சௌராஷ்டிரா - ஆண் மொத்தம் 83
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R383000 சௌராஷ்டிரா ஆண் 201 RSMP(govt) pharmacist துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R393744 சௌராஷ்டிரா ஆண் 27 B.Tech சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389500 சௌராஷ்டிரா ஆண் 30 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391497 சௌராஷ்டிரா ஆண் 30 BCom MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R382597 சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 8th Std பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385571 சௌராஷ்டிரா ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R382708 சௌராஷ்டிரா ஆண் 32 10THSTD தனியார்
கம்பெனி/மத
ரை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385530 சௌராஷ்டிரா ஆண் 32 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388092 சௌராஷ்டிரா ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388990 சௌராஷ்டிரா ஆண் 32 Diploma அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382672 சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 12th Std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386503 சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391502 சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393370 சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396257 சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R397178 சௌராஷ்டிரா ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361679 சௌராஷ்டிரா ஆண் 34 Bcom Own Business-Salem விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R379537 சௌராஷ்டிரா ஆண் 34 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383827 சௌராஷ்டிரா ஆண் 34 8th Std பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385816 சௌராஷ்டிரா ஆண் 34 10th Std விவாகரத்து ஆனவர்
RA375449 சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 B.Com Accountant - Pvt விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382133 சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 MBA Asst
Manager-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389185 சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 10th Std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390564 சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391414 சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393228 சௌராஷ்டிரா ஆண் 36 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377554 சௌராஷ்டிரா ஆண் 37 9th Std ELECTRICIAN விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379505 சௌராஷ்டிரா ஆண் 37 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385528 சௌராஷ்டிரா ஆண் 37 MCom தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R393101 சௌராஷ்டிரா ஆண் 37 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393312 சௌராஷ்டிரா ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387388 சௌராஷ்டிரா ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392950 சௌராஷ்டிரா ஆண் 38 MCom சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393207 சௌராஷ்டிரா ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394190 சௌராஷ்டிரா ஆண் 38 SSLC Sales பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396782 சௌராஷ்டிரா ஆண் 38 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R386769 சௌராஷ்டிரா ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387387 சௌராஷ்டிரா ஆண் 39 BBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393055 சௌராஷ்டிரா ஆண் 39 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382062 சௌராஷ்டிரா ஆண் 40 BBA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R397073 சௌராஷ்டிரா ஆண் 40 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376990 சௌராஷ்டிரா ஆண் 41 12th std Cine Field விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380351 சௌராஷ்டிரா ஆண் 41 10TH சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384900 சௌராஷ்டிரா ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389955 சௌராஷ்டிரா ஆண் 41 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393530 சௌராஷ்டிரா ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387855 சௌராஷ்டிரா ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389278 சௌராஷ்டிரா ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382579 சௌராஷ்டிரா ஆண் 43 12THSTD தனியார்
கம்பெனி,செ
்னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396085 சௌராஷ்டிரா ஆண் 43 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396337 சௌராஷ்டிரா ஆண் 43 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379793 சௌராஷ்டிரா ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்-ம
ுரை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387282 சௌராஷ்டிரா ஆண் 44 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362247 சௌராஷ்டிரா ஆண் 45 BE Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA373327 சௌராஷ்டிரா ஆண் 45 12th std Security துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376370 சௌராஷ்டிரா ஆண் 45 BA Own Textile
Agent
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388693 சௌராஷ்டிரா ஆண் 45 BSC MA அரசு வங்கி
ஊழியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377817 சௌராஷ்டிரா ஆண் 46 10th Driver துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC
R386834 சௌராஷ்டிரா ஆண் 46 5 th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391468 சௌராஷ்டிரா ஆண் 46 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
RA361428 சௌராஷ்டிரா ஆண் 48 MBA Lower Divsn Clerk விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R367201 சௌராஷ்டிரா ஆண் 48 M B A SYSTEM
MANAGER
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377009 சௌராஷ்டிரா ஆண் 50 Diploma Private பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA377049 சௌராஷ்டிரா ஆண் 51 BCOM LIC Agent விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R377676 சௌராஷ்டிரா ஆண் 51 Mechanical
engg
Textile weaving பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380147 சௌராஷ்டிரா ஆண் 51 10th புரொ
டக்ச
ன்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390367 சௌராஷ்டிரா ஆண் 51 Diploma சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376349 சௌராஷ்டிரா ஆண் 52 8th Std., Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380511 சௌராஷ்டிரா ஆண் 52 8th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382639 சௌராஷ்டிரா ஆண் 52 10 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380466 சௌராஷ்டிரா ஆண் 53 11 TH பிரைவேட் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R383421 சௌராஷ்டிரா ஆண் 53 8th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R384879 சௌராஷ்டிரா ஆண் 53 BSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377048 சௌராஷ்டிரா ஆண் 54 MCOM Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381257 சௌராஷ்டிரா ஆண் 54 M A REVENUE DEPT. துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377863 சௌராஷ்டிரா ஆண் 55 BSC Asst
Accounts
Officer
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387337 சௌராஷ்டிரா ஆண் 55 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385523 சௌராஷ்டிரா ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375490 சௌராஷ்டிரா ஆண் 57 5th Std டையிங்
கம்பெனி-மத
ரை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380824 சௌராஷ்டிரா ஆண் 57 MA,BED தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380052 சௌராஷ்டிரா ஆண் 61 MA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி naidu,mudaliyar,nadar,pillai,chetiyar.
R388335 சௌராஷ்டிரா ஆண் 61 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390017 சௌராஷ்டிரா ஆண் 62 MCom அரசு பணி
ஓய்வு
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 83
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony