முத்துராஜா - ஆண் மொத்தம் 166
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390229 முத்துராஜா ஆண் 25 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392114 முத்துராஜா ஆண் 26 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391189 முத்துராஜா ஆண் 27 DEEE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393043 முத்துராஜா ஆண் 27 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA376859 முத்துராஜா ஆண் 28 10TH STD விவசாயம் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389181 முத்துராஜா ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390696 முத்துராஜா ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396339 முத்துராஜா ஆண் 28 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376201 முத்துராஜா ஆண் 29 M sc. DTE.
HDCA
அரசு வேலை திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376984 முத்துராஜா ஆண் 29 ITI Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R381449 முத்துராஜா ஆண் 29 ITI தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392615 முத்துராஜா ஆண் 29 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R393175 முத்துராஜா ஆண் 29 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396269 முத்துராஜா ஆண் 29 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385708 முத்துராஜா ஆண் 30 9th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389478 முத்துராஜா ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390969 முத்துராஜா ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395547 முத்துராஜா ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC ,MBC OK
R388994 முத்துராஜா ஆண் 31 MA.BEd அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388379 முத்துராஜா ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379089 முத்துராஜா ஆண் 32 10th Std. Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380701 முத்துராஜா ஆண் 32 8TH STD. டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384768 முத்துராஜா ஆண் 32 MBA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388810 முத்துராஜா ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391495 முத்துராஜா ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394182 முத்துராஜா ஆண் 32 B.LIT தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394050 முத்துராஜா ஆண் 32 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395236 முத்துராஜா ஆண் 32 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மூப்பானர்,உடையார் ok
R396042 முத்துராஜா ஆண் 32 MA BEd MPhil அரசு
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA373973 முத்துராஜா ஆண் 33 10th Std Elecrical
with driving
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA378020 முத்துராஜா ஆண் 33 BCA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R382019 முத்துராஜா ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383919 முத்துராஜா ஆண் 33 8TH STD தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386468 முத்துராஜா ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388708 முத்துராஜா ஆண் 33 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392686 முத்துராஜா ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393156 முத்துராஜா ஆண் 33 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394769 முத்துராஜா ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395486 முத்துராஜா ஆண் 33 12th Std Railway பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377868 முத்துராஜா ஆண் 34 10th std Private
Company
Accountant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R381079 முத்துராஜா ஆண் 34 Diploma தனியார்
நிறுவனம்-ச
ங்கப்பூர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383003 முத்துராஜா ஆண் 34 DEEE,BCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி உடையார்,முதலியார் ok.
R383209 முத்துராஜா ஆண் 34 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386420 முத்துராஜா ஆண் 34 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390617 முத்துராஜா ஆண் 34 BCA அரசு
தற்காலிக
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391004 முத்துராஜா ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391023 முத்துராஜா ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396487 முத்துராஜா ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396744 முத்துராஜா ஆண் 34 BA விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376542 முத்துராஜா ஆண் 35 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378169 முத்துராஜா ஆண் 35 BE இன்ஜினியர் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378241 முத்துராஜா ஆண் 35 DEEE Working in
Singapore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bc Caste
R380786 முத்துராஜா ஆண் 35 10th Std தனியார் -
அம்பாசமுத்
திரம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381510 முத்துராஜா ஆண் 35 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385299 முத்துராஜா ஆண் 35 BA அரசு
அறநிலையத்த
ுறை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394764 முத்துராஜா ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395645 முத்துராஜா ஆண் 35 MSc அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385903 முத்துராஜா ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாடார்,பிள்ளை ok
R382532 முத்துராஜா ஆண் 36 8TH STD தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384242 முத்துராஜா ஆண் 36 B.COM சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395456 முத்துராஜா ஆண் 36 10th Building திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378284 முத்துராஜா ஆண் 37 BBA Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC
RA377511 முத்துராஜா ஆண் 37 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377760 முத்துராஜா ஆண் 37 DHM Manager திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378857 முத்துராஜா ஆண் 37 12 th std அரசு
பதிவுதுறை -
ஓட்டுனர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380994 முத்துராஜா ஆண் 37 10TH சொந்
ததொழ
ில்
(ஸ்வ
ட்
ஸ்டா
ல்)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
R383255 முத்துராஜா ஆண் 37 8th Std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385603 முத்துராஜா ஆண் 37 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385865 முத்துராஜா ஆண் 37 12th Std அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385860 முத்துராஜா ஆண் 37 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர்
R389867 முத்துராஜா ஆண் 37 12th Std வெளிநாட்டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R390245 முத்துராஜா ஆண் 37 BMLB தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396064 முத்துராஜா ஆண் 37 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA362468 முத்துராஜா ஆண் 38 BSc Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359680 முத்துராஜா ஆண் 38 MA, M.Phil,
BEd
Teacher-Thiruvannamalai விவாகரத்து ஆனவர்
R381981 முத்துராஜா ஆண் 38 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388657 முத்துராஜா ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC ONLY
RA375730 முத்துராஜா ஆண் 39 B.Sc(Zology) Production
Manager -
Salem
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376101 முத்துராஜா ஆண் 39 B.E.,(ECE) Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
RA342449 முத்துராஜா ஆண் 39 Diploma in
Chemical
Pvt விவாகரத்து ஆனவர்
RA375808 முத்துராஜா ஆண் 39 BA, MBA
,GNIIT
லண்டன் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384110 முத்துராஜா ஆண் 39 BCOM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385337 முத்துராஜா ஆண் 39 MSc அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385453 முத்துராஜா ஆண் 39 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390516 முத்துராஜா ஆண் 39 MSc சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393931 முத்துராஜா ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397149 முத்துராஜா ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA342201 முத்துராஜா ஆண் 40 8th Std., Document
Writter
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378155 முத்துராஜா ஆண் 40 BA,BED ஆசிரியர் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384941 முத்துராஜா ஆண் 40 12th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386345 முத்துராஜா ஆண் 40 MA பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395263 முத்துராஜா ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai,Chettiyar,Muthaliyar,Giounder
RA359589 முத்துராஜா ஆண் 41 BE Engineer-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA378780 முத்துராஜா ஆண் 41 10 th std அரசு
காண்
டிரக
்ட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA375154 முத்துராஜா ஆண் 42 M.TECH,M.SC ASSISTANT PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர்
R375007 முத்துராஜா ஆண் 42 B.COM,(CA) Accounts
Executive
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375531 முத்துராஜா ஆண் 42 10th Std Own Business - Electrician திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA379197 முத்துராஜா ஆண் 42 M.COM,D.COP தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379795 முத்துராஜா ஆண் 42 8th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383285 முத்துராஜா ஆண் 42 8th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389581 முத்துராஜா ஆண் 42 BSc தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390463 முத்துராஜா ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395566 முத்துராஜா ஆண் 42 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375191 முத்துராஜா ஆண் 43 12th std Tour&Travels
Delhi
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA342013 முத்துராஜா ஆண் 43 M.Sc.,MBA., Assistant Manager விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
R381483 முத்துராஜா ஆண் 43 8 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383711 முத்துராஜா ஆண் 43 12TH,ITI சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385946 முத்துராஜா ஆண் 43 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R391820 முத்துராஜா ஆண் 43 BCom அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
RA377076 முத்துராஜா ஆண் 44 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Goundar
RA364606 முத்துராஜா ஆண் 44 B.COM Stone Business - Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360511 முத்துராஜா ஆண் 45 BE(Mech) Pvt Work -
Saudi Arebia
விவாகரத்து ஆனவர்
R385880 முத்துராஜா ஆண் 45 10th Std சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394171 முத்துராஜா ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380492 முத்துராஜா ஆண் 46 8th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387259 முத்துராஜா ஆண் 46 MSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387356 முத்துராஜா ஆண் 46 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391629 முத்துராஜா ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361122 முத்துராஜா ஆண் 47 12th Std Marketing Executive விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA374333 முத்துராஜா ஆண் 47 B.Com Own Medical
Shop-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376849 முத்துராஜா ஆண் 47 MSC, M.Tech Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385011 முத்துராஜா ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385039 முத்துராஜா ஆண் 47 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387664 முத்துராஜா ஆண் 47 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394799 முத்துராஜா ஆண் 47 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA342086 முத்துராஜா ஆண் 48 DME.,
B.Sc(cs) And
Doing
AMIE(MECH.)
Technical
Assistant
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar/ Pillai
RA342982 முத்துராஜா ஆண் 48 10th Std Lath Works விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
R380065 முத்துராஜா ஆண் 48 5th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389250 முத்துராஜா ஆண் 48 4th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R393360 முத்துராஜா ஆண் 48 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
RA342905 முத்துராஜா ஆண் 49 Ph.D Professor துணையை இழந்தவர்
RA376064 முத்துராஜா ஆண் 49 BA,DSA,DA,DT
C
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
R381688 முத்துராஜா ஆண் 49 BBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R389783 முத்துராஜா ஆண் 49 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378013 முத்துராஜா ஆண் 50 M.E.,Ph.D Professor பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395875 முத்துராஜா ஆண் 50 BA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA362282 முத்துராஜா ஆண் 51 Bcom Pvt Work-Trichy விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA362587 முத்துராஜா ஆண் 51 MA Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R377133 முத்துராஜா ஆண் 51 M.Tech.,Ph.D Professor பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385734 முத்துராஜா ஆண் 51 11th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
RA379269 முத்துராஜா ஆண் 52 10th std private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc
R383942 முத்துராஜா ஆண் 52 7TH தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385891 முத்துராஜா ஆண் 52 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA376532 முத்துராஜா ஆண் 53 BA Own Maligai
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R381515 முத்துராஜா ஆண் 53 10TH தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391024 முத்துராஜா ஆண் 53 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391135 முத்துராஜா ஆண் 53 BA அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA342132 முத்துராஜா ஆண் 54 10th Std Asst -
Tirupur
பென்
ஷன்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
R381209 முத்துராஜா ஆண் 54 10th Std தனியார் -
திருவள்ளூர
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386407 முத்துராஜா ஆண் 54 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395045 முத்துராஜா ஆண் 54 6th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395943 முத்துராஜா ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA341824 முத்துராஜா ஆண் 55 12th Std., Own Fish shop துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R384295 முத்துராஜா ஆண் 55 B.COM அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383202 முத்துராஜா ஆண் 56 MA,MPIL அரசு
ஆசிரியை,தஞ
சாவூர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380029 முத்துராஜா ஆண் 57 4th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R387415 முத்துராஜா ஆண் 59 5th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383203 முத்துராஜா ஆண் 60 MA BED அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385304 முத்துராஜா ஆண் 60 BSC அரசுப்பணி திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386385 முத்துராஜா ஆண் 61 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R390546 முத்துராஜா ஆண் 61 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380590 முத்துராஜா ஆண் 62 8th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380292 முத்துராஜா ஆண் 63 11th std டெய்லர் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395292 முத்துராஜா ஆண் 64 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391005 முத்துராஜா ஆண் 66 PhD தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380085 முத்துராஜா ஆண் 68 3rd std துணையை இழந்தவர்
மொத்தம் 166
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony