தேவேந்திரகுலம் - பெண் மொத்தம் 114
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R382800 தேவேந்திரகுலம் பெண் 22 B.PHARM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386781 தேவேந்திரகுலம் பெண் 24 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378074 தேவேந்திரகுலம் பெண் 25 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382803 தேவேந்திரகுலம் பெண் 25 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375529 தேவேந்திரகுலம் பெண் 26 9th std தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383162 தேவேந்திரகுலம் பெண் 26 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388109 தேவேந்திரகுலம் பெண் 26 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389580 தேவேந்திரகுலம் பெண் 26 12th Std விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395990 தேவேந்திரகுலம் பெண் 26 BSC,BED தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382756 தேவேந்திரகுலம் பெண் 27 MA,BL,ML வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385130 தேவேந்திரகுலம் பெண் 27 BSC பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387103 தேவேந்திரகுலம் பெண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387683 தேவேந்திரகுலம் பெண் 27 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380275 தேவேந்திரகுலம் பெண் 28 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381655 தேவேந்திரகுலம் பெண் 28 BSc தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385397 தேவேந்திரகுலம் பெண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386932 தேவேந்திரகுலம் பெண் 28 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388091 தேவேந்திரகுலம் பெண் 28 BSc BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393306 தேவேந்திரகுலம் பெண் 28 ME தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394523 தேவேந்திரகுலம் பெண் 28 BE MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386734 தேவேந்திரகுலம் பெண் 29 8th Std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396359 தேவேந்திரகுலம் பெண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376318 தேவேந்திரகுலம் பெண் 30 8 th std ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378610 தேவேந்திரகுலம் பெண் 30 BPharm தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382260 தேவேந்திரகுலம் பெண் 30 MCA சாப்ட்வேர்
இன்ஜினியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396537 தேவேந்திரகுலம் பெண் 30 MSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397111 தேவேந்திரகுலம் பெண் 30 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378442 தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 MSC MED தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380708 தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 MA போலீஸ் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384096 தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 12TH STD --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385565 தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 MSc BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385893 தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 DIPLOMA அரசு
மருத
்துவ
மனை
செவி
லியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385975 தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 ME --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390525 தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391312 தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 MBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396778 தேவேந்திரகுலம் பெண் 31 BSc State Govt விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389043 தேவேந்திரகுலம் பெண் 32 MA தனியார்
ஆசிரியை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394054 தேவேந்திரகுலம் பெண் 32 M.PD அரசு
பிசி
யோதெ
ரபிஸ
்ட்
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395433 தேவேந்திரகுலம் பெண் 32 MSc MPhil உதவி
பேராசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374585 தேவேந்திரகுலம் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384093 தேவேந்திரகுலம் பெண் 33 DTED --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385269 தேவேந்திரகுலம் பெண் 33 BE,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387531 தேவேந்திரகுலம் பெண் 33 MSC BED
MPHIL PHD
அரசு வங்கி
பணியாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387573 தேவேந்திரகுலம் பெண் 33 BE தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387726 தேவேந்திரகுலம் பெண் 33 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393972 தேவேந்திரகுலம் பெண் 33 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385987 தேவேந்திரகுலம் பெண் 34 MA,BED தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381487 தேவேந்திரகுலம் பெண் 34 DTED BLIT --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383159 தேவேந்திரகுலம் பெண் 34 12th Std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388267 தேவேந்திரகுலம் பெண் 34 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389578 தேவேந்திரகுலம் பெண் 34 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390852 தேவேந்திரகுலம் பெண் 34 MA,PhD அரசு
பணி--
ேரா
ிரி
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391517 தேவேந்திரகுலம் பெண் 34 Diploma தனியார் -
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA331357 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 MA B.ED Teacher-Kood
alur
துணையை இழந்தவர்
RA377244 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ஆதிதிராவிடர் ஓகே
R382460 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 MA MPHIL
DTED
தனிய
ார்
புரப
சர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382489 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 DFNM தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382852 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 BPT தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383277 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383286 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 BA -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387104 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 ME தனியார்
கல்லாரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394397 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394960 தேவேந்திரகுலம் பெண் 35 MSC BED ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA331467 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 MSc MPhil
PhD
அரசு
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA354768 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 DGT DEO ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365932 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 MA MPHIL PHD அரசு
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378301 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 MSC BED
PGDCA
தனியார்-ஆச
ரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380835 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 MCOM தனிய
ார்-
சிர
யை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381489 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382135 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 BSC BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385872 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 MA,BED தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390122 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 BCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393916 தேவேந்திரகுலம் பெண் 36 BDS தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA314347 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 BPT தனிய
ார்
டாக்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA321120 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 BSC BED --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376079 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 MBBS,DPM அரசு
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA355860 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 MA BEd DTED அரசு
ஆசிரியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374280 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 MSC BED தனிய
ார்-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375058 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 BCom DTed --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376775 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 MCom PGDCA ---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379025 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 MBBS DPM அரசு
டாக்டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382401 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 BTECH தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382743 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 MA,BED அரசு
வேலை(மதுரை)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383716 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 BA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389038 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 MS (IT&M) தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393854 தேவேந்திரகுலம் பெண் 37 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375820 தேவேந்திரகுலம் பெண் 38 Bsc,BEd,DTED அரசுஆசிரிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374659 தேவேந்திரகுலம் பெண் 38 BDS தனிய
ார்-
ாக்
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376582 தேவேந்திரகுலம் பெண் 38 BPT தனியார்-டா
்டர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380714 தேவேந்திரகுலம் பெண் 38 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383084 தேவேந்திரகுலம் பெண் 38 6th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375370 தேவேந்திரகுலம் பெண் 39 MBBS TCH ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA331537 தேவேந்திரகுலம் பெண் 39 MCOM MPHIL
DCA DTP
---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384507 தேவேந்திரகுலம் பெண் 39 BCom சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386018 தேவேந்திரகுலம் பெண் 39 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA354775 தேவேந்திரகுலம் பெண் 40 10th std ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376781 தேவேந்திரகுலம் பெண் 40 BCA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378106 தேவேந்திரகுலம் பெண் 40 MBA MPhil தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378976 தேவேந்திரகுலம் பெண் 40 B.PHARM டியூசன் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381066 தேவேந்திரகுலம் பெண் 40 M.COM,HDCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385327 தேவேந்திரகுலம் பெண் 40 M.SC,MLISC அரசு
நூலகர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA331787 தேவேந்திரகுலம் பெண் 41 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373690 தேவேந்திரகுலம் பெண் 41 ITI ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383093 தேவேந்திரகுலம் பெண் 41 M.COM,GDCA,P
GDFM
தனிய
ார்
வங்க
ி
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396538 தேவேந்திரகுலம் பெண் 41 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA332110 தேவேந்திரகுலம் பெண் 42 BA DTED ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385025 தேவேந்திரகுலம் பெண் 42 MA,BED,D.TED ------- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392484 தேவேந்திரகுலம் பெண் 42 MA BEd ---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382393 தேவேந்திரகுலம் பெண் 43 டிப்
ளோமா
--- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397146 தேவேந்திரகுலம் பெண் 43 BE அரசு
சிவி
ல்
இன்ஜ
ினிய
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383078 தேவேந்திரகுலம் பெண் 44 MA,MPHIL -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383959 தேவேந்திரகுலம் பெண் 44 BBA பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382932 தேவேந்திரகுலம் பெண் 49 5th std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383922 தேவேந்திரகுலம் பெண் 49 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 114
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony