யாதவர் - தமிழ் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA378764 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 25 7th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381178 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 25 10th Std சொந்

தொழி
ல்-
மதுர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391450 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 25 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390069 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 26 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392032 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 26 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R389395 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 27 BA BL தனிய
ார்
வழக்
கறிஞ
ர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391913 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394378 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 27 BE திருமணம் ஆகாதவர்
R386664 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 B.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388431 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389397 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390322 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 Diploma சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394136 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 28 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378784 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 29 BSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382266 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 29 9th Std தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392550 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 29 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392848 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 29 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383705 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 30 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380787 யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
பெங்
களூர
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387867 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 31 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388921 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391693 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 31 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391903 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376894 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 5th STD ஹோட்
டல்
மாஸ்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377291 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388534 யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 32 MBA அரசு
பணி
(Army)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390851 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R392708 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393133 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393901 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 32 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA334123 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 Diploma Govt Job விவாகரத்து ஆனவர்
R390778 யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378621 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு OK.
R379837 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381418 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 ITI தனிய
ார் -
கிரு
ஷ்ணக
ிரி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385218 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 Diploma(EEE) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385882 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 MSc MPhil
BEd
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387851 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10th Std சொந்

மளிக

கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R389093 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389164 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390091 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10th std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390841 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 DCE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391140 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391727 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393437 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு சம்மதம்
RA377223 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 8th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374322 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 BSC Business-Che
nnai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376502 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 BA Private திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384808 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384944 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386293 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 M.Pharmacy தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R389670 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 Diploma in
Chemical
Engineer
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389945 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 Bcom,PGDCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391971 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 MA BED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392058 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 10thStd சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394336 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394389 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 34 Diploma வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA337473 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 Diploma in
Computer
Application
(Bac+3) in
french
Hardware
Technician
In france
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375239 யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 35 BCA, MCSE &
CCNA
IT MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377658 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 DME Technician-S
ingapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377593 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 ITI Safty
Supervisor-S
ingapore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378354 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 12th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378681 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379054 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 B.A தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381433 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382217 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்/ச
வகங
கை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு சம்மதம்
R383014 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390785 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386982 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386999 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376821 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 MSC,MPHIL,PH
D,BED
Private-Hosu
r
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376926 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 Diploma In
AC
Mechanical
Supervisor-k
athar
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378524 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 BBA Pvt Manager
- Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382612 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்/
ென்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383547 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 9TH STD எலக்
ட்ரி
சியன
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384880 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 12thstd சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385156 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390347 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 MSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391610 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393311 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394358 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 36 BSC வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA370840 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 5TH STD PAINTING பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375507 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 ME Asst Manager
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375535 யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 37 DME வெளி
நாட்
டு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA377694 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 9th std Own
Contractor
Welding work
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378177 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 9th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378477 யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 37 11th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378910 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379194 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382365 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 9TH Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382386 யாதவர் - தெலுங்கு ஆண் 37 BE(Electrica
l)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383052 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383616 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385183 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 BCOM தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு சம்மதம்
R386820 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 Bcom சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388056 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388120 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392513 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394009 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376897 யாதவர் - தமிழ் ஆண் 38 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony