யாதவர்-தமிழ் - ஆண் மொத்தம் 378
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R394859 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 201 5TH Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396400 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 23 திருமணம் ஆகாதவர்
RA378764 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 25 7th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381178 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 25 10th Std சொந்

தொழி
ல்-
மதுர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391450 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 25 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394978 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 26 திருமணம் ஆகாதவர்
R397016 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 26 DIPLOMA வெளிநாட்டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389395 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 27 BA BL தனிய
ார்
வழக்
கறிஞ
ர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390069 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 27 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392032 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 27 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R394785 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 27 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386664 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 28 B.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388431 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390322 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 28 Diploma சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391913 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394136 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 28 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395845 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 28 துணையை இழந்தவர்
RA378784 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 29 BSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382266 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 29 9th Std தனியார்-செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389397 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392550 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 29 12th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395170 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவா தமிழ் சம்மதம்
R392848 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 30 12th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394940 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395776 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 30 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396557 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397154 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 30 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380787 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
பெங்
களூர
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383705 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 31 10TH STD தனியார்கம்
பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387867 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 31 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388921 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 31 DIPLOMA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391693 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 31 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391903 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 31 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396486 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396698 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 31 BCOM,MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376894 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 32 5th STD ஹோட்
டல்
மாஸ்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388534 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 32 MBA அரசு பணி (Army) விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392708 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393133 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 32 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393901 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 32 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397160 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 32 DME தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA334123 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 Diploma Govt Job விவாகரத்து ஆனவர்
RA377291 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 BCOM தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390778 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378621 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 10th சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு OK.
R379837 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381418 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 ITI தனியார் -
கிருஷ்ணகிர
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385218 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 Diploma(EEE) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387851 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 10th Std சொந்த
மளிகை கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R389093 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389164 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390091 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 10th std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390841 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 DCE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390851 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391140 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393437 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு சம்மதம்
R394427 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 12th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395884 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397196 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 33 MSC அரசு
தற்காலிக
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377223 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 8th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374322 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 BSC Business-Chennai துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376502 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 BA Private திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384944 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R385882 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 MSc MPhil
BEd
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386293 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 M.Pharmacy தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R389670 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 Diploma in
Chemical
Engineer
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389945 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 Bcom,PGDCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391727 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391971 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 MA BED தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392058 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 10thStd சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394336 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394389 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 Diploma வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394690 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394878 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 MSC,BED அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395502 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R395677 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396792 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 34 Diploma அரசு பணி பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவா தமிழ் சம்மதம்
R396864 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 34 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA337473 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 Diploma in
Computer
Application
(Bac+3) in
french
Hardware Technician In france
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375239 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 35 BCA, MCSE &
CCNA
IT MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377658 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 DME Technician-Singapore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377593 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 ITI Safty
Supervisor-S
ingapore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378354 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 12th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378681 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379054 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 B.A தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381433 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382217 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்/சிவ
ங்கை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு சம்மதம்
R383014 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390785 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384808 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386982 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 MBA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386999 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394904 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394964 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395382 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396461 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R396481 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376821 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 36 MSC,MPHIL,PH
D,BED
Private-Hosu
r
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376926 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 36 Diploma In
AC
Mechanical
Supervisor-kathar விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378524 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 36 BBA Pvt Manager
- Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382612 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 36 12th Std தனியார்/செ
்னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383547 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 36 9TH STD எலக்
ட்ரி
சியன
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384880 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 36 12thstd சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA370840 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 5TH STD PAINTING பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375507 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 ME Asst Manager - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377694 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 9th std Own
Contractor
Welding work
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378477 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 37 11th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378910 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379194 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 MBA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382365 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 9TH Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382386 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 37 BE(Electrica
l)
தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383616 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385156 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385183 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 BCOM தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு சம்மதம்
R386820 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 Bcom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388056 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390347 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 MSc தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391610 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392513 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393311 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394009 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394358 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 BSC வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396556 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376897 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375535 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 38 DME வெளிநாட்டு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA376954 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 38 9th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Yathava
RA378177 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 9th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378207 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 MBA HDFC BANK
Asst.Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382173 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 3rd Std விவசாயம்/ப
ரம்பூர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382645 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 MBA சொந்

தொழி
ல்/ச
ன்ன
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382821 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 10THSTD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383052 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383516 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 10TH STD தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384924 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 ITI பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388120 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389273 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 BA ஆசிர
ியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
R392596 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 ITI அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392744 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 38 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R394606 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395182 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396283 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 38 7th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA336974 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 10th Std Owner விவாகரத்து ஆனவர்
RA348393 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 Ma,M.Phil Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376164 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 39 BE சிவி
ல்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380378 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 BA தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382207 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 MSC,BED,MPhi
l
தனிய
ார்/
ாஜப
ளைய
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382627 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 10TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384157 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386155 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 BPT, MISCP,
PhD
Teaching in government medical
college with stipend,part time
employment
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387166 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி YADHAVAR TELUNGU OK
R388070 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388540 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388580 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388604 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தமிழ் ஓகே
R390858 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393438 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395176 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 39 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375900 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 12th std Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA375504 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 M.L.M, MBA HR - Pvt - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376844 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376928 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 BBM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA377880 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 40 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378017 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379547 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 ITI,DHE வயர்
மென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே,யாதவர்-தமிழ் & தெலுங்கு ஓகே
R381007 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 ITI தனியார்
கம்பெனி,மத
ரை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382636 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R386983 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 40 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387477 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391667 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395179 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 40 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA347781 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 BSC Global Promotions-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375755 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK.
R373326 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 12th Std,ITI போர்மேன் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375338 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 BHM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376570 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 12th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA377924 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379591 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 B.Sc சொந்த
தொழில்-மது
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379679 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 12 th std அரசு
மாநக
ராட்
சி
வாகன
ஓட்ட
ுனர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி yadhavar telungu ok
R382177 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 ITI தனியார்/தி
ுப்பத்தூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383232 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383479 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 10TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384233 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 41 12th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385740 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 8 th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387168 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387327 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 12th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387378 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388069 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 10th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388884 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391603 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392607 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 41 DME சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
RA375745 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 BLM,MSW Software Engineer-USA விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348308 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 BA Pvt Firm விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376891 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378334 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377767 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 12th std வெளிநாட்டு
வேலை-சிங்க
்பூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376981 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 12thstd அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377465 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 10th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Yathava
R380634 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 DME B TECH
தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380992 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 10TH STD தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381723 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 5th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R382268 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 MSC,BED தனியார்-ஆச
ரியர்-திரு
்பூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383527 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 10TH பார்
கேஷி
யர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384173 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385280 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 Diploma(ME) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர் தெலுங்கு சம்மதம்
R387118 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 5th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R387382 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388058 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391620 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R396428 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 42 விவாகரத்து ஆனவர்
RA326891 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 MA Pvt
Work-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA347426 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 8th std Centring Carpenter விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373450 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 BA Electrician-
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376199 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 43 MA, I.C.F Railway Staff துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Yadhava
RA376554 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 9TH Private
Company
Fitter
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC ST EXPECT
R377335 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 43 Bsc Physics Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் ANY BC,MBC OK
R380429 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380478 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380679 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 5TH STD. E.B. துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R380810 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 12 th std அரசு
அலுவலக
கிளெர்க்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381823 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 11 STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382763 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386119 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386879 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386980 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387486 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388061 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389466 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389476 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390442 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 Iti டிராவல்ஸ் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391849 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394619 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395283 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 துணையை இழந்தவர்
R396611 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 43 MSC BED அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391957 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA348253 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 12th Std Own Business- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375216 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 BE(CIVIL) Civil
Engineer-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377903 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378569 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380631 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381164 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 MA.,M.ED.,M.
PHIL.,PHD
ஆசிர
ியை(
னிய
ர்ப
்ளி)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382666 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 10 TH பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382699 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382711 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 10th Std தனியார்/ஈர
டு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R382858 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383102 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 B.A. விவசாயம் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R383319 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 12th std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386627 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388624 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 44 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388891 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 MA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396523 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 44 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326642 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 12th Pvt Job - Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA377926 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 D.Pharm OWN MEDICALS திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி yadhavar telungu ok
R374654 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375536 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 BE,MBA(BM) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA379346 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 10th Std NGO துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379536 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 Diploma-Elec
trical
சொந்

தொழி
ல்-ப
ன்ச

ஸ்டோ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382631 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 10TH STD தனியார்
கம்பெனி,வி
ுத்தாச்சல
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384816 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 10th std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC,MBC OK
R387450 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 BE,MBA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388460 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 MCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388863 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 12th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391124 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396819 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 45 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA347784 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 46 12thstd Paniyan
Company
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348415 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 46 B.A(Lit-Eng)
B.B.A
Transport+Travels-Trichy விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378554 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379155 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 46 10th std தனியார்
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி yadava, any yadava ok
R380076 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 46 B.Com.,PGDCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380949 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 46 5th std டெய்லர் -
சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382518 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 46 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384694 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 46 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385195 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 46 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA348397 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 BE(ECE) Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA348462 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 DEE Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376887 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 MSC,MED Government Teacher திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
RA377596 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 12th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379231 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 BA,
BL(library)
அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382671 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 47 B.COM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R384102 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 MA,DTT MANAGER துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R386416 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387069 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387556 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்-
ோட்
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389808 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394086 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R395173 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 47 DME சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396300 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 47 BA.BLIS அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377934 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 48 Diploma Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி yadhavar tamil ok
RA378157 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA379267 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 48 MA Building Contracter, Real
Estate
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382698 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 48 M.COM,MPHIL,
PHD
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382835 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 48 12th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384429 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 48 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384844 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 48 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R391922 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 48 MCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R393469 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 48 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA327002 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 49 Diploma Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர்
RA373659 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 49 12th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377403 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 49 10th Std வரு
ாய்
துறை
-அலு
லக
உதவி
யாளர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381409 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 49 8th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382189 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 49 MA தனிய
ார்-
ேங்
்-மத
ரை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387517 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 49 6th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388063 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388083 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 49 7 th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376898 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 50 BSC சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378246 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 50 8th std Own Generator Operator துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Yadava Telungu, any Naidu ok
R380164 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380165 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 50 10th Std தனியார்-
சென்னை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381216 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 50 5TH டைல்
ஸ்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381796 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 50 BA வனத்துறை துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385333 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385905 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 50 டிப்
ளமோ
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386310 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 50 MSC,M.PHIL,B
ED
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R389544 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 50 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA327028 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 DMCE Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA347828 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 Diploma in
Mechanical
Own Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA348342 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 12TH Working at
Nagercoil
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376254 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 ME Professor துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376843 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 10th Central Govt
Machinary
Operator
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
RA377686 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377717 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 6th std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380282 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 10TH STD அரசு பணி துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382866 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 12th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384470 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 BCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390085 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 BSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390513 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 51 BA அரசு பணி பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA348453 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 52 M.A B.Ed சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380157 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 52 12th Std ஆவின்பால்
அசிஸ்டென்ட
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
R387353 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA326996 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 53 7th Std., Pvt Job துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA347492 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 53 10th Financier-Ve
llore
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA347806 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 53 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348380 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 53 S.S.L.C Central Govt
Operator-Ney
veli
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382712 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 53 12th Std தனியார்/கன
னியாகுமரி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA347802 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 54 8th Std Own Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378914 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 54 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380595 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 54 5th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381386 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 54 8TH தனியார்
டிரைவர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381821 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 54 10THSTD விவச
ாயம்
,அரி
லூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok,(வன்னியர் தவிர )
R385145 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 54 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386291 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 54 4Th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387352 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 54 12th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396768 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396949 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 54 துணையை இழந்தவர்
RA348284 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 55 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R382876 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 55 10th std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382658 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 56 5TH STD சொந்

தொழி
ல்,க
ரைக
குட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383206 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 56 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383865 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 56 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396120 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 56 9th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377931 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 57 5th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379919 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 57 6th std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387716 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 57 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375825 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 58 BA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384305 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 58 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385300 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 58 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386868 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 58 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380307 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 59 10TH STD தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381455 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 59 8th Std டிரை
வர் -
சென்
னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382449 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 59 7 TH பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383228 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 59 BA தனிய
ார்-LI
C Agent
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386652 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 59 BCom சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R392570 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 59 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380864 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 60 MA சொந்த
தொழில்
-ஆரணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384245 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 60 12TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384537 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 60 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R392981 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 60 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376991 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 61 10th std Farmer துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC ,MBC OK
RA379390 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 61 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382961 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 61 9th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384997 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 61 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R379839 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 62 5TH தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395838 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 63 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375505 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 64 8th std Driver - Pvt துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383576 யாதவர்-தெலுங்கு ஆண் 64 10th std அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R392227 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 64 10th Std அரசு பணி -
ஓய்வு
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383071 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 65 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379798 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 66 11th Std,ITI தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380918 யாதவர்-தமிழ் ஆண் 70 3 RD பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 378
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony