அகமுடையார் - பெண் மொத்தம் 77
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R393655 அகமுடையார் பெண் 21 12th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395991 அகமுடையார் பெண் 21 விவாகரத்து ஆனவர்
R387756 அகமுடையார் பெண் 23 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395908 அகமுடையார் பெண் 23 BSC ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382350 அகமுடையார் பெண் 24 10th std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389732 அகமுடையார் பெண் 24 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394277 அகமுடையார் பெண் 25 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R384097 அகமுடையார் பெண் 26 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389076 அகமுடையார் பெண் 26 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ஓகே
R390055 அகமுடையார் பெண் 26 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R391974 அகமுடையார் பெண் 26 MA,Bed தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381875 அகமுடையார் பெண் 27 BBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, KALLAR OK
R381887 அகமுடையார் பெண் 27 MSC,BED தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393926 அகமுடையார் பெண் 27 MSc தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394239 அகமுடையார் பெண் 27 BCom ---- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394281 அகமுடையார் பெண் 27 DIPLOMA ------ துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R386748 அகமுடையார் பெண் 28 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394243 அகமுடையார் பெண் 28 M.Tech அரசு
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R396979 அகமுடையார் பெண் 28 BSC BED அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR MARAVAR OK
R380712 அகமுடையார் பெண் 29 MBA ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387313 அகமுடையார் பெண் 29 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390167 அகமுடையார் பெண் 29 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392002 அகமுடையார் பெண் 29 BA ML தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396528 அகமுடையார் பெண் 29 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR MARAVAR OK
RA376660 அகமுடையார் பெண் 30 B.COM.Diplom
e in
Economics
Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar/Pillai/Kallar/Maravar
R387096 அகமுடையார் பெண் 30 MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தேவர் மட்டும்
R381975 அகமுடையார் பெண் 30 B.TECH MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் சம்மதம்
R386536 அகமுடையார் பெண் 30 MSC BED
MPHIL
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் OK
R386956 அகமுடையார் பெண் 30 ME மத்திய
அரசு வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388332 அகமுடையார் பெண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396708 அகமுடையார் பெண் 30 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,KALLAR OK
RA375439 அகமுடையார் பெண் 31 8th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R385556 அகமுடையார் பெண் 31 BSc MSW தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385962 அகமுடையார் பெண் 31 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ok
R390721 அகமுடையார் பெண் 31 MA,M.Phil,Ph
D
தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391636 அகமுடையார் பெண் 31 MSc MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396111 அகமுடையார் பெண் 31 12th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384145 அகமுடையார் பெண் 32 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386006 அகமுடையார் பெண் 32 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387080 அகமுடையார் பெண் 32 BBA,DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர் OK
R391398 அகமுடையார் பெண் 32 B.ARCH தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R394816 அகமுடையார் பெண் 32 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
D395265 அகமுடையார் பெண் 32 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்,பிள்ளை,
RA376972 அகமுடையார் பெண் 33 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388987 அகமுடையார் பெண் 33 MSc BEd அரசுபணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390104 அகமுடையார் பெண் 33 DMLT தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR OK
R396243 அகமுடையார் பெண் 33 BSC,BED,DCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397084 அகமுடையார் பெண் 33 BA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC, MBC OK
RA363867 அகமுடையார் பெண் 34 B.E., M.BA Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380833 அகமுடையார் பெண் 34 MA,DTED அரசு
-ஆசி
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393307 அகமுடையார் பெண் 34 MA BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375267 அகமுடையார் பெண் 35 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் ,கள்ளர் ,மறவர் OK
RA378896 அகமுடையார் பெண் 35 M.COM -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,மறவர் ,கள்ளர், பிள்ளை ok
R384047 அகமுடையார் பெண் 35 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388486 அகமுடையார் பெண் 35 8th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394433 அகமுடையார் பெண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R394513 அகமுடையார் பெண் 36 MA BEd
MPhil
சொந்த
பள்ளிக்கூட
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378441 அகமுடையார் பெண் 37 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர்,அகமுடையார்
RA378027 அகமுடையார் பெண் 37 BSc,Bed Government Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,கள்ளர் ok
R394282 அகமுடையார் பெண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R397140 அகமுடையார் பெண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA363353 அகமுடையார் பெண் 38 10TH STD -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA364358 அகமுடையார் பெண் 38 M.A ,B.ED உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371391 அகமுடையார் பெண் 38 Doing Ph.D, தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் OK ,
RA376395 அகமுடையார் பெண் 38 M.Phil ,CA உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382074 அகமுடையார் பெண் 38 B.SC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R393117 அகமுடையார் பெண் 38 MBA,MPhil தனியார்
பேராசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375323 அகமுடையார் பெண் 39 MA.,M.Phil. அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373695 அகமுடையார் பெண் 39 B.Com -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375430 அகமுடையார் பெண் 39 M.A.,B.Sc.,P
GDCA
RI துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377778 அகமுடையார் பெண் 40 8th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384625 அகமுடையார் பெண் 40 MA BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387984 அகமுடையார் பெண் 40 BCom --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391003 அகமுடையார் பெண் 42 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383303 அகமுடையார் பெண் 51 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R384526 அகமுடையார் பெண் 54 MA --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397087 அகமுடையார் பெண் 56 BA BEd own Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
மொத்தம் 77
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony