செட்டியார் - ஆண் மொத்தம் 907
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA373161 G. DHANARAJ செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 201 M.Sc.
Chemistry
ASSISTANT
SUPERINTENDE
NT
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R379580 S.பால்பாண்டியன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 201 B.Pharm Rural
development
department
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R386670 B.குருசங்கர் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 201 MA AIRCRAFT
MAINTENANCE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391482 P.சதீஷ்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 201 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379188 N.கோவர்த்தனன் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 24 12th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388376 T.ஹரிஹரசுதன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 24 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388654 K.சிந்து 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 24 BCom தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390009 M.பாலாஜி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 24 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384762 வேல்முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 26 BSC(maths) தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386911 P.ரகுநாதன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 26 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376351 Muthu செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 27 BBA Shiping திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386351 S .மணிரத்தினம் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 27 12th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387621 R.சண்முகம் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388287 s.ஹாசன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 27 ME தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391098 S.அம்பிகா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 27 BCom Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389177 P.ஜீவநாதன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 28 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384729 P.வரதராஜ் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 28 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385493 M.அழகுதுரை 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386601 K.​நடராஜ் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386637 B.சரவணன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 28 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST
R386663 H.முத்துப்பாண்டி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389098 R.தனசேகரன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 28 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389889 R.சசிகுமார் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 28 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390133 P.தங்கராஜ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 28 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R390639 s.ராஜு செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
R379662 A.அழகர்சாமி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 29 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381150 E.மோகன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 29 B.Tech தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC
R387583 D.ஆனந்தன் செட்டியார் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387599 H.ஸ்ரீதர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387783 T.கார்த்திகேயன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 29 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387817 A.கிருஷ்ணமூர்த்தி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387819 M.முருகன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 29 BCom தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388050 P.கணேஷ்ராஜ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 29 DIPLOMA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388377 P.மணிகண்டன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389432 S.முத்துராமன் செட்டியார் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PILLAI,NAIDU
R389926 R.விக்னேஷ்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 29 DECE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391061 S.ராஜ விக்னேஷ் குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 29 BSc
(nursing)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377232 S.Anandhu செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar
RA377495 R.Raja Murugan 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 30 10th std Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377577 D.Sasi Kumar செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 8th Std Contractor
-KERALA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378941 N.வேல்முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 8th std கொத்
தனார
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R380520 S.முத்துபாண்டி செட்டியார் - நடுமண்டலம் ஆண் 30 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R384552 S.ரஞ்சித்குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384699 M.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 30 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386477 A.அழகப்பன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386829 M.செந்தில்வேல் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386901 M.அய்யனார் செட்டியார் - நடுமண்டலம் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387814 G.அசோக்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387942 D.நாகராஜன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R388961 A.கண்ணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391156 T.சக்திவேல் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360560 S. BALASUBRAMANIAN செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 31 10th Std Pvt
Job-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA366385 L. VELUSAMY செட்டியார் ஆண் 31 12th Std School Bus
Driver-Kolan
thur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA376257 P Jegathish செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 31 B.E(ECE) PROJECT
MANAGER
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R381681 K.பாக்கியராஜ் செட்டியார் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383222 T.மல்லையாசாமி செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 31 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386000 A.மணிகண்டன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386878 V. சுரேஷ் செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 31 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387811 M.சோமு செட்டியார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387982 U.ராமர் செட்டியார் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388274 S.சண்முகராஜன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 31 BCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388634 R.நவநீத கிருஷ்ணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 31 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389269 N.சரவணபாரதிகண்ணன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 31 BBM தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R390130 R.காளிதாஸ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390707 S.ரமேஷ்பாபு 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 31 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390918 S.வெங்கடேசன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 31 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374149 VENKATESAN செட்டியார் ஆண் 32 Bsc(Viscom) Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA358862 K. VENKATESAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 B.TECH Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA359768 K. PANDIAN செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 32 10th Std Cutting
Master-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375225 J. சத்திய நாராயணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 BE Assistant
Engineer-Ero
de
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377585 S.Balasubramaniyam 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 32 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378777 T.சசி குமார் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu,Chettiyar
RA379186 M.சரவணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 12th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379519 MUTHURAMAN செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 32 Civil
Engineering
Quantity
surveyor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380448 M.கோவிந்தராஜ் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380764 சுப்பிரமணியன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 32 B.TECH Qa/Qc
Engineer @
Aramco,Saudi
Arabia
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Pillai ,Fc & Bc
R380773 ராஜேஷ்குமார் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381311 A.அழகர்சாமி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 32 5th std தனிய
ார் -
மதுர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385388 V.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - காசுக்காரர் ஆண் 32 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385832 முத்துலிங்கம் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386357 R.சரவணக்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387509 A.குருசாமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387815 H.ஐய்யப்பன் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388941 M.விஜயபாஸ்கர் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389751 C.பாலச்சந்தர் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389884 E.விக்னேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 BTech சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390155 D.மணிகண்டன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 32 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390413 A.M.செல்வராஜ் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 32 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377235 M.PONPANDI செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 33 10th Std Computer
Finger
Tailor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
R378384 M.முருகன் கருணாநிதி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 33 M.E,(CSE) தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362149 M. GOPU 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 33 12th Std Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar all,Muthaliyar,Reddiyar
R377789 Pandikumar.R செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 BBA,MCA,
M.Sc( it)
SBI life
insurance
advisor &
own
business
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378189 R.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 33 10th Std டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
RA378692 G.பாபு 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 33 8th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378797 R.அருண் பிரசாத் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 33 BBA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA379037 J.பாலகிருஷ்ணன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 B.Tech சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379288 S. திருமலைசாமி எ ஸ்ரீனிவாசன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chittiyar ok
R379553 B.வெள்ளையப்பன் எ விஜயன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379820 J.வீரா சாமி செட்டியார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்-
ேல்

மேன்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382265 S.ராஜி செட்டியார் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382315 C.அண்ணாமலை செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 33 10 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383595 J.தங்கராஜ் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 BSC,BED தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384764 M.செந்தில்குமார் செட்டியார் ஆண் 33 BCA சேல்
ஸ்
ஆஃபீ
சர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385581 S.சிவசக்தி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385727 S.ராமலிங்கம் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386437 Vவிஜயபாண்டியன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 33 10th Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386830 S.விமல் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387821 I.சரவணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387826 S.மகாராஜன் செட்டியார் ஆண் 33 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388952 K.குருராஜ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389430 M.கணேசன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 33 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390362 R.குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 ME பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R390705 A.சரவணமாலையப்பன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 33 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390787 R.விஜயகுமார் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R391111 D.கார்த்திகேயன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391465 P.லட்சுமணன் செட்டியார் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378502 C.செல்வம் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 12th Std பிர
வேட

கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376103 D Elangovan செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 DPT,PRINTING
TECHNOLOGY
Manager
-South
Africa
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar, Beri Chettiyar
R390381 ராஜசேகரன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378369 D.ஸ்ரீதர் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 B.Com Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA374546 S. KRISHNAMOORTHI செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 10th Std Drawing
Teacher -
Dindal
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375227 S. மாரிமுத்து செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 M.Com,MBA,PG
DCA
HR விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376764 D. Srinivasan செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 11th std Private
Clerk
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376945 கார்த்திக் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 34 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA377685 N.Singaram செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 34 B.COM Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377998 J.செல்வகுமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 BCOM Accountant விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388012 R.மோகன் குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R379482 P.முத்துகிருஷ்ணன் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381410 விஜயக்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381420 K.விஜயகுமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NO SC/ST
R381586 M.சதிஷ்குமார் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 B.COM தனிய
ார்
வங்க
ி
மேலா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382262 S.ரவிக்குமார் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 B.COM Audit Work திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R382451 M.பாண்டி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R383676 S.மணிகண்டன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 7 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384913 R.மணிகண்டன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385686 N.சிவக்கண்ணன் செட்டியார் - காசுக்காரர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R386085 S.செல்வகுமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386231 J.பிரபா ஹரி செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386446 S.ரமேஷ்குமார் செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386929 P.கணேஷ் பாபு செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 34 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387208 M.செல்வகுமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387812 R.முத்துவைரம் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387925 M.பெரியசாமி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388042 R.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388094 M. பெரியசாமி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388222 K.செந்தில்குமார் செட்டியார் - கன்னடியர் ஆண் 34 BE அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388322 S.சந்தான மகாலிங்கம் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388638 K.சரவணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389001 K.கணேசன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389248 M.கணேசன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 BA(Tamil) தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390396 R.சுடலைக்கண்ணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390537 S.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390545 B.வெள்ளையப்பன் எ விஜயன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391031 T.கோவிந்தராஜ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391235 D.வெங்கடேஷ் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 34 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391331 M. ராஜேஷ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391339 C.பாலகிருஷ்ணன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 34 டிப்
ளமா
தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA341576 M.Manjunathan செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 B.Com., Quality
control
Analyst
விவாகரத்து ஆனவர்
R353590 M. பாலாஜி செட்டியார் ஆண் 35 12th Std. தையல
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378303 V.பகவதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10th Std Photo Shop
work
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376097 J. டெல்லி ராஜன் என்ற விஜய் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 BSC Auditor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386822 R.பிரேம்நாத் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
RA376538 V Vijayan செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10th Std Printing-Off
Set
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar, Naidu, Vanniyar,
R377388 M.Ramanathan செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 35 10th Electrician விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377628 K.மணிகண்டன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 MSC Software
Engineer-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Naidu,Pillai,Gounder,Muthaliyar ok.
RA377780 D.Sridhar செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10th std Cashier விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378596 A.கிருஷ்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 35 DMRT சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389052 பிரபு செட்டியார் - வடம்பர் ஆண் 35 12th Sid தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378736 P.ஜெகன்நாத் செட்டியார் ஆண் 35 BE/MBA Asst
Manager-Myso
re
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar-ok
RA379261 R.ஸ்ரீதர் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 35 8th std business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379470 V.விஜயன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379700 G.கார்த்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379944 R.கிருஷ்ணமூர்த்தி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380419 A.ஜெகதீஸ்வரன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்-
ிரு
்பூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380437 A.ஜெகதீஷ் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார் -
பல்ல
டம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380779 A.ஸ்ரீனிவாசன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 12TH STD. கார்
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC &MBC OK
R380837 S.சரவணன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 35 DME Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381044 A.பிரபாகரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381631 A.பூபதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
பழனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R383526 R.கார்த்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 BCom MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381828 M.செல்வராஜ் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 35 10th தனிய
ார்-
ெள்
க்க
வில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382650 S.செந்தில் குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 35 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY செட்டியார் OK
R382974 S.செஞ்சிதுரை செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384722 K.சதீஸ்குமார் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 35 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384778 R.வெங்கடேஷ் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 35 9th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384798 P.மனோகர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384902 B.சரவணகுமார் செட்டியார் ஆண் 35 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386434 T.சந்திர சேகர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386897 K .சேதுராமன் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 35 12th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387576 R.கண்ணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R387603 S.பாலாஜி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387788 K.லெனின்குமார் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 35 12th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387818 M.அங்குமுத்து ரமேஷ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387833 C.ரஞ்சித்குமார் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 35 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387835 P.சுப்பிரமணியன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388801 P.பாபு செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388881 R.செந்தில்குமார் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 35 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389457 B.மணிமுத்து பெருமாள் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390358 A.பார்த்தசாரதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 35 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA344006 S.Raja செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 36 M.Sc.,(Mathe
matics)
Assistant
Professor
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any caste
RA375793 S. மகராஜன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 36 10th D.T.P Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375164 B. ராமச்சந்திரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 36 ஐ.
டி.ஐ-
டீசல

மெக்
கானி
க்
Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375349 Mohan Raj செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 36 BCA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar,Naidu,Redd
RA376666 V.ஜெகன் செட்டியார் ஆண் 36 12 th std சொந்

தொழி
ல்
(பேன
சி
ஸ்டோ
ர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R376474 N.Karthikeyen செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 36 10th Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376526 S. Shanmugam செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 36 10th std Own Sweet
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA376850 R. EZHILARASU செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 36 10th std Business-Ras
ipuram
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377478 G. Jegan Nathan செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 36 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA377812 D.Selvaraj 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 36 12th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377941 N.ரஞ்சித் குமார் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 36 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378919 K.ராஜேஷ் குமார் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 36 BBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar-ok
R380594 R.சண்முகமணி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381633 G.பாலமுருகன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 36 3rd Std தனிய
ார் -
விரு
துநக
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381893 K.ரவீந்திரன் செட்டியார் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383499 S.பேச்சிமுத்து செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 36 6 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383803 S.சிவக்குமார் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 36 MSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384151 R.கோவிந்தராஜ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 36 MCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385132 P.முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385606 K.நடேசன் செட்டியார் ஆண் 36 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R386628 A.வினோத்குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 36 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387122 S.சரவணன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 36 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387825 V.அழகர் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387830 S.ரகு செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387987 R.நாராயணமூர்த்தி செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388949 A.கார்த்திகேயன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 36 diplomo அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R390132 K.வெங்கடசுவாமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 36 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391164 R.சபரி கிரீசன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361146 A. BALAMURUGAN செட்டியார் ஆண் 37 5th Std Own
Workshop-Tut
icorin
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Chettiyar all
RA376289 Mr.Janakiraman செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 37 B.COM,M.COM Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA376136 T Narayana Yugesh செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 BA Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA341932 R.Shivakumar செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 B.B.A., Southern
Marketing
Manager
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377145 A. Sathya Narayanan 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 37 D.E.C.E Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA360630 A. VELAYUTHAM செட்டியார் ஆண் 37 ITI Police -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376416 M. செந்தில்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 B.Com MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R373526 P.காளிமுத்து 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 12th Std Private Job
(Backing
work)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA375492 V. துவாரகநாதன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 B.Com,MBA Software
Engineer-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375530 S. செந்தில் ராஜா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST/devar
RA376333 M Manikandan செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 D.T.Ed.,M.A.
,B.Ed.,
Goverment-Te
acher
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376482 R K Pathiri Ganesh செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 BBA Own Store துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377460 MAHESWARAN செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 37 10th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA378939 M. நாச்சிமுத்து செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R378981 THULASIRAMAN செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 37 10NTH AGENCY விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379331 M.பரந்தாமன் செட்டியார் ஆண் 37 5th தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379600 R.பாலாஜிராம்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 BE பிரை
வேட்
இஞ்ச
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R379657 S.பிரன்னகுமார் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 M.Com,M.phil
,MBA,PHd
லெக்
சரர்
-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379725 M.மகேஸ்வரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 12th Std இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381097 R.சண்முகமணி செட்டியார் ஆண் 37 10th தனிய
ார்-
ந்த
ரா
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381426 K.திருமால் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381608 B.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல் -
பெங்
களூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R381616 D.தியாகராஜன் செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R382082 K. செந்தில் குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 ITI பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R382141 T.சதீஷ் செட்டியார் ஆண் 37 12th std சொந்

தொழி
ல்
-நாக
்கோ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382167 K.ராமசந்திரன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 12TH Std மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382169 R.நாகராஜ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 37 10TH Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382250 S.செந்தில் குமார் செட்டியார் ஆண் 37 9 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383358 K.ராம்குமார் செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 37 M.COM சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383632 J.செந்தில் நாகராஜன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 37 10TH டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் ,நாடார் ,யாதவர் ,பிள்ளை ,நாயுடு ok
R383735 S.வெங்கடேசன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383773 R.பண்டரிகுமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 BA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385665 G.ரமேஷ்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385879 K.ராமலிங்கம் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386320 K.கோகுலகிருஷ்ணன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 37 டிப்
ளமோ(DC
E)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R386685 P.ராஜசிதம்பரம் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386988 V.சுதாகர் செட்டியார் ஆண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY தெலுங்கு OK
R387564 S.சேரலாதன் செட்டியார் - நகரம் ஆண் 37 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
் -
அமெர
ிக்க
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388017 S.சந்திரசேகர் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388312 R.தாமோதரன் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 37 Btech தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388321 D.விஜயராஜ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R388529 A.மார்கண்டன் செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388556 J.யுவராஜ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 BSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388617 G. ராஜேஷ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389013 A.ராஜ்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R389343 D.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 37 BCA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
R390003 J.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 37 ME PhD உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390023 R.நந்தகுமார் செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 37 BA D.Cop சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R390248 P.சுரேஷ் செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R390538 S.சண்முகம் செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 37 BSc சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiar ok
RA377084 பார்த்திபன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 38 10th SWEET STALL பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIAR
RA375811 V. RAMARAJAN 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 Diploma in
Mechanical
Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
R387315 A.ராஜேஷ்கண்ணன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 38 MSC,MPHIL,PH
D
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375788 P. ARUN PRASANTH செட்டியார் ஆண் 38 DTP Textile
Tech
Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA360577 K. SARAVANA KUMAR செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 38 BA Business-Kar
ur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377184 A. Gopala Krishnan 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 BCA Post Office
Clerk
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA365354 V. VIJAYAKUMAR செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 38 10th Std Textiles,
Omalur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376899 S.ANAND செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 38 10th std Mechanic -
Salem
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R371333 R BALAJI செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 38 MA BED MPHIL GOVT துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar,Mudaliyar
RA373189 THIYAGARAJAN செட்டியார் ஆண் 38 M.COM Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA374478 G. VETRIVEL செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 38 DME Own
Business-Tan
jore
துணையை இழந்தவர்
RA375890 L. குருனரயணன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 38 ITI அரசு
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375464 S.RAJKUMAR செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 38 12th Std OWN BUSINESS திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி chettiyar,muthaliyar
RA377281 BABU 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 9TH Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA376932 G பழனிவேல் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC & MBC OK
RA377427 D. Dinesh Kumar 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377631 M.அருண்பிரசாத் செட்டியார் ஆண் 38 BCOM Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378884 M.ராஜ்குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 38 12 th std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379119 G.திருமலை முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 38 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379379 Ramesh செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 38 BCom PSR Steel
Kumbakonam
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380016 M.ராஜ குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 38 12TH STD. மாவு
மில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC &MBC OK
R380412 M.பாலமுருகன் செட்டியார் ஆண் 38 BBA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380580 A.சிவகுமார் செட்டியார் ஆண் 38 10TH STD டிரை
வர்,
ிண்
ுக்
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380754 N.நவீன் குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 38 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381620 M.சுரேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 38 6TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381754 V.பழனிவேலு செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 38 MA,M.Phil,B.
Ed
ஆசிர
ியர்
-அரச
பணி-
ராம
நாட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R381756 R.சரவணகுமார் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 38 10TH STD தனிய
ார்
மற்ற
ும்
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381904 K.கண்ணன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 38 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381906 S.ஜெயக்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 8 TH பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R382191 J.பிரதாப்சந்திரன் செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 38 B.Arch,(M.Ar
ch)
தனிய
ார்-
தவி
பேரா
சிரி
யர்--
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார்,நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R386542 ட.சுரேஷ் பாபு செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 38 8th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383687 N.செந்தில்குமார் செட்டியார் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R384086 P.பாலசுப்பிரமணியம் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 38 BCA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389170 S.கந்தசுப்ரமணி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 38 +2 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384403 R.பாபு 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 38 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384611 J.தங்கராஜ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 38 6TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384842 S.பாபு செட்டியார் ஆண் 38 9th தனி
ார்
கம்ப
ெனி
(நகை
கடை )
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR,NAIDU,VANNIYAR,MUTHALIYAR OK
R385003 R.பாலமுரளி செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 38 7 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385124 R.உமேஷ் குமார் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 38 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385335 D.செந்தில் செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 38 MA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385922 P.அழகர்மணிகண்டன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386523 G.மதன்குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R386824 K.​பிரகாஷ் செட்டியார் ஆண் 38 ITI வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386908 D.ராஜேந்திரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 38 MCom ICWA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388383 C.சதீஷ் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 38 BCA IT Hard ware துணையை இழந்தவர்
R390324 R.பொண்ணு சாமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391065 YK.பிரேம்குமார் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 38 BTech(Electr
ical)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391326 L.விஜயகுமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA375729 N. VELU செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 ITI.,Diploma Own Hotel -
Villupuram
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376698 R. Pandurangan செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 39 12th Std Own Maligai
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Telungu Chettiyar
RA358958 R. BALAJI செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 39 BE(Electrica
l)
Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA360518 K. BALA SUBRAMANIAM 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 39 ITI(Mechanic
al)
Mechanical -
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA361472 M. ELANGOVAN செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 39 B.Com,
MBA(Disconti
nue)
Business-Tri
chy
விவாகரத்து ஆனவர்
RA362116 P. IYYAPPAN செட்டியார் ஆண் 39 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377142 BALACHANDHAR செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 39 12th Std OWN
BUSINESS
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376733 M. KARUPASAMY செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 10th Std OWN BUSINESS துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA377543 Dinesh Kumar செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 39 10th Std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377640 P.Ramachandren செட்டியார் - நகரம் ஆண் 39 BA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377666 V.முத்துபழனியப்பன் செட்டியார் - நகரம் ஆண் 39 BCA Design
Engineering-
Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
R378220 C.J.தினேஷ் குமார் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 39 10th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC
R378589 K.MANIKANDAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 10th Sana mediya
LTD company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378599 T.கணேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 MA,DIPLOMA
in
Mecfhanical
Engineering
ஏர்
இந்த
ியா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379529 A.திருமலைக்குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 BBA,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379618 V.முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 12 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379678 V.ஸ்ரீனிவாஸ் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 39 BBA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379956 R.கிருஷ்ண மூர்த்தி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 +2 ஜவுள
ிக்க
டை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380735 N.பிரபு எ மனோகர் செட்டியார் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R381543 S.சுதாகரன் செட்டியார் - அச்சிரபாக்கம் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார் -
விழு
ப்பு
ரம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R381561 G.கிருபாகரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 MSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ரூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381606 A.பெரியசாமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 8th Std சொந்

தொழி
ல் -
சேலம
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381652 P.ஸ்ரீதர் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 39 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381882 N.மாரியப்பன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல் -
திரு
ச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382140 P.சரவணபவன் செட்டியார் - நகரம் ஆண் 39 B.Com Team
Leader-Trich
y
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382161 P.வீரப்பன் செட்டியார் ஆண் 39 5TH STD சொந்

தொழி
ல் -
புது
கோட்
டை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382284 N.அசோக் குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC
R383205 M.லோகநாதன் செட்டியார் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383404 G.சரவணக்கண்ணன் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 39 10TH சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384193 A.ராமமூர்த்தி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 39 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386687 M.தேவராஜ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 39 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385273 M.சஞ்சிவீக் குமார் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385794 A.பாண்டியன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386278 M.ஜெயவேல் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386398 K.கனகராஜ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 BSC B Ed தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386600 N.செந்தில்குமார் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 39 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387023 T.நவநீதகிருஷ்ணன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 39 D.T.Ed, B.A,
B.Ed,
M.A(doing)
அரசு
பணி
(ஆசி
ியர
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, OK
R387604 G.பாபு செட்டியார் - வடம்பர் ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387693 S.பலராமன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387918 N.பேச்சியப்பன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388439 A.பாண்டியன் செட்டியார் ஆண் 39 7th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388457 K.ராஜேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388679 C.சிவகுமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R388991 k.s ராஜேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390446 R.ஸ்ரீதர் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 39 BBA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390990 M. செல்வம் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391013 A.வேலாயுதம் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 39 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375582 பாண்டி சங்கர் ராஜ் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 40 BA Business-Vir
udhunagar
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377200 M. MANIKAM செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 40 ME GOVERNMENT
LECTURER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar,Naidu ok
RA376081 K. ரமேஷ் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 B.Com Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA359675 S. MOHAN செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 40 10th Std Agriculture-
Varakkal
Pattu
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA336735 P.Srithar செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 40 10th Std Ladies
Designer /
Tailor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA348140 S.முரளி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 BA (Eco) -
Not
completed
Manager துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA360749 R. SELVARAJ செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 40 12th Std Manager -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA359558 P. MAHESH 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 MBA Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA359691 B. GURU SANKAR செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 AME Engineer -
Qatar
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359736 T. THENAPPAN செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 40 12th Std Pvt bus
driver
-Pudukkottai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Sc/St/MBC
RA360458 G. BAGAVATHI SANKAR செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 MCA, M.PHIL Assistant
Professor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA360508 K. SAKTHIVEL செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 40 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA360513 V. PRAKASH செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 40 MBA Own Company
- Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378006 R.சரவணன் செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 40 12th Std Finance விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA373054 R.SELVARAJ செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 40 12th std SUPERVISOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar Ok
RA375941 S. MURUGESHAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 12th std OWN BACKERY விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA374563 J. MURUGAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 MA Librarian -
Villupuram
துணையை இழந்தவர்
RA374663 S. RAJENDIRA KUMAR செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 40 10th Std Pvt Work -
Sathiyamanga
lam
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375511 G. நாகராஜன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 ITI Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC
RA376388 G.SANJEEV MOORTHI 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 40 12 th std Own
bussiness-vi
deo photo
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidy,Any telungu chettiyar
RA376513 V. Sathya Prakash செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 40 MBA Own Baniyan
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Chettiyar
RA376629 G. SHANKAR செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 ITI OWN MALIHAI
SHOP
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376963 M Arunachalam செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 10th Std Hotel
Supplier
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377408 K.Bala Krishnan செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 10th Painter துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379465 G.விஜயகுமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
R379551 S.அமுத பாரதி செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 40 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379663 S.செந்தில்குமார் செட்டியார் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379912 G.விஜய குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 12th Std own business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379967 M.விஸ்வநாதன் செட்டியார் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380970 M.விஜயகுமார் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 40 8th Std டெய்
லர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381259 V.நல்லையா செட்டியார் ஆண் 40 9TH சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381296 K.இன்பரசு செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 12Th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381340 கணேஷ் செட்டியார் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381572 R.ரமேஷ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 7th std சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R381618 R.யுவராஜ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 10th, ITI தனிய
ார் -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381622 A.கமலேஷ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 ME சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381781 B.சர்வேஷ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382116 P.சுந்தரபாண்டியன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 BA ராணு
வம்-
ருண
ச்ச
பிர
ேசம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382245 R.கோவிந்தன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 12 TH பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R382917 P.சுந்தரபாண்டியன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 12TH ராண
வம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383270 S.தேவ நாராயணன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 40 10th std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383570 M.விஸ்வநாதன் செட்டியார் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383881 M. பாண்டி செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 40 Diplomo in
textails
தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R384485 N.சுரேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R384761 S.முருகன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R384881 T.ஸ்ரீனிவாசன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 40 MSC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385167 S.ஸ்ரீ கார்த்திகேயன் செட்டியார் - நகரம் ஆண் 40 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385406 E.டில்லிபாபு செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385472 R.அருண் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 40 DCE தனிய
ார்-
ெடி
்கல

பில்
லிங்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Any Muthaliar,Any Pillai ok
R385649 P.ஆறுமுகம் செட்டியார் ஆண் 40 DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385650 R.ராஜா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 7th பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386608 S.முருகன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 40 8 th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387612 N.காமராஜ் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 40 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387824 T.காந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387828 R.தியாகராஜன் செட்டியார் ஆண் 40 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388023 R.சங்கர நாராயண மூர்த்தி செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389142 S.மோகன்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389474 T.காந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390081 S.ரவி செட்டியார் ஆண் 40 BSc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390501 L.சுதாகர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390504 S.சதிஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK.
RA377034 S. Balaji செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 41 M B A Sr Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Mudaliyar,Pillai
RA316402 R.வேலு செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 41 6ம்
வகுப
்பு
ஸ்க்
ரீன்
பிரி
ண்டி
ங், Own
Business
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376138 R சம்பத் ரமேஷ் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 41 8th Std வெற்
றிலை
வியா
பாரம
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA375742 J. பன்னீர் செல்வம் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 41 10th std மெட்
டல்
வியா
பாரம
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R360281 Pr.Lakshmanan செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 41 BBA BUSINEES விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
RA361393 K. Shanmuga Sundaram செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 41 MCA Junior
Assistant-Ve
llore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377029 N.முருகேசன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY CAST
RA366696 S. SOMASUNDARA BHARATHI 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 10th Std Security
Officer-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367002 J. UDAYA KUMAR செட்டியார் ஆண் 41 12th Std Real Estate&
Finance
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA367004 D. MURALI KRISHNAN செட்டியார் ஆண் 41 DECE Own
Business-Coi
mbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377188 S. Saravanan செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 41 8th Std சேல்
ஸ்
மேன்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375255 T. நாகராஜ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 10th Std Own Business
- Textiles
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA375494 R கணேசன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiyar
RA376342 C.KASINATHAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 41 MA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378545 P.வாசுதேவன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 41 12th Std EB-Helper திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378684 N.முத்துகிருஷ்ணன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok
R378726 BS VIJAYANAND செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 B.E(EEE) MS
Computer
Engg, USA
Sales
Engineer IN
CISCO USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378853 D.கார்த்திகேயன் செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 41 6 th பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378993 A.கந்தசாமி செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 41 M.Sc.,B.Ed.,
M.Phil.,MA
BT Asst விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA379059 G.பாஸ்கரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 41 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Tamil Chettiyar Only
R379131 Kannan செட்டியார் - கன்னடியர் ஆண் 41 Computer
Engineering
Sowftware
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC Accepted
RA379189 R.கண்ணன் செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 41 B.SC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379443 S.சுடர்மணி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 41 B.Com,DME சீனி
யர்
டெக்
னீசி
யன்-
ுது
்கோ
்டை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379621 K.சந்திரசேகர் செட்டியார் - மஞ்சப்புத்தூர் ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380431 M.மகேஸ்வரன் செட்டியார் ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380871 கணேசன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380967 M.அண்ணாதுரை செட்டியார் ஆண் 41 MBA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381221 ராம் செட்டியார் ஆண் 41 DME தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITHOUT CHILD,ANY DISK
R381583 R.செல்வ கணபதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 41 12THSTD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390671 A.L.ராமன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R381878 S.வெங்கடேசன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 10th Std,
I.T.I
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
R381961 M.தனசேகர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 41 DIPLOMA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382439 G.ரகுராமன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 41 6 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384354 S.குணசேகரன் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 41 M.Sc(IT) அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384713 J.செந்தில் குமார் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 41 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384776 S.ராதாகிருஷ்ணன் செட்டியார் ஆண் 41 ITI அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R385506 S.ராமு செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 41 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385664 M.பாலமுருகன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385722 V. செண்பகராமன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386578 G.பால சுப்பிரமணியன் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 41 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387445 S.ஜெகதீசன் செட்டியார் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387534 J.சந்தனகிருஷ்ணன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 41 MCA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387785 K.நட்ராஜ் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387991 K.சின்னசாமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 41 7th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388682 S.செந்தில் குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 41 BSC பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388761 C.ஜெகதீஸ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 41 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389187 K.ஸ்ரீனிவாசன் செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389414 R.ரமேஷ் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389456 C.ராஜ்குமார் செட்டியார் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391109 L.செந்தில் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391432 B.ராஜசேகர் செட்டியார் - மஞ்சப்புத்தூர் ஆண் 41 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376115 G. SASIKUMAR செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 ITI Electrician-
Bavani
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA317554 Nathan செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 MBA Manager- Pvt விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA376356 S Muruganandham செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 MSC Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA333738 G.S.Mugundhan 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 42 12TH Bus Driver விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA336543 S.Senthil Murugan செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 42 Diploma
Electrical
and
Electronics
Owner விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA345177 V.சந்திரசேகர் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 5th Working in
Attai
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA376308 V Santhosh செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 42 BBA Own-Gold
Business
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Bramin, Muthaliyar
RA359688 P. RAMESH செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 B.Com Accountant -
Palakkad
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி EXCEPT SC,ST
RA362593 P. GANESAN செட்டியார் ஆண் 42 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R375880 S.Senthil Murugan செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 DEEE Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA367522 D. SIVAKUMAR செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 42 BSC(Physics) Own Business
- Tiruppur
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373049 V.சந்திரசேகர் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 5th Std, Working in
Attai
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except: SC/ST
RA373994 T. AYYAPPAN செட்டியார் ஆண் 42 8th Std Own Business
- Keeranur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA374331 M. MANIVANNAN செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 42 MBA Software
Professional
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376183 D. SIVAKUMAR செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 42 BSC Own Business
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376728 N. Raja Saravanan 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 42 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376869 V செந்தில்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 42 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386132 L.S.தனபால் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 42 BA, BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any
RA378814 A.வெங்கடேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 42 MCA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R379320 P.செண்பக குமரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 42 Textiles Asst Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379490 G.முருகானந்தம் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Naidu,Rettiyar
R379523 N.பாண்டித்துரை செட்டியார் ஆண் 42 BE இன்ஜ
ினிய
ர்-
சிங்
கபூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R379658 J.பிரவீன்குமார் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 42 Diploma பிரை
வேட்
-
பாண்
டிச்
சேரி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380525 S.மாரிமுத்து செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc Only
R381179 M.பால்பாண்டி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 42 5 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381545 K.சக்திவேல் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 42 +2th std சொந்

தொழி
ல்
-திர
நெல
வேல
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி 8 VEEDU ONLY
R381555 S.பாஸ்கர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 42 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381717 V.பாபநாசம் சங்கர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 42 10th சொந்

தொழி
ல்-த
ருந
ல்வ
லி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381743 N.ரவிசங்கர் செட்டியார் ஆண் 42 ITI தனிய
ார்
வேலை
-சென
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R381881 S.பால சுப்ரமணியன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R382525 N.செந்தில் செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 42 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382548 P.வெங்கட நாராயணன் செட்டியார் ஆண் 42 10TH Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383410 P.L.அழகப்பன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 42 BA,MTM தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383984 K.கணேஷ் ராஜா செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384641 S.கண்ணன் எ சுரேஷ் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 42 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR ONLY
R384940 P.குமரேசன் செட்டியார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386831 P .M காந்தி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387095 M.தட்சிணா மூர்த்தி செட்டியார் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387393 S.ஜெயமுருகன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 42 DIPLOMA அரசு
ஊரக
வளர்
ச்சி
துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY
R387435 R.பாலாஜி கிருஷ்ணன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 42 BDS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387499 K.நந்தகோபால் செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK.
R388001 S.ஜெயபிரகாஷ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R389477 J.நவநீதகிருஷ்ணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390232 P.செண்பககுமரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 42 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiar ok
R390235 B.ரமேஷ் செட்டியார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391355 R.சுரேஷ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 42 5th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA371251 J.Shanmugam செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 BA Government
job
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai,Chettiyar,Naidu
R302212 M.Nithiyanandan செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 43 B.com B.L Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiar ok.
RA361092 T. THIRUPPATHI செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 43 DEEE Own Business
- Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any muthaliyar,Chettiyar,Pillai
RA361142 A. SRINIVASAN 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 43 10th Std Own
Business-Ero
de
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Vanniyar,Goundar
RA359715 L. MEGANATHAN செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 43 12th Std Business -
Cuddalore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Sc/St
RA361488 S. MUTHUKUMARAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 10th Std Private work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar all
RA375848 D ஸ்ரீனிவாசன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 10th Std bussiness விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiar,Mudaliyar
RA377198 T.SIVAKUMAR செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 43 10th Std Own Baniyan
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA376539 G. கிருபாநிதி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 43 BA Textile
Supervisor
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376823 B. RAVI KUMAR செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 43 Diploma in
A/C Mechanic
Mechanic -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377571 V.R.KOTESWARAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R377740 Jayaganesan செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 43 BA.,DCH.,RBP
.,ADTP.,
Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378533 A.பாஸ்கர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 6th std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379001 Dhanaraj செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 Diploma in
plastic
technology
Supervisor பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379631 R.பெருமாள் செட்டியார் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R379866 R.செந்தில்குமார் செட்டியார் ஆண் 43 B.COM ஒர்க

ஷாப்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379897 S.ராஜா செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380257 N.ராமு செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 43 6th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381537 N.வடிவேலு 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 43 டிப
ளோம
சொந்

தொழி
ல் -
பொள்
ளச்ச
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி 16 MANAI ONLY
R381625 S.வீரராகவன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 43 10th, ITI சொந்

தொழி
ல் -
தூத்
துக்
குடி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381653 P.சேகர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
-கோய
்பு
்தூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R383234 S.மணி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar, Mudaliyar, Naidu
R383272 D.செந்தில்குமார் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 43 10th std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383333 A.ராஜசேகர் செட்டியார் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK gounder,mudailar,chettiyar
R383677 P.ரமேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 DECE பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385551 B.பிரபாகரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385668 T.பாலாஜி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386700 G.ரமேஷ் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 43 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386939 S.குருசாமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387579 R.வெங்கடேஷன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் OK
R387926 C.சங்கர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 DECE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388047 K.கிருஷ்ணகுமார் @ ரமேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R389604 P.கணேசன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390004 M.ஆறுமுகம் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390457 M.சரவணகுமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 43 BSC BED MLIS தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390637 C. சம்பத்குமார் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
RA375573 K. முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 44 12th std அரிச
ி
வியா
பாரம
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R302616 N.Mageshkumar செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 44 Diplimo in
Mechanical
Eng &
Automobile
Engineer
Service
Manager at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376105 N தனசெல்வம் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 44 BCOM மளிக

கடை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA336511 R.Manikandan செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 44 DDT.,DSCA.,B
A
Quality
Manager
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA336675 S.Shanmugarajan செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 44 துணையை இழந்தவர்
RA341858 A.Muthukumar செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 44 M.A., Health
Inspector
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA360591 M. ANANDHA KRISHNAN செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 44 Diploma Mech
Engg
Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA366978 S.S. BALAMURUGAN செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 44 DCE Civil
Engineer-Tri
chy
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA365694 M. THANGAMARI செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 44 10th Std General
Stores-Perum
bulipakkam
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar all,Muthaliyar,Bramins
R357479 K.A.SELVARAJAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 44 AMIE
(AWAITING
RESULT)
MACHINIST
(HIGH SKILL
1)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373346 A. VELAYUTHAM செட்டியார் - பேரி செட்டியார் ஆண் 44 B.Com Private
company-Chen
nai
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375281 R. MANI செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 44 10th Std BUILDING
WORK
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375520 V. கிருஷ்ணன் செட்டியார் - நகரம் ஆண் 44 Diploma Business-Dha
rmapuri
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiyar
R376219 Srinivasan செட்டியார் ஆண் 44 M.SC own
bussiness
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376487 RAVIKUMAR செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 44 B.A Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376589 S. கோபால கிருஷ்ணன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 44 8th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA378498 G.ஸ்ரீனிவாசன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 44 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380727 N.மகேஷ் குமார் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 44 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381671 S.ராஜவேல் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381913 R. சுந்தரேஸ்வரன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 44 8 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382764 K.செந்தில்குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 44 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382966 R.சங்கர்ராஜ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383134 A.வெங்கடேஷ் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 44 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383987 V.காளையராஜன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 44 6th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385163 R.சேகர் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386346 R.வேல்முருகன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376688 L A Dhanasekar செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 45 +2,DMLT Call Driver
working at
travels
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375640 N.VISWANATHAN 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 45 10th Std BUSINESS துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA343899 N.Baskaran செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 45 9th std Own Two
Wheeler
Workshop
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA376909 T Saravanakumar செட்டியார் ஆண் 45 MBA Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359701 C.ஜெய பிரகாஷ் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 45 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377656 M.பிரதீப் செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 45 MBA Asst Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA362583 S. RAM PRAKASH செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 45 BE Civil
Engineer-Coi
mbatore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA367509 P. RAMESH செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 45 10TH STD Sales Man -
Madurai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374508 K.DEVA KUMAR செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 45 BCOM MEDICAL விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA376313 S.Dheepak செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 45 MBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vegetarian ok
RA376477 V. Palaniyappan செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 45 B.Com,MBA Private
School
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST
R377599 S.T. பாலமுருகன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 45 BABL., வழக்
கறிக
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377737 S.Thirumurugan செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 45 MBA Auditor துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
R377964 C.Chockalingam செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 45 B.Com Commercial
asst
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378485 PN.PALANIAPPAN செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 45 B.Sc Agri Marketing
Manager
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiar or Naiker
R378719 S.Ramprakash செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 45 BE (Civil) PROJECT
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381136 A.ரெங்கசாமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 45 9th Std சொந்

தொழி
ல் -
பொள்
ளாச்
சி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381612 S.பிரபு செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 45 10THSTD சொந்

தொழி
ல்,க
யம்
ுத்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, நாயக்கர், கவுண்டர்
R381683 M.நந்த குமார் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 45 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381877 S.சுதாகர் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 45 MCOM அரசு
பணி-
தவி
ாளர
-கடல
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381928 S.சுதாகர் செட்டியார் ஆண் 45 MCOM அரசு
சுகா
தார
துறை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385937 G.பழனியப்பன் செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 45 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385517 T.ஜோதிஅருணாச்சலம் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்-
ீடி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R385585 S.முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386040 S.சுந்தரம் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 45 BA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386683 K.பாலமுருகன் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 45 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387224 K.ரவிசந்திரன் செட்டியார் - மஞ்சப்புத்தூர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389799 N.தயாளன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA316415 N. KANNAN செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 46 12th std BUSINESS துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA336553 C.Maheswaran செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 46 MA MSC அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
RA375787 S. PRABAKARAN செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 46 ME, Phd Professor -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar,muthaliyar,pillai,bramins
RA361057 P. RAJESH KANNA 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 46 BE(Civil) Own Business
- Sivagangai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376305 I வெங்கடேசன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 46 8th Std Own-Shop விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai, Karkathavellalar,Muthaliyar
RA377264 G. UMAPATHI செட்டியார் ஆண் 46 Diploma Electrician விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376507 K. Paramasivam செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 46 5th std Thari Work விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376601 C. Selva Arasu செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 46 8 th std Power Loom
Work
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380795 N.ரமேஷ் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 46 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R380876 S.வேலு செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381536 J.ராஜா செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 46 D.pharmacy தனிய
ார்
வேலை
-சேல
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiyar only
R381917 S.ரவிக்குமார் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 46 10 TH பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383403 P.சுந்தர் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383839 D.ஞானகுமார் எ பாபு செட்டியார் ஆண் 46 BSC சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார், பிள்ளை, நாயுடு OK
R384482 N.சண்முகசுந்தரம் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 46 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385263 BL.உதயசங்கர் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 46 B.Sc. சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385316 A.கண்ணன் செட்டியார் - நகரம் ஆண் 46 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R385669 S.ராஜு செட்டியார் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R388119 S.சக்திவேல் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 46 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389892 P.புருசோத்தமன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389914 VS.செந்தில் குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 46 MBA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390162 C.குமார் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R390351 G.செந்தில் குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 46 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390409 N.C.மோகன் பாபு செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 46 DCE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390668 T.ராமசாமி செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் ஆண் 46 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391308 M.பொன்னம்பலம் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361672 A. KUMARESAN செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 47 B.Pharm Admin
Manager-Sale
m
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA333764 K.Muthuraman 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 47 B.Tech., Owner துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA343983 K. M. Sangunathan செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 47 D.A (Diploma
in Astrology
Business and
Real Estate
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA361042 M. SARAVANA KUUMAR செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 47 DEEE Service Engr
- Theni
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA362632 J. DHAKSHINAMOORTHY செட்டியார் ஆண் 47 Diploma Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365336 N. BASKAR 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 47 DEE, DCA,
ECE
Software
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367285 S. VEERAMANI செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 47 MA, BED அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R367739 Mohan செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 47 B.com Legal and
marketing
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376403 R.Subburam 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 47 10th std Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376643 J. விஜய் அதித்யா செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 47 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376861 T. ASHOK KUMAR செட்டியார் ஆண் 47 DME Private பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377435 R. Dharmaraj 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 47 8th std Own Business
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Rettiyar, Chettiyar
RA377477 G. Vasu செட்டியார் ஆண் 47 12th std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377578 G.Ravichandiran 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 47 B.Sc Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378956 S.சாமிநாதன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379640 T.சந்தானம் செட்டியார் - நடுமண்டலம் ஆண் 47 10th Std கேட்
டரிங
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379907 R.நேரு செட்டியார் ஆண் 47 BA.,BL வக்க
ீல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380340 G.ஜெகநாதன் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 47 5th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380472 P.சம்பத் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 47 8TH சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any chettiyar
R380524 R.நஞ்சப்பன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 47 8th Std அரசு
பணி +
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R381277 G.ஜனநாதன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 47 5th std தனிய
ார் -
ஆற்க
ாடு
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381544 K.சரவணன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Any Muthaliar ok
R381507 S.பிரபாகரன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 47 ME.,P.HD., தனிய
ார்
கல்ல
ுரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381584 T.துளசிராம் செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் ஆண் 47 MD மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R381651 P.சுப்பிரமணி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 47 EEE சொந்

தொழி
ல்-ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381914 P. போஸ் செட்டியார் ஆண் 47 5 TH பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382103 M.குமார் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 47 M.Sc,B.Ed அரசு
ப்பண
ி-ஆச
ரிய
்-சே
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382372 P.ரமேஷ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 47 4TH STD தனிய
ார்
நிறு
வனம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R383407 B.மகேந்திரன் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383420 V.முருகேசன் செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் ஆண் 47 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383465 C.லட்சுமணன் செட்டியார் - நகரம் ஆண் 47 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383608 V.முருகன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 47 Bed அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383906 V.மனோகரன் செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 47 8th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384915 N.முருகன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385599 K.சம்பத்குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388268 N.ரகுபதி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 47 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390490 S. அண்ணாமலை செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 47 MA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R377087 K. Siva Kumar செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 48 D.E.C.E BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Except sc,st
RA375643 P.M.VIJAY SHANKAR செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 48 BA MANAGER-PRIV
ATE
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி devar,naidu,muthaliyar,chettiyar
RA377080 S.V.SENTHIL KUMAR செட்டியார் ஆண் 48 7 th std PRIVATE
DRIVER
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் except sc/st
RA333536 R.Thirupathi 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 48 10th Std., Owner(Ghee
Business)
துணையை இழந்தவர்
RA377100 S. Kannan செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் ஆண் 48 3th std SalesMan துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA367131 P. JAYARAJ செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 48 BE Construction
- Pondi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360592 C. KARTHIKEYAN 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 48 Bcom Marketing
Executive-Ti
ruppur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375991 V. RAJA NAGENDIRA KUMAR செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 48 DME,Nursing Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376405 V. புருசோத்தமன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 48 MA Sales
Executive
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377052 V. Ganapathy செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 48 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA361703 S.ஸ்ரீனிவாசன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 48 MCOM SALES TAX
AUDITOR-
CUDDALORE
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA362564 C. GOVINDHAN செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 48 10th Std Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA365331 S. RAVICHANDRAN செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 48 12th Std Steel
Industries,
Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375516 N. பாஸ்கரன் செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 48 B.COM Business-Tir
uppur
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA378458 N.பாஸ்கரன் செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 48 BSC தனிய
ார்
வங்க
ி
கிளை
மேலா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar, Naidu, Pillai ok
RA378724 D.ஜெயச்சந்திரன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 48 BCOM பிசி
னஸ் +
வாடக
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
R380454 C.ஆனந்த் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 48 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381699 P.ஜெய ராஜ் செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 48 BE(Civil) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu,Muthaliyar,Pillai
R383658 S.குப்புராஜ் செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 48 12 TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R384009 B.மோகன் செட்டியார் ஆண் 48 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386776 T.சேகர் செட்டியார் - மஞ்சப்புத்தூர் ஆண் 48 8 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388519 R.புருஷோத்தமன் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார்
R388740 தேவராஜ்குப்ப செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA358928 G. LINGAM செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 49 MBBS Doctor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376512 S.சரவணன் 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 49 MA,M.ED,M.Ph
il
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA362109 R. SIVAKUMAR செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 49 B.Com, B.Lit Teacher-Thir
uvannamalai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA373894 R. SelvaKumar 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 49 MA,M.PHIL.,B
ED
Govt -
Teacher
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376940 R.Dhandapani செட்டியார் - பத்மஷாலியர் ஆண் 49 10th std Kovil Office
Assistant
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378767 R.K.ஸ்ரீநிவாஸ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 49 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC, ST
R380040 A.தாமோதரன் செட்டியார் - கொங்கு ஆண் 49 12th. சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc ok
R380964 S.முனுசாமி செட்டியார் ஆண் 49 8th Std நகை
மதிப
ீட்ட
ாளர்
-
கிரு
ஷ்ணக
ிரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381896 S.ராமகிருஷ்ணன் செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் ஆண் 49 10 TH பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR,NAIDU ONLY
R382748 N.கோபி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 49 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385380 G.சிவக்குமார் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 49 BCom தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385647 V.மோகன்ராஜ் செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் ஆண் 49 MA அரசு
சுகா
தார
துறை