குலலார் - ஆண் மொத்தம் 60
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R392143 குலலார் ஆண் 25 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387748 குலலார் ஆண் 26 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388956 குலலார் ஆண் 26 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392321 குலலார் ஆண் 29 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395215 குலலார் ஆண் 29 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R388704 குலலார் ஆண் 30 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387397 குலலார் ஆண் 31 BCOM தனியார்
வங்கி
மேலாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389244 குலலார் ஆண் 31 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396807 குலலார் ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393644 குலலார் ஆண் 32 7th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395608 குலலார் ஆண் 32 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA340152 குலலார் ஆண் 33 MBA., Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA378831 குலலார் ஆண் 33 Diploma பிரைவேட்
கம்பெனி
மேனேஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387791 குலலார் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394127 குலலார் ஆண் 33 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394135 குலலார் ஆண் 33 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394448 குலலார் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396192 குலலார் ஆண் 33 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377544 குலலார் ஆண் 34 BE PVT Officer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385611 குலலார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R390185 குலலார் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390823 குலலார் ஆண் 34 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395002 குலலார் ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386386 குலலார் ஆண் 35 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394453 குலலார் ஆண் 36 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381824 குலலார் ஆண் 37 DME தனிய
ார்
மேனே
ஜர் -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R385821 குலலார் ஆண் 37 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392667 குலலார் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391221 குலலார் ஆண் 38 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393502 குலலார் ஆண் 38 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394701 குலலார் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC ஓகே
R380545 குலலார் ஆண் 39 10 th சொந்

தொழி
ல் power
loom pattu
selai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384235 குலலார் ஆண் 39 +2 பொது பணி
துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385384 குலலார் ஆண் 39 6 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R393944 குலலார் ஆண் 39 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA361691 குலலார் ஆண் 40 BA Own
Business-The
ni
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393023 குலலார் ஆண் 40 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA377199 குலலார் ஆண் 41 B.SC,MA,PHD Private Job விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Udaiyar
R389040 குலலார் ஆண் 41 MSC BED அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA344191 குலலார் ஆண் 42 12th,D.Cop Salesman விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381582 குலலார் ஆண் 42 BA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395854 குலலார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362591 குலலார் ஆண் 44 DME Own Business-Tiruppur விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384925 குலலார் ஆண் 44 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386690 குலலார் ஆண் 46 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390159 குலலார் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384598 குலலார் ஆண் 47 BSC தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R389426 குலலார் ஆண் 48 5 th விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383844 குலலார் ஆண் 49 3TH STD விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R393240 குலலார் ஆண் 49 DME தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393342 குலலார் ஆண் 49 ITI அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386697 குலலார் ஆண் 50 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383790 குலலார் ஆண் 51 10th Std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377018 குலலார் ஆண் 52 B.sc Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar,Pillai,Chettiyar
R379846 குலலார் ஆண் 52 10 th std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382641 குலலார் ஆண் 53 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ூத்
ுக்
ுடி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391160 குலலார் ஆண் 54 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381602 குலலார் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390097 குலலார் ஆண் 60 5th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R380350 குலலார் ஆண் 68 BA
அரசு
பள்ள
ி
தலைம

ஆசிர
ியர்
ஓய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 60
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony