நாயுடு - ஆண் மொத்தம் 1195
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA378633 கவரா நாயுடு ஆண் 201 BA அரசு
அறநிலைய
துறை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Reddiyar ok
R379047 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 201 M.A pvt திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384310 கவரா நாயுடு ஆண் 201 BCOM PGDCA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384928 கவரா நாயுடு ஆண் 201 BA,BL பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387091 கவரா நாயுடு ஆண் 201 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R393552 கவரா நாயுடு ஆண் 201 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382301 கவரா நாயுடு ஆண் 24 B.Sc
chemistry
Analytical lab incharge திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388459 கவரா நாயுடு ஆண் 24 ITI,Bcom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R377020 பலிஜா நாயுடு ஆண் 25 Diploma IN
ELECTRONICS
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R382508 கவரா நாயுடு ஆண் 25 10TH தனிய
ார்-
துர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388571 கவரா நாயுடு ஆண் 25 B.E Mech தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388406 கவரா நாயுடு ஆண் 26 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390988 கவரா நாயுடு ஆண் 26 B.COM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA378480 கவரா நாயுடு ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379313 பலிஜா நாயுடு ஆண் 27 10th Std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384976 கவரா நாயுடு ஆண் 27 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386197 கவரா நாயுடு ஆண் 27 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391333 பலிஜா நாயுடு ஆண் 27 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393329 பலிஜா நாயுடு ஆண் 27 BCOM பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394280 நாயுடு ஆண் 27 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU
R394495 கவரா நாயுடு ஆண் 27 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394792 பலிஜா நாயுடு ஆண் 27 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu OK
R385853 நாயுடு ஆண் 28 ITI தனியார்கம
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386163 நாயுடு ஆண் 28 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389698 நாயுடு ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R390261 கவரா நாயுடு ஆண் 28 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390342 பலிஜா நாயுடு ஆண் 28 BE(EEE) சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R395341 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 28 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396234 பலிஜா நாயுடு ஆண் 28 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378061 கவரா நாயுடு ஆண் 29 Diploma,cadd Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R376778 கவரா நாயுடு ஆண் 29 8TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY NAIDU
R379838 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 29 12 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி TELUNGU REDIYAR,TELUNGU CHETTIYAR OK
R381302 கவரா நாயுடு ஆண் 29 10TH STD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381353 பலிஜா நாயுடு ஆண் 29 10TH Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383409 கவரா நாயுடு ஆண் 29 ITI தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384817 கவரா நாயுடு ஆண் 29 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385246 நாயுடு ஆண் 29 B.COM, MBA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386499 நாயுடு ஆண் 29 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு ok
R388234 கவரா நாயுடு ஆண் 29 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388454 நாயுடு ஆண் 29 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391718 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 29 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392314 கவரா நாயுடு ஆண் 29 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAYUDU OK
R392575 கவரா நாயுடு ஆண் 29 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393178 பலிஜா நாயுடு ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394013 பலிஜா நாயுடு ஆண் 29 BCA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394156 கவரா நாயுடு ஆண் 29 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395625 நாயுடு ஆண் 29 திருமணம் ஆகாதவர்
R395691 நாயுடு ஆண் 29 Diploma,(BCO
M) Doing
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R396424 கவரா நாயுடு ஆண் 29 விவாகரத்து ஆனவர்
RA377102 நாயுடு ஆண் 30 10th Std Private இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R382565 கவரா நாயுடு ஆண் 30 BSC தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAYUDU OK
R383930 கவரா நாயுடு ஆண் 30 டிப்
ளமோ
home guard விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384692 கவரா நாயுடு ஆண் 30 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386727 பலிஜா நாயுடு ஆண் 30 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387964 கவரா நாயுடு ஆண் 30 BBA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388450 கவரா நாயுடு ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389141 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391698 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 30 BA BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391701 கவரா நாயுடு ஆண் 30 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391771 கவரா நாயுடு ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391810 கவரா நாயுடு ஆண் 30 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R393294 கவரா நாயுடு ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393416 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 30 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R393731 கவரா நாயுடு ஆண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394910 கவரா நாயுடு ஆண் 30 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R395543 நாயுடு ஆண் 30 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395961 நாயுடு ஆண் 30 B.B.A(MARKET
ING
MANAGEMENT)
Town panchayat employe விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396880 நாயுடு ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
RA359614 நாயுடு ஆண் 31 BSC Pvt Work-Dubai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA369746 பலிஜா நாயுடு ஆண் 31 Diploma in
EEE
Call
Centre(BBO)
- Chennai
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376579 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 BBA Software Company விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378711 நாயுடு ஆண் 31 12th ஏலேக
்ட்ர
ிசன்
&
பைனா
ன்ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, பிள்ளை
RA378984 கவரா நாயுடு ஆண் 31 10th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379768 கவரா நாயுடு ஆண் 31 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R379860 கவரா நாயுடு ஆண் 31 7th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383976 கவரா நாயுடு ஆண் 31 10thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385829 நாயுடு ஆண் 31 ITI தனியார்கம
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R387457 கவரா நாயுடு ஆண் 31 MCA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R387971 கவரா நாயுடு ஆண் 31 B.Tech.,MBA.
,M.Tech.,(Ph
.D)
PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி TELUNGU SPEAKING CASTE OK
R388812 கவரா நாயுடு ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389153 நாயுடு ஆண் 31 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391232 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 MS தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R390156 கவரா நாயுடு ஆண் 31 MSC தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391404 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 ME அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392476 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R392567 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R392699 நாயுடு ஆண் 31 BCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சம்மதம்
R392825 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393264 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி நாயுடு OK
R393584 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R393751 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R394386 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 ece tecnician திருமணம் ஆகாதவர்
R394810 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 BA தனியார்
பனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395218 கவரா நாயுடு ஆண் 31 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395601 நாயுடு ஆண் 31 6th std டிரைவர் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395964 கவரா நாயுடு ஆண் 31 Diploma Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R396015 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 31 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R396327 நாயுடு ஆண் 31 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387981 கவரா நாயுடு ஆண் 32 BE சாப்ட்வேர்
இன்ஜினியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388660 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA369974 கவரா நாயுடு ஆண் 32 BE Pvt Job-Chennai துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R372653 நாயுடு ஆண் 32 BA,LLB BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377950 நாயுடு ஆண் 32 6th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378807 நாயுடு ஆண் 32 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378944 கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA379109 நாயுடு ஆண் 32 7th std டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379612 கவரா நாயுடு ஆண் 32 10 th std Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382676 கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்-
ிரை
ர்-ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382947 நாயுடு ஆண் 32 10TH தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் any naidu ok
R383743 பலிஜா நாயுடு ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386182 கவரா நாயுடு ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386464 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 டிப்
ளோமா
(HOTEL
MANAGEMENT)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவரா நாயுடு OK
R388407 நாயுடு ஆண் 32 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389065 கவரா நாயுடு ஆண் 32 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391332 கவரா நாயுடு ஆண் 32 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392896 பலிஜா நாயுடு ஆண் 32 BSC வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393810 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394186 நாயுடு ஆண் 32 திருமணம் ஆகாதவர்
R395075 கவரா நாயுடு ஆண் 32 BSc BEd அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396178 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு
R396196 கவரா நாயுடு ஆண் 32 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396247 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 32 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA370087 பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 BA Pvt Firm At Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375111 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 12th std Own Hotel விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378479 கவரா நாயுடு ஆண் 33 12th Std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Bc,MBC ok
RA378794 நாயுடு ஆண் 33 BSc பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379084 கவரா நாயுடு ஆண் 33 B.Sc தனியார் -
டிரைவர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379458 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380439 கவரா நாயுடு ஆண் 33 +2 தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381461 கவரா நாயுடு ஆண் 33 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381686 கவரா நாயுடு ஆண் 33 B.COM தனியார்-செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381716 பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 ITI பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381840 கவரா நாயுடு ஆண் 33 MBA தனியார்-செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R382299 நாயுடு ஆண் 33 8th ரயில
்வே
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC
R392971 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 BBA தனியார்
வங்கி பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R383297 கவரா நாயுடு ஆண் 33 12th std. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386395 கவரா நாயுடு ஆண் 33 10th சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383818 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383832 கவரா நாயுடு ஆண் 33 12TH சொந்ததொழில
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384003 கவரா நாயுடு ஆண் 33 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384156 கவரா நாயுடு ஆண் 33 B.Sc தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384791 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384865 கவரா நாயுடு ஆண் 33 BE வெளிநாட்டி
ல் வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R392865 கவரா நாயுடு ஆண் 33 BA,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ஓகே
R385248 கவரா நாயுடு ஆண் 33 DIPLOMA IN
PLASTIC
TECHNOLOGY
MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BALIJA NAIDU & KAMMA NAIDU
R385483 நாயுடு ஆண் 33 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385576 கவரா நாயுடு ஆண் 33 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385700 கவரா நாயுடு ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R386178 கவரா நாயுடு ஆண் 33 Diploma(EEE) தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386309 நாயுடு ஆண் 33 M.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R387130 கவரா நாயுடு ஆண் 33 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388955 கவரா நாயுடு ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388993 கவரா நாயுடு ஆண் 33 12 th சொந்தத்தொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389798 பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R389853 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 Electrical தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390748 பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 BE,MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R390842 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391786 பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392574 நாயுடு ஆண் 33 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393024 கவரா நாயுடு ஆண் 33 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393493 கவரா நாயுடு ஆண் 33 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R393952 கவரா நாயுடு ஆண் 33 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394235 கவரா நாயுடு ஆண் 33 BA,BL தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394488 நாயுடு ஆண் 33 BCOM; BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394806 கவரா நாயுடு ஆண் 33 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394853 கவரா நாயுடு ஆண் 33 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394945 கவரா நாயுடு ஆண் 33 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395088 கவரா நாயுடு ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395957 நாயுடு ஆண் 33 விவாகரத்து ஆனவர்
R396018 நாயுடு ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396109 பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396883 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R397115 பலிஜா நாயுடு ஆண் 33 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA375985 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 10th Std SECURITY விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362602 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 BBA Technician-Ponneri விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA369814 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 10th Building
Contract-Ban
galore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374045 நாயுடு ஆண் 34 B.Tech(IT) IT Professional-Chennai துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: SC/ST
RA376718 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 12th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA378689 கவரா நாயுடு ஆண் 34 DME மெக்கானிக்
இஞ்சினியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378931 கவரா நாயுடு ஆண் 34 8th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY NAYUDU OK
RA379120 நாயுடு ஆண் 34 ITI போர் மேன் -
சிங்கப்பூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R381742 நாயுடு ஆண் 34 BE,ME(doing) lab
techinian
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382441 கவரா நாயுடு ஆண் 34 BBA,MLM தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382785 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR,REDDIYAR,KAVUNDAR
R383348 கவரா நாயுடு ஆண் 34 BA சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC மட்டும்
R383495 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384919 கவரா நாயுடு ஆண் 34 MSC பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386205 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386303 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 டிப்
ளமோ
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386428 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 MCom,ICWA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R386919 கவரா நாயுடு ஆண் 34 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386948 கவரா நாயுடு ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387088 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387326 கவரா நாயுடு ஆண் 34 DIPLOMA வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387593 கவரா நாயுடு ஆண் 34 MSC BED
MPHIL
அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388605 நாயுடு ஆண் 34 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388958 கவரா நாயுடு ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390487 கவரா நாயுடு ஆண் 34 DEEE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393326 கவரா நாயுடு ஆண் 34 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391766 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392127 கவரா நாயுடு ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சம்மதம்
R392189 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,நாயக்கர் OK
R392305 கவரா நாயுடு ஆண் 34 9th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R392527 கவரா நாயுடு ஆண் 34 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392535 கவரா நாயுடு ஆண் 34 M.SC ,M.Ed
,M.Phil,Phd
அரசுபணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R392746 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R393195 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393206 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 MSC வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Nayakkar
R393315 கவரா நாயுடு ஆண் 34 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393398 கவரா நாயுடு ஆண் 34 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393399 கவரா நாயுடு ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்-ஹோட
டல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394449 கவரா நாயுடு ஆண் 34 B.Tech வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R394877 கவரா நாயுடு ஆண் 34 M.Tech தனியார்
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396025 கவரா நாயுடு ஆண் 34 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396310 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 34 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396329 பலிஜா நாயுடு ஆண் 34 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396618 கவரா நாயுடு ஆண் 34 MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி நாயுடு OK
R396627 கவரா நாயுடு ஆண் 34 துணையை இழந்தவர்
R397072 கவரா நாயுடு ஆண் 34 திருமணம் ஆகாதவர்
R397174 கவரா நாயுடு ஆண் 34 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA361068 பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 10th Std Private company-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA378308 கவரா நாயுடு ஆண் 35 ITI Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA375784 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 BE TEAM LEADER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA376083 கவரா நாயுடு ஆண் 35 BA Sales
executive
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA372382 கவரா நாயுடு ஆண் 35 Diploma -
Engineering/
Technology
Banker-Assistant Manager பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி REDDIYAR OK
R377636 நாயுடு ஆண் 35 10th Hotel Master விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377718 பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 BCS Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R378647 நாயுடு ஆண் 35 12TH சொந்

தொழி
ல்
(ஹோட
டல்)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, நாயக்கர்
RA378779 நாயுடு ஆண் 35 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378962 பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 MBA மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379034 நாயுடு ஆண் 35 B.E,MBA டெம்பில்
பார்க்
ஹோட்டல் (
ரிசப்சன்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,ரெட்டியார் ok
R379468 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 MCOM Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381450 பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 7th std தனியார்
வேலை
-பெங்களூர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R382190 கவரா நாயுடு ஆண் 35 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ெங்
ளூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R387983 நாயுடு ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382925 பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 MA,M.Ed. தலைம

ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU AND MUTHLIYAR
R383360 கவரா நாயுடு ஆண் 35 BA தனியார்
கம்பெனி
விதவை விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு
R383417 கவரா நாயுடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R383618 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 டிப்
ளமோ
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383754 நாயுடு ஆண் 35 10th STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC K.
R384693 கவரா நாயுடு ஆண் 35 ME தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385005 கவரா நாயுடு ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385091 கவரா நாயுடு ஆண் 35 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385442 கவரா நாயுடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385736 கவரா நாயுடு ஆண் 35 MSC,MPHIL CS தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385827 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386052 கவரா நாயுடு ஆண் 35 B.com தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386497 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386573 நாயுடு ஆண் 35 6th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386595 கவரா நாயுடு ஆண் 35 Msc வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386938 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 10th Std
தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387089 கவரா நாயுடு ஆண் 35 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,OK
R387642 பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 ITI பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387906 கவரா நாயுடு ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387960 கவரா நாயுடு ஆண் 35 BE அரசுப்பணி//
ப்பல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387980 பலிஜா நாயுடு ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388846 கவரா நாயுடு ஆண் 35 B.A விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,
R389508 கவரா நாயுடு ஆண் 35 MSC MPhil அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
R390368 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 35 BA தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391198 கவரா நாயுடு ஆண் 35 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391572 கவரா நாயுடு ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391866 நாயுடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R392869 கவரா நாயுடு ஆண் 35 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393409 கவரா நாயுடு ஆண் 35 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393588 கவரா நாயுடு ஆண் 35 BE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394446 கவரா நாயுடு ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R394722 கவரா நாயுடு ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395328 கவரா நாயுடு ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396313 கவரா நாயுடு ஆண் 35 MCA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396549 நாயுடு ஆண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA360973 கவரா நாயுடு ஆண் 36 B.Sc Car Dealer-T.Nagar விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358970 பலிஜா நாயுடு ஆண் 36 10th Std Own Business
- Polur
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360267 கவரா நாயுடு ஆண் 36 12th Std Pvt Job-Ambur விவாகரத்து ஆனவர்
RA376977 நாயுடு ஆண் 36 12th Std கூல்
டிரி
ங்க்
கடை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377461 கவரா நாயுடு ஆண் 36 DME Private-Covai திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377470 கவரா நாயுடு ஆண் 36 Diploma
Mehanic
Bank-Sub
Staff
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kammvar Naidu ok
RA377900 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 BSC OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R387318 கவரா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378457 கவரா நாயுடு ஆண் 36 MBBS,MD சொந்த
கிளினிக் - 2
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA378462 கவரா நாயுடு ஆண் 36 M.Sc.,M.B.A(
BL)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R378686 நாயுடு ஆண் 36 10TH சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st தவிர்த்து
R392732 பலிஜா நாயுடு ஆண் 36 BCom,BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC சம்மதம்
R381422 பலிஜா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381505 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R381664 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 Diploma
(ITI)
அப்ரேட்டர்
- SOUTHI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382279 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 10th சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382602 கவரா நாயுடு ஆண் 36 BE பிரைவேட் -
ஹைதராபாத்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383055 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 M.Tech சாப்
ட்வே
ர்
என்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
R383262 கவரா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383361 நாயுடு ஆண் 36 B.COM தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு
R383806 கவரா நாயுடு ஆண் 36 B.TECH என்ஜினீயர் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி BC ,OK
R384530 கவரா நாயுடு ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384696 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385777 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385824 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386787 கவரா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386790 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 ITI தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387154 கவரா நாயுடு ஆண் 36 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387193 கவரா நாயுடு ஆண் 36 MCom MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387396 கவரா நாயுடு ஆண் 36 MBA அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387436 கவரா நாயுடு ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனியார்
வங்கி பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387932 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388404 கவரா நாயுடு ஆண் 36 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388434 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389190 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 Bsc
{Physics]
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389378 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 BBA,DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389520 பலிஜா நாயுடு ஆண் 36 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389672 கவரா நாயுடு ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389676 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 BBE சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389890 நாயுடு ஆண் 36 M.Sc,Med,M.P
hil,PGDCA
தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R390227 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R391180 கவரா நாயுடு ஆண் 36 MCom,BL சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392074 கவரா நாயுடு ஆண் 36 DIPLOMA பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392416 கவரா நாயுடு ஆண் 36 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392419 பலிஜா நாயுடு ஆண் 36 டிப்
ளோமா
அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393123 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393381 கவரா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393495 கவரா நாயுடு ஆண் 36 MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393801 நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393933 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 Diploma அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393961 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 ITI சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே
R394053 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 12th Std,ITI வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394364 கவரா நாயுடு ஆண் 36 திருமணம் ஆகாதவர்
R394529 நாயுடு ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394896 கவரா நாயுடு ஆண் 36 BBM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395559 கவரா நாயுடு ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி BC OK
R396080 கவரா நாயுடு ஆண் 36 MA BEd MPhil தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே
R396220 கவரா நாயுடு ஆண் 36 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396587 கவரா நாயுடு ஆண் 36 MCOM தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R396875 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 விவாகரத்து ஆனவர்
R397085 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 BTECH தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397124 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 36 BA, BM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388022 கவரா நாயுடு ஆண் 37 BBA SONTHATHOLIL விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA339712 கவரா நாயுடு ஆண் 37 B.E., Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA339808 கவரா நாயுடு ஆண் 37 M.Sc.,(I.T) Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA340799 கவரா நாயுடு ஆண் 37 BA., Office
Assistant
துணையை இழந்தவர்
RA361464 கவரா நாயுடு ஆண் 37 MA.,ITI.,
IRT
Co.op., Society (Ration shop)
salesman
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375954 கவரா நாயுடு ஆண் 37 M.Com சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Reddi
RA361493 கவரா நாயுடு ஆண் 37 M.A., I.T.I.
(FITTER),
I.R.T.
Co.op., Society (Ration shop)
salesman
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA361646 கவரா நாயுடு ஆண் 37 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA361690 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 ITI-Electric
ian
Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377012 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 10th ,
Diploma
Assistant
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA373849 நாயுடு ஆண் 37 12th Std சொந்த
தொழில்-திண
டிவனம்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA375345 கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th std PRC
Conductor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA375346 கவரா நாயுடு ஆண் 37 ITI Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376511 கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th std Medical
Supervisor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376931 கவரா நாயுடு ஆண் 37 ITI Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA378199 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 B.SC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378937 கவரா நாயுடு ஆண் 37 BA ELECTIRICAN,PLUMBING
CONTRACTOR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
RA378964 கவரா நாயுடு ஆண் 37 MBA போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA379021 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 10th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA379177 நாயுடு ஆண் 37 10th Std சேல்
ஸ்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
RA379219 நாயுடு ஆண் 37 9th std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379617 கவரா நாயுடு ஆண் 37 ME பேரா
சிரி
யர்-
ாஞ்
ிபு
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R379831 கவரா நாயுடு ஆண் 37 9 th பிரைவேட்
ஹோட்டல்
மாஸ்டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381337 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 BA,B.ED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R381371 கவரா நாயுடு ஆண் 37 10th Std டெய்லர் -
திருப்பூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381778 கவரா நாயுடு ஆண் 37 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R381822 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU RETTIYAR OK
R381907 நாயுடு ஆண் 37 12THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382110 கவரா நாயுடு ஆண் 37 ME,Ph.D பேராசிரியர
்-விருதுநக
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R382392 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ெங்
ளூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
R382973 கவரா நாயுடு ஆண் 37 DTED,BLIT,DI
P.COOP
தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383005 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 12TH டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383531 பலிஜா நாயுடு ஆண் 37 10th தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R383489 கவரா நாயுடு ஆண் 37 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383766 நாயுடு ஆண் 37 10th std தனியார்
வேலை -கரூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R383793 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 DECE தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384431 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384804 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 9thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384829 கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th Std சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385354 கவரா நாயுடு ஆண் 37 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385467 பலிஜா நாயுடு ஆண் 37 MCOM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385484 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385574 நாயுடு ஆண் 37 DCA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385706 கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார்,உடையார் ONLY
R386575 கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th Std தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386950 பலிஜா நாயுடு ஆண் 37 BA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388016 பலிஜா நாயுடு ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388194 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389723 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389875 நாயுடு ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R391870 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 BSc வெளிநாட்டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R392075 கவரா நாயுடு ஆண் 37 ME PH.D
Doing
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R392226 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392362 கவரா நாயுடு ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392467 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392479 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392642 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 M.Com, M.Ed அரசு உதவி
பேராசிரியர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவரா நாயுடு சம்மதம்
R393316 கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393619 கவரா நாயுடு ஆண் 37 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393752 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 37 MSc PhD
(Doing )
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393762 பலிஜா நாயுடு ஆண் 37 BCom,BL வழக்குரைஞர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Mudaliyar,Pillai OK
R394216 பலிஜா நாயுடு ஆண் 37 BE MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394558 நாயுடு ஆண் 37 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395009 நாயுடு ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375565 கவரா நாயுடு ஆண் 38 MBA,M.Phil,M
SW,B.GL,P.hd
அண்ணாமலை
பல்கலைக்கழ
கம்-பேராசி
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA365187 கவரா நாயுடு ஆண் 38 10th std Own Business
- Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA361070 கவரா நாயுடு ஆண் 38 DME Private Company விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375731 கவரா நாயுடு ஆண் 38 10th std Business -
Virudhunagar
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except sc, st
RA375752 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th std Central Recer Police Force விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Reddiyar,Thelungu Chettiyar.
RA360651 கவரா நாயுடு ஆண் 38 +2, ITI Quality
Chekkar
-Madurai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu & Reddiyar
RA359492 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 DCE(Diploma) Real Estate-Chennai பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA362012 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 B.Sc., Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
RA369721 கவரா நாயுடு ஆண் 38 Diploma
in(EEE)
Business-Tirunelveli துணையை இழந்தவர்
RA374296 பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 Below 10th Power Cabil
contact -
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vaniya Chettiyar, Pillai, Muthaliyar
RA375333 கவரா நாயுடு ஆண் 38 BSC Own Store & Finance விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375335 கவரா நாயுடு ஆண் 38 BBA.,MBA.,DI
SM
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY NAYUDU,BC
RA375337 கவரா நாயுடு ஆண் 38 DCE(Civil) Site Engg., விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU ACCEPTED
RA376634 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 B.Com தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA377496 கவரா நாயுடு ஆண் 38 M.Sc., DHSEM Sr.Executive - Panjab விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377336 கவரா நாயுடு ஆண் 38 12thstd Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377969 கவரா நாயுடு ஆண் 38 8th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378228 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு மட்டும்
RA378313 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th Std சொந்த
டிராவல்ஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378680 கவரா நாயுடு ஆண் 38 10 th std TNSTC DRIVER துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378975 கவரா நாயுடு ஆண் 38 DME.,B.Tech(
Doing)
சர்வீஸ்
இன்ஜினியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R379440 கவரா நாயுடு ஆண் 38 MBA.,M.PHIL.
,MSW.,PH.D.,
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
R379656 கவரா நாயுடு ஆண் 38 டிப்
ளமோ,
ீவி
சீவில்
இன்ஜினியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R379712 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 DEEE சொந்

தொழி
ல்-க
வை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R380201 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 Diploma தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380568 கவரா நாயுடு ஆண் 38 B.COM அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ok
R381388 கவரா நாயுடு ஆண் 38 ITI அரசுவேலை(EB
Helper)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R381737 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 B.SC,D.Pharm மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R382316 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 8 TH பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382440 கவரா நாயுடு ஆண் 38 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383121 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 BA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383290 கவரா நாயுடு ஆண் 38 12TH தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383299 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK.
R383400 பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 10th Std
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384484 கவரா நாயுடு ஆண் 38 B.TECH பெல்
நிறுவனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384613 கவரா நாயுடு ஆண் 38 b.com accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385370 பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 BCOM,MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R384821 கவரா நாயுடு ஆண் 38 BCOM அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385012 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 BE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R385237 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385260 கவரா நாயுடு ஆண் 38 5Th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385283 கவரா நாயுடு ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385331 கவரா நாயுடு ஆண் 38 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385426 கவரா நாயுடு ஆண் 38 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385448 நாயுடு ஆண் 38 ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385881 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385772 கவரா நாயுடு ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385798 கவரா நாயுடு ஆண் 38 MBA சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385854 கவரா நாயுடு ஆண் 38 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386451 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 BCom சவூத
ி
அரேப
ியா
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386947 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 DIPLOMA தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387515 கவரா நாயுடு ஆண் 38 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387545 கவரா நாயுடு ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387639 கவரா நாயுடு ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R388401 பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 DME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388465 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388730 நாயுடு ஆண் 38 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389046 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389339 பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 B.E. தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC ST
R389365 கவரா நாயுடு ஆண் 38 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389402 கவரா நாயுடு ஆண் 38 MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390624 நாயுடு ஆண் 38 BSc வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391179 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 Diploma தனியார்
ஆசிரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392258 நாயுடு ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R392411 நாயுடு ஆண் 38 7th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392456 பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392894 கவரா நாயுடு ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392961 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 BCA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R393736 கவரா நாயுடு ஆண் 38 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393938 கவரா நாயுடு ஆண் 38 MSc BEd
MPhil
சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே
R394332 பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395414 கவரா நாயுடு ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395552 பலிஜா நாயுடு ஆண் 38 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC ,MBC OK
R396443 நாயுடு ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396794 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 38 விவாகரத்து ஆனவர்
RA376141 கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th
std,PGDCA
Business-Tri
chy
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375151 கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th Std Own Business Car Dealer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375597 கவரா நாயுடு ஆண் 39 M.A (Soci) Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377284 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BSC, PGDIC PRIVATE COMPANY MANAGER திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA377422 கவரா நாயுடு ஆண் 39 ITI Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA340919 கவரா நாயுடு ஆண் 39 Diploma MRAC
aircondition
and
refrigeratio
n
marketing துணையை இழந்தவர்
RA375836 பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 M.Com சொந்

தொழி
ல்-ப
க்
ஷோ
ரூம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Any Telugu ok
RA359582 நாயுடு ஆண் 39 9th Std Driver&Mechanic விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA359708 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BSC Bank Senior
Officer-Karu
r
விவாகரத்து ஆனவர்
RA360465 கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th Std Pvt Job-Qatar விவாகரத்து ஆனவர்
RA362668 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 BA(History) Business-(LE
D)Light
shop-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA366736 கவரா நாயுடு ஆண் 39 MSc (IT) &
PGDHRM
HR Recruiter-Hyderabad விவாகரத்து ஆனவர்
RA370726 கவரா நாயுடு ஆண் 39 8TH STD Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA373657 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 DCA/DFTECH/D
.AGRI/MBA
Fianace/ Real Estate விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA374608 நாயுடு ஆண் 39 ITI,(B.SC) Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375418 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 M.com.,Mphil
.,P.hd.,
Professor in Private College விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376328 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 12thstd Own Business திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377324 கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th,ITI Hi-Tech ARAI Superviocer துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Nadar,SC,Cheddiyar Not Accept
RA377814 கவரா நாயுடு ஆண் 39 Diploma Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA377988 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 12th,ITI Business பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378650 கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378828 நாயுடு ஆண் 39 DIPLOMA தனியார்
கம்பெனி
(சூப்பர்வை
ர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, பிள்ளை,
R379752 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BSC BED SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380195 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BA தனியார் -
திருப்பூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381174 நாயுடு ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல் -
வேலூ
ர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R381403 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 M.Com. சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381585 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R381668 கவரா நாயுடு ஆண் 39 8th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381735 கவரா நாயுடு ஆண் 39 8Th தனிய
ார்-
ாமக
கல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382842 பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383468 நாயுடு ஆண் 39 9th std அரசு
பணி
(DRIVER)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384763 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 Bcom சொந்ததொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384838 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384887 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392773 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385590 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 12th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385813 நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386115 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386949 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BCOM பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAYAKAR OK
R387740 கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387283 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387354 நாயுடு ஆண் 39 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387456 பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 Printing
Technology
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R388159 கவரா நாயுடு ஆண் 39 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389412 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே
R390109 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390666 கவரா நாயுடு ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391051 நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391600 கவரா நாயுடு ஆண் 39 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391901 பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 B.Tech வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392223 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே
R392347 பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 BSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R392412 நாயுடு ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392415 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 MBBS வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392420 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395005 பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395485 கவரா நாயுடு ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395826 பலிஜா நாயுடு ஆண் 39 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396541 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
RA376904 பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except: SC ST
RA340897 கவரா நாயுடு ஆண் 40 Diploma in
Marketing
Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA360745 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std Own cable - Finance விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Chettiyar,Naidu
R365019 கவரா நாயுடு ஆண் 40 DECE,BBA,...
..etc
Construction
safety
officer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375781 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA361579 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
R372882 கவரா நாயுடு ஆண் 40 12th Std Business Person விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R373070 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std Pvt
Work-Rajapal
ayam
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375340 கவரா நாயுடு ஆண் 40 Diploma,
BBA, MBA
Safty Officer (Construction) விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA375343 கவரா நாயுடு ஆண் 40 MSC,PHD Foreign
Employee
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telugu-Naidu, Reddiyar, Chettiyar
RA377790 கவரா நாயுடு ஆண் 40 B.Sc.,
D.M.L.T,
(M.B.A).
Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377844 கவரா நாயுடு ஆண் 40 DEEE Partner in
water tap
company,coim
batore.
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/FC/MBC Caste ok
R378340 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 12th BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு மட்டும்
RA378638 கவரா நாயுடு ஆண் 40 BSC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378967 பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 MBBS டாக்டர் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379126 நாயுடு ஆண் 40 12th std HR
Department-E
xecutive-ச
ென்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R379572 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th std தனியார்
கம்பெனி
-மலேசியா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379828 நாயுடு ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381343 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 ITI சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381400 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381457 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R381529 கவரா நாயுடு ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
தொழி
ல்
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381768 கவரா நாயுடு ஆண் 40 12TH STD தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381846 பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 BA செக்
யூரி
ட்டி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R382108 கவரா நாயுடு ஆண் 40 BA,D.TED,B.E
D
அரசுபணி-ஆச
ரியர்-புது
்கோட்டை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R382119 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th std தனிய
ார்ப
ணி-க
யம்
ுத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R382751 கவரா நாயுடு ஆண் 40 MCOM கூட்டுறவு
வங்கி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383217 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 BCA Dairy விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383351 கவரா நாயுடு ஆண் 40 3RD STD சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383466 கவரா நாயுடு ஆண் 40 6TH std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383502 பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 MBA தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ok.
R383726 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384139 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 10th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384452 கவரா நாயுடு ஆண் 40 ITI,MA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384697 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384733 கவரா நாயுடு ஆண் 40 MA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R384990 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 MCOM சொந்த
தொழில்
(Contractor)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK Musilim Not Ok
R385001 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385386 நாயுடு ஆண் 40 ITI தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385449 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386540 பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386799 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387278 பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387426 கவரா நாயுடு ஆண் 40 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர்,நாயக்கர்,செட்டியார் ,எனி நாயுடு OK
R388138 கவரா நாயுடு ஆண் 40 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R388140 கவரா நாயுடு ஆண் 40 BSc(chemistr
y)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388729 கவரா நாயுடு ஆண் 40 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388908 கவரா நாயுடு ஆண் 40 12th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R390259 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390332 கவரா நாயுடு ஆண் 40 MBA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390659 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC
R392422 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393149 கவரா நாயுடு ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393222 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393251 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 MA சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394229 நாயுடு ஆண் 40 mechanical epc
engineering
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394661 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394685 பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 DIPLOMA அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394801 கவரா நாயுடு ஆண் 40 Diploma தனியார்
பனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395113 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 10TH தனிய
ார்
பனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395189 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 DME சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R395217 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395570 பலிஜா நாயுடு ஆண் 40 BE அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395829 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396132 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 12th Std அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R396827 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 40 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362612 கவரா நாயுடு ஆண் 41 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376140 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 BA Private-chen
nai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376678 கவரா நாயுடு ஆண் 41 B.E.,M.B.A.
,
BSNL-(Telecom Technical
Assistant)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA339755 கவரா நாயுடு ஆண் 41 12th Std., Village
Admin
Officer(VAO)
துணையை இழந்தவர்
RA339840 கவரா நாயுடு ஆண் 41 Dipoloma in
Photography
Salesman In Electrical விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360572 கவரா நாயுடு ஆண் 41 Bcom Postal-Dept-
Omalur
விவாகரத்து ஆனவர்
RA368737 கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Airport(Driver)-Trichy விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu ,Chettiar, Rettiyar,Mudhaliyar,Gounder
RA374326 கவரா நாயுடு ஆண் 41 Civil
Engg,(Dip)
Builder,Yoga
Master-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA374664 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 7th std Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Caste No Bar
RA375140 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 BBA Computer
Service
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA376249 கவரா நாயுடு ஆண் 41 MBA, M.Phil Area Manager -
NirmalBang-Stock Broking
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st, Mukkulathor
RA376591 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 BCOM Safty
Officer
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376709 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 DMLT Own Business-vellore விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376922 கவரா நாயுடு ஆண் 41 BSC,MBA HCL
Associate
consultant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
R377739 கவரா நாயுடு ஆண் 41 12th Book shop - Sales விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378925 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 7th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379428 கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std Private Job திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R379557 நாயுடு ஆண் 41 B.Sc Senior
Executive-Ba
ngalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R379867 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 B.SC அரசு வேலை திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R379977 கவரா நாயுடு ஆண் 41 அரச

வங்க
ி
ஊழிய
ர் -
திரு
ப்பூ
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388007 கவரா நாயுடு ஆண் 41 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R381175 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 Diploma சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381376 கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU
R381385 கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்+
ொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381448 கவரா நாயுடு ஆண் 41 12Th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,OK
R381531 நாயுடு ஆண் 41 10 TH கோவ
ல்
அர்ச
்சகர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381581 கவரா நாயுடு ஆண் 41 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381725 கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th தனிய
ார்-
ென்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382258 கவரா நாயுடு ஆண் 41 MBA,MCA தனியார்பணி
-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R382413 கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK.
R382674 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 M.COM தனியார்/செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Rettiyar
R383486 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 BSC,BED அரசு
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R383528 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384961 கவரா நாயுடு ஆண் 41 MCA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R384988 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 10th தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385726 கவரா நாயுடு ஆண் 41 12th Std அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385776 கவரா நாயுடு ஆண் 41 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385859 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386044 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386937 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387038 கவரா நாயுடு ஆண் 41 12th Std அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387126 கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387143 கவரா நாயுடு ஆண் 41 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387377 நாயுடு ஆண் 41 10th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388621 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389333 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 DME சொந்

தொழி
ல்-PNC
Mechanical
Shop
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389633 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389891 கவரா நாயுடு ஆண் 41 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R390416 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390759 கவரா நாயுடு ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392137 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 BE,BBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R392413 கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std ' விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392879 கவரா நாயுடு ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393191 கவரா நாயுடு ஆண் 41 MCom PGDCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393749 கவரா நாயுடு ஆண் 41 BSc சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393824 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393852 நாயுடு ஆண் 41 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394447 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394564 கவரா நாயுடு ஆண் 41 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394793 பலிஜா நாயுடு ஆண் 41 Diploma(Weld
ing)
சொந்

தொழி
ல்
(ROOFING
CONTRACTOR)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R395947 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396245 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396473 கவரா நாயுடு ஆண் 41 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373770 கவரா நாயுடு ஆண் 42 DME Asst.manager
-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA362450 கவரா நாயுடு ஆண் 42 MD, DHMS,
DMLT, PHd
Doctor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377270 கவரா நாயுடு ஆண் 42 DME Marketting
Officer
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA339841 கவரா நாயுடு ஆண் 42 MA.,M.Phil., Own Workshop விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R377303 நாயுடு ஆண் 42 B.Com,MBA STANDARD
CHARTERED
BANK LTD.,
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Reddiyar Ok
RA365051 கவரா நாயுடு ஆண் 42 ME(Electrica
l)
தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA359001 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 12th, DEEE Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA359705 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 B.B.M Pvt Job - Vellore விவாகரத்து ஆனவர்
RA361048 கவரா நாயுடு ஆண் 42 BA Travells-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,vanniar,chettiar,muthaliyar ok
RA365805 நாயுடு ஆண் 42 BA
Discontined
Real Estate-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377011 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 10th , DCE Computer
Designer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA367679 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA368788 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 10th Own Business
-
Thiruvannama
lai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Naidu all
RA372578 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 11th std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375226 கவரா நாயுடு ஆண் 42 10th Std விவச
ாயம்
,டிர
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376564 கவரா நாயுடு ஆண் 42 B.Sc.,D.T.T
ech.,FT.,
Designer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA376649 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 ITI Sales Man திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378882 கவரா நாயுடு ஆண் 42 BCOM Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378943 நாயுடு ஆண் 42 MBA Software HR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R379545 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 B.Com சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379575 கவரா நாயுடு ஆண் 42 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-அ
ெரி
்கா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R379639 கவரா நாயுடு ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R380114 கவரா நாயுடு ஆண் 42 9th Std டிரை
வர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380463 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 9th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu/Chettiyar/Mudaliyar/Kaunder
R381151 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 B.COM MNC துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R381359 நாயுடு ஆண் 42 MA தனியார் -
சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R381611 கவரா நாயுடு ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
தென்
காசி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R382327 கவரா நாயுடு ஆண் 42 Bcom,CA,MBA சாப்ட்வேர்
இஞ்சினியர்
-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok.
R382697 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 12 TH std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382998 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 10th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383112 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 8th STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R383501 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 MA,RIMB ஹோமியோபதி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ok.
R383682 நாயுடு ஆண் 42 M.A Short Film
Director
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384385 கவரா நாயுடு ஆண் 42 10 TH பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384802 கவரா நாயுடு ஆண் 42 12th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384906 கவரா நாயுடு ஆண் 42 MA MPHIL சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385169 நாயுடு ஆண் 42 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385475 நாயுடு ஆண் 42 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386574 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386785 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 12th Std தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387078 கவரா நாயுடு ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387839 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388855 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 MCom MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389078 கவரா நாயுடு ஆண் 42 ITI விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389132 பலிஜா நாயுடு ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389228 நாயுடு ஆண் 42 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
R390087 கவரா நாயுடு ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392093 கவரா நாயுடு ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R392302 கவரா நாயுடு ஆண் 42 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392470 நாயுடு ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393182 கவரா நாயுடு ஆண் 42 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393238 கவரா நாயுடு ஆண் 42 BBA சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393266 கவரா நாயுடு ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393520 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393651 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394438 கவரா நாயுடு ஆண் 42 12th std Share marketting பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394444 கவரா நாயுடு ஆண் 42 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395252 கவரா நாயுடு ஆண் 42 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396235 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 42 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK only Tamilnadu
R397180 கவரா நாயுடு ஆண் 42 பிரிந்து வாழ்பவர்
R397181 கவரா நாயுடு ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
RA377159 கவரா நாயுடு ஆண் 43 டிப்
ளமோ
தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் except sc/st
RA358881 கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA360470 கவரா நாயுடு ஆண் 43 DCA Cashier விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar, Any Naidu ok
RA360506 பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 I.T.I Conductor -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R372745 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 B.TECH construction விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA377180 கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th std Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391346 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 BCOM` அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு
RA365741 கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std Agent At
Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA369069 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 B.COM Sales Rep - Trichy விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R376694 கவரா நாயுடு ஆண் 43 B.SC, DCSE Own Business
- Computer
Centre, News
paper Agency
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R373447 கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th std Private Company விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376390 கவரா நாயுடு ஆண் 43 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376567 கவரா நாயுடு ஆண் 43 7th std. Private Company Export விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376848 கவரா நாயுடு ஆண் 43 BSc , Msc Manager-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R378863 கவரா நாயுடு ஆண் 43 MBA STATE GOVERNMENT JOB - OFFICER
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R379773 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 ME,PHD (IIT
கல்ல
ூரி
பேரச
ிரிய
ர்,
டெல்
லி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கம்மவர்,பலிஜா நாய்டு,
R380540 நாயுடு ஆண் 43 M.Com அரசு வேலை திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R380678 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 10 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர்
R381391 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK,
R381639 கவரா நாயுடு ஆண் 43 MBA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382075 கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std தனியார்/ஈர
டு
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382282 கவரா நாயுடு ஆண் 43 MA,BEd சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY
R383416 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 12th Std அரசு பணி
ஓய்வு +
செக்யூரிட்
டி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R387921 கவரா நாயுடு ஆண் 43 10 th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383774 நாயுடு ஆண் 43 10th std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384446 கவரா நாயுடு ஆண் 43 12TH STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390899 நாயுடு ஆண் 43 12th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R385266 கவரா நாயுடு ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385579 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 Bcom சொந்த
கடை-போட்டோ
கிராபர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R385802 நாயுடு ஆண் 43 10th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R385868 பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387585 நாயுடு ஆண் 43 BCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387681 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387862 கவரா நாயுடு ஆண் 43 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388175 கவரா நாயுடு ஆண் 43 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389879 கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390160 நாயுடு ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390780 பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390896 கவரா நாயுடு ஆண் 43 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390921 பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 Diploma அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391115 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 BCom அரசு
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392109 கவரா நாயுடு ஆண் 43 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R392406 நாயுடு ஆண் 43 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393013 கவரா நாயுடு ஆண் 43 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393969 நாயுடு ஆண் 43 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394795 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 BE MS தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394909 கவரா நாயுடு ஆண் 43 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R395052 கவரா நாயுடு ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396175 பலிஜா நாயுடு ஆண் 43 MA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397125 கவரா நாயுடு ஆண் 43 பிரிந்து வாழ்பவர்
R397130 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 43 திருமணம் ஆகாதவர்
R397166 கவரா நாயுடு ஆண் 43 Diploma அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
RA314490 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 BBA BUSINESS (AAYURVETHAM
SUPPLY)TANJORE
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA376726 கவரா நாயுடு ஆண் 44 DME,MBA Senior
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361059 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 BGL Agriculture-Pondichery விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA375860 நாயுடு ஆண் 44 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA366942 கவரா நாயுடு ஆண் 44 MBA Manager-Salem விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360724 நாயுடு ஆண் 44 Diploma(Elec
trical)
Ele.Supervis
or - Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392460 நாயுடு ஆண் 44 12th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361555 கவரா நாயுடு ஆண் 44 12th Std Pvt
Work-Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu all,Pillai all
RA361561 கவரா நாயுடு ஆண் 44 12th Std Private-Dubai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA362335 கவரா நாயுடு ஆண் 44 +2 Working at
Broadway
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377201 கவரா நாயுடு ஆண் 44 BSC Private Company திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA369919 பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 +2, ITI Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375219 கவரா நாயுடு ஆண் 44 ITI Foreman - Dubai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA378127 கவரா நாயுடு ஆண் 44 BHMS ஹோம
யோப
ி
மருத
்துவ
ர் -
தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378140 கவரா நாயுடு ஆண் 44 8th Std மெக்கானிக்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378309 கவரா நாயுடு ஆண் 44 BE Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378264 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 10th finance திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378602 கவரா நாயுடு ஆண் 44 DCT சொந்

தொழி
ல்-Inter
ior work
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST,Nadar
RA379071 கவரா நாயுடு ஆண் 44 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379092 கவரா நாயுடு ஆண் 44 8 th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379625 பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 12th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379913 பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 8th GOVERENMENT
(Office
Assistant)-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Telugu chettiar,Any Mudaliyar ok
R386001 கவரா நாயுடு ஆண் 44 ITI பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381064 பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381377 பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 10TH STD தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381378 கவரா நாயுடு ஆண் 44 12TH
யூனி
யன்
ஆபீஸ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381396 பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 BE அரசுவேலை திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381428 பலிஜா நாயுடு ஆண் 44 B.Tech Infosys -
Chennai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382025 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 DCE சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382687 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 DIPLOMA மார்
பில்
ஸ்
கடை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R383783 கவரா நாயுடு ஆண் 44 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383835 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384784 கவரா நாயுடு ஆண் 44 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385147 கவரா நாயுடு ஆண் 44 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385852 கவரா நாயுடு ஆண் 44 9th std விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385187 கம்மவார் நாயுடு ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385258 கவரா நாயுடு ஆண் 44 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385336 கவரா நாயுடு ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK