யாதவர் - தமிழ் - ஆண் மொத்தம் 299
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA378764 S.செந்தில் குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 24 7th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381178 S.சதீஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 25 10th Std சொந்

தொழி
ல்-
மதுர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391450 K.மகாராஜன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 25 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390069 C.சிவகுமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 26 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389395 K.பேச்சிமுத்து யாதவர் - தமிழ் ஆண் 27 BA BL தனிய
ார்
வழக்
கறிஞ
ர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386664 S.கார்த்திக்நரசிம்மன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 B.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388431 C.மாரியப்பன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389397 M.மகாராஜன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390322 R. திருநாவுக்கரசு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 Diploma சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378784 S.சுரேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 29 BSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382266 M.லட்சுமணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 29 9th Std தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380787 M.சந்தோஷ் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
பெங்
களூர
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383705 K.விஜயகுமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 30 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390193 A.உமா மகேஸ்வரி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 30 MSc --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387867 K.வினோத்குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 31 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388921 S.சுப்பிரமணி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA334123 L. PATTABIRAM யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 Diploma Govt Job விவாகரத்து ஆனவர்
RA376894 A Dharmaraj யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 5th STD ஹோட்
டல்
மாஸ்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377291 N.இளங்கோ யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388534 R.G GURU யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 32 MBA அரசு
பணி
(Army)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390851 S.கரைமுருகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390778 வெங்கடேசன் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378621 P.அழகர் சாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு OK.
R379837 K.சுரேஷ் கண்ணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381418 G.விஜய் ஆனந்த் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 ITI தனிய
ார் -
கிரு
ஷ்ணக
ிரி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385218 R.ரவி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 Diploma(EEE) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385882 N.லட்சுமணன் குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 MSc MPhil
BEd
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387851 K.சுரேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10th Std சொந்

மளிக

கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R389093 M.அசோக் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389164 S.சத்தியமூர்த்தி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390091 R.நடராஜன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10th std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390841 V.நந்தா யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 DCE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391140 R.முத்து யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377223 A.Murugesan யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 8th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374322 P. PREM யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 BSC Business-Che
nnai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376502 S. சதீஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 BA Private திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378681 V.ஆனந்தன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383014 S.ராமச்சந்திரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384808 K.வேலாயுதம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384944 M.வீரக்குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386293 J.லோகநாதன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 M.Pharmacy தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R389670 J.ஜெயசீலன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 Diploma in
Chemical
Engineer
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389945 S.கனிராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 Bcom,PGDCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA337473 Govindasamy alias Arun யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 Diploma in
Computer
Application
(Bac+3) in
french
Hardware
Technician
In france
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375239 L. SRINIVASAN யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 35 BCA, MCSE &
CCNA
IT MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377658 A.வெங்கடரமணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 DME Technician-S
ingapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377593 M.Jaya Kumar யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 ITI Safty
Supervisor-S
ingapore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378354 R.சந்தானம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 12th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378524 R.பாலமுருகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 BBA Pvt Manager
- Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379054 M.பரமேஸ்வரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 B.A தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381433 P.செல்வராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382217 K.தங்கசாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்/ச
வகங
கை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு சம்மதம்
R390785 K.அருஞ்சுனை யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386982 T.விஜய் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386999 R.முருகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376821 A.Surendiran யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 MSC,MPHIL,PH
D,BED
Private-Hosu
r
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376926 Ram Kumar யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 Diploma In
AC
Mechanical
Supervisor-k
athar
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R382612 A.ரமேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்/
ென்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383547 V.சுரேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 9TH STD எலக்
ட்ரி
சியன
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384880 S.பரத்வஜராஜா யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 12thstd சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385156 P.செல்வராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390347 N.கார்த்திக் கண்ணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 MSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376897 பாண்டியன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA370840 P.KRISHNAMOORTHY யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 5TH STD PAINTING பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375507 K.தேவ் கார்த்திகேயன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 ME Asst Manager
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375535 R. திவ்யகணேஷ் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 37 DME வெளி
நாட்
டு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA376954 C.ரமணா யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 37 9th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Yathava
RA377694 S.Senthilkumar யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 9th std Own
Contractor
Welding work
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378177 G.பரமம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 9th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378477 K.தினகரன் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 37 11th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378910 K.பொன்னுதுரை யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379194 V.லோகேஷ் பாபு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382365 S.வேலு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 9TH Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382386 BP.முரளி சாரதி யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 37 BE(Electrica
l)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383052 C.முருகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385183 D.பாலகணேசன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 BCOM தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு சம்மதம்
R386820 B.செந்தாமரைக்கண்ணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 Bcom சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388056 S.சிவா யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388120 M.ரவிசந்திரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389273 K.பாலமுருகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 BA ஆசிர
ியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
RA348393 P. NANDAGOPAL யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 Ma,M.Phil Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378207 A.Gokulan யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 MBA HDFC BANK
Asst.Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382173 M.ராமலிங்கம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 3rd Std விவச
ாயம்
/பெர
்பூ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382207 M.குருசாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 MSC,BED,MPhi
l
தனிய
ார்/
ாஜப
ளைய
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382645 R.ஸ்ரீனிவாசன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 MBA சொந்

தொழி
ல்/ச
ன்ன
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382821 M.அரங்கராஜன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383516 M.அரங்கராஜன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 10TH STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384157 A.சுரேஷ்குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384924 N.சிவலிங்கம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 ITI பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388070 G.பூமிநாதன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388580 K.ராஜசேகர் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA326767 Dr P. பிரவீன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 39 MSc,M.Phil,B
.Ed,Ph.D.,
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA336974 B.Srinivasan யாதவர் - தமிழ் ஆண் 39 10th Std Owner விவாகரத்து ஆனவர்
RA376164 R.சுரேஷ்குமார் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 39 BE சிவி
ல்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA377880 N.ஹரி பாபு யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380378 K.ராஜவேல் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 39 BA தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382627 S.செல்வம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 39 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R386155 T.முத்து குமரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 39 BPT, MISCP,
PhD
Teaching in
government
medical
college with
stipend,part
time
employment
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387166 V.ராதாகிருஷ்ண மூர்த்தி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 39 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி YADHAVAR TELUNGU OK
R388540 V.ராஜேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388604 L .முருகன் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தமிழ் ஓகே
R390858 T தீனதயாளன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 39 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375755 A. சுடலை முத்து யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK.
RA375900 S. RAMANATHAN யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 12th std Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R373326 K.இராமமூர்த்தி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 12th Std,ITI போர்
மேன்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375504 R.M. சுரேஷ்குமார் என்ற ஹேமந்த்குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 M.L.M, MBA HR - Pvt -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376844 R.சரவணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376928 P. ஸ்ரீனிவாசன் என்ற ராஜேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 BBM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA378017 D.வாசு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379547 L.கிருஷ்ண மூர்த்தி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 ITI,DHE வயர்
மென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே,யாதவர்-தமிழ் & தெலுங்கு ஓகே
R381007 S.செந்தில்குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
துர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382636 கார்த்திகேயன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R386983 G.பழனி யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387477 S.சரவணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388069 அழகர் சாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388884 அழகர்சாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA347781 T. N.NITHIYANANTHAM யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 BSC Global
Promotions-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348308 K. KANDAVEL RAJA யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 BA Pvt Firm விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375338 V.விஜய் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 BHM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376570 S. அசோக் குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA377924 S.செல்வம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379591 T.மயில்வாகணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 B.Sc சொந்

தொழி
ல்-ம
ுரை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379679 K.ஜெகநாதன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 12 th std அரசு
மாநக
ராட்
சி
வாகன
ஓட்ட
ுனர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி yadhavar telungu ok
R380992 P.முருகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382177 K.கணேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 ITI தனிய
ார்/
ிரு
்பத
தூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383232 V.பாஸ்கரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383479 P.ரவி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383527 P.ரவி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 10TH பார்
கேஷி
யர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384173 R.ரமேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384233 R.சம்பத் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 41 12th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385740 S.இசக்கி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 8 th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387168 K.ராமச்சந்திரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387327 V.விஸ்வநாதன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387378 V.வேலாயுதம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA326891 V. SURESH யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 MA Pvt
Work-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375745 M. முத்துராமன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 BLM,MSW Software
Engineer-USA
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376891 V.ராமலிங்கம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378334 R.ரத்தின குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377767 C.மாதவன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 12th std வெளி
நாட்
டு
வேலை
-சிங
கப்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376554 Pandi யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 9TH Private
Company
Fitter
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC ST EXPECT
RA376981 B.ராமலிங்கம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 12thstd அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377465 D.Nantha Kumar யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 10th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Yathava
R380478 P.ராமன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380634 M.அடைக்கலம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 DME B TECH
தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381723 S.குரு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 5th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381823 M.ராமமூர்த்தி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 11 STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382268 R.ஜெய குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 MSC,BED தனிய
ார்-
சிர
யர்-
ிரு
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382763 G.அன்னியப்பன் யாதவ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385280 N.பாஸ்கர் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 Diploma(ME) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு சம்மதம்
R386119 P.சங்கர் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386879 P.ராமன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386980 K.ராமசுவாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387118 S.சிவா யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 5th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R387382 N.பாஸ்கர் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388058 M.சிங்கராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388061 P.லட்சுமணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA347426 M. MURUGESAN யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 8th std Centring
Carpenter
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA347801 D. DINAKARAN யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 ITI Electrician விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA348253 N. TAMILARASAN யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 12th Std Own
Business-
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373450 AMULYADAV யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 BA Electrician-
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375216 T. மணி மாறன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 BE(CIVIL) Civil
Engineer-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376199 N. ஷியாம் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 43 MA, I.C.F Railway
Staff
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Yadhava
R377335 S.Bhaskar யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 43 Bsc Physics Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் ANY BC,MBC OK
R380429 P.ரமேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380679 S.கிருஷ்ணன் குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 5TH STD. E.B. துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R380810 R.சேது ராமன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 12 th std அரசு
அலுவ
லக
கிளெ
ர்க்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381164 மதுசூதனன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 MA.,M.ED.,M.
PHIL.,PHD
ஆசிர
ியை(
னிய
ர்ப
்ளி)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383102 G.அரங்கராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 B.A. விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R383319 V.சுந்தரம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 12th std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386627 K.பாலாஜி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387486 V.மோகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389466 M.சுப்ரமணி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389476 M.சுப்பிரமணி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390442 D.தேவகுமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 43 Iti டிரா
வல்ஸ
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377903 T.K.தியாகராஜன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378569 K.ரமேஷ் பாபு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379346 R.மூர்த்தி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 10th Std NGO துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380631 P.ரமேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382666 S. சரவணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 10 TH பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382699 M.மகேந்திரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382711 R.ராஜ்குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்/
ரோட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R382858 A.பத்மாநாபன் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388460 M.முத்து குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 MCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388624 K.வெங்கடேசலு யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 44 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388863 V .செல்வன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388891 M.சுரேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391124 G.ரமேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 44 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326642 K. PRASANNA யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 12th Pvt Job -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377926 R.ஹரிஹரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 D.Pharm OWN MEDICALS திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி yadhavar telungu ok
RA347784 S. RAJENDIRAN யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 12thstd Paniyan
Company
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348415 S. RAGHUNATH யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 B.A(Lit-Eng)
B.B.A
Transport+Tr
avels-Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374654 S.மணிகண்டன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375536 P.விஜய் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 BE,MBA(BM) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA379155 S.கருப்பய்யா யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 10th std தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி yadava, any yadava ok
R379536 B.கோவிந்தராஜன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 Diploma-Elec
trical
சொந்

தொழி
ல்-ப
ன்ச

ஸ்டோ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382631 S.சரவணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ிரு
்தா
்சல
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384816 M.தீனதயாளன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 10th std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC,MBC OK
R387450 P.விஜயகுமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 45 BE,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA348462 S.P. கனெக்ஷன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 46 DEE Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378554 M.ராஜா யாதவர் - தமிழ் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380076 M.சாமுவேல் செந்தில் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 46 B.Com.,PGDCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380949 B.ரவி யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 46 5th std டெய்
லர் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382518 R.சுப்புராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 46 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384694 N.சீனிவாசன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 46 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385195 ரமேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 46 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA348397 V. VIJAYAMOORTHI யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 BE(ECE) Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376887 தங்க பாண்டியன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 MSC,MED Government
Teacher
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
RA377596 S.பிரபாகரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 12th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379231 V.வெங்கடேஷன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 BA,
BL(library)
அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382671 V.ராதாகிருஷ்ணன் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 47 B.COM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R384102 S.முத்தழகு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 MA,DTT MANAGER துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R384429 G.முருகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386416 A.பாபு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387069 R.சிவகுமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387556 U.சுப்பிரமணியன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்-
ோட்
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389808 M.முருகேசன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373659 GANGADURAI யாதவர் - தமிழ் ஆண் 48 12th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377403 N. திருபாற்கடல் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 48 10th Std வரு
ாய்
துறை
-அலு
லக
உதவி
யாளர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA377934 R.பிரகாஷ் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 48 Diploma Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி yadhavar tamil ok
RA378157 P.ஜெகதீஸ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA379267 A.சிவா யாதவர் - தமிழ் ஆண் 48 MA Building
Contracter,
Real Estate
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382189 G.திருமலைராஜன் எ ஸ்ரீகாந்த் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 48 MA தனிய
ார்-
ேங்
்-மத
ரை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382698 R.ராஜசேகரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 48 M.COM,MPHIL,
PHD
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382835 R.GANESH யாதவர் - தமிழ் ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384844 V.ரமேஷ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA327002 R. PARTHASARATHY யாதவர் - தமிழ் ஆண் 49 Diploma Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர்
R381409 மந்திரமூர்த்தி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386310 P.அம்சபாண்டி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 49 MSC,M.PHIL,B
ED
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386652 B.சந்திரபாஸ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 49 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387517 V.சுந்தரம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 49 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388063 கோவிந்தன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388083 S.கண்ணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 49 7 th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389544 V.குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376898 கோபால்சுப்ரமணியம் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 50 BSC சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA348342 N. BHAKAVATHI SUBBU யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 12TH Working at
Nagercoil
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377686 N.பகவதி சுப்பு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378246 K.R.கோல்டன் புஷ்ப ராஜன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 8th std Own
Generator
Operator
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Yadava Telungu, any Naidu ok
R380164 V.ராஜசேகர் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380165 V.சத்தியாபதி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்-
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381216 V.வேம்பு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 5TH டைல்
ஸ்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381796 G.வெங்கடேசன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 BA வனத்
துறை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384470 T.பாண்டியராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385333 M.சட்டநாதன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385905 R.ஆனந்தன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390513 S.சுப்ரமணியன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 50 BA அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA327028 N.BALAVELAYUTHAM யாதவர் - தமிழ் ஆண் 51 DMCE Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA347828 O. RADHAKRISHNAN யாதவர் - தமிழ் ஆண் 51 Diploma in
Mechanical
Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA348453 C.வெங்கடேசன் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 51 M.A B.Ed சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376254 P. Karthikeyan யாதவர் - தமிழ் ஆண் 51 ME Professor துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376843 RAVI CHANDREN யாதவர் - தமிழ் ஆண் 51 10th Central Govt
Machinary
Operator
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
RA377717 S.Patchai Perumal யாதவர் - தமிழ் ஆண் 51 6th std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380282 D.நயினார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 51 10TH STD அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382866 M.ராமையா யாதவர் - தமிழ் ஆண் 51 12th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390085 K.குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 51 BSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA326996 G. MOHANARAMAN யாதவர் - தமிழ் ஆண் 52 7th Std., Pvt Job துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380157 G.விஜய குமார் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 52 12th Std ஆவின
்பால

அசிஸ
்டென
்ட்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
R387353 K.செல்வராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA347492 T. SEKAR யாதவர் - தமிழ் ஆண் 53 10th Financier-Ve
llore
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA347806 S.தங்கராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 53 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348380 K. RAVICHANDRAN யாதவர் - தமிழ் ஆண் 53 S.S.L.C Central Govt
Operator-Ney
veli
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379157 M.சுந்தரமுர்த்தி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 53 B.A தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vanniyar, BC, OBC
R382712 I.சுந்தரம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 53 12th Std தனிய
ார்/
ன்ன
யாக
மரி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385145 P.பாண்டியன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387352 B.மனோகரன் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 53 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA347802 G. ELUMALAI yadava யாதவர் - தமிழ் ஆண் 54 8th Std Own Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348284 P. பக்தவச்சலம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 54 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA378914 N.வேலு மணி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 54 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380595 U.அபிமன்யு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 54 5th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381386 S.சேகர் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 54 8TH தனிய
ார்
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381821 T.ராஜேந்திரன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 54 10THSTD விவச
ாயம்
,அரி
லூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok,(வன்னியர் தவிர )
R386291 M.அபிமன்யு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 54 4Th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382876 G.வாசுதேவன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 55 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382658 M.செந்தில்நாதன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 56 5TH STD சொந்

தொழி
ல்,க
ரைக
குட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383206 K.சுப்பிரமணி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383865 A.மலைச்சாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 56 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377931 M.கோவிந்த சாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 57 5th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379919 N.செல்லதம்பி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 57 6th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387716 M.நாராயணசாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 57 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375825 R.ஆசைத்தம்பி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 58 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R383228 R.ராஜேந்திரன் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 58 BA தனிய
ார்-LI
C Agent
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384305 M.கோவிந்தசாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 58 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385300 P.மோகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 58 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386868 A.சேகர் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 58 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380307 S.ராமகிருஷ்ணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 59 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380864 ஏழுமலை யாதவர் - தமிழ் ஆண் 59 MA சொந்

தொழி
ல்
-ஆரண
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381455 A.முருகேசன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 59 8th Std டிரை
வர் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382449 V.பழனிசாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 59 7 TH பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384537 S.செல்லதுரை யாதவர் - தமிழ் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA376991 M Pandiyan யாதவர் - தமிழ் ஆண் 60 10th std Farmer துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC ,MBC OK
RA379390 G.சுப்பையா யாதவர் - தமிழ் ஆண் 60 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384245 R.கண்ணன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 60 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R382961 P.முனுசாமி யாதவர் - தமிழ் ஆண் 61 9th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384997 R.சண்முகம் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 61 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R379839 C.வேல்முருகன் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 62 5TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383576 R.மனோகரன் யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 63 10th std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA375505 S. ஆதிகேசலு யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 64 8th std Driver - Pvt துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383071 A.பாலு யாதவர் - தமிழ் ஆண் 65 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379798 K.எத்திராஜ் யாதவர் - தமிழ் ஆண் 66 11th Std,ITI தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380918 R.VENKADASAMI யாதவர் - தமிழ் ஆண் 70 3 RD பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 299
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony