அகமுடையார் - ஆண் மொத்தம் 523
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R367128 அகமுடையார் ஆண் 201 BBA Regional manager விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R392259 அகமுடையார் ஆண் 201 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392733 அகமுடையார் ஆண் 24 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389665 அகமுடையார் ஆண் 25 BBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397059 அகமுடையார் ஆண் 25 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392051 அகமுடையார் ஆண் 26 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394981 அகமுடையார் ஆண் 26 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388227 அகமுடையார் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388652 அகமுடையார் ஆண் 27 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393623 அகமுடையார் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்
R395936 அகமுடையார் ஆண் 27 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378346 அகமுடையார் ஆண் 28 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381172 அகமுடையார் ஆண் 28 12th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386915 அகமுடையார் ஆண் 28 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R397097 அகமுடையார் ஆண் 28 6th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379924 அகமுடையார் ஆண் 29 12TH., ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R383561 அகமுடையார் ஆண் 29 MCA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383768 அகமுடையார் ஆண் 29 10th std தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R387098 அகமுடையார் ஆண் 29 10th Std சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390316 அகமுடையார் ஆண் 29 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391002 அகமுடையார் ஆண் 29 BTech MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார் OK.
R392290 அகமுடையார் ஆண் 29 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R396773 அகமுடையார் ஆண் 29 DIPLOMA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386772 அகமுடையார் ஆண் 30 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361553 அகமுடையார் ஆண் 30 10th Std Driver At Kumbakonam விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387359 அகமுடையார் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389530 அகமுடையார் ஆண் 30 12th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
R391117 அகமுடையார் ஆண் 30 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391542 அகமுடையார் ஆண் 30 BE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R393534 அகமுடையார் ஆண் 30 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395219 அகமுடையார் ஆண் 30 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395393 அகமுடையார் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395804 அகமுடையார் ஆண் 30 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA367442 அகமுடையார் ஆண் 31 Diploma Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA374436 அகமுடையார் ஆண் 31 BE canara bank
R381198 அகமுடையார் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார் -
நாமக
்கல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Only Agamudaiyar
R381362 அகமுடையார் ஆண் 31 10TH சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382309 அகமுடையார் ஆண் 31 5th Std தனிய
ார்/
ூத்
ுக்
ுடி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385387 அகமுடையார் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முக்குலத்தூர் சம்மதம்
R386116 அகமுடையார் ஆண் 31 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386450 அகமுடையார் ஆண் 31 ITI தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390788 அகமுடையார் ஆண் 31 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391218 அகமுடையார் ஆண் 31 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391613 அகமுடையார் ஆண் 31 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R394255 அகமுடையார் ஆண் 31 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394445 அகமுடையார் ஆண் 31 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395814 அகமுடையார் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396793 அகமுடையார் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377041 அகமுடையார் ஆண் 32 D.Pharm Own Pharmary விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA377692 அகமுடையார் ஆண் 32 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377967 அகமுடையார் ஆண் 32 Diploma Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379561 அகமுடையார் ஆண் 32 B.Sc Deputy
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R382745 அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R385077 அகமுடையார் ஆண் 32 5th std தனி
ார்
(HOTAL)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386158 அகமுடையார் ஆண் 32 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், கள்ளர் OK
R387439 அகமுடையார் ஆண் 32 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387677 அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388858 அகமுடையார் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் OK
R389428 அகமுடையார் ஆண் 32 BE தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392580 அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392725 அகமுடையார் ஆண் 32 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393855 அகமுடையார் ஆண் 32 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394051 அகமுடையார் ஆண் 32 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394289 அகமுடையார் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396369 அகமுடையார் ஆண் 32 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396799 அகமுடையார் ஆண் 32 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376088 அகமுடையார் ஆண் 33 B.A HR EXECUTIVE விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R377463 அகமுடையார் ஆண் 33 Mba Senior level விவாகரத்து ஆனவர்
R387328 அகமுடையார் ஆண் 33 BA அரசு
போலீஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379241 அகமுடையார் ஆண் 33 sslc private
company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379582 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381968 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382713 அகமுடையார் ஆண் 33 8TH STD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385550 அகமுடையார் ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387618 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387755 அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387953 அகமுடையார் ஆண் 33 B.COM தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387954 அகமுடையார் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R388141 அகமுடையார் ஆண் 33 9th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R388145 அகமுடையார் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388426 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388964 அகமுடையார் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389101 அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390012 அகமுடையார் ஆண் 33 DPharm DTed தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390541 அகமுடையார் ஆண் 33 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391908 அகமுடையார் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R393394 அகமுடையார் ஆண் 33 MSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர் சம்மதம்
R393647 அகமுடையார் ஆண் 33 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393978 அகமுடையார் ஆண் 33 ITI-Fitter சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394704 அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396318 அகமுடையார் ஆண் 33 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396743 அகமுடையார் ஆண் 33 MSC,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA335440 அகமுடையார் ஆண் 34 D. C .E., Business Development Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Agamudayar,Maravar
RA378091 அகமுடையார் ஆண் 34 BCOM Steno விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382581 அகமுடையார் ஆண் 34 10THSTD அரசு
வங்கி,திரு
்சி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382887 அகமுடையார் ஆண் 34 10th std பிச
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382909 அகமுடையார் ஆண் 34 12th STD தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384299 அகமுடையார் ஆண் 34 6TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386773 அகமுடையார் ஆண் 34 5th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386779 அகமுடையார் ஆண் 34 ME Phd தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387635 அகமுடையார் ஆண் 34 MBA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387787 அகமுடையார் ஆண் 34 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388899 அகமுடையார் ஆண் 34 12th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388943 அகமுடையார் ஆண் 34 BA BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389515 அகமுடையார் ஆண் 34 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389594 அகமுடையார் ஆண் 34 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391863 அகமுடையார் ஆண் 34 D PHARM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392428 அகமுடையார் ஆண் 34 MSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393561 அகமுடையார் ஆண் 34 9TH STD விவசாயம் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394026 அகமுடையார் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR MARAVAR
R394509 அகமுடையார் ஆண் 34 BSc BL வழக்குரைஞர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR
R394781 அகமுடையார் ஆண் 34 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395183 அகமுடையார் ஆண் 34 BE Engineer துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396253 அகமுடையார் ஆண் 34 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396471 அகமுடையார் ஆண் 34 MCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396660 அகமுடையார் ஆண் 34 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர்,மறவர் OK
RA361569 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std Supervisor-Porur விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA366558 அகமுடையார் ஆண் 35 BE, MBA{USA} Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Goundar ,Agamudaiyar, Maravar, Rajakular Agamudayar,
RA377062 அகமுடையார் ஆண் 35 BA,MSW,M.PHI
L
Auditor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377163 அகமுடையார் ஆண் 35 12th Private
Company
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377830 அகமுடையார் ஆண் 35 8th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA378547 அகமுடையார் ஆண் 35 7th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378579 அகமுடையார் ஆண் 35 MSC,BED பிரைவேட்
கம்பெனி -
சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379083 அகமுடையார் ஆண் 35 Bsc சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379512 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380695 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381022 அகமுடையார் ஆண் 35 10th இந்தியன்
ஏர்போஸ்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381236 அகமுடையார் ஆண் 35 10th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC NO,WITHOUT CHILD
R385981 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382332 அகமுடையார் ஆண் 35 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382749 அகமுடையார் ஆண் 35 12th Std பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382801 அகமுடையார் ஆண் 35 B.Sc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி mukulayhor ok
R383481 அகமுடையார் ஆண் 35 ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384554 அகமுடையார் ஆண் 35 BSC அரசு
ப்பண
ி -
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384737 அகமுடையார் ஆண் 35 MSW தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385117 அகமுடையார் ஆண் 35 B.SC டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385833 அகமுடையார் ஆண் 35 BE பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386380 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386502 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387032 அகமுடையார் ஆண் 35 BE MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387131 அகமுடையார் ஆண் 35 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387988 அகமுடையார் ஆண் 35 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார் ONLY
R388842 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390312 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391744 அகமுடையார் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R392814 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393347 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394162 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394454 அகமுடையார் ஆண் 35 DME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395465 அகமுடையார் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY AGAMUDIYAR OK KALLAR MARAVAR
R395558 அகமுடையார் ஆண் 35 10th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R395750 அகமுடையார் ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முக்குலத்தோர் ஓகே
R396756 அகமுடையார் ஆண் 35 9th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA303549 அகமுடையார் ஆண் 36 BLit,DTEd Selva
Vinayaga
Agensis-Aran
i
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376084 அகமுடையார் ஆண் 36 10th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359612 அகமுடையார் ஆண் 36 MA Own Business
- Madurai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA361648 அகமுடையார் ஆண் 36 MA,MPhil,BEd
, Phd(Doing)
Teacher At Tanjore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar
R380652 அகமுடையார் ஆண் 36 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382033 அகமுடையார் ஆண் 36 12THSTD Foreign Employment துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382675 அகமுடையார் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்/
ேலம
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384335 அகமுடையார் ஆண் 36 9th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385614 அகமுடையார் ஆண் 36 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386073 அகமுடையார் ஆண் 36 Diploma(EEE) தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386766 அகமுடையார் ஆண் 36 DAE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387432 அகமுடையார் ஆண் 36 12th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388149 அகமுடையார் ஆண் 36 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388735 அகமுடையார் ஆண் 36 6th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391136 அகமுடையார் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R391548 அகமுடையார் ஆண் 36 Diploma வெளிநாட்டு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R392755 அகமுடையார் ஆண் 36 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
R393911 அகமுடையார் ஆண் 36 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395295 அகமுடையார் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395476 அகமுடையார் ஆண் 36 Ece Manager Sales பிரிந்து வாழ்பவர்
RA375545 அகமுடையார் ஆண் 37 DME ENGINEER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377038 அகமுடையார் ஆண் 37 BA Driver விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366745 அகமுடையார் ஆண் 37 B.COM Cable tv விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Maravar, Rajakula Agamudayar,
R376998 அகமுடையார் ஆண் 37 B.E(ECE) Own Medical Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377354 அகமுடையார் ஆண் 37 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377528 அகமுடையார் ஆண் 37 10th std Own Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R378421 அகமுடையார் ஆண் 37 B.E.(CSE) Consultant
at Polaris
Consulting &
Services
Ltd.,
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any, Except SC, ST
RA378713 அகமுடையார் ஆண் 37 5th std ஹோட்டல் -
சப்ளையர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378786 அகமுடையார் ஆண் 37 12th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R379418 அகமுடையார் ஆண் 37 M.Com.,
PGDCA
அரசு வேலை விதவை எனது ஜாதி மட்டும்
R379548 அகமுடையார் ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R379665 அகமுடையார் ஆண் 37 DIPLOMA IN
PHARMACY
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380235 அகமுடையார் ஆண் 37 11TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ONLY AGAMUDIYAR
R380469 அகமுடையார் ஆண் 37 M.A.,MLIS பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382934 அகமுடையார் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Maravar ok
R383525 அகமுடையார் ஆண் 37 ITI பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383633 அகமுடையார் ஆண் 37 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383990 அகமுடையார் ஆண் 37 8TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384949 அகமுடையார் ஆண் 37 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385560 அகமுடையார் ஆண் 37 DEEE D.TIT தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் சம்மதம்
R386010 அகமுடையார் ஆண் 37 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386639 அகமுடையார் ஆண் 37 BSc தனியார்-பே
்க்(RBL Ltd)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R387074 அகமுடையார் ஆண் 37 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ok
R387549 அகமுடையார் ஆண் 37 12th Std வெளிநாட்டு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388147 அகமுடையார் ஆண் 37 MCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392694 அகமுடையார் ஆண் 37 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394436 அகமுடையார் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395329 அகமுடையார் ஆண் 37 MCom சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R395379 அகமுடையார் ஆண் 37 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395471 அகமுடையார் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R395925 அகமுடையார் ஆண் 37 விவாகரத்து ஆனவர்
R397046 அகமுடையார் ஆண் 37 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397188 அகமுடையார் ஆண் 37 துணையை இழந்தவர்
R397193 அகமுடையார் ஆண் 37 BBA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376139 அகமுடையார் ஆண் 38 M.Com., UNION
CONTRACT
ENGINEER
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudayar,Kallar,Maravar
R378429 அகமுடையார் ஆண் 38 Diploma NDT Inspector - KATHAR துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mukkulathor, Kallar, Thevar
RA375935 அகமுடையார் ஆண் 38 11th std Private-Mala
siya
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA375975 அகமுடையார் ஆண் 38 B.Com Own Finance - Pattukkottai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R373094 அகமுடையார் ஆண் 38 BA Supervisor -
Heritage
Super Market
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except:Sc, SD
RA366753 அகமுடையார் ஆண் 38 BBA Banker துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385919 அகமுடையார் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375512 அகமுடையார் ஆண் 38 ITI Private-Madurai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar
RA376613 அகமுடையார் ஆண் 38 B.Com, BSC Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA376786 அகமுடையார் ஆண் 38 10th Std Driver-Thiruthuraipoondi விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378108 அகமுடையார் ஆண் 38 BSc Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379898 அகமுடையார் ஆண் 38 12th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382179 அகமுடையார் ஆண் 38 BA தனிய
ார்-
ேனே
ர்-க
வை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R382185 அகமுடையார் ஆண் 38 M.S(IT) Executive Officer-Madurai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382205 அகமுடையார் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்/
முத
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Devar ok
R382275 அகமுடையார் ஆண் 38 10th std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382611 அகமுடையார் ஆண் 38 BCA பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382822 அகமுடையார் ஆண் 38 8TH STD விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385710 அகமுடையார் ஆண் 38 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388348 அகமுடையார் ஆண் 38 BA BL அரசுபணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389425 அகமுடையார் ஆண் 38 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389556 அகமுடையார் ஆண் 38 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R389907 அகமுடையார் ஆண் 38 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390744 அகமுடையார் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391104 அகமுடையார் ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391259 அகமுடையார் ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R395083 அகமுடையார் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395985 அகமுடையார் ஆண் 38 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R396570 அகமுடையார் ஆண் 38 விவாகரத்து ஆனவர்
RA377108 அகமுடையார் ஆண் 39 10th std Private work-Driver விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA359686 அகமுடையார் ஆண் 39 BA Fitter -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி EXCEPT SC,ST
RA366473 அகமுடையார் ஆண் 39 BE Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367439 அகமுடையார் ஆண் 39 Diploma REAL ESTATE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378094 அகமுடையார் ஆண் 39 BHM Chef விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA378837 அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA378860 அகமுடையார் ஆண் 39 DCE சிவில்
இன்ஜினியர்
காண்ட்ராக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
R381039 அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384619 அகமுடையார் ஆண் 39 9TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384656 அகமுடையார் ஆண் 39 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386004 அகமுடையார் ஆண் 39 12th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388076 அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388134 அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389475 அகமுடையார் ஆண் 39 BE MS வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390315 அகமுடையார் ஆண் 39 ITI வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391427 அகமுடையார் ஆண் 39 MSC MEd அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R391549 அகமுடையார் ஆண் 39 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R392165 அகமுடையார் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PILLAI, MUDALIYAR, DEVAR OK
R395639 அகமுடையார் ஆண் 39 MA,MPhil தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R396574 அகமுடையார் ஆண் 39 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396808 அகமுடையார் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA315894 அகமுடையார் ஆண் 40 B.E., OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391105 அகமுடையார் ஆண் 40 6th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366427 அகமுடையார் ஆண் 40 B.Com Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R373063 அகமுடையார் ஆண் 40 BBA,MBA Reporter in Dinamalar விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R382314 அகமுடையார் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்/த
ருச
சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar, Devar, Kallar Ok.
R385066 அகமுடையார் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386159 அகமுடையார் ஆண் 40 B Sc BL தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388110 அகமுடையார் ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388300 அகமுடையார் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390108 அகமுடையார் ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390301 அகமுடையார் ஆண் 40 BCOM சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390877 அகமுடையார் ஆண் 40 MA D.pharm தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392329 அகமுடையார் ஆண் 40 Diploma அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392480 அகமுடையார் ஆண் 40 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar Ok
R392815 அகமுடையார் ஆண் 40 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர்,மறவர் OK
R393180 அகமுடையார் ஆண் 40 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393654 அகமுடையார் ஆண் 40 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395542 அகமுடையார் ஆண் 40 பிரிந்து வாழ்பவர்
R395822 அகமுடையார் ஆண் 40 Diploma வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUKKULATHOR OK
R396686 அகமுடையார் ஆண் 40 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA358875 அகமுடையார் ஆண் 41 MSC(IT) IT விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA361501 அகமுடையார் ஆண் 41 Bcom Welder- Singapore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377068 அகமுடையார் ஆண் 41 12th std Private-Anth
aman
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378800 அகமுடையார் ஆண் 41 DME Production Engineer துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
RA378966 அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380072 அகமுடையார் ஆண் 41 10 th std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382165 அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்/
ரோட
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Devar ok
R382240 அகமுடையார் ஆண் 41 8th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382325 அகமுடையார் ஆண் 41 10 LOTUS TVS
MECHANIC
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385629 அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385940 அகமுடையார் ஆண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389420 அகமுடையார் ஆண் 41 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar,agmudaiyar ok
R391554 அகமுடையார் ஆண் 41 DTed சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392168 அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393990 அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std,ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர் சம்மதம்
R395042 அகமுடையார் ஆண் 41 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395387 அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396330 அகமுடையார் ஆண் 41 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA361682 அகமுடையார் ஆண் 42 BDS Own
Clinic-Dente
al Doctor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,Maravar,Muthaliyar
RA310726 அகமுடையார் ஆண் 42 B.E.,
Computer
Science
Self Business Spetran
Solutions PVT Ltd.,
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375372 அகமுடையார் ஆண் 42 PHD Professor in
Agriculture
college
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376027 அகமுடையார் ஆண் 42 BA Dealership-Kumbakonam திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA335234 அகமுடையார் ஆண் 42 8th Std., Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,kallar,mukuluthor
R373062 அகமுடையார் ஆண் 42 BDS Own Clinic-Denteal Doctor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any BC, MBC
RA376452 அகமுடையார் ஆண் 42 10th std Painting
Contractor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377610 அகமுடையார் ஆண் 42 12th std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,agamudayar,Chettiyar,Muthaliar,Pillai ok
RA377471 அகமுடையார் ஆண் 42 12th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி DEVAR OK
R378717 அகமுடையார் ஆண் 42 6TH பெயின்டர் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
RA378929 அகமுடையார் ஆண் 42 BA Own Mobile
shop
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379524 அகமுடையார் ஆண் 42 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380090 அகமுடையார் ஆண் 42 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC,MBC OK
R380158 அகமுடையார் ஆண் 42 ஹோட்டல்
மாஸ்டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380596 அகமுடையார் ஆண் 42 8th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381194 அகமுடையார் ஆண் 42 12th Std தனியார் -
திருவள்ளூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R381278 அகமுடையார் ஆண் 42 DME தனிய
ார் -
சிங்
கப்ப
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381665 அகமுடையார் ஆண் 42 B.COM அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384306 அகமுடையார் ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385296 அகமுடையார் ஆண் 42 B.com அரசு மின்
வாரிய துறை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385356 அகமுடையார் ஆண் 42 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385901 அகமுடையார் ஆண் 42 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386113 அகமுடையார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388444 அகமுடையார் ஆண் 42 DME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390014 அகமுடையார் ஆண் 42 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390213 அகமுடையார் ஆண் 42 ITI சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390776 அகமுடையார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390881 அகமுடையார் ஆண் 42 ME வெளிநாட்டு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391378 அகமுடையார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395960 அகமுடையார் ஆண் 42 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R396588 அகமுடையார் ஆண் 42 7th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA314923 அகமுடையார் ஆண் 43 B.Sc.,
M.Com.,
Software Field USA., விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
R376761 அகமுடையார் ஆண் 43 5th PITTER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379038 அகமுடையார் ஆண் 43 Diploma தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387810 அகமுடையார் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R381188 அகமுடையார் ஆண் 43 MA,BED தனியார்
(ஆசிரியர்)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382807 அகமுடையார் ஆண் 43 9th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384715 அகமுடையார் ஆண் 43 BA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் Ok
R384965 அகமுடையார் ஆண் 43 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385088 அகமுடையார் ஆண் 43 MSc நுகர்வோர்
மற்றும்
பாதுகாப்பு
துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385104 அகமுடையார் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387558 அகமுடையார் ஆண் 43 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388822 அகமுடையார் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388833 அகமுடையார் ஆண் 43 MCA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391580 அகமுடையார் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R394154 அகமுடையார் ஆண் 43 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396508 அகமுடையார் ஆண் 43 MBA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA312383 அகமுடையார் ஆண் 44 GCE., NTC-3
Aircraft
Mechanic
Techical Officer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375852 அகமுடையார் ஆண் 44 B.Com Business -
Woraiyur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378336 அகமுடையார் ஆண் 44 MA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366551 அகமுடையார் ஆண் 44 BSC Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367328 அகமுடையார் ஆண் 44 12th std Own Business - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375215 அகமுடையார் ஆண் 44 MSC,PGDPPT palstic
Engineer-Sin
gapure
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377648 அகமுடையார் ஆண் 44 12th std Private Company துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA378924 அகமுடையார் ஆண் 44 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379143 அகமுடையார் ஆண் 44 MA அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
RA379222 அகமுடையார் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar
R380704 அகமுடையார் ஆண் 44 B.A தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R380934 அகமுடையார் ஆண் 44 7TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383851 அகமுடையார் ஆண் 44 BBA(MA) தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385623 அகமுடையார் ஆண் 44 BBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387559 அகமுடையார் ஆண் 44 ITI அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் மறவர் அகமுடையார்
R391101 அகமுடையார் ஆண் 44 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391601 அகமுடையார் ஆண் 44 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R395352 அகமுடையார் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396745 அகமுடையார் ஆண் 44 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste Ok
R396764 அகமுடையார் ஆண் 44 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376323 அகமுடையார் ஆண் 45 12th std,
DTP
Own Auto Finance & Transport விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381423 அகமுடையார் ஆண் 45 8TH தனிய
ார்
(டிர
வர் )
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381920 அகமுடையார் ஆண் 45 8th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384319 அகமுடையார் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384716 அகமுடையார் ஆண் 45 12th Std அரசு வேலை திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் Ok
R384782 அகமுடையார் ஆண் 45 5TH விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387325 அகமுடையார் ஆண் 45 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUTHALIYAR OK
R387550 அகமுடையார் ஆண் 45 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388133 அகமுடையார் ஆண் 45 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389060 அகமுடையார் ஆண் 45 M.A.M.Phil
M.B.A.,Ph.D
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
முதல
்வர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R394962 அகமுடையார் ஆண் 45 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA335522 அகமுடையார் ஆண் 46 B.Com.,(C.A)
.,
Audit
Accountant
துணையை இழந்தவர்
RA358857 அகமுடையார் ஆண் 46 +2, ITI Working at Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA378920 அகமுடையார் ஆண் 46 BA Photo &
vidio(Own
shop)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379796 அகமுடையார் ஆண் 46 10th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R379830 அகமுடையார் ஆண் 46 ITI fitter Sale
executive
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384584 அகமுடையார் ஆண் 46 12TH STD அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384917 அகமுடையார் ஆண் 46 DIPLOMA வெளி
நாட்
டில்
வேலை
செய்
கிறா
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R386290 அகமுடையார் ஆண் 46 MCS சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387201 அகமுடையார் ஆண் 46 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390031 அகமுடையார் ஆண் 46 BA,BEd,(Musi
c)SMP(சி
த்தா
)
அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R396718 அகமுடையார் ஆண் 46 ITI தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர்
RA367413 அகமுடையார் ஆண் 47 12th std Army-Hyderabad விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA379228 அகமுடையார் ஆண் 47 B.Com தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379819 அகமுடையார் ஆண் 47 5th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380149 அகமுடையார் ஆண் 47 7TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை SC / ST தவிர்த்து
R380221 அகமுடையார் ஆண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380243 அகமுடையார் ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381502 அகமுடையார் ஆண் 47 MA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383289 அகமுடையார் ஆண் 47 8TH STD டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386280 அகமுடையார் ஆண் 47 BE தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390779 அகமுடையார் ஆண் 47 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393387 அகமுடையார் ஆண் 47 10std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC ,MBC OK
R395519 அகமுடையார் ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R395755 அகமுடையார் ஆண் 47 துணையை இழந்தவர்
RA335670 அகமுடையார் ஆண் 48 10th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377644 அகமுடையார் ஆண் 48 BSc,Bed Business(Farmer) விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA367310 அகமுடையார் ஆண் 48 12th std,ITI Sales Man -
Madurai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA370731 அகமுடையார் ஆண் 48 12TH STD FOUNDARY MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374287 அகமுடையார் ஆண் 48 Diploma SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376566 அகமுடையார் ஆண் 48 7th std Own Redymate Shop விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Nadar,Naidu,Yathava,Reddiyar
RA377392 அகமுடையார் ஆண் 48 10th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R379697 அகமுடையார் ஆண் 48 10th std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR
R380674 அகமுடையார் ஆண் 48 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380870 அகமுடையார் ஆண் 48 5th Std தனியார்-தே
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381326 அகமுடையார் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381801 அகமுடையார் ஆண் 48 8Th டிரைவர் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384851 அகமுடையார் ஆண் 48 12th Std ராணு
வம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R391011 அகமுடையார் ஆண் 48 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393902 அகமுடையார் ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394338 அகமுடையார் ஆண் 48 12th Std விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395354 அகமுடையார் ஆண் 48 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK, MUSLIMS OK
R378325 அகமுடையார் ஆண் 49 12th Document writter துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC
R380543 அகமுடையார் ஆண் 49 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,maravar,Agamudayar
R382394 அகமுடையார் ஆண் 49 10th Std தனியார்கம்
பெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396465 அகமுடையார் ஆண் 49 துணையை இழந்தவர்
RA334895 அகமுடையார் ஆண் 50 B.E., Owner திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394201 அகமுடையார் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA335545 அகமுடையார் ஆண் 50 B.Com.,I.C.W
.A.,
Senior Manager துணையை இழந்தவர்
RA362619 அகமுடையார் ஆண் 50 BA Own
Business-Ker
ala
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA371932 அகமுடையார் ஆண் 50 10TH STD SALES MAN துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R373343 அகமுடையார் ஆண் 50 B.Sc SBI Bank
Insurance
Advisor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376237 அகமுடையார் ஆண் 50 B.Com Film Industry - Direction Dept திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
RA377533 அகமுடையார் ஆண் 50 BA Commercial
Tax
Department
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377711 அகமுடையார் ஆண் 50 10th std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar
RA378348 அகமுடையார் ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379900 அகமுடையார் ஆண் 50 9th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R382374 அகமுடையார் ஆண் 50 Bcom Commercial
tax
department
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383075 அகமுடையார் ஆண் 50 ITI தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389666 அகமுடையார் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395487 அகமுடையார் ஆண் 50 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376398 அகமுடையார் ஆண் 51 7th std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA379039 அகமுடையார் ஆண் 51 12th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379877 அகமுடையார் ஆண் 51 MA,LLB,PGDM அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380330 அகமுடையார் ஆண் 51 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382023 அகமுடையார் ஆண் 51 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383424 அகமுடையார் ஆண் 51 BSc தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384690 அகமுடையார் ஆண் 51 MSC BED
MPHIL
அரசு
ப்பண
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387405 அகமுடையார் ஆண் 51 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391821 அகமுடையார் ஆண் 51 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
RA362072 அகமுடையார் ஆண் 52 ME, MBA Asst
Professor-Karumatthampattii
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381599 அகமுடையார் ஆண் 52 10TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385049 அகமுடையார் ஆண் 52 8th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389702 அகமுடையார் ஆண் 52 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390542 அகமுடையார் ஆண் 52 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391814 அகமுடையார் ஆண் 52 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380182 அகமுடையார் ஆண் 53 5th Std தனியார்-மே
ேஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384367 அகமுடையார் ஆண் 53 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI, DEVAR ONLY
R387348 அகமுடையார் ஆண் 53 6th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391229 அகமுடையார் ஆண் 53 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391285 அகமுடையார் ஆண் 53 10th Std அரசு பணி பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378513 அகமுடையார் ஆண் 54 ITI பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
மேற்
பார்
வையா
ளர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383613 அகமுடையார் ஆண் 54 5TH STD தனியார்கம்
பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385441 அகமுடையார் ஆண் 54 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R391123 அகமுடையார் ஆண் 54 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392557 அகமுடையார் ஆண் 54 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392796 அகமுடையார் ஆண் 54 10th Std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393980 அகமுடையார் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396688 அகமுடையார் ஆண் 54 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393172 அகமுடையார் ஆண் 55 BE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378523 அகமுடையார் ஆண் 55 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381156 அகமுடையார் ஆண் 55 6 TH பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387472 அகமுடையார் ஆண் 55 6 th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389289 அகமுடையார் ஆண் 55 10th Std அரசு
பணி -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் OK
RA376069 அகமுடையார் ஆண் 56 10th Std அரசுபணி துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R380008 அகமுடையார் ஆண் 56 5th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381037 அகமுடையார் ஆண் 56 10th Std விவசாயம் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381250 அகமுடையார் ஆண் 56 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387469 அகமுடையார் ஆண் 56 MA MPhil Phd அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382660 அகமுடையார் ஆண் 56 5th Std சொந்

தொழி
ல்/த
ருந
ல்வ
லி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383065 அகமுடையார் ஆண் 56 8th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC oK
R386741 அகமுடையார் ஆண் 56 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388262 அகமுடையார் ஆண் 56 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை STATE / CENTRAL GOVERNMENT JOB / INDIVIDUAL OWN BUSINESS
R391128 அகமுடையார் ஆண் 56 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372390 அகமுடையார் ஆண் 57 MBBS DOCTOR விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379904 அகமுடையார் ஆண் 57 SSLC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379969 அகமுடையார் ஆண் 57 7th std பெயிண்டர் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382397 அகமுடையார் ஆண் 57 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382797 அகமுடையார் ஆண் 57 MA அரசு வேலை துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382956 அகமுடையார் ஆண் 57 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383426 அகமுடையார் ஆண் 57 தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392270 அகமுடையார் ஆண் 57 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கவுண்டர் ONLY
RA372573 அகமுடையார் ஆண் 58 BA(ECO) Private (Clerk) துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R381023 அகமுடையார் ஆண் 58 5th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382059 அகமுடையார் ஆண் 58 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380637 அகமுடையார் ஆண் 59 M.SC அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R383985 அகமுடையார் ஆண் 59 BE அரசுபணி
(ஒய்வு)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384075 அகமுடையார் ஆண் 59 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386353 அகமுடையார் ஆண் 59 BA அரசுபணி
ஒய்வு
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
R387366 அகமுடையார் ஆண் 59 10th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389965 அகமுடையார் ஆண் 59 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R394604 அகமுடையார் ஆண் 59 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380495 அகமுடையார் ஆண் 60 Old 10th Std Rtd Army பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381173 அகமுடையார் ஆண் 60 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390459 அகமுடையார் ஆண் 60 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA377067 அகமுடையார் ஆண் 61 8 th std Pvt Work துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380098 அகமுடையார் ஆண் 61 BA தனியார்
மேனேஜர் -
சென்னை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382464 அகமுடையார் ஆண் 61 BCOM சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384231 அகமுடையார் ஆண் 61 5TH அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393863 அகமுடையார் ஆண் 61 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379370 அகமுடையார் ஆண் 62 10th Std சொந்த
தொழில்+விவ
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC Ok
R380012 அகமுடையார் ஆண் 62 5th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380280 அகமுடையார் ஆண் 62 10th Std அரசு பணி
ஒய்வு +
செக்யூரிட்
டி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382524 அகமுடையார் ஆண் 62 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382780 அகமுடையார் ஆண் 62 10th std தனியார்
பணி-கோயம்ப
த்தூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387409 அகமுடையார் ஆண் 62 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381158 அகமுடையார் ஆண் 63 10 TH பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R382367 அகமுடையார் ஆண் 63 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384357 அகமுடையார் ஆண் 63 MCOM அரசு
பணி(ஓய்வு)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388798 அகமுடையார் ஆண் 63 DME,MA-Engli
sh
Literature
அரசு
பணி
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381009 அகமுடையார் ஆண் 64 10THSTD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383240 அகமுடையார் ஆண் 64 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
RA377101 அகமுடையார் ஆண் 65 12thstd PWD - VRS துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380291 அகமுடையார் ஆண் 65 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381161 அகமுடையார் ஆண் 65 5TH STD தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384262 அகமுடையார் ஆண் 65 5TH STD. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380166 அகமுடையார் ஆண் 66 10 TH வாட்ச்மென் துணையை இழந்தவர்
R380017 அகமுடையார் ஆண் 68 10th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380388 அகமுடையார் ஆண் 68 8TH Std PENSION விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386930 அகமுடையார் ஆண் 69 9th Std அரசு
பணி
(ஓய்
ு)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384196 அகமுடையார் ஆண் 70 5 th Std அரசுப்பணி-
ஓய்வு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
மொத்தம் 523
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony