கருணீகர் - ஆண் மொத்தம் 57
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390318 கருணீகர் ஆண் 27 BSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R391808 கருணீகர் ஆண் 28 தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394147 கருணீகர் ஆண் 30 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360514 கருணீகர் ஆண் 31 M.Sc IT., Accountant -
Tiruvallur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R387941 கருணீகர் ஆண் 32 DEEE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
RA361659 கருணீகர் ஆண் 33 B.Com, BA,
DYHE(yoga)
Teacher At
Thiruvannama
lai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST/Goundar,yathava
R382014 கருணீகர் ஆண் 33 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R396384 கருணீகர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385485 கருணீகர் ஆண் 35 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389541 கருணீகர் ஆண் 35 BCOM பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R397019 கருணீகர் ஆண் 35 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377162 கருணீகர் ஆண் 36 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378618 கருணீகர் ஆண் 36 DME சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378946 கருணீகர் ஆண் 36 B.SC,MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R382192 கருணீகர் ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார், நாயுடு சம்மதம்
R383533 கருணீகர் ஆண் 37 12th std சொந்

கடை-
வண
எழுத
்தர்
,டைப
பிங

சென்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva pillai ok.
R393096 கருணீகர் ஆண் 37 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R396802 கருணீகர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394421 கருணீகர் ஆண் 38 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395504 கருணீகர் ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R391074 கருணீகர் ஆண் 39 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376372 கருணீகர் ஆண் 40 B.Com Supervisor-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R376936 கருணீகர் ஆண் 40 B.Com தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R381741 கருணீகர் ஆண் 40 BCOM பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384843 கருணீகர் ஆண் 41 டிப்
ளமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R373225 கருணீகர் ஆண் 42 12th Std Gas
company-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382310 கருணீகர் ஆண் 42 10 TH பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387778 கருணீகர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392505 கருணீகர் ஆண் 42 BA,BEd தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395192 கருணீகர் ஆண் 42 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA361075 கருணீகர் ஆண் 43 BA Pvt Job-Tiruvallur விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Except SC/ST
RA358985 கருணீகர் ஆண் 43 DCE Postal Dept விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-Muthaliyar/karkatha vellalar/chettiyar,saiva pillai
R380592 கருணீகர் ஆண் 43 எலெக
்ட்ர
ிசிய
ன்
தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R393269 கருணீகர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375909 கருணீகர் ஆண் 44 BA, MA Teacher At Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-saiva pillai,Muthaliyar,Chettiyar.
RA377785 கருணீகர் ஆண் 44 10th Std. Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva Mudaliyar,Saiva Pillai, Any saivam ok
R395103 கருணீகர் ஆண் 44 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
RA360487 கருணீகர் ஆண் 45 MA, BEd,
M.Com, MSW
LIC
Agent-Arakko
nam
விவாகரத்து ஆனவர்
RA348014 கருணீகர் ஆண் 46 BBA TNTC Conductor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377641 கருணீகர் ஆண் 46 MA PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384373 கருணீகர் ஆண் 46 12th தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384626 கருணீகர் ஆண் 47 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378899 கருணீகர் ஆண் 48 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-Any Pillai,chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
R390946 கருணீகர் ஆண் 48 MCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392308 கருணீகர் ஆண் 49 MSC,BED,MPHI
L
அரசு
ஆசிரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376239 கருணீகர் ஆண் 50 BSC Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai, Karkathavellalar, Chettiyar, Muthaliyar
RA376024 கருணீகர் ஆண் 51 BSC Pvt Work-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-chettiyar,Saiva Pillai,karkatha vellalar,Muthaliyar
R388978 கருணீகர் ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392166 கருணீகர் ஆண் 52 BSc அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379787 கருணீகர் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389546 கருணீகர் ஆண் 56 BE அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391052 கருணீகர் ஆண் 60 BSc அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378326 கருணீகர் ஆண் 61 SSLC ACCOUNTANT விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380587 கருணீகர் ஆண் 61 10 th std RETIRED VAO
+ PRIVATE
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380407 கருணீகர் ஆண் 63 10 th std பிரைவேட் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R387696 கருணீகர் ஆண் 72 MA அரசு
பணி -
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384105 கருணீகர் ஆண் 78 B.Lit M.ED அரசுஓய்வு(PE
NSIONER)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
மொத்தம் 57
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony