செட்டியார் - பெண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390102 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 19 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391936 செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 201 BSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R383345 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 21 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388509 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 23 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390948 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 23 MSc(IT) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388618 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 24 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389277 செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 24 -------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392665 செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 24 MSc தனிய
ார்
கல்ல
ாரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394246 செட்டியார் - கொங்கு பெண் 24 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384868 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R385595 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R386709 செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 25 BCom தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387077 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MSC BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387149 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 25 MSC BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388890 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 25 ECE Nil துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388413 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 25 BCOM ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388876 செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 25 BSc.fashion
tech&coustum
desining
Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் chettiyar only
RA329728 செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 26 BBM Foreign
Employee-Dub
ai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332555 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 26 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY செட்டியார் K
RA379144 செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 26 10TH -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390710 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 26 B.TECH --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385119 செட்டியார் - பத்மஷாலியர் பெண் 26 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386632 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 26 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386797 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 26 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R387689 செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 26 MSC -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R388462 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 26 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391203 செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 26 MSc(IT) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393842 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 26 12th std --- விவாகரத்து ஆனவர்
RA377997 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 27 BBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381061 செட்டியார் - நடுமண்டலம் பெண் 27 ME -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386754 செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 27 BA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389003 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 27 Bcom -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R391098 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 27 BCom Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393925 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 27 BA ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385325 செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 28 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R386630 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R388186 செட்டியார் - தேவாங்கர் பெண் 28 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389431 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 28 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
RA378595 செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 29 BCom அரசு
வங்க
ி
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY CHETTIYAR OK
R381147 செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் பெண் 29 BDS சொந்
தகிள
ினிக
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385311 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R385874 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R386013 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 29 BTech ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
R386977 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388215 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 29 MSC ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391084 செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391377 செட்டியார் - காசுக்காரர் பெண் 29 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392133 செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 29 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358571 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் K
RA375967 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 Bcom,MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA364569 செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் பெண் 30 BE Senior
software
engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373193 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
RA374564 செட்டியார் - ஆர்ய வைசியர் பெண் 30 BBA,PGDCA unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385926 செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 30 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
RA376565 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384330 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385253 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 MSc BEd
MPhil
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R387540 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 30 12th Std ------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388929 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 30 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390761 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 30 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA320196 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 BCOM MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
RA335489 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 31 M.Sc.,BED,Mp
il.,
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any chettiar ok.
R383243 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 BE தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383955 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 31 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384577 செட்டியார் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384993 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 31 12th std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R387148 செட்டியார் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R390256 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R390385 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392293 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 MCom MPhil Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392474 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 31 MSC தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393014 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 31 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA320238 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 B.T.ED Govt
-Teacher -
Oothukkottai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376957 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 32 BPT Consultant
Physiotherap
ist
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok,Any chettiyar ok
RA377455 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 MCA Web
developer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar ok
RA379163 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 BA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar ok
R381493 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு பெண் 32 M.PHIL,BED பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R383870 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 6 TH ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386325 செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் பெண் 32 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R389913 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391116 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 32 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் சம்மதம்
R391313 செட்டியார் - ஆயிர வைசியர் பெண் 32 DIPLOMA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R394369 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 32 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378395 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 33 MDS Private
college
Lecturer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378396 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR OK
R382389 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 33 MSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383933 செட்டியார் - நகரம் பெண் 33 M.SC --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி செட்டியார் OK
R393566 செட்டியார் - நாட்டுகோட்டை செட்டியார் பெண் 33 விவாகரத்து ஆனவர்
R393667 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு பெண் 33 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA375949 செட்டியார் - கன்னட தேவாங்கர் பெண் 34 MBA/PGDM Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377225 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 MCOM unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any tamil chettiyar ,Muthaliyar ok
RA377246 செட்டியார் - பேரி செட்டியார் பெண் 34 MBA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA371101 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் பெண் 34 ITI Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் DEVANGU CHETTIYAR ONLY
RA372964 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 12th Std, Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373307 செட்டியார் பெண் 34 Bcom computer
billing
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375411 செட்டியார் - நகரம் பெண் 34 12th Std,
D.TED
Govt
-Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CHETTIYAR
RA375466 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 M.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376505 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 B.H.M.S டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiar
RA378038 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 BCOM Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA378460 செட்டியார் - வாணிய செட்டியார் பெண் 34 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony