செட்டியார் - ஆண் மொத்தம் 1092
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA373161 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 201 M.Sc.
Chemistry
ASSISTANT SUPERINTENDENT துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R379580 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 201 B.Pharm Rural
development
department
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R386670 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 201 MA AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391482 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 201 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379188 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 24 12th std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388376 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 24 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395104 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 24 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388654 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 25 BCom தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390009 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 25 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394839 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 25 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396291 செட்டியார் ஆண் 25 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384762 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 26 BSC(maths) தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386911 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 27 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387621 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393359 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 27 ME சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393816 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394540 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 27 DEEE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376351 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 28 BBA Shiping திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389177 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 28 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384729 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 28 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385493 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 28 8th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386351 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 28 12th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386601 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 28 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386637 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 28 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST
R388287 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 28 ME தனியார்
கம்பெனி
மென்பொறியா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389098 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 28 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389889 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 28 5th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390133 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 28 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R390639 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 28 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
R391712 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 28 MSc அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391782 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393985 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396652 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 28 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391956 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381150 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 29 B.Tech தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC
R394852 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 29 MBBS
MD(Doing)
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386663 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 29 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387583 செட்டியார் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387599 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 29 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387813 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387817 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 29 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388377 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389926 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 29 DECE சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391804 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 29 சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
R392175 செட்டியார் ஆண் 29 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395031 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R392621 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 29 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392633 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 29 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R393614 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 29 DIPLOMA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395036 செட்டியார் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395746 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 29 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396342 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 29 திருமணம் ஆகாதவர்
RA377495 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 30 10th std Private Company திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377577 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 30 8th Std Contractor
-KERALA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378941 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 30 8th std கொத்தனார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R379662 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 30 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380520 செட்டியார்-நடுமண்டலம் ஆண் 30 10th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R384699 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 30 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386477 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386829 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387783 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 30 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387942 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 30 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R388050 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 30 DIPLOMA தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388961 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389432 செட்டியார் ஆண் 30 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PILLAI,NAIDU
R391061 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 30 BSc
(nursing)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392004 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 30 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392579 செட்டியார் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394025 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 30 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394758 செட்டியார் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395123 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 30 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377232 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 31 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar
RA360560 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 31 10th Std Pvt Job-Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA366385 செட்டியார் ஆண் 31 12th Std School Bus
Driver-Kolan
thur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA376257 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 31 B.E(ECE) PROJECT MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R393913 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர்
R381681 செட்டியார் ஆண் 31 DIPLOMA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383222 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 31 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386901 செட்டியார்-நடுமண்டலம் ஆண் 31 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387811 செட்டியார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387814 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387982 செட்டியார் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390130 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 31 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390707 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 31 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390918 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 31 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391156 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392152 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R392424 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 31 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393109 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 31 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394974 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 31 Diploma DEEE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC ,MBC OK
R395794 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 31 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396152 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 31 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374149 செட்டியார் ஆண் 32 Bsc(Viscom) Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA358862 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 32 B.TECH Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA359768 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 32 10th Std Cutting Master-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R380448 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380764 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 32 B.TECH Qa/Qc Engineer @ Aramco,Saudi
Arabia
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Pillai ,Fc & Bc
R380773 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385388 செட்டியார்-காசுக்காரர் ஆண் 32 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386000 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386357 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 32 10th Std தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386878 செட்டியார்-பேரி ஆண் 32 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388274 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 32 BCA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,BC,MBC OK
R388634 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 32 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388941 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394832 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 32 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIAR OK
R389269 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 32 BBM தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R389751 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389884 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 32 BTech சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R391797 செட்டியார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார்,கவரா நாயுடு
R391918 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 32 12th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392210 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 32 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392583 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 32 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394075 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 32 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394601 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 32 DME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394888 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394973 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 32 MCom MPhil தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395082 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 32 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395451 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 32 விவாகரத்து ஆனவர்
R397061 செட்டியார் ஆண் 32 10th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R397121 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 32 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA377235 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 33 10th Std Computer
Finger
Tailor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
R378384 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 33 M.E,(CSE) தனியார்
ஆசிரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375225 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 BE Assistant
Engineer-Ero
de
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377789 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 BBA,MCA,
M.Sc( it)
SBI life insurance advisor &
own business
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378692 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 33 8th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378777 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 33 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu,Chettiyar
RA378797 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 BBA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA379037 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 B.Tech சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379186 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 12th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379519 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 33 Civil
Engineering
Quantity surveyor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379553 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381311 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 33 5th std தனியார் -
மதுரை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382265 செட்டியார் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382315 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 10 TH பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383595 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 BSC,BED தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392055 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 33 BTech தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385832 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385727 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 33 10th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386437 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 33 10th Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386830 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387509 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387815 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387826 செட்டியார் ஆண் 33 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390413 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 BSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390787 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R391111 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R392225 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392826 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R393642 செட்டியார் ஆண் 33 MBBS தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393754 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 33 BE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R395551 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி BC ,MBC OK
R395585 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 33 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396107 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396729 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 33 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R396959 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 33 விவாகரத்து ஆனவர்
RA378502 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 12th Std பிரைவேட்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362149 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 12th Std Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar all,Muthaliyar,Reddiyar
R378369 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 B.Com Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA376764 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 11th std Private
Clerk
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377685 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 34 B.COM Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377998 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 BCOM Accountant விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378189 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 34 10th Std டிரைவர் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
RA379288 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chittiyar ok
R379482 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379820 செட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்-
ேல்

மேன்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382451 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 12th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R383676 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 7 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384764 செட்டியார் ஆண் 34 BCA சேல்ஸ்
ஆஃபீசர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384913 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385581 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 12th சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385686 செட்டியார்-காசுக்காரர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R386085 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 12th Std தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386231 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386929 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 34 7th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387208 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387812 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387821 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388042 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388638 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388952 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389001 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389248 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 BA(Tamil) தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389430 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390362 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 ME சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R390537 செட்டியார்-பேரி ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390705 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 12th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391235 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391331 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391339 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 டிப்
ளமா
தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391747 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392218 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 BE,MBA (Anna
University)
வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்,BC ,MBC
R392471 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 BSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392522 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R392529 செட்டியார்-வடம்பர் ஆண் 34 ITI சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392736 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R392881 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC OK
R394077 செட்டியார் ஆண் 34 BA. BCS தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394570 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 DECE, BBA தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394937 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 34 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
R395304 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396083 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 34 விவாகரத்து ஆனவர்
R397058 செட்டியார்-மஞ்சப்புத்தூர் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA341576 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 B.Com., Quality
control
Analyst
விவாகரத்து ஆனவர்
R353590 செட்டியார் ஆண் 35 12th Std. தையல் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378303 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 10th Std Photo Shop
work
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376103 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 DPT,PRINTING
TECHNOLOGY
Manager -South Africa விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar, Beri Chettiyar
R390381 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376097 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 BSC Auditor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374546 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 10th Std Drawing
Teacher -
Dindal
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375227 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 35 M.Com,MBA,PG
DCA
HR விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386822 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
RA376945 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 35 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA377780 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 10th std Cashier விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388012 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 35 BE தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R389052 செட்டியார்-வடம்பர் ஆண் 35 12th Sid தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378736 செட்டியார் ஆண் 35 BE/MBA Asst Manager-Mysore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar-ok
RA379261 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 35 8th std business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379700 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 BBA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380419 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்-
ிரு
்பூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380437 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 35 12th Std தனியார் -
பல்லடம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380837 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 35 DME Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381044 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 10TH STD தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381410 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381420 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 35 12TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NO SC/ST
R381586 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 35 B.COM தனிய
ார்
வங்க
ி
மேலா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381631 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில் -
பழனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R383526 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 BCom MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382262 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 35 B.COM Audit Work திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R382650 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 35 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY செட்டியார் OK
R382974 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384722 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 35 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384778 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 35 9th தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384798 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386434 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 BCom சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386446 செட்டியார்-பேரி ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387576 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R387603 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387788 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 35 12th Std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387818 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387819 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 35 BCom தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387833 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 35 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387835 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387925 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388094 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388222 செட்டியார்-கன்னடியர் ஆண் 35 BE அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388322 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 35 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388801 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388881 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 35 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389457 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390396 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390545 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391031 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393559 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394017 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R395130 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395305 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 35 BSc தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R395376 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 35 BA.BL வழக்
குரை
ஞர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R395412 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 B.Tech,MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396021 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர்
R396628 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 விவாகரத்து ஆனவர்
R396671 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 35 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R396704 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 35 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397079 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA344006 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 36 M.Sc.,(Mathe
matics)
Assistant Professor துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any caste
RA375793 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 10th D.T.P Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375349 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 36 BCA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar,Naidu,Redd
RA376666 செட்டியார் ஆண் 36 12 th std சொந்

தொழி
ல்
(பேன
சி
ஸ்டோ
ர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R376474 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 36 10th Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376526 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 10th std Own Sweet
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA376538 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 10th Std Printing-Off Set விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar, Naidu, Vanniyar,
RA376850 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 36 10th std Business-Ras
ipuram
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R377388 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 36 10th Electrician விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378596 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 36 DMRT சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378919 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 36 BBA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar-ok
R379470 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379944 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 36 12th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380594 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380779 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 12TH STD. கார்
டிரைவர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC &MBC OK
R381633 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 36 3rd Std தனிய
ார் -
விரு
துநக
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381828 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 36 10th தனியார்-வெ
்ளக்கோவில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381893 செட்டியார் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383499 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 6 TH பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384151 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 36 MCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384902 செட்டியார் ஆண் 36 12th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385132 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385606 செட்டியார் ஆண் 36 BA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R386897 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 36 12th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387122 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 36 டிப்
ளமோ
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387830 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387987 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 36 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388949 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 36 diplomo அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R390358 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393144 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393404 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 36 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
R393765 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 36 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393807 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 36 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393864 செட்டியார் ஆண் 36 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394140 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R394196 செட்டியார்-நடுமண்டலம் ஆண் 36 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R394508 செட்டியார் ஆண் 36 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394890 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R395246 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397157 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 36 திருமணம் ஆகாதவர்
RA361146 செட்டியார் ஆண் 37 5th Std Own Workshop-Tuticorin விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Chettiyar all
RA376289 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 37 B.COM,M.COM Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA341932 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 B.B.A., Southern Marketing Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA377145 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 37 D.E.C.E Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA360630 செட்டியார் ஆண் 37 ITI Police - Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376416 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 B.Com MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R373526 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 12th Std Private Job (Backing work) விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA375164 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 ஐ.
டி.ஐ-
டீசல

மெக்
கானி
க்
Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375492 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 B.Com,MBA Software Engineer-Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376482 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 BBA Own Store துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377460 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 37 10th Std Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA377478 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA377812 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 12th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377941 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 37 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378939 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 37 12th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA379331 செட்டியார் ஆண் 37 5th தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379600 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 BE பிரைவேட்
இஞ்சினியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R379657 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 M.Com,M.phil
,MBA,PHd
லெக்
சரர்
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379725 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 12th Std இன்ஜினியர்
-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381097 செட்டியார் ஆண் 37 10th தனிய
ார்-
ந்த
ரா
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381426 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 10TH STD தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381608 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல் -
பெங்
களூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R381616 செட்டியார்-பேரி ஆண் 37 12th Std தனியார் -
சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R382082 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 ITI பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R382141 செட்டியார் ஆண் 37 12th std சொந்த
தொழில்
-நாகர்கோவி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382167 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 12TH Std மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382169 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 37 10TH Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382250 செட்டியார் ஆண் 37 9 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383735 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383773 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 BA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383803 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 37 MSC பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385665 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385879 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386628 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386685 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 37 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387564 செட்டியார்-நகரம் ஆண் 37 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
் -
அமெர
ிக்க
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387825 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388529 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388556 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 BSc BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389013 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R389343 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 BCA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
R390003 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 37 ME PhD உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390023 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 37 BA D.Cop சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R390132 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 37 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390248 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 37 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R390538 செட்டியார்-பேரி ஆண் 37 BSc சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiar ok
R391164 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392351 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393037 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
R393507 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 BSC,THM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chetiyar,Naidu Ok
R394440 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394723 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 BPHarm சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R395205 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396373 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 37 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R396918 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 விவாகரத்து ஆனவர்
R396921 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 M.com., Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377084 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 38 10th SWEET STALL பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIAR
RA376136 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 38 BA Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375788 செட்டியார் ஆண் 38 DTP Textile
Tech
Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377184 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 BCA Post Office
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA365354 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 38 10th Std Textiles, Omalur விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R371333 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 38 MA BED MPHIL GOVT துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar,Mudaliyar
RA375890 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 38 ITI அரசு
ஊழியர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375530 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST/devar
RA377281 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 9TH Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA376333 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 38 D.T.Ed.,M.A.
,B.Ed.,
Goverment-Te
acher
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377427 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377631 செட்டியார் ஆண் 38 BCOM Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395478 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 38 10th Std தனியார்
பனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378884 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 12 th std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378981 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 38 10NTH AGENCY விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393019 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 38 MCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379119 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 BCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379379 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 BCom PSR Steel
Kumbakonam
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380016 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 12TH STD. மாவு மில் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC &MBC OK
R380412 செட்டியார் ஆண் 38 BBA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380580 செட்டியார் ஆண் 38 10TH STD டிரைவர்,தி
்டுக்கல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381620 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 6TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381756 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 38 10TH STD தனியார்
மற்றும்
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381904 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 38 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381906 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 8 TH பிரைவேட் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R382191 செட்டியார்-பேரி ஆண் 38 B.Arch,(M.Ar
ch)
தனிய
ார்-
தவி
பேரா
சிரி
யர்--
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார்,நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R386542 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 38 8th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383632 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 38 10TH டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் ,நாடார் ,யாதவர் ,பிள்ளை ,நாயுடு ok
R384086 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 BCA தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389170 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 38 +2 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384842 செட்டியார் ஆண் 38 9th தனியார்
கம்பெனி
(நகை கடை )
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR,NAIDU,VANNIYAR,MUTHALIYAR OK
R385003 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 38 7 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385124 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 38 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385335 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 38 MA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386320 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 38 டிப்
ளமோ(DC
E)
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R386824 செட்டியார் ஆண் 38 ITI வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386908 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 MCom,(ICWA) தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386988 செட்டியார் ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY தெலுங்கு OK
R388017 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388312 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 38 Btech தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388321 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 38 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R388383 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 38 BCA IT Hard ware துணையை இழந்தவர்
R388617 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391326 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392215 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R392594 செட்டியார்-காசுக்காரர் ஆண் 38 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393346 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394103 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 MBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R394737 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 38 BE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395780 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R395827 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 38 4th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397074 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397194 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 38 Diploma(EEE) தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA375811 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 39 Diploma in
Mechanical
Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
R387315 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 MSC,MPHIL,PH
D
தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360577 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 39 BA Business-Kar
ur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA358958 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 39 BE(Electrica
l)
Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA361472 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 39 B.Com,
MBA(Disconti
nue)
Business-Tri
chy
விவாகரத்து ஆனவர்
RA362116 செட்டியார் ஆண் 39 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377142 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 39 12th Std OWN
BUSINESS
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376899 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 39 10th std Mechanic - Salem விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA373189 செட்டியார் ஆண் 39 M.COM Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA374478 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 39 DME Own Business-Tanjore துணையை இழந்தவர்
RA375464 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 39 12th Std OWN BUSINESS திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி chettiyar,muthaliyar
RA376932 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 12th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC & MBC OK
RA377543 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 39 10th Std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377640 செட்டியார்-நகரம் ஆண் 39 BA Private Company விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377666 செட்டியார்-நகரம் ஆண் 39 BCA Design
Engineering-
Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
R378220 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 39 10th சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC
R378589 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 10th Sana mediya
LTD company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R379618 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 12 th std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379678 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 39 BBA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380735 செட்டியார் ஆண் 39 12th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R380754 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381543 செட்டியார்-அச்சிரபாக்கம் ஆண் 39 12th Std தனியார் -
விழுப்புரம
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R381561 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 MSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ரூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381606 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 8th Std சொந்த
தொழில் -
சேலம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381652 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 39 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381754 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 39 MA,M.Phil,B.
Ed
ஆசிரியர்-அ
சுபணி-இராம
நாட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382140 செட்டியார்-நகரம் ஆண் 39 B.Com Team
Leader-Trich
y
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382161 செட்டியார் ஆண் 39 5TH STD சொந்த
தொழில் -
புதுகோட்டை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383404 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 39 10TH சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383687 செட்டியார் ஆண் 39 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R384193 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 39 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384403 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 10 TH பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384611 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 39 6TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385273 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 39 8th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385922 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387693 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387918 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388439 செட்டியார் ஆண் 39 7th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388457 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388991 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391065 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 39 BTech(Electr
ical)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391257 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391575 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R391687 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 39 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சம்மதம்
R391706 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 39 ITI அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391977 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 D C E சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392506 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 39 BS,MS,MD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392785 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393426 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394165 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 MA அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394452 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 39 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394624 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395073 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396088 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 39 DCE சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375582 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 40 BA Business-Vir
udhunagar
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375729 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 ITI.,Diploma Own Hotel - Villupuram விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377200 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 40 ME GOVERNMENT
LECTURER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar,Naidu ok
RA376698 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 12th Std Own Maligai Shop விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Telungu Chettiyar
RA348140 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 BA (Eco) -
Not
completed
Manager துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA360749 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 40 12th Std Manager - Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA359691 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 AME Engineer -
Qatar
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359736 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 40 12th Std Pvt bus driver -Pudukkottai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Sc/St/MBC
RA360508 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 40 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA360518 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 ITI(Mechanic
al)
Mechanical - Tiruppur விவாகரத்து ஆனவர்
R378006 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 40 12th Std Finance விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA373054 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 40 12th std SUPERVISOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar Ok
RA375941 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 12th std OWN BACKERY விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA374663 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 40 10th Std Pvt Work - Sathiyamangalam துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376629 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 ITI OWN MALIHAI
SHOP
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376733 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 10th Std OWN BUSINESS துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376963 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 10th Std Hotel
Supplier
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378599 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 MA,DIPLOMA
in
Mecfhanical
Engineering
ஏர்
இந்தியா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379663 செட்டியார் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379956 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 40 +2 ஜவுளிக்கடை திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380970 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 40 8th Std டெய்
லர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381259 செட்டியார் ஆண் 40 9TH சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381296 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 12Th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381340 செட்டியார் ஆண் 40 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381572 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 7th std சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R381618 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 10th, ITI தனியார் -
கோயம்புத்த
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381781 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381882 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 12th Std சொந்த
தொழில் -
திருச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382116 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 BA ராணு
வம்-
ருண
ச்ச
பிர
ேசம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382245 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 12 TH பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R382284 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC
R382917 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 12TH ராணுவம் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383205 செட்டியார் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383270 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 10th std அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383570 செட்டியார் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383881 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 40 Diplomo in
textails
தனியார்கம
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R384485 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386687 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 40 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384761 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R384881 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 40 MSC தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385167 செட்டியார்-நகரம் ஆண் 40 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385406 செட்டியார்-பேரி ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385472 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 40 DCE தனிய
ார்-
ெடி
்கல

பில்
லிங்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Any Muthaliar,Any Pillai ok
R385649 செட்டியார் ஆண் 40 DIPLOMA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385794 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386278 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386398 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 BSC B Ed தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386600 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 40 9th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386608 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 40 8 th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387023 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 40 D.T.Ed, B.A,
B.Ed,
M.A(doing)
அரசுபணி
(ஆசிரியர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, OK
R387604 செட்டியார்-வடம்பர் ஆண் 40 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387612 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 40 MSc BEd தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387824 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387828 செட்டியார் ஆண் 40 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388023 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388679 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 12th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R389142 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389474 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 12th Std அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390081 செட்டியார் ஆண் 40 BSc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390446 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 40 BBA வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390501 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390504 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK.
R390990 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391013 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 BCOM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393217 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R393950 செட்டியார் ஆண் 40 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394082 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394150 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394749 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 40 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396734 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397004 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 40 DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA377034 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 41 M B A Sr Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Mudaliyar,Pillai
RA316402 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 6ம்
வகுப
்பு
ஸ்க்
ரீன்
பிரி
ண்டி
ங், Own
Business
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376081 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 B.Com Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA376138 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 41 8th Std வெற்
றிலை
வியா
பாரம
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA359558 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 41 MBA Own Business - Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
R360281 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 41 BBA BUSINEES விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
RA360458 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 MCA, M.PHIL Assistant Professor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA360513 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 41 MBA Own Company
- Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361393 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 41 MCA Junior Assistant-Vellore விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374563 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 MA Librarian -
Villupuram
துணையை இழந்தவர்
RA375494 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiyar
RA375511 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 ITI Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC
RA376388 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 12 th std Own bussiness-video photo விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidy,Any telungu chettiyar
RA376513 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 41 MBA Own Baniyan
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Chettiyar
RA378545 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 12th Std EB-Helper திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378684 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok
R378726 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 B.E(EEE) MS
Computer
Engg, USA
Sales Engineer IN CISCO USA விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379059 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Tamil Chettiyar Only
R379131 செட்டியார்-கன்னடியர் ஆண் 41 Computer
Engineering
Sowftware Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC Accepted
RA379189 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 41 B.SC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379551 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 41 8th std தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379621 செட்டியார்-மஞ்சப்புத்தூர் ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379912 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 12th Std own business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379967 செட்டியார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380431 செட்டியார் ஆண் 41 10th std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380871 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380967 செட்டியார் ஆண் 41 MBA அரசு வேலை துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381583 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 12THSTD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381622 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 41 ME சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390671 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R381878 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 10th Std,
I.T.I
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
R381961 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 DIPLOMA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382439 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 41 6 TH பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384354 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 41 M.Sc(IT) அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384713 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 41 10th std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385650 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 7th பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385664 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385722 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386578 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 41 BCom சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387445 செட்டியார் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387534 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 41 MCA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388761 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389414 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391109 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391432 செட்டியார்-மஞ்சப்புத்தூர் ஆண் 41 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392738 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R393124 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC ,MBC OK
R393140 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 41 MBA அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395216 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA317554 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 MBA Manager- Pvt விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA376356 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 MSC Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA333738 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 42 12TH Bus Driver விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA345177 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 5th Working in Attai Company விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA375742 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 42 10th std மெட்
டல்
வியா
பாரம
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376308 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 42 BBA Own-Gold Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Bramin, Muthaliyar
RA359688 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 B.Com Accountant -
Palakkad
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி EXCEPT SC,ST
RA362593 செட்டியார் ஆண் 42 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377029 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY CAST
RA366696 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 10th Std Security Officer-Madurai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367002 செட்டியார் ஆண் 42 12th Std Real Estate&
Finance
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA367004 செட்டியார் ஆண் 42 DECE Own Business-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373049 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 5th Std, Working in
Attai
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except: SC/ST
RA373994 செட்டியார் ஆண் 42 8th Std Own Business - Keeranur விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA374331 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 42 MBA Software
Professional
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA375255 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 10th Std Own Business - Textiles துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA376342 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 MA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376869 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 42 10th சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386132 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 BA, BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any
RA378853 செட்டியார்-பேரி ஆண் 42 6 th பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378993 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 42 M.Sc.,B.Ed.,
M.Phil.,MA
BT Asst விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
R379320 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 Textiles Asst Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379443 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 B.Com,DME சீனி
யர்
டெக்
னீசி
யன்-
ுது
்கோ
்டை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380525 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 10th Std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc Only
R381179 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 5 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381221 செட்டியார் ஆண் 42 DME தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITHOUT CHILD,ANY DISK
R381545 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 42 +2th std சொந்

தொழி
ல்
-திர
நெல
வேல
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி 8 VEEDU ONLY
R381555 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 10THSTD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381743 செட்டியார் ஆண் 42 ITI தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R381881 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R382525 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 42 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382548 செட்டியார் ஆண் 42 10TH Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384641 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 42 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR ONLY
R384776 செட்டியார் ஆண் 42 ITI அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384940 செட்டியார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393516 செட்டியார் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
வெளிநாட்டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385506 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 42 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386831 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 42 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387095 செட்டியார் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387393 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 42 DIPLOMA அரசு ஊரக
வளர்ச்சி
துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY
R387435 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 BDS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387785 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387991 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 7th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388001 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R388682 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 BSC பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389187 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389456 செட்டியார் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389477 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390232 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiar ok
R391628 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 42 BE அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393419 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 BCom MBA ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R393424 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394368 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 42 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395490 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 42 8 Own business விவாகரத்து ஆனவர்
R396277 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 42 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397126 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 42 6th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA371251 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 BA Government
job
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai,Chettiyar,Naidu
RA376115 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 43 ITI Electrician-Bavani விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA361092 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 43 DEEE Own Business
- Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any muthaliyar,Chettiyar,Pillai
RA361142 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 43 10th Std Own Business-Erode விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Vanniyar,Goundar
RA336543 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 43 Diploma
Electrical
and
Electronics
Owner விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375378 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 43 12th Std Building Contractor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359715 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 43 12th Std Business -
Cuddalore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Sc/St
RA361488 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 10th Std Private work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar all
R375880 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 43 DEEE Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA367522 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 43 BSC(Physics) Own Business - Tiruppur துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377198 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 43 10th Std Own Baniyan
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA376183 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 43 BSC Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376539 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 43 BA Textile
Supervisor
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376728 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 43 10th std Private Company விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376823 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 43 Diploma in
A/C Mechanic
Mechanic -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377571 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R377740 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 43 BA.,DCH.,RBP
.,ADTP.,
Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378814 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 MCA பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R379490 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Naidu,Rettiyar
R379523 செட்டியார் ஆண் 43 BE இன்ஜினியர்
- சிங்கபூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R379631 செட்டியார் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R379658 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 43 Diploma பிரைவேட் -
பாண்டிச்சே
ரி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379866 செட்டியார் ஆண் 43 B.COM ஒர்க

ஷாப்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379897 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 43 8th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380257 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 43 6th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381537 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 43 டிப
ளோம
சொந்த
தொழில் -
பொள்ளச்சி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி 16 MANAI ONLY
R381625 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 43 10th, ITI சொந்

தொழி
ல் -
தூத்
துக்
குடி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381653 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
தனியார்
வேலை
-கோயம்புத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R381717 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 10th சொந்

தொழி
ல்-த
ருந
ல்வ
லி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383234 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 43 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar, Mudaliyar, Naidu
R383333 செட்டியார் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK gounder,mudailar,chettiyar
R383410 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 43 BA,MTM தனியார்
நிறுவனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383677 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 DECE பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383984 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 43 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385551 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385668 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386700 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 43 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386939 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 43 10th Std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387499 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK.
R387579 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 43 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R389604 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390235 செட்டியார் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390457 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 43 BSC BED MLIS தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391355 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 43 5th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393897 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 43 BS MS MD PHD
சொந்

கிளி
னிக்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R395260 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 43 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396154 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 43 MSC,MPHIL,ME
D
அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R302212 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 44 B.com B.L Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiar ok.
RA375573 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 12th std அரிச
ி
வியா
பாரம
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA336511 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 44 DDT.,DSCA.,B
A
Quality Manager துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA341858 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 M.A., Health
Inspector
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA360591 செட்டியார்-கொங்கு ஆண் 44 Diploma Mech
Engg
Own Business - Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA366978 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 44 DCE Civil
Engineer-Tri
chy
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA365694 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 44 10th Std General Stores-Perumbulipakkam விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar all,Muthaliyar,Bramins
R357479 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 AMIE
(AWAITING
RESULT)
MACHINIST
(HIGH SKILL
1)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375520 செட்டியார்-நகரம் ஆண் 44 Diploma Business-Dharmapuri துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiyar
R376219 செட்டியார் ஆண் 44 M.SC own
bussiness
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376487 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 B.A Business-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376589 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 44 8th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA378533 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 6th std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378498 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 44 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379001 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 Diploma in
plastic
technology
Supervisor பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381671 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381913 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 44 8 TH பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382764 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 44 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382966 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 44 10th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383134 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 44 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383272 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 44 10th std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383987 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 44 6th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385163 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386346 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387926 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 DECE சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388047 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R390004 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390637 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 44 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
R392101 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 44 BCom சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392752 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 44 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393445 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393518 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396684 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 44 DME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396816 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396924 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 44 BE ,M.Tech சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R302616 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 45 Diplimo in
Mechanical
Eng &
Automobile
Engineer
Service
Manager at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376688 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 45 +2,DMLT Call Driver working at travels துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376105 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 45 BCOM மளிக

கடை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA336675 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 45 துணையை இழந்தவர்
RA343899 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 45 9th std Own Two
Wheeler
Workshop
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA359701 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 45 MBA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377656 செட்டியார்-சோழியர் ஆண் 45 MBA Asst Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA362583 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 45 BE Civil Engineer-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA367509 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 45 10TH STD Sales Man -
Madurai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373346 செட்டியார்-பேரி ஆண் 45 B.Com Private company-Chennai துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R374508 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 45 BCOM MEDICAL விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA375281 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 45 10th Std BUILDING WORK விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376477 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 45 B.Com,MBA Private
School
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST
RA377737 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 45 MBA Auditor துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
R377964 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 45 B.Com Commercial
asst
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378485 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 45 B.Sc Agri Marketing Manager திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiar or Naiker
R378719 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 45 BE (Civil) PROJECT
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380727 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 45 Diploma தனியார்
கம்பெனி
மேனேஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381136 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 45 9th Std சொந்

தொழி
ல் -
பொள்
ளாச்
சி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381603 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 45 12THSTD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார்
R381683 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் ஆண் 45 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381877 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 45 MCOM அரசு
பணி-உதவியா
ர்-கடலூர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381928 செட்டியார் ஆண் 45 MCOM அரசு
சுகா
தார
துறை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385937 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை ஆண் 45 டிப்
ளமோ
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385517 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்-
ீடி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R385585 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 45 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386040 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 45 BA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386683 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 45 டிப்
ளமோ
தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387224 செட்டியார்-மஞ்சப்புத்தூர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389799 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 45 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391973 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R392742 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 45 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R394591 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA375640 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 46 10th Std BUSINESS துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA336553 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 46 MA MSC அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
RA375787 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 46 ME, Phd Professor - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar,muthaliyar,pillai,bramins
RA361057 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 46 BE(Civil) Own Business
- Sivagangai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376909 செட்டியார் ஆண் 46 MBA Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377264 செட்டியார் ஆண் 46 Diploma Electrician விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376313 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 46 MBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vegetarian ok
RA376601 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 46 8 th std Power Loom
Work
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377599 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 46 BABL., வழக்கறிகர் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R397037 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் ஆண் 46 MA BEd MPhil அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc ok
R380795 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 46 10TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R381536 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 46 D.pharmacy தனிய
ார்
வேலை
-சேல
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiyar only
R381612 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 46 10THSTD சொந்த
தொழில்,கோய
்புத்தூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, நாயக்கர், கவுண்டர்
R383403 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384482 செட்டியார்-தேவாங்கர் ஆண் 46 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385316 செட்டியார்-நகரம் ஆண் 46 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R385669 செட்டியார் ஆண் 46 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R388119 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 46 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389892 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 46 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389914 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 46 MBA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390162 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 46 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R390351 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 46 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390409 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 46 DCE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391308 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393989 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 46 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395089 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 46 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396270 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 46 M.Sc.B.Ed.PG
DCA.(M.Com)
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396913 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA316415 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 47 12th std BUSINESS துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361672 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 47 B.Pharm Admin
Manager-Sale
m
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA333764 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 47 B.Tech., Owner துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA343983 செட்டியார்-வெள்ளான் ஆண் 47 D.A (Diploma
in Astrology
Business and
Real Estate
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA376305 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் ஆண் 47 8th Std Own-Shop விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai, Karkathavellalar,Muthaliyar
RA362632 செட்டியார் ஆண் 47 Diploma Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA367285 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 47