நாயக்கர் - ஆண் மொத்தம் 201
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R385114 நாயக்கர் ஆண் 25 6th std விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST தவிர
R390868 நாயக்கர் ஆண் 26 MA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393963 நாயக்கர் ஆண் 26 MCom MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R386173 நாயக்கர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R395078 நாயக்கர் ஆண் 27 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387832 நாயக்கர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391843 நாயக்கர் ஆண் 28 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393460 நாயக்கர் ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378234 நாயக்கர் ஆண் 29 5th Std கொத்தனார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379878 நாயக்கர் ஆண் 29 5 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383853 நாயக்கர் ஆண் 29 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395672 நாயக்கர் ஆண் 29 திருமணம் ஆகாதவர்
R396829 நாயக்கர் ஆண் 29 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA377873 நாயக்கர் ஆண் 30 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383189 நாயக்கர் ஆண் 30 9TH STD சொந்த
தொழில்(மேஸ
திரி)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385711 நாயக்கர் ஆண் 30 6 th தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389128 நாயக்கர் ஆண் 30 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389203 நாயக்கர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC ,MBC
R391569 நாயக்கர் ஆண் 30 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391777 நாயக்கர் ஆண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394796 நாயக்கர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382216 நாயக்கர் ஆண் 31 10th std விவச
ாயம்
-திர
ப்ப
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R388559 நாயக்கர் ஆண் 31 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376571 நாயக்கர் ஆண் 32 10th std Tailor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382902 நாயக்கர் ஆண் 32 BBA தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R387829 நாயக்கர் ஆண் 32 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R395576 நாயக்கர் ஆண் 32 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378117 நாயக்கர் ஆண் 33 8th std தனிய
ார்
பெயி
ண்ட்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383321 நாயக்கர் ஆண் 33 8TH STD தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387857 நாயக்கர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயக்கர்,நாயுடு OK
R388856 நாயக்கர் ஆண் 33 BE அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R389535 நாயக்கர் ஆண் 33 B.E EXCUTIVE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390291 நாயக்கர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391433 நாயக்கர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R391862 நாயக்கர் ஆண் 33 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R393732 நாயக்கர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R395965 நாயக்கர் ஆண் 33 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R396779 நாயக்கர் ஆண் 33 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA373940 நாயக்கர் ஆண் 34 BSC Area Manager-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA375443 நாயக்கர் ஆண் 34 B.TECH BUSINESS பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377329 நாயக்கர் ஆண் 34 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378307 நாயக்கர் ஆண் 34 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384592 நாயக்கர் ஆண் 34 8th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385033 நாயக்கர் ஆண் 34 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385330 நாயக்கர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386031 நாயக்கர் ஆண் 34 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R390893 நாயக்கர் ஆண் 34 Diplamo சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392206 நாயக்கர் ஆண் 34 BSc தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394556 நாயக்கர் ஆண் 34 BA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395928 நாயக்கர் ஆண் 34 விவாகரத்து ஆனவர்
R380049 நாயக்கர் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386767 நாயக்கர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388228 நாயக்கர் ஆண் 35 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390288 நாயக்கர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393580 நாயக்கர் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
RA377441 நாயக்கர் ஆண் 36 12th Std Private
Company
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R378721 நாயக்கர் ஆண் 36 6th Std டெய்லர் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379012 நாயக்கர் ஆண் 36 6th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379973 நாயக்கர் ஆண் 36 6th std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383188 நாயக்கர் ஆண் 36 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386064 நாயக்கர் ஆண் 36 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385864 நாயக்கர் ஆண் 36 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388065 நாயக்கர் ஆண் 36 10th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391769 நாயக்கர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392872 நாயக்கர் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395579 நாயக்கர் ஆண் 36 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396667 நாயக்கர் ஆண் 36 விவாகரத்து ஆனவர்
R377417 நாயக்கர் ஆண் 37 10th PVT company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381694 நாயக்கர் ஆண் 37 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R383691 நாயக்கர் ஆண் 37 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390094 நாயக்கர் ஆண் 37 BE சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,நாயக்கர் OK
R390181 நாயக்கர் ஆண் 37 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392910 நாயக்கர் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395402 நாயக்கர் ஆண் 37 12th
Std,DTED
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397163 நாயக்கர் ஆண் 37 விவாகரத்து ஆனவர்
RA376867 நாயக்கர் ஆண் 38 MA, TTC, NIS தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: Sc, ST
R379405 நாயக்கர் ஆண் 38 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384025 நாயக்கர் ஆண் 38 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384794 நாயக்கர் ஆண் 38 10th தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386470 நாயக்கர் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386708 நாயக்கர் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388087 நாயக்கர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393402 நாயக்கர் ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395638 நாயக்கர் ஆண் 38 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Telugu Ok
RA373998 நாயக்கர் ஆண் 39 MCA Software Engr - Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378190 நாயக்கர் ஆண் 39 9th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378465 நாயக்கர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387893 நாயக்கர் ஆண் 39 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380044 நாயக்கர் ஆண் 39 8th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc ok
R380326 நாயக்கர் ஆண் 39 5th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382219 நாயக்கர் ஆண் 39 B.COM சொந்த
தொழில்/வேல
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R392967 நாயக்கர் ஆண் 39 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393474 நாயக்கர் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393888 நாயக்கர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395654 நாயக்கர் ஆண் 39 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396134 நாயக்கர் ஆண் 39 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396190 நாயக்கர் ஆண் 39 BCOm சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R321110 நாயக்கர் ஆண் 40 B.com Private
company -
Madurai
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375556 நாயக்கர் ஆண் 40 12th std Private-Dindugul விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R378444 நாயக்கர் ஆண் 40 10th தனிய
ார்
டிரை
வர்
(மஸ்
ட் )
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st தவிர்த்து
R377732 நாயக்கர் ஆண் 40 9th PVT Company(fitter) துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R379423 நாயக்கர் ஆண் 40 10TH டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387158 நாயக்கர் ஆண் 40 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394860 நாயக்கர் ஆண் 40 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R381168 நாயக்கர் ஆண் 41 12th Std அரசு பணி -
கோயம்புத்த
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R382016 நாயக்கர் ஆண் 41 10th செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R382223 நாயக்கர் ஆண் 41 12th Std தனியார்பணி
-கோயம்புத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R382267 நாயக்கர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்-
ேரள
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste Ok
R382607 நாயக்கர் ஆண் 41 BCOM சொந்த
தொழில்,சென
னை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384787 நாயக்கர் ஆண் 41 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385115 நாயக்கர் ஆண் 41 7th Std விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386233 நாயக்கர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393073 நாயக்கர் ஆண் 41 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393628 நாயக்கர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396170 நாயக்கர் ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396915 நாயக்கர் ஆண் 41 6th தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375889 நாயக்கர் ஆண் 42 ITI SUPERVISOR விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R372684 நாயக்கர் ஆண் 42 B.Com Pvt
Work-Tiruppu
r
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379763 நாயக்கர் ஆண் 42 9TH STD Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380562 நாயக்கர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383448 நாயக்கர் ஆண் 42 6 TH பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383943 நாயக்கர் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384827 நாயக்கர் ஆண் 42 12th Std சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388817 நாயக்கர் ஆண் 42 DEEE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391723 நாயக்கர் ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396946 நாயக்கர் ஆண் 42 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376537 நாயக்கர் ஆண் 43 B.COM Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA378963 நாயக்கர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385624 நாயக்கர் ஆண் 43 9thStd தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386032 நாயக்கர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R389700 நாயக்கர் ஆண் 43 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393032 நாயக்கர் ஆண் 43 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379427 நாயக்கர் ஆண் 44 8th Std., தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379962 நாயக்கர் ஆண் 44 7th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380999 நாயக்கர் ஆண் 44 12th Std தனியார் -
சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381554 நாயக்கர் ஆண் 44 10Th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388423 நாயக்கர் ஆண் 44 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377433 நாயக்கர் ஆண் 45 10th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381369 நாயக்கர் ஆண் 45 10th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAYAKKAR,NAIDU OK
R381472 நாயக்கர் ஆண் 45 12th சொந்

தொழி
ல்-க
யம்
ுத்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R385953 நாயக்கர் ஆண் 45 BCom சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R386329 நாயக்கர் ஆண் 45 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA311182 நாயக்கர் ஆண் 46 SSLC BUSINESS OWN FACTORY துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R379559 நாயக்கர் ஆண் 46 BCOM அக்க
வுண்
டன்ட
்-வி
ுது
கர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு சம்மதம்
R381704 நாயக்கர் ஆண் 46 7TH செக்யூரிட
டி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382536 நாயக்கர் ஆண் 46 10TH Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386710 நாயக்கர் ஆண் 46 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392862 நாயக்கர் ஆண் 46 10th Std,ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383043 நாயக்கர் ஆண் 47 DEEE தனியார்கம்
பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383625 நாயக்கர் ஆண் 47 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383626 நாயக்கர் ஆண் 47 3TH தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384874 நாயக்கர் ஆண் 47 9Th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385048 நாயக்கர் ஆண் 47 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392554 நாயக்கர் ஆண் 47 12 th std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC ,ST தவிர்த்து
R395077 நாயக்கர் ஆண் 47 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359489 நாயக்கர் ஆண் 48 ITI Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R381002 நாயக்கர் ஆண் 48 10TH STD தனியார்
கம்பெனி,மத
ரை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382220 நாயக்கர் ஆண் 48 MSc,Bd ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R383298 நாயக்கர் ஆண் 48 Msc Maths வெளிநாட்டி
ல் அரசு பணி
(மாலத்தீவு )
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386120 நாயக்கர் ஆண் 48 6th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390449 நாயக்கர் ஆண் 48 9th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397022 நாயக்கர் ஆண் 48 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376548 நாயக்கர் ஆண் 49 10th std Tailor-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R379961 நாயக்கர் ஆண் 49 BE சொந்

தொழி
ல் -
ஸ்ரீ
லங்க
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380883 நாயக்கர் ஆண் 49 5TH STD. தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384858 நாயக்கர் ஆண் 49 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R380050 நாயக்கர் ஆண் 50 5th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380604 நாயக்கர் ஆண் 50 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி naidu, muthaliyar ok
R387878 நாயக்கர் ஆண் 50 10th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388033 நாயக்கர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394908 நாயக்கர் ஆண் 50 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365821 நாயக்கர் ஆண் 51 10th Std Electrician
- R.N.Puthur
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
R379623 நாயக்கர் ஆண் 51 12th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381479 நாயக்கர் ஆண் 51 8TH செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394609 நாயக்கர் ஆண் 51 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386554 நாயக்கர் ஆண் 52 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389598 நாயக்கர் ஆண் 52 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378790 நாயக்கர் ஆண் 53 6th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380232 நாயக்கர் ஆண் 53 10th Std செக்யூரிட்
டி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384361 நாயக்கர் ஆண் 53 DME எஞ்ச
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R388969 நாயக்கர் ஆண் 53 டிப்
ளோமோ
ராணுவம்
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378297 நாயக்கர் ஆண் 54 5th Std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375134 நாயக்கர் ஆண் 54 10th std BUS DRIVER துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
R380982 நாயக்கர் ஆண் 54 MA அரசு
வேலை
ஒய்வ
ு +
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382083 நாயக்கர் ஆண் 54 6th Std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385957 நாயக்கர் ஆண் 55 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389548 நாயக்கர் ஆண் 55 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380962 நாயக்கர் ஆண் 57 12th Std தனிய
ார் -
கோயம
்புத
்தூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382463 நாயக்கர் ஆண் 57 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383587 நாயக்கர் ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384350 நாயக்கர் ஆண் 58 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392500 நாயக்கர் ஆண் 58 BA,BL சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380191 நாயக்கர் ஆண் 59 10th NLC SOCIETY -
நெய்வேலி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381228 நாயக்கர் ஆண் 59 10th Std அரசு
பணி -
கரூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382977 நாயக்கர் ஆண் 59 5th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385745 நாயக்கர் ஆண் 60 MCOM அரசு
பணி
(ஓய்
ு)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375135 நாயக்கர் ஆண் 61 8th Std FORMER விவாகரத்து ஆனவர்
R379993 நாயக்கர் ஆண் 61 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383695 நாயக்கர் ஆண் 61 10TH Std அரசு
பணி(ஓய்வு)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378826 நாயக்கர் ஆண் 63 B.A தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R378763 நாயக்கர் ஆண் 70 11th Std அலுவலக
உதவியாளர்-
ய்வு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
மொத்தம் 201
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony