அகமுடையார் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R367128 அகமுடையார் ஆண் 201 BBA Regional
manager
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R382749 அகமுடையார் ஆண் 201 12th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392259 அகமுடையார் ஆண் 201 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389665 அகமுடையார் ஆண் 24 BBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392733 அகமுடையார் ஆண் 24 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392051 அகமுடையார் ஆண் 25 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388227 அகமுடையார் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388652 அகமுடையார் ஆண் 27 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393623 அகமுடையார் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்
RA378346 அகமுடையார் ஆண் 28 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381172 அகமுடையார் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386915 அகமுடையார் ஆண் 28 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R379924 அகமுடையார் ஆண் 29 12TH., ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R383561 அகமுடையார் ஆண் 29 MCA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383768 அகமுடையார் ஆண் 29 10th std தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R387098 அகமுடையார் ஆண் 29 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390316 அகமுடையார் ஆண் 29 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391002 அகமுடையார் ஆண் 29 BTech MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார் OK.
R391117 அகமுடையார் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391542 அகமுடையார் ஆண் 29 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R392290 அகமுடையார் ஆண் 29 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R386772 அகமுடையார் ஆண் 30 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361553 அகமுடையார் ஆண் 30 10th Std Driver At
Kumbakonam
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387359 அகமுடையார் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389530 அகமுடையார் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
R391218 அகமுடையார் ஆண் 30 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393534 அகமுடையார் ஆண் 30 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367442 அகமுடையார் ஆண் 31 Diploma Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA374436 அகமுடையார் ஆண் 31 BE canara bank
RA377967 அகமுடையார் ஆண் 31 Diploma Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381198 அகமுடையார் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார் -
நாமக
்கல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Only Agamudaiyar
R381362 அகமுடையார் ஆண் 31 10TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382309 அகமுடையார் ஆண் 31 5th Std தனிய
ார்/
ூத்
ுக்
ுடி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385387 அகமுடையார் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முக்குலத்தூர் சம்மதம்
R386116 அகமுடையார் ஆண் 31 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386158 அகமுடையார் ஆண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், கள்ளர் OK
R386450 அகமுடையார் ஆண் 31 ITI தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388858 அகமுடையார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் OK
R390788 அகமுடையார் ஆண் 31 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391613 அகமுடையார் ஆண் 31 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
RA377041 அகமுடையார் ஆண் 32 D.Pharm Own Pharmary விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R377463 அகமுடையார் ஆண் 32 Mba Senior level விவாகரத்து ஆனவர்
RA377692 அகமுடையார் ஆண் 32 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R379561 அகமுடையார் ஆண் 32 B.Sc Deputy
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R382745 அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R385077 அகமுடையார் ஆண் 32 5th std தனி
ார்
(HOTAL)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387439 அகமுடையார் ஆண் 32 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387618 அகமுடையார் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387677 அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R389428 அகமுடையார் ஆண் 32 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392580 அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392725 அகமுடையார் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393855 அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394051 அகமுடையார் ஆண் 32 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394289 அகமுடையார் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378091 அகமுடையார் ஆண் 33 BCOM Steno விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA376088 அகமுடையார் ஆண் 33 B.A HR EXECUTIVE விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R387328 அகமுடையார் ஆண் 33 BA அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379241 அகமுடையார் ஆண் 33 sslc private
company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379582 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381968 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382713 அகமுடையார் ஆண் 33 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385550 அகமுடையார் ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387755 அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387953 அகமுடையார் ஆண் 33 B.COM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387954 அகமுடையார் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R388141 அகமுடையார் ஆண் 33 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R388145 அகமுடையார் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388426 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388899 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388964 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389101 அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390012 அகமுடையார் ஆண் 33 DPharm DTed தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390541 அகமுடையார் ஆண் 33 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391908 அகமுடையார் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R393394 அகமுடையார் ஆண் 33 MSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர் சம்மதம்
R393647 அகமுடையார் ஆண் 33 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393978 அகமுடையார் ஆண் 33 ITI-Fitter சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394026 அகமுடையார் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR MARAVAR
RA335440 அகமுடையார் ஆண் 34 D. C .E., Business
Development
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Agamudayar,Maravar
RA361569 அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std Supervisor-P
orur
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377830 அகமுடையார் ஆண் 34 8th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R381236 அகமுடையார் ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC NO,WITHOUT CHILD
R382581 அகமுடையார் ஆண் 34 10THSTD அரசு
வங்க
ி,தி
ுச்
ி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382887 அகமுடையார் ஆண் 34 10th std பிச
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382909 அகமுடையார் ஆண் 34 12th STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384299 அகமுடையார் ஆண் 34 6TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385117 அகமுடையார் ஆண் 34 B.SC டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386773 அகமுடையார் ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386779 அகமுடையார் ஆண் 34 ME Phd தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387635 அகமுடையார் ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387787 அகமுடையார் ஆண் 34 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388943 அகமுடையார் ஆண் 34 BA BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389515 அகமுடையார் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389594 அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391744 அகமுடையார் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R391863 அகமுடையார் ஆண் 34 D PHARM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392428 அகமுடையார் ஆண் 34 MSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393561 அகமுடையார் ஆண் 34 9TH STD விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA366558 அகமுடையார் ஆண் 35 BE, MBA{USA} Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Goundar ,Agamudaiyar, Maravar, Rajakular Agamudayar,
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony