நாயக்கர் - ஆண் மொத்தம் 156
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R385114 P.நடராஜன் நாயக்கர் ஆண் 25 6th std விவ
ாயம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST தவிர
R390868 S.தினேஷ்குமார் நாயக்கர் ஆண் 26 MA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386173 ஜெய்சங்கர் நாயக்கர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387832 T.ஜெய்சங்கர் நாயக்கர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378234 P.சங்கர் நாயக்கர் ஆண் 29 5th Std கொத்
தனார
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379878 P.சங்கர் நாயக்கர் ஆண் 29 5 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383853 A.தங்கராஜா நாயக்கர் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377873 A.சங்கர் ஜோஸ் நாயக்கர் ஆண் 30 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383189 K.முருகேஷ் நாயக்கர் ஆண் 30 9TH STD சொந்

தொழி
ல்(ம
ஸ்த
ரி)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385711 P.ஐயப்பன் நாயக்கர் ஆண் 30 6 th தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389128 R.மோகன்ராஜ் நாயக்கர் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389203 A .அன்பு நாயக்கர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC ,MBC
R382216 R.அருண்குமார் நாயக்கர் ஆண் 31 10th std விவச
ாயம்
-திர
ப்ப
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R388559 S.சதீஸ் குமார் நாயக்கர் ஆண் 31 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376571 M. Raju நாயக்கர் ஆண் 32 10th std Tailor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382902 P.ஜெயசங்கர் நாயக்கர் ஆண் 32 BBA தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R387829 S.ராஜவேல் நாயக்கர் ஆண் 32 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387857 B.கிருஷ்ணன் நாயக்கர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயக்கர்,நாயுடு OK
R388856 N.நாகராஜன் நாயக்கர் ஆண் 32 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R389535 N.NAGARAJAN நாயக்கர் ஆண் 32 B.E EXCUTIVE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390291 பொன் முருகன் நாயக்கர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391433 V.சுப்புராஜ் நாயக்கர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391435 Subburaj.v நாயக்கர் ஆண் 32 +12 Marketing&ho
tel
management
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378117 V.சிவகார்த்திக்கேயன் நாயக்கர் ஆண் 33 8th std தனிய
ார்
பெயி
ண்ட்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378307 A.கோபால கிருஷ்ணன் நாயக்கர் ஆண் 33 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383321 G.சுரேஷ் நாயக்கர் ஆண் 33 8TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA373940 PRABHU நாயக்கர் ஆண் 34 BSC Area
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA375443 R.SURESH நாயக்கர் ஆண் 34 B.TECH BUSINESS பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377329 G. Ramar நாயக்கர் ஆண் 34 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386767 V.சுரேஷ் நாயக்கர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384592 v.முருகன் நாயக்கர் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385033 R.தவமுருகன் நாயக்கர் ஆண் 34 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385330 N.முருகானந்தம் நாயக்கர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386031 K.நந்தீஸ்வரன் நாயக்கர் ஆண் 34 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R390893 S.குரு நாயக்கர் ஆண் 34 Diplamo சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377441 PRABHU நாயக்கர் ஆண் 35 12th Std Private
Company
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R379973 S.சிவா நாயக்கர் ஆண் 35 6th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380049 R.முருகேசன் நாயக்கர் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388065 D.வெங்கட் நாயக்கர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388228 A.பாண்டி நாயக்கர் ஆண் 35 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390288 முருகேசன் நாயக்கர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378721 S.கண்ணன் நாயக்கர் ஆண் 36 6th Std டெய்
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379012 M.சுரேஷ் நாயக்கர் ஆண் 36 6th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383188 C.பாலுசிங் நாயக்கர் ஆண் 36 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386064 B.சுரேஷ் நாயக்கர் ஆண் 36 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385864 R.பாண்டியராஜ் நாயக்கர் ஆண் 36 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390181 D.பிரசன்னா நாயக்கர் ஆண் 36 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376867 G செல்வராஜ் நாயக்கர் ஆண் 37 MA, TTC, NIS தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: Sc, ST
R377417 S.Ramakrishnan நாயக்கர் ஆண் 37 10th PVT company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379405 A.சரவணகுமார் நாயக்கர் ஆண் 37 I.T.I சொந்

தொழி
ல்+த
ியா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381694 M.சந்திர சேகர் நாயக்கர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R383691 C.தியாகராஜன் நாயக்கர் ஆண் 37 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386708 N.வித்தியானந்தன் நாயக்கர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388087 K.ராஜகுரு நாயக்கர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390094 K.கார்த்திக் நாயக்கர் ஆண் 37 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,நாயக்கர் OK
RA378190 B.குரு திலக் நாயக்கர் ஆண் 38 9th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387893 S.சித்ரவேல் நாயக்கர் ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384025 S.வெங்கடேசன் நாயக்கர் ஆண் 38 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384794 P.ராம்ஜி நாயக்கர் ஆண் 38 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386470 K.பிரகாஷ் நாயக்கர் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373998 S. NAVEEN KUMAR நாயக்கர் ஆண் 39 MCA Software
Engr -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378465 M.ரமேஷ் நாயக்கர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380044 B.முருகன் நாயக்கர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc ok
R380326 T.மணிகண்டன் நாயக்கர் ஆண் 39 5th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382219 K.தனசேகர் நாயக்கர் ஆண் 39 B.COM சொந்

தொழி
ல்/வ
லூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385545 L.ரமேஷ் நாயக்கர் ஆண் 39 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R321110 K. Karthikeyan நாயக்கர் ஆண் 40 B.com Private
company -
Madurai
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375556 R. சக்கரைபாண்டி நாயக்கர் ஆண் 40 12th std Private-Dind
ugul
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R378444 G.கணேஷமூர்த்தி நாயக்கர் ஆண் 40 10th தனிய
ார்
டிரை
வர்
(மஸ்
ட் )
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st தவிர்த்து
R377732 R.Muralikumar நாயக்கர் ஆண் 40 9th PVT
Company(fitt
er)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R379423 Mசுந்தர பாண்டியன் . நாயக்கர் ஆண் 40 10TH டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382223 R.ரவி நாயக்கர் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்ப
ணி-க
யம்
ுத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R382280 R.ரவி நாயக்கர் ஆண் 40 12th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387158 S.ராஜா நாயக்கர் ஆண் 40 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375889 M.SELVARAJ நாயக்கர் ஆண் 41 ITI SUPERVISOR விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R372684 S. MADHAN KUMAR நாயக்கர் ஆண் 41 B.Com Pvt
Work-Tiruppu
r
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R381168 D.ஜவஹர் பிரதாப் நாயக்கர் ஆண் 41 12th Std அரசு
பணி -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R382016 C.பரமசிவம் நாயக்கர் ஆண் 41 10th செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R382267 C.துரை சாமி நாயக்கர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்-
ேரள
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste Ok
R382607 P.பழனி நாயக்கர் ஆண் 41 BCOM சொந்

தொழி
ல்,ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384787 U.ஜெயேந்திரன் நாயக்கர் ஆண் 41 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385115 R.கதிரேசன் நாயக்கர் ஆண் 41 7th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386233 M.தனசேகரன் நாயக்கர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379763 V.ஆறுமுகம் நாயக்கர் ஆண் 42 9TH STD Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380562 M.பாபு நாயக்கர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383448 S.தங்கவேலு நாயக்கர் ஆண் 42 6 TH பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383943 N.வெங்கடேஸ்வரன் நாயக்கர் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384827 T.முருகேசன் நாயக்கர் ஆண் 42 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386032 M.ரமேஷ் நாயக்கர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388817 R.முரளி கிருஷ்ணன் நாயக்கர் ஆண் 42 DEEE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389700 K.சுருளிராஜ் நாயக்கர் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376537 V.Maran நாயக்கர் ஆண் 43 B.COM Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA378963 K.R.ராஜா நாயக்கர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379962 R. சந்திரன் நாயக்கர் ஆண் 43 7th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380999 G.ராஜேந்திரன் நாயக்கர் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R385624 P.துரை பாண்டி நாயக்கர் ஆண் 43 9thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379427 V.ஆறுமுகம் நாயக்கர் ஆண் 44 8th Std., தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381369 விஜய்ஆனந்தன் நாயக்கர் ஆண் 44 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAYAKKAR,NAIDU OK
R381554 K.பரமசிவம் நாயக்கர் ஆண் 44 10Th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388423 V.சரவணபாண்டியன் நாயக்கர் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA311182 K.RAMESHKUMAR நாயக்கர் ஆண் 45 SSLC BUSINESS OWN
FACTORY
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA377433 M. Vetha Giri நாயக்கர் ஆண் 45 10th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381472 M.சிவகுமார் நாயக்கர் ஆண் 45 12th சொந்

தொழி
ல்-க
யம்
ுத்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R381704 S.மாதேஷ் நாயக்கர் ஆண் 45 7TH செக
யூர
ட்ட
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385953 V.மாறன் நாயக்கர் ஆண் 45 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R386329 R.ராமகிருஷ்ணன் நாயக்கர் ஆண் 45 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379559 A.சண்முகசுந்தரம் நாயக்கர் ஆண் 46 BCOM அக்க
வுண்
டன்ட
்-வி
ுது
கர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு சம்மதம்
R382536 T.ராஜேந்திரன் நாயக்கர் ஆண் 46 10TH Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385048 M.பிரேம்குமார் நாயக்கர் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386710 K.ஆனந்தன் நாயக்கர் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382220 R.சந்திரசேகர் நாயக்கர் ஆண் 47 MSc,Bd ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R383043 R.திலகர் நாயக்கர் ஆண் 47 DEEE தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383298 R.சந்திரசேகரன் நாயக்கர் ஆண் 47 Msc Maths வெளி
நாட்
டில்
அரசு
பணி
(மால
்தீ
ு )
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383625 A.சண்முகம் நாயக்கர் ஆண் 47 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383626 A.சின்னராசு நாயக்கர் ஆண் 47 3TH தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384874 K.முருகன் நாயக்கர் ஆண் 47 9Th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386120 D.சுப்பிரமணி நாயக்கர் ஆண் 47 6th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390449 K.பாலகுரு நாயக்கர் ஆண் 47 9th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359489 P. JANARTHANAN நாயக்கர் ஆண் 48 ITI Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R381002 S.மணிகண்டன் நாயக்கர் ஆண் 48 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
துர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384858 D.ராஜன் நாயக்கர் ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
RA376548 SAMBATH நாயக்கர் ஆண் 49 10th std Tailor-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R379961 S.வசந்த குமார் நாயக்கர் ஆண் 49 BE சொந்

தொழி
ல் -
ஸ்ரீ
லங்க
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380883 G.குமரையா நாயக்கர் ஆண் 49 5TH STD. தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388033 R.கணேசன் நாயக்கர் ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365821 C. PERIYASAMY நாயக்கர் ஆண் 50 10th Std Electrician
- R.N.Puthur
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
R380050 G.குமரய்யா நாயக்கர் ஆண் 50 5th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380604 P.சண்முகம் நாயக்கர் ஆண் 50 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி naidu, muthaliyar ok
R387878 M.ராமச்சந்திரன் நாயக்கர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379623 M.தமிழ் அரசு நாயக்கர் ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381479 R.துரைசாமி நாயக்கர் ஆண் 51 8TH செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386554 K.சீனிவாசன் நாயக்கர் ஆண் 52 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389598 S.வேலுசாமி நாயக்கர் ஆண் 52 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378297 K.சண்முகசுந்தரம் நாயக்கர் ஆண் 53 5th Std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378790 I.ரங்க ராஜ் நாயக்கர் ஆண் 53 6th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380232 K.கஜேந்திரன் நாயக்கர் ஆண் 53 10th Std செக்
யூரி
ட்டி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384361 R.பாஸ்கரன் நாயக்கர் ஆண் 53 DME எஞ்ச
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R388969 G.கணேசன் நாயக்கர் ஆண் 53 டிப்
ளோமோ
ராணு
வம்
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375134 C.ANANTHAN நாயக்கர் ஆண் 54 10th std BUS DRIVER துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
R380982 S.பாலகிருஷ்ணன் நாயக்கர் ஆண் 54 MA அரசு
வேலை
ஒய்வ
ு +
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382083 M.முருகன் நாயக்கர் ஆண் 54 6th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385957 K.கோவிந்தன் நாயக்கர் ஆண் 54 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389548 விஜயகுமார் நாயக்கர் ஆண் 54 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380962 P.தங்கவேல் நாயக்கர் ஆண் 57 12th Std தனிய
ார் -
கோயம
்புத
்தூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382463 K.நல்லையா நாயக்கர் நாயக்கர் ஆண் 57 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383587 M.ராஜ்குமார் நாயக்கர் ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384350 T.M.துரை நாயக்கர் ஆண் 58 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380191 N.விஸ்வநாதன் நாயக்கர் ஆண் 59 10th NLC SOCIETY
-
நெய்
வேலி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381228 C.அல்லிமுத்து நாயக்கர் ஆண் 59 10th Std அரசு
பணி -
கரூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382977 S.பெருமாள் நாயக்கர் ஆண் 59 5th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385745 A.ராஜேந்திரன் நாயக்கர் ஆண் 59 MCOM அரசு
பணி
(ஓய்
ு)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375135 N.KANNAN நாயக்கர் ஆண் 60 8th Std FORMER விவாகரத்து ஆனவர்
R379993 S.பாண்டியன் நாயக்கர் ஆண் 60 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383695 K.வரதன் நாயக்கர் ஆண் 61 10TH Std அரசு
பணி(
ய்வ
)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378826 V.செல்லப்பன் நாயக்கர் ஆண் 62 B.A தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R378763 V.ராஜ மாணிக்கம் நாயக்கர் ஆண் 69 11th Std அலுவ
லக
உதவி
யாளர
்-ஓய
வு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
மொத்தம் 156
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony