யாதவர்-தமிழ் - பெண் மொத்தம் 75
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R388470 யாதவர்-தமிழ் பெண் 23 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395124 யாதவர்-தமிழ் பெண் 23 DTED ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395464 யாதவர்-தமிழ் பெண் 24 12th Std -- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396452 யாதவர்-தமிழ் பெண் 24 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391357 யாதவர்-தமிழ் பெண் 25 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386811 யாதவர்-தமிழ் பெண் 26 BCOM ------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396314 யாதவர்-தமிழ் பெண் 26 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376619 யாதவர்-தமிழ் பெண் 27 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388029 யாதவர்-தமிழ் பெண் 27 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396478 யாதவர்-தமிழ் பெண் 27 ITI -- பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373292 யாதவர்-தமிழ் பெண் 28 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376194 யாதவர்-தமிழ் பெண் 28 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387977 யாதவர்-தமிழ் பெண் 28 MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395898 யாதவர்-தமிழ் பெண் 28 MBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396183 யாதவர்-தமிழ் பெண் 28 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391892 யாதவர்-தமிழ் பெண் 29 8th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390193 யாதவர்-தமிழ் பெண் 30 MSc --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392383 யாதவர்-தமிழ் பெண் 30 ME --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
D395266 யாதவர்-தமிழ் பெண் 30 ME தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396095 யாதவர்-தமிழ் பெண் 30 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377167 யாதவர்-தமிழ் பெண் 31 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386188 யாதவர்-தமிழ் பெண் 31 BSC DTED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி YADHAVAR TELUNGU OK
R389439 யாதவர்-தமிழ் பெண் 31 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390200 யாதவர்-தெலுங்கு பெண் 31 B.com, CA,
IFRS (icai)
தனிய
ார்
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394520 யாதவர்-தமிழ் பெண் 31 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395435 யாதவர்-தமிழ் பெண் 31 BHMS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395068 யாதவர்-தமிழ் பெண் 32 BA --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396601 யாதவர்-தமிழ் பெண் 32 MBA ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376296 யாதவர்-தெலுங்கு பெண் 33 M.Sc.,B.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
D395315 யாதவர்-தமிழ் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர்
R396664 யாதவர்-தமிழ் பெண் 33 MCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375585 யாதவர்-தெலுங்கு பெண் 34 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375068 யாதவர்-தமிழ் பெண் 34 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385843 யாதவர்-தமிழ் பெண் 34 MBBS,MD பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386546 யாதவர்-தமிழ் பெண் 34 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387936 யாதவர்-தமிழ் பெண் 34 12th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA336094 யாதவர்-தமிழ் பெண் 35 B.sc தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் யாதவர்தெலுங்கு OK
RA372629 யாதவர்-தமிழ் பெண் 35 ME(Civil) உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379437 யாதவர்-தமிழ் பெண் 35 BDS., டாக்டர் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381328 யாதவர்-தமிழ் பெண் 35 12TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381948 யாதவர்-தமிழ் பெண் 35 MA,B.Ed,M.Ph
il
அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவர்தெலுங்கு OK
R382988 யாதவர்-தமிழ் பெண் 35 MA BED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383635 யாதவர்-தமிழ் பெண் 35 MSC,BED அரசு
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383834 யாதவர்-தமிழ் பெண் 35 BDS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386330 யாதவர்-தமிழ் பெண் 35 BE அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386991 யாதவர்-தெலுங்கு பெண் 35 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392395 யாதவர்-தெலுங்கு பெண் 35 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R380273 யாதவர்-தமிழ் பெண் 36 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R384456 யாதவர்-தமிழ் பெண் 36 BA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384738 யாதவர்-தெலுங்கு பெண் 36 M.Sc,M.Phil, -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390828 யாதவர்-தமிழ் பெண் 36 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR OK
R394861 யாதவர்-தமிழ் பெண் 36 5 th Std ----- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373680 யாதவர்-தமிழ் பெண் 37 MCA ME Phd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387144 யாதவர்-தெலுங்கு பெண் 37 BCOM,BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376208 யாதவர்-தமிழ் பெண் 38 MA MPhil தனியார்
பேராசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவா தெலுங்கு சம்மதம்
RA377583 யாதவர்-தமிழ் பெண் 38 BA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378891 யாதவர்-தமிழ் பெண் 38 MSc MPhil
PGDCA
வெளிநாடு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326767 யாதவர்-தமிழ் பெண் 39 MSc,M.Phil,B
.Ed,Ph.D.,
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382340 யாதவர்-தமிழ் பெண் 39 BA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378990 யாதவர்-தமிழ் பெண் 40 10th Std -- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390680 யாதவர்-தெலுங்கு பெண் 41 DCT தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395937 யாதவர்-தமிழ் பெண் 41 BA Unemployed திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC , MBC , OK (முதலியார் , பிள்ளை)
RA327359 யாதவர்-தமிழ் பெண் 42 MA,
M.phil,B.ed
-------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382130 யாதவர்-தமிழ் பெண் 42 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386514 யாதவர்-தமிழ் பெண் 42 BA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388071 யாதவர்-தமிழ் பெண் 42 BA History unemployed திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388553 யாதவர்-தெலுங்கு பெண் 43 MBA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி யாதவா தமிழ் சம்மதம்
R388075 யாதவர்-தமிழ் பெண் 44 MA,BeD தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R394233 யாதவர்-தமிழ் பெண் 44 MSc MPhil
PhD
உதவி
பேராசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA327262 யாதவர்-தமிழ் பெண் 45 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389502 யாதவர்-தமிழ் பெண் 45 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA327151 யாதவர்-தமிழ் பெண் 49 MSc அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390147 யாதவர்-தமிழ் பெண் 49 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA375766 யாதவர்-தமிழ் பெண் 55 MA MPhil BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382662 யாதவர்-தமிழ் பெண் 56 5th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 75
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony