செட்டியார் - பெண் மொத்தம் 201
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390102 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 19 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391936 செட்டியார்-தேவாங்கர் பெண் 201 BSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R383345 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 21 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388509 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 23 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390948 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 23 MSc(IT) தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396110 செட்டியார் பெண் 23 11TH std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388618 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 24 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389277 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 24 -------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394246 செட்டியார்-கொங்கு பெண் 24 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384868 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 25 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386709 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் பெண் 25 BCom தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388413 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 25 BCOM ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388876 செட்டியார்-வெள்ளான் பெண் 25 BSc.fashion
tech&coustum
desining
Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் chettiyar only
R392665 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 25 MSc தனிய
ார்
கல்ல
ாரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379144 செட்டியார்-தேவாங்கர் பெண் 26 10TH -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390710 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 26 B.TECH --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385119 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் பெண் 26 MBA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385595 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 26 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R387077 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 26 MSC BED தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387149 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 26 MSC BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387689 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் பெண் 26 MSC -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R388890 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 26 ECE Nil துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388462 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 26 BSC தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391203 செட்டியார்-தேவாங்கர் பெண் 26 MSc(IT) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395797 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 26 BE(EEE) சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R396908 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 26 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
RA329728 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 27 BBM Foreign Employee-Dubai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332555 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 27 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY செட்டியார் K
RA377997 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 27 BBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381061 செட்டியார்-நடுமண்டலம் பெண் 27 ME -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386754 செட்டியார்-வெள்ளான் பெண் 27 BA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386797 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 27 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R389003 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 27 Bcom -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R391098 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 27 BCom Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393842 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 27 12th std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393925 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 27 BA ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394552 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 27 MA ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394577 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 27 MA,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395904 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் பெண் 27 MBA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R396115 செட்டியார்-தேவாங்கர் பெண் 27 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385325 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் பெண் 28 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R386630 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R388186 செட்டியார்-தேவாங்கர் பெண் 28 MBA தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389431 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 28 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R395860 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 28 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R396320 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 28 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396909 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 28 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378595 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 29 BCom அரசு
வங்க
ி
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY CHETTIYAR OK
R381147 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை பெண் 29 BDS சொந்தகிளின
ிக்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385311 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R386013 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 BTech ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R388215 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 29 MSC ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391084 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 29 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391377 செட்டியார்-காசுக்காரர் பெண் 29 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358571 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BTech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
RA375967 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 30 Bcom,MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA364569 செட்டியார்-நாட்டுகோட்டை பெண் 30 BE Senior software engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373193 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 30 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA374564 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 30 BBA,PGDCA unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385926 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 30 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA376565 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BSc தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384330 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385253 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 30 MSc BEd
MPhil
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385874 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 30 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386977 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 30 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387540 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 30 12th Std ------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388929 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 30 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390761 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R392133 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 30 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396620 செட்டியார் பெண் 30 Diploma -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396271 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் பெண் 30 MBA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R396985 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 30 12th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA320196 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 31 BCOM MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
RA335489 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 31 M.Sc.,BED,Mp
il.,
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any chettiar ok.
R383243 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 31 BE தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384577 செட்டியார் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384993 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 31 12th std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R387148 செட்டியார் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R390256 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 31 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R390385 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 31 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392293 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 31 MCom MPhil Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392474 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 31 MSC தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R393014 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 31 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396705 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 31 Diploma அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R397068 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 31 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste Ok
RA320238 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 32 B.T.ED Govt
-Teacher -
Oothukkottai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376957 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 32 BPT Consultant Physiotherapist விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok,Any chettiyar ok
RA379163 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 BA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar ok
R381493 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 M.PHIL,BED பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R383870 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 32 6 TH ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386325 செட்டியார்-வெள்ளான் பெண் 32 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R389913 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391116 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 32 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R394369 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 32 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396753 செட்டியார்-நகரம் பெண் 32 MSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R396797 செட்டியார்-நகரம் பெண் 32 M.SC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378395 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 33 MDS Private college Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378396 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA377455 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 33 MCA Web developer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
R382389 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 33 MSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383933 செட்டியார்-நகரம் பெண் 33 M.SC --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி செட்டியார் OK
R394507 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 33 BBM,MBA
HR(Distance
Eduction)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Looking for Alliance whoz is Settled or working in Bangalore
RA375949 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 34 MBA/PGDM Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377246 செட்டியார்-பேரி பெண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA371101 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 34 ITI Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் DEVANGU CHETTIYAR ONLY
RA375411 செட்டியார்-நகரம் பெண் 34 12th Std,
D.TED
Govt
-Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA375466 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 34 M.Com தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376505 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 34 B.H.M.S டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar
RA378038 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 34 BCOM Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA378460 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 34 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379044 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 34 8std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379204 செட்டியார் பெண் 34 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R380803 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 34 BSc(Nursing) தனியார்
நர்ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380891 செட்டியார் பெண் 34 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384214 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 34 BA --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386221 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389386 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் பெண் 34 BTech தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389920 செட்டியார் பெண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377225 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 35 MCOM unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any tamil chettiyar ,Muthaliyar ok
RA365400 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 35 M.SC Asst
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai,Muthaliyar,Chettiyar
RA373307 செட்டியார் பெண் 35 Bcom computer billing விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R377728 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 35 B.Com Telemarketin
g
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377776 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 35 MCOM,MPHIL,P
HD
உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379893 செட்டியார்-வெள்ளான் பெண் 35 M.SC(IT),MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386760 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் பெண் 35 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R384401 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 35 B.COM -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385018 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 35 BSC,BED தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387111 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 35 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387528 செட்டியார் பெண் 35 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R387695 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் பெண் 35 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387727 செட்டியார்-நகரம் பெண் 35 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391530 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 35 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395553 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 35 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396074 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 35 Diploma -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396319 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 35 BBA அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் ஓகே
RA377148 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 36 B.Sc,MCA,M.P
hil
Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375939 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 36 MCOM,BLIS Teacher-Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376376 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 36 BCOM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378125 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 36 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R379522 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 36 MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396371 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 36 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA332346 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 37 BPT சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA335333 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 37 M.S (I.T) Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372394 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 37 BBM Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374351 செட்டியார் பெண் 37 B.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA375415 செட்டியார் பெண் 37 B.Com Inspector of
factories
Asst-Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA378039 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 37 MCA Private Company Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
R386447 செட்டியார்-அச்சிரபாக்கம் பெண் 37 BCom ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386798 செட்டியார் பெண் 37 MBA அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R395798 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் பெண் 37 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R396212 செட்டியார்-கொங்கு பெண் 37 MSC ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA306321 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 38 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375101 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 38 BE(Civil) Asst_Engg_PWD-Virudhunagar விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் 24 manai thelunku chettiyar 8 veedu
RA329988 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 38 10th Tailor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் TELUNGU DEVANGU CHETTIYAR ONLY
R372415 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 38 MA.,B.Ed., Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375031 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 38 10th std Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385314 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 38 MBA மஸ்கட் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386676 செட்டியார் பெண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388187 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 38 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396600 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 38 MCA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R396952 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 38 MSc MPhil தனியார்-ஆச
ரியை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377661 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 39 BSc,MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386964 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 39 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380809 செட்டியார்-சோழியர் பெண் 39 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386284 செட்டியார்-அச்சிரபாக்கம் பெண் 39 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395041 செட்டியார்-சோழியர் பெண் 39 10th Std ஊர்க
ாவல்
படை
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372801 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 40 M.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Sathu,Thelungu Chettiyar
RA332613 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 40 D.TEd,B.ED
(Doing)
தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377258 செட்டியார்-ஆயிர வைசியர் பெண் 40 MA,M.Phil Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva pillai ok
RA378514 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 40 BSC, B.ED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Naidu,Rettiyar
RA378573 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 40 10th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA330212 செட்டியார்-தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 41 M.A, B.Ed,
D.T.Ed
அரசு
-ஆசி
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375826 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 41 12th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377205 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 41 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375626 செட்டியார் பெண் 41 M.SC, PhD Professor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332571 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 42 Bcom Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376028 செட்டியார்-கன்னட தேவாங்கர் பெண் 42 12th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379135 செட்டியார் பெண் 42 10TH STD -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC ok.
R382875 செட்டியார்-சோழியர் பெண் 42 MA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396811 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 42 BCOM தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA312102 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 43 M.Sc.,M.Phil
.,
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332354 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 43 MSc, M.Phil Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
R386228 செட்டியார்-பத்மஷாலியர் பெண் 43 BE MS தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387102 செட்டியார்-தேவாங்கர் பெண் 43 BSc BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R384531 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 43 8th Std சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390951 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 43 M.Phil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA376108 செட்டியார்-வெள்ளான் பெண் 44 BHMS சித்த
மருத்துவர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380523 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 46 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383915 செட்டியார் பெண் 46 MA,BEd தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387501 செட்டியார்-பேரி பெண் 46 Diploma -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R389597 செட்டியார் பெண் 46 BCOM ------- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359522 செட்டியார்-வெள்ளான் பெண் 47 MA,(Hindi) --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379474 செட்டியார்-ஆர்ய வைசியர் பெண் 47 10 th std -------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382903 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 47 12th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R389804 செட்டியார் பெண் 47 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394530 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 47 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382810 செட்டியார்-வாணியர் பெண் 48 Diploma in
civil
engineering
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R379776 செட்டியார் பெண் 52 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384327 செட்டியார்-வெள்ளான் பெண் 52 5TH STD -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.,MBC OK
R384512 செட்டியார்-தேவாங்கர் பெண் 60 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390044 செட்டியார்-வெள்ளான் பெண் 60 B.A --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
மொத்தம் 201
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony