நாயக்கர் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R385114 நாயக்கர் ஆண் 25 6th std விவ
ாயம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST தவிர
R390868 நாயக்கர் ஆண் 26 MA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393963 நாயக்கர் ஆண் 26 MCom MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R386173 நாயக்கர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R391843 நாயக்கர் ஆண் 27 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387832 நாயக்கர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R393460 நாயக்கர் ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378234 நாயக்கர் ஆண் 29 5th Std கொத்
தனார
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379878 நாயக்கர் ஆண் 29 5 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383853 நாயக்கர் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377873 நாயக்கர் ஆண் 30 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383189 நாயக்கர் ஆண் 30 9TH STD சொந்

தொழி
ல்(ம
ஸ்த
ரி)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385711 நாயக்கர் ஆண் 30 6 th தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389128 நாயக்கர் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389203 நாயக்கர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC ,MBC
R391569 நாயக்கர் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391777 நாயக்கர் ஆண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382216 நாயக்கர் ஆண் 31 10th std விவச
ாயம்
-திர
ப்ப
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R388559 நாயக்கர் ஆண் 31 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393883 நாயக்கர் ஆண் 31 திருமணம் ஆகாதவர்
RA376571 நாயக்கர் ஆண் 32 10th std Tailor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382902 நாயக்கர் ஆண் 32 BBA தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R387829 நாயக்கர் ஆண் 32 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387857 நாயக்கர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயக்கர்,நாயுடு OK
R388856 நாயக்கர் ஆண் 32 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R389535 நாயக்கர் ஆண் 32 B.E EXCUTIVE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390291 நாயக்கர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391862 நாயக்கர் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA378117 நாயக்கர் ஆண் 33 8th std தனிய
ார்
பெயி
ண்ட்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378307 நாயக்கர் ஆண் 33 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383321 நாயக்கர் ஆண் 33 8TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391433 நாயக்கர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R393732 நாயக்கர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
RA373940 நாயக்கர் ஆண் 34 BSC Area
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA375443 நாயக்கர் ஆண் 34 B.TECH BUSINESS பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377329 நாயக்கர் ஆண் 34 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384592 நாயக்கர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385033 நாயக்கர் ஆண் 34 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385330 நாயக்கர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386031 நாயக்கர் ஆண் 34 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R390893 நாயக்கர் ஆண் 34 Diplamo சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392206 நாயக்கர் ஆண் 34 BSc தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R393580 நாயக்கர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
RA377441 நாயக்கர் ஆண் 35 12th Std Private
Company
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R379973 நாயக்கர் ஆண் 35 6th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380049 நாயக்கர் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386767 நாயக்கர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388065 நாயக்கர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388228 நாயக்கர் ஆண் 35 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390288 நாயக்கர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391769 நாயக்கர் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378721 நாயக்கர் ஆண் 36 6th Std டெய்
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379012 நாயக்கர் ஆண் 36 6th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383188 நாயக்கர் ஆண் 36 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386064 நாயக்கர் ஆண் 36 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385864 நாயக்கர் ஆண் 36 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390181 நாயக்கர் ஆண் 36 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392872 நாயக்கர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377417 நாயக்கர் ஆண் 37 10th PVT company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381694 நாயக்கர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R383691 நாயக்கர் ஆண் 37 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388087 நாயக்கர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390094 நாயக்கர் ஆண் 37 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,நாயக்கர் OK
R392910 நாயக்கர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376867 நாயக்கர் ஆண் 38 MA, TTC, NIS தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: Sc, ST
RA378190 நாயக்கர் ஆண் 38 9th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387893 நாயக்கர் ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379405 நாயக்கர் ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384025 நாயக்கர் ஆண் 38 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384794 நாயக்கர் ஆண் 38 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386470 நாயக்கர் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386708 நாயக்கர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393402 நாயக்கர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373998 நாயக்கர் ஆண் 39 MCA Software
Engr -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378465 நாயக்கர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380044 நாயக்கர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc ok
R380326 நாயக்கர் ஆண் 39 5th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382219 நாயக்கர் ஆண் 39 B.COM சொந்

தொழி
ல்/வ
லூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R392967 நாயக்கர் ஆண் 39 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393474 நாயக்கர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393888 நாயக்கர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R321110 நாயக்கர் ஆண் 40 B.com Private
company -
Madurai
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375556 நாயக்கர் ஆண் 40 12th std Private-Dind
ugul
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R378444 நாயக்கர் ஆண் 40 10th தனிய
ார்
டிரை
வர்
(மஸ்
ட் )
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st தவிர்த்து
R377732 நாயக்கர் ஆண் 40 9th PVT
Company(fitt
er)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R379423 நாயக்கர் ஆண் 40 10TH டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382223 நாயக்கர் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்ப
ணி-க
யம்
ுத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R387158 நாயக்கர் ஆண் 40 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375889 நாயக்கர் ஆண் 41 ITI SUPERVISOR விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R372684 நாயக்கர் ஆண் 41 B.Com Pvt
Work-Tiruppu
r
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R381168 நாயக்கர் ஆண் 41 12th Std அரசு
பணி -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R382016 நாயக்கர் ஆண் 41 10th செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R382267 நாயக்கர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்-
ேரள
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste Ok
R382607 நாயக்கர் ஆண் 41 BCOM சொந்

தொழி
ல்,ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384787 நாயக்கர் ஆண் 41 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385115 நாயக்கர் ஆண் 41 7th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386233 நாயக்கர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393073 நாயக்கர் ஆண் 41 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393628 நாயக்கர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379763 நாயக்கர் ஆண் 42 9TH STD Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony