முத்துராஜா - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390229 முத்துராஜா ஆண் 25 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392114 முத்துராஜா ஆண் 26 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391189 முத்துராஜா ஆண் 27 DEEE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390696 முத்துராஜா ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376201 முத்துராஜா ஆண் 29 M sc. DTE.
HDCA
அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376984 முத்துராஜா ஆண் 29 ITI Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R393976 முத்துராஜா ஆண் 29 MCom தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393175 முத்துராஜா ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385708 முத்துராஜா ஆண் 30 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390969 முத்துராஜா ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388379 முத்துராஜா ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384768 முத்துராஜா ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388994 முத்துராஜா ஆண் 31 MA.BEd அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373973 முத்துராஜா ஆண் 32 10th Std Elecrical
with driving
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379089 முத்துராஜா ஆண் 32 10th Std. Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380701 முத்துராஜா ஆண் 32 8TH STD. டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388810 முத்துராஜா ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391495 முத்துராஜா ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394182 முத்துராஜா ஆண் 32 BSc BEd தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர்
R394050 முத்துராஜா ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378020 முத்துராஜா ஆண் 33 BCA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R381079 முத்துராஜா ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-சிங
கப்
ூர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386468 முத்துராஜா ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388708 முத்துராஜா ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392686 முத்துராஜா ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377868 முத்துராஜா ஆண் 34 10th std Private
Company
Accountant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R378169 முத்துராஜா ஆண் 34 BE இன்ஜ
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378241 முத்துராஜா ஆண் 34 DEEE Working in
Singapore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bc Caste
R383209 முத்துராஜா ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386420 முத்துராஜா ஆண் 34 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390617 முத்துராஜா ஆண் 34 BCA அரசு
தற்க
ாலிக
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391004 முத்துராஜா ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391023 முத்துராஜா ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376542 முத்துராஜா ஆண் 35 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381510 முத்துராஜா ஆண் 35 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385299 முத்துராஜா ஆண் 35 BA அரசு
அறநி
லையத
்துற
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385903 முத்துராஜா ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாடார்,பிள்ளை ok
RA377760 முத்துராஜா ஆண் 36 DHM Manager திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378857 முத்துராஜா ஆண் 36 12 th std அரசு
பதிவ
ுதுற
ை -
ஓட்ட
ுனர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382532 முத்துராஜா ஆண் 36 8TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384242 முத்துராஜா ஆண் 36 B.COM சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385860 முத்துராஜா ஆண் 36 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர்
R378284 முத்துராஜா ஆண் 37 BBA Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC
RA377511 முத்துராஜா ஆண் 37 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R383255 முத்துராஜா ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385603 முத்துராஜா ஆண் 37 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385865 முத்துராஜா ஆண் 37 12th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389867 முத்துராஜா ஆண் 37 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R390245 முத்துராஜா ஆண் 37 BMLB தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362468 முத்துராஜா ஆண் 38 BSc Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375730 முத்துராஜா ஆண் 38 B.Sc(Zology) Production
Manager -
Salem
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA359680 முத்துராஜா ஆண் 38 MA, M.Phil,
BEd
Teacher-Thir
uvannamalai
விவாகரத்து ஆனவர்
R388657 முத்துராஜா ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC ONLY
R393931 முத்துராஜா ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376101 முத்துராஜா ஆண் 39 B.E.,(ECE) Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
RA342449 முத்துராஜா ஆண் 39 Diploma in
Chemical
Pvt விவாகரத்து ஆனவர்
R384110 முத்துராஜா ஆண் 39 BCOM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385337 முத்துராஜா ஆண் 39 MSc அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385453 முத்துராஜா ஆண் 39 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390516 முத்துராஜா ஆண் 39 MSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA342201 முத்துராஜா ஆண் 40 8th Std., Document
Writter
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384941 முத்துராஜா ஆண் 40 12th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386345 முத்துராஜா ஆண் 40 MA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359589 முத்துராஜா ஆண் 41 BE Engineer-Coi
mbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
R375531 முத்துராஜா ஆண் 41 10th Std Own Business
-
Electrician
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA378780 முத்துராஜா ஆண் 41 10 th std அரசு
காண்
டிரக
்ட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA375154 முத்துராஜா ஆண் 42 M.TECH,M.SC ASSISTANT
PROFESSOR
விவாகரத்து ஆனவர்
R389581 முத்துராஜா ஆண் 42 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390463 முத்துராஜா ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391820 முத்துராஜா ஆண் 42 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R375191 முத்துராஜா ஆண் 43 12th std Tour&Travels
Delhi
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA342013 முத்துராஜா ஆண் 43 M.Sc.,MBA., Assistant
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
R381483 முத்துராஜா ஆண் 43 8 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385946 முத்துராஜா ஆண் 43 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
RA377076 முத்துராஜா ஆண் 44 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Goundar
RA364606 முத்துராஜா ஆண் 44 B.COM Stone
Business -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394171 முத்துராஜா ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387356 முத்துராஜா ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391629 முத்துராஜா ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374333 முத்துராஜா ஆண் 47 B.Com Own Medical
Shop-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376849 முத்துராஜா ஆண் 47 MSC, M.Tech Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385011 முத்துராஜா ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385039 முத்துராஜா ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387664 முத்துராஜா ஆண் 47 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA342086 முத்துராஜா ஆண் 48 DME.,
B.Sc(cs) And
Doing
AMIE(MECH.)
Technical
Assistant
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar/ Pillai
RA342982 முத்துராஜா ஆண் 48 10th Std Lath Works விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
R380065 முத்துராஜா ஆண் 48 5th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389250 முத்துராஜா ஆண் 48 4th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA342905 முத்துராஜா ஆண் 49 Ph.D Professor துணையை இழந்தவர்
RA376064 முத்துராஜா ஆண் 49 BA,DSA,DA,DT
C
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
R381688 முத்துராஜா ஆண் 49 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R378013 முத்துராஜா ஆண் 50 M.E.,Ph.D Professor பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362587 முத்துராஜா ஆண் 51 MA Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R377133 முத்துராஜா ஆண் 51 M.Tech.,Ph.D Professor பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385734 முத்துராஜா ஆண் 51 11th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
RA379269 முத்துராஜா ஆண் 52 10th std private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc
R383942 முத்துராஜா ஆண் 52 7TH தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385891 முத்துராஜா ஆண் 52 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA376532 முத்துராஜா ஆண் 53 BA Own Maligai
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R381515 முத்துராஜா ஆண் 53 10TH தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony