager விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை expect sc/st
RA377391 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377973 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 8RD STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379569 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 BTECH சிவி
ல்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383236 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 12th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383385 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383433 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 6th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388847 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390508 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392224 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 40 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358937 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 MA, M.Phil,
BED, Phd
Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377861 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380305 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382371 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382647 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 BSC அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383161 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 DME தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385084 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385573 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 MA MPhil தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388814 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 DEEE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388837 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390028 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 MSW தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391895 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395910 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 41 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA349765 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 42 BVSC DOA டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377053 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 42 12TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA373145 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 42 MA MPHIL தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379496 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 42 BPHARM தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382147 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384790 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 42 BA விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388933 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 42 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pallan
R388985 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 42 ITI விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394844 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 42 12 அரசு
ப்பண
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA375850 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 43 10th Std Driver விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Except Muslim
RA338323 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 43 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349537 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 43 BA, MA(Dis) Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381191 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 43 12TH STD அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382145 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 43 MA MPHIL BED அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382705 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 43 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382833 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 43 10th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390435 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393392 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 43 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390220 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 ITI அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA370836 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 DECE அரசு பணி (SEA
MAN)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377944 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 MA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383127 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 10TH ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386561 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 MA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387632 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 BTech தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389254 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 ITI Eletronic
services
engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390083 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 10th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391015 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395832 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396445 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378555 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 45 10th std அரசுபணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379180 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381398 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 45 9TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383978 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 45 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384724 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 45 BA பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390482 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 45 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380077 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 46 12TH STD. சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380671 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380740 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 46 MSC BED தனியார்
ஆசிரியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386372 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 46 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R397101 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 46 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379097 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394314 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 47 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395701 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 47 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396282 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 47 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375409 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 48 MSC BED அரசு
பணி-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383721 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 49 8Th சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395300 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396645 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 49 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388981 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 50 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381597 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 51 5TH Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383549 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 51 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை Any BC,MBC
R386606 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 51 MA BEd அரசு பணி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389495 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 51 MSc MPhil
BEd
அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392598 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 51 9th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394772 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 51 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395439 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 51 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376065 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349461 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 52 12TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA358967 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 52 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380248 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 52 10TH STD அரசு பணி துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384128 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 52 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379518 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 54 BSC BL அரசு பணி
(வக்கீல்)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387441 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 54 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
பென்
ஷன்த
ாரர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390272 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 54 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386563 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 55 8th Std அரசு
பென்
ஷன்த
ாரர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380895 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 56 10th Std குமாஸ்தா பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383086 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 57 5th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383204 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 57 6TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389134 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 57 MA உதவி
பேரா
சிரி
யர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387937 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 58 MA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382859 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393716 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 59 Diploma அரசு பணி
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381481 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 60 9TH STD தனிய
ார்ஓ
ய்வு
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383782 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 61 10th Std சொந்ததொழில
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384353 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 61 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378112 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 62 BA அரசுபணி
(ஒய்வு)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378517 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 62 ITI Own Business
/Rtd
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385787 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 62 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R354653 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 63 AMIE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
(பென
ஷன்)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384291 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 65 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390543 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 65 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380315 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 69 12th Std அரசுபணி
(ஒய்வு)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387087 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 70 10th Std அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380593 தேவேந்திரகுலம் ஆண் 76 10TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
மொத்தம் 243
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony