ஒக்கலிக கவுண்டர் - ஆண் மொத்தம் 46
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R392867 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 30 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R392767 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 31 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்
R392892 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 32 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai,goundar only
R383033 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 33 10th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384544 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R394068 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396165 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 33 DME சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ஓகே
R392271 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393000 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 34 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R393165 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 34 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394457 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379594 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 35 BE(ECE) சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390292 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 35 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393355 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கௌண்டர் OK
R391920 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 36 MSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R391967 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396495 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375182 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 38 8th Std TAILOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY KOUNDER OK
RA376434 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 38 9th std Private Company திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376467 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 38 B.COM Own Travels விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382081 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 38 12th போஸ்ட்
ஆபீஸ்
-கோயம்புத்
ூர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R373444 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 39 10th std Finance விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379406 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 40 DME தனியார்
கம்பெனி-ஓச
ர்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388026 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389986 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 40 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382466 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 41 BA சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R396036 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 41 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379407 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 42 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R386998 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 42 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை No Musilim
RA376851 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 43 12thstd BSNL விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381119 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 43 DME டிரைவர் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391689 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA377870 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 44 10th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379772 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 44 MCA.,
M.Phil.,
B.Ed.,
Teacher துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379794 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 44 10th Std தனியார்-பா
்டிச்சேரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R396502 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 44 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA377113 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 46 BCom EB-Clerical work விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R385090 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA365381 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 47 B.COM, NLC - LTD, At Neyveli விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381402 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 52 8th Std அரசு
வேலை
-ஓய்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394306 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 52 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY GOUNDER OK
R380217 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 53 6TH SCHOOL BUS
DRIVER -
METTUPALAYAM
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381372 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 56 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384437 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 59 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372598 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 60 8th Std FINANCE & RICE SHOP துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் Goundar all
R390772 ஒக்கலிக கவுண்டர் ஆண் 61 DEEE அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 46
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony