அருந்ததியர் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R391145 அருந்ததியர் ஆண் 24 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393707 அருந்ததியர் ஆண் 25 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390907 அருந்ததியர் ஆண் 27 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384672 அருந்ததியர் ஆண் 28 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390890 அருந்ததியர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389344 அருந்ததியர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386643 அருந்ததியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378838 அருந்ததியர் ஆண் 31 Diploma Police
Department
official
staff
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385318 அருந்ததியர் ஆண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389081 அருந்ததியர் ஆண் 31 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389749 அருந்ததியர் ஆண் 31 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384267 அருந்ததியர் ஆண் 32 10Th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386631 அருந்ததியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386702 அருந்ததியர் ஆண் 32 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390099 அருந்ததியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376759 அருந்ததியர் ஆண் 33 B.Tech Civil
engineer &
Interior
designer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379200 அருந்ததியர் ஆண் 33 BBA சினி
மா
துறை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383672 அருந்ததியர் ஆண் 33 BA,BL கிரா

நிர்
வாக
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385376 அருந்ததியர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R388124 அருந்ததியர் ஆண் 33 BA BED தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390627 அருந்ததியர் ஆண் 33 Diploma அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394361 அருந்ததியர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378283 அருந்ததியர் ஆண் 34 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379611 அருந்ததியர் ஆண் 34 Diploma Auto
Mechanical
கார்
மண்ட

குவா
லிட்
டி
கண்ட
்ரோல
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382429 அருந்ததியர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்/
ரோட
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386903 அருந்ததியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387212 அருந்ததியர் ஆண் 34 7th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389617 அருந்ததியர் ஆண் 34 MSc MEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390929 அருந்ததியர் ஆண் 34 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except-ஆதிதிராவிடர்
R392059 அருந்ததியர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392996 அருந்ததியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386629 அருந்ததியர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386825 அருந்ததியர் ஆண் 35 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387747 அருந்ததியர் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389422 அருந்ததியர் ஆண் 35 5 th தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392770 அருந்ததியர் ஆண் 35 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை ONLY HINDU AND VEG.
R394231 அருந்ததியர் ஆண் 35 MCA,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380531 அருந்ததியர் ஆண் 36 9th Std தனிய
ார் -
சேல்
ஸ்
மேன்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382428 அருந்ததியர் ஆண் 36 10 TH பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384015 அருந்ததியர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386924 அருந்ததியர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387506 அருந்ததியர் ஆண் 36 7th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377492 அருந்ததியர் ஆண் 37 BE,
ME(doing)
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381252 அருந்ததியர் ஆண் 37 10TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384277 அருந்ததியர் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386283 அருந்ததியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386724 அருந்ததியர் ஆண் 37 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386821 அருந்ததியர் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389000 அருந்ததியர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R392809 அருந்ததியர் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376298 அருந்ததியர் ஆண் 38 9th std Driver பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377421 அருந்ததியர் ஆண் 38 7 th std கட்ட
ிட
வேலை
-மேஸ
தரி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379069 அருந்ததியர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384106 அருந்ததியர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385210 அருந்ததியர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391976 அருந்ததியர் ஆண் 38 12 th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393429 அருந்ததியர் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365129 அருந்ததியர் ஆண் 39 12th std TNSTC-Conduc
tor
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376438 அருந்ததியர் ஆண் 39 10th Std Private
Company
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R382225 அருந்ததியர் ஆண் 39 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388296 அருந்ததியர் ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R389126 அருந்ததியர் ஆண் 39 BA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390465 அருந்ததியர் ஆண் 39 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373969 அருந்ததியர் ஆண் 40 M.Sc, B.E Software
Engineer -
America
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376870 அருந்ததியர் ஆண் 40 10th JCB Driver விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except Adidravidar
R380300 அருந்ததியர் ஆண் 40 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385952 அருந்ததியர் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R386642 அருந்ததியர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391231 அருந்ததியர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392231 அருந்ததியர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373524 அருந்ததியர் ஆண் 41 9th Std Govt Staff விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373745 அருந்ததியர் ஆண் 41 M.Com,
M.Phil,
MLIS, B.Ed
Librarian -
Perambalur
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R383449 அருந்ததியர் ஆண் 41 10th std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383722 அருந்ததியர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385906 அருந்ததியர் ஆண் 41 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376750 அருந்ததியர் ஆண் 42 B.A(ECO) Shipping
Agent
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380475 அருந்ததியர் ஆண் 42 B.A.,
AGRICULTURE
கான்
ட்ரா
க்ட்
பீல்
ட்
மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385171 அருந்ததியர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R386566 அருந்ததியர் ஆண் 42 9 th தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387084 அருந்ததியர் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387210 அருந்ததியர் ஆண் 42 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376465 அருந்ததியர் ஆண் 43 10th DMLT Private
College
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382476 அருந்ததியர் ஆண் 43 7th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386780 அருந்ததியர் ஆண் 43 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392262 அருந்ததியர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359647 அருந்ததியர் ஆண் 44 12th Std Conductor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365807 அருந்ததியர் ஆண் 44 MCOM,
Phd,UGC-Net
Associate
Professor-Na
makkal
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377407 அருந்ததியர் ஆண் 44 10th CORPORATION விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380629 அருந்ததியர் ஆண் 44 3rd Std தனிய
ார் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380887 அருந்ததியர் ஆண் 44 8TH தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-நாம
்கல
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA379312 அருந்ததியர் ஆண் 45 MSC,MED,MPHI
L
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386564 அருந்ததியர் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386736 அருந்ததியர் ஆண் 45 BSC BL தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387319 அருந்ததியர் ஆண் 45 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392313 அருந்ததியர் ஆண் 45 M.COM LECTURE திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392398 அருந்ததியர் ஆண் 45 M.COM தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376470 அருந்ததியர் ஆண் 46 12thstd சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388201 அருந்ததியர் ஆண் 46 BE அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388278 அருந்ததியர் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375759 அருந்ததியர் ஆண் 47 ITI Technical
Staff -
Salem
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Bramin,Maruthuvar,PR
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony