செட்டியார் - பெண் மொத்தம் 188
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390102 V.நிவேதா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 19 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383345 S.விஜயலட்சுமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 21 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388509 D.கோமதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 22 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390948 B.பிரியங்கா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 23 MSc(IT) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388413 S.வீரலெட்சுமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 24 BCOM ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388618 L.ஐஸ்வர்யா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 24 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388876 P.துர்க்கேஸ்வரி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 24 BSc.fashion
tech&coustum
desining
Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் chettiyar only
R389277 M.கௌதீஷ்வரி செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 24 -------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390710 B.பாரதி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 25 B.TECH --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384586 விஜய லட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384868 K.காயத்ரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385595 P.வித்யா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R386632 M.சந்தனமாரிமுத்து செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386709 S.அமுதா செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 25 BCom தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387077 K.சத்யா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MSC BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387094 D.சுகன்யா செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் பெண் 25 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R387149 C.சத்யா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MSC BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388890 Radha 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 25 ECE Nil துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA329728 J. POOVIZHI செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 26 BBM Foreign
Employee-Dub
ai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332555 T.கீதா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 26 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY செட்டியார் K
RA377997 N.மஞ்சுளா Alias சக்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 26 BBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379144 S.சரஸ்வதி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 26 10TH -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385119 N.தேஜஸ்வினி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 26 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385519 R.செல்வராணி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 26 10th Std ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386797 E.கவிதா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 26 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R387689 S.சந்தியாதேவி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 26 MSC -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R388462 R.அமிர்தம்அமிர்தவள்ளி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 26 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389003 A.ஜெயா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 26 Bcom -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R391203 G.காந்திநிவேதினி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 26 MSc(IT) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381061 B.ஸ்ரீசித்ராதேவி செட்டியார் - நடுமண்டலம் பெண் 27 ME -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386754 M.சுபஸ்ரீ செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 27 BA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387055 R.சவுண்டாம்பிகை செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 27 BCA BEd ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY
R381147 S.சபாலட்சுமி செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் பெண் 28 BDS சொந்
தகிள
ினிக
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385325 R.திவ்யா செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 28 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R386284 M.ஜெயலட்சுமி செட்டியார் - அச்சிரபாக்கம் பெண் 28 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386630 G.ரம்யா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R388186 J.காயத்ரி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 28 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389431 C.V.சினு செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 28 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R391084 P.கார்த்திகா செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374564 M. ராதா செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 29 BBA,PGDCA unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385926 S. கீதா செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 29 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA378595 K.பிரியதர்சினி செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 29 BCom அரசு
வங்க
ி
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY CHETTIYAR OK
R385253 C.முத்துமாரிமாலா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 MSc BEd
MPhil
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385311 A.ஹேமா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R386297 D.கோகிலா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385874 S .பிச்சம்மாள் எ வித்யா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386013 M.கார்த்தீகேஸ்வரி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 BTech ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R386977 A.தேவி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388215 R.செல்வி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 29 MSC ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391377 M.வைஷாலி செட்டியார் - காசுக்காரர் பெண் 29 --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA320196 S.மஞ்சுளா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 BCOM MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
RA358571 P. பூர்ணிமா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
RA375967 B. நித்தியா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 Bcom,MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA364569 UNNAMALAI செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் பெண் 30 BE Senior
software
engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373193 B.கோகிலவாணி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA376565 J. சியாமளா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380806 S.உமாமகேஸ்வரி செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 30 M.COM.,MPHIL CHARTED
ACCOUNTANT
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR, SAIVAM
R383243 G.சாந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 BE தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384330 B.மாசிலாமணி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387148 K.உமாவதி செட்டியார் பெண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R387540 V.விசாலாட்சி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 30 12th Std ------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388929 பிரியா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390761 P. பூர்ணிமா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA335489 M.P.சக்திதேவி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 31 M.Sc.,BED,Mp
il.,
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any chettiar ok.
R383955 P.கலைவாணி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 31 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384577 M.ரம்யா செட்டியார் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384993 R.சுஜிதா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 31 12th std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R385757 A.தீபா செட்டியார் பெண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386075 S.பானுபிரியா செட்டியார் - கொங்கு பெண் 31 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390256 K.ராஜலட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R390385 S.இளவரசி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391313 D.மாலதி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 31 DIPLOMA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA320238 S.Mangaladevi செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 B.T.ED Govt
-Teacher -
Oothukkottai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376957 H.சரண்யா செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 32 BPT Consultant
Physiotherap
ist
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok,Any chettiyar ok
RA377455 HEMA செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 MCA Web
developer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
RA379163 P.நளினி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 BA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar ok
R381493 D.அபிராமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 M.PHIL,BED பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R382389 S.மகாலட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 MSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383870 P.ராஜேஸ்வரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 6 TH ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386325 N.நதியா செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 32 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R389433 தேவி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 விவாகரத்து ஆனவர்
R389913 S.செல்வி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391116 G.பிரியா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 32 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA378395 M.ரம்யா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 33 MDS Private
college
Lecturer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378396 P.மோகனா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA379204 S.அனுராதா செட்டியார் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R379461 R.சக்தி செட்டியார் பெண் 33 BA,BED அரசு
-ஆசி
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383933 B.சிவசங்கரி செட்டியார் - நகரம் பெண் 33 M.SC --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி செட்டியார் OK
RA375949 C. Sathya செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 34 MBA/PGDM Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377225 நளினி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 MCOM unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any tamil chettiyar ,Muthaliyar ok
RA377246 N.MAHALAKSHMI செட்டியார் - பேரி செட்டியார் பெண் 34 MBA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA371101 I.தமிழ்மணி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 34 ITI Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் DEVANGU CHETTIYAR ONLY
RA372964 P. ஜெகலட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 12th Std, Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373307 M. Sumathi செட்டியார் பெண் 34 Bcom computer
billing
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375411 A. ரேகாதேவி செட்டியார் - நகரம் பெண் 34 12th Std,
D.TED
Govt
-Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA375466 G. நித்யதேவி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 M.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376505 B.செல்வா ஜெகதம்பிகை செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 B.H.M.S டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar
RA376581 A. REKHA DEVI செட்டியார் பெண் 34 DTEd Govt School
Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA378038 S.சிவப்ரியா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 BCOM Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA378460 T.கார்த்திகாதேவி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379044 K.பூர்ணிமா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 8std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380803 A.நளினி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 BSc(Nursing) தனிய
ார்
நர்ஸ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380891 J. ஜானகி செட்டியார் பெண் 34 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386760 S.தேவி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 34 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R384214 P.ஸ்ரீநதியாதேவி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 BA --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386221 S.வேனுஸ்ரீ செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387111 N.ராஜேஸ்வரி செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 34 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387607 S.வேனுஸ்ரீ செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 34 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை only coimbatore
R389386 R.ரூபா செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 34 BTech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389920 G.வளர்மதி செட்டியார் பெண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA311863 N.விஜயலட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 35 B.COM Stenographer
-Central
Govt Office
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar only
RA365400 M.GEETHA செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 35 M.SC Asst
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai,Muthaliyar,Chettiyar
RA376376 S. SUNITHA செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 35 BCOM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377728 S.SASIKALA செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 35 B.Com Telemarketin
g
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377776 R.கவிதா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 35 MCOM,MPHIL,P
HD
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379893 P.மணிமேகலை செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 35 M.SC(IT),MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381764 D.கீதா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 35 Diploma
(COMPUTER
TECHOLOGY)
அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384401 V.அர்ச்சனா செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 35 B.COM -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385018 P.வெங்கடலட்சுமி எ பூர்ணிமா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 35 BSC,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387528 G.மகாலட்சுமி செட்டியார் பெண் 35 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R387695 R.விஜயசாந்தி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 35 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387713 R.மகாலட்சுமி செட்டியார் பெண் 35 B.A
(Economics)
Clerk in
bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387727 R.விஜயலட்சுமி செட்டியார் - நகரம் பெண் 35 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389472 K.சரோஜாதேவி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391300 வாணிஸ்ரீ செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 35 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA377148 Kiruthika 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 36 B.Sc,MCA,M.P
hil
Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332346 Dr.A. கோமதி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 BPT சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358810 S. சுனிதா செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 36 10th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375939 S.LEELAVATHI செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 MCOM,BLIS Teacher-Priv
ate
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378125 மதுமிதா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R379522 S.மதுமிதா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380807 K.வசந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 Dip in
Nursing,
B.Sc
நர்ஸ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar/Chettiyar/Pillai
R385377 M.அஷ்டலெட்சுமி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 36 DEEE ------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA329988 S. JAMUNA RANI செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 37 10th Tailor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் TELUNGU DEVANGU CHETTIYAR ONLY
RA335333 S.Priya செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 37 M.S (I.T) Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372394 V.SATHIYALEELA செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 37 BBM Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374351 N. மைதிலி செட்டியார் பெண் 37 B.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA375031 P.உமாமகேஸ்வரி செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 37 10th std Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375415 G. நாகஜோதி செட்டியார் பெண் 37 B.Com Inspector of
factories
Asst-Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA377601 V.ஆனந்தி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 37 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA378039 Jசிவசங்கரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 37 MCA Private
Company
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R379362 C.சுமித்ரா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 37 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/ MBC OK
R386447 E.பிரியா செட்டியார் - அச்சிரபாக்கம் பெண் 37 BCom ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386798 K.அனிதா செட்டியார் பெண் 37 MBA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA306321 M.பொன்ராதிகா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 38 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375101 P.தனலெட்சுமி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 38 BE(Civil) Asst_Engg_PW
D-Virudhunag
ar
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் 24 manai thelunku chettiyar 8 veedu
R372415 R.ஜெயசித்ரா செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 38 MA.,B.Ed., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386964 N.ராமபிரியா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378664 A.ஜெயந்தி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 38 MSc MPhil தனிய
ார்-
சிர
யை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380809 T.அமுதா செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் பெண் 38 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385314 G.லட்சுமிபிரியா செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 38 MBA மஸ்க
ட்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386676 M.விஜயஸ்ரீ செட்டியார் பெண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388187 N.பிரியா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372801 C.UMA 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 39 M.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Sathu,Thelungu Chettiyar
RA332613 A. உமாமகேஸ்வரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 39 D.TEd,B.ED
(Doing)
தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377661 T.அருள் செல்வி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 39 BSc,MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330212 G.கோமதி செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 40 M.A, B.Ed,
D.T.Ed
அரசு
-ஆசி
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375826 V.தமிழரசி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 40 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377258 J.நாகஜோதி செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 40 MA,M.Phil Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva pillai ok
RA378514 K.சஹிலாதேவி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 40 BSC, B.ED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Naidu,Rettiyar
RA378573 D.சங்கீதா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R377205 K.மகேஸ்வரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 41 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375626 V. திவ்யா செட்டியார் பெண் 41 M.SC, PhD Professor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376448 S.SREE DEVI 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 41 Diploma in
Teacher
training
unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA332571 M. SRIDEVI செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 42 Bcom Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386228 R.பிரபாவதி செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 42 BE MS தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376028 A.சுமதி செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 42 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379135 S.வனிதா செட்டியார் பெண் 42 10TH STD -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC ok.
R382875 N.ராணி செட்டியார் - சோழிய செட்டியார் பெண் 42 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384531 G.சித்ரா செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 42 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA312102 P.A.C.காமாட்சி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 43 M.Sc.,M.Phil
.,
கௌரவ
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332354 A. KAMATCHI செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 43 MSc, M.Phil Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
R387102 R.அகிலராணி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 43 BSc BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R390951 N.மஞ்சுளா செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 43 M.Phil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA376108 R.பிரமிளா தேவி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 44 BHMS சித்

மருத
்துவ
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380523 T.சுஜாதா 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 46 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383915 K.பரமேஸ்வரி செட்டியார் பெண் 46 MA,BEd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387501 C.அருணா செட்டியார் - பேரி செட்டியார் பெண் 46 Diploma -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R389597 A.வசந்தா செட்டியார் பெண் 46 BCOM ------- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359522 P.கலைவாணி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 47 MA,(Hindi) --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379474 M.நாகலட்சுமி எ ரமா செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 47 10 th std -------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382903 L.யமுனாராணி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 47 12th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R389804 S.வித்யா செட்டியார் பெண் 47 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382810 R.ராஜேஸ்வரி செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 48 Diploma in
civil
engineering
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R379776 T.மேனகா செட்டியார் பெண் 52 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384327 J.ஜோதி செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 52 5TH STD -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.,MBC OK
R390044 S.மாலா செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 59 B.A --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384512 S.மீனாட்சி செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 60 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 188
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony