நாயுடு - பெண் மொத்தம் 184
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R396832 கவரா நாயுடு பெண் 21 12th Std ---- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386079 கம்மவார் நாயுடு பெண் 22 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு, முதலியார்
R388369 கவரா நாயுடு பெண் 22 BA BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385992 கவரா நாயுடு பெண் 23 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394410 கவரா நாயுடு பெண் 23 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R385768 நாயுடு பெண் 24 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390464 கவரா நாயுடு பெண் 24 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387056 கவரா நாயுடு பெண் 25 MA BED MPHIL ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R379708 கம்மவார் நாயுடு பெண் 26 BA,DTED -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385927 கவரா நாயுடு பெண் 26 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R386229 கவரா நாயுடு பெண் 26 BE சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R381458 கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 Bsc(Computer
Science)
-- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386677 கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 B.TECH தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387521 கவரா நாயுடு பெண் 27 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388210 பலிஜா நாயுடு பெண் 27 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU ,CHETTIYAR,MUTHALIYAR OK.
R389703 கவரா நாயுடு பெண் 27 MA,B.Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391112 கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393634 கவரா நாயுடு பெண் 27 BSc BEd Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R395955 கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 துணையை இழந்தவர்
R395956 கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 துணையை இழந்தவர்
R380533 பலிஜா நாயுடு பெண் 28 12 th std -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388696 பலிஜா நாயுடு பெண் 28 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
்-MNC
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390888 கவரா நாயுடு பெண் 28 BPT பிசியோதரப்
பிஸ்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R390925 கவரா நாயுடு பெண் 28 BA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391202 கவரா நாயுடு பெண் 28 BCOM MBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R391336 கவரா நாயுடு பெண் 28 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R393929 நாயுடு பெண் 28 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R396195 கவரா நாயுடு பெண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396772 கம்மவார் நாயுடு பெண் 28 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396902 கம்மவார் நாயுடு பெண் 28 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
RA330551 நாயுடு பெண் 29 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naikkar,muthaliyar
RA364799 கவரா நாயுடு பெண் 29 B.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA375292 கம்மவார் நாயுடு பெண் 29 BDS Dentist விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378026 கவரா நாயுடு பெண் 29 M.Sc Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R380518 கவரா நாயுடு பெண் 29 BSC -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385216 கவரா நாயுடு பெண் 29 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385522 கம்மவார் நாயுடு பெண் 29 MSC,BED,DTED அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கம்மவார் NAIDU OK
R386196 கவரா நாயுடு பெண் 29 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387507 கவரா நாயுடு பெண் 29 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R391239 பலிஜா நாயுடு பெண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
RA373578 கவரா நாயுடு பெண் 30 MCA Computer Operater-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA374810 பலிஜா நாயுடு பெண் 30 BE Private
Concern
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
R376826 கவரா நாயுடு பெண் 30 Teacher
trainning
(SISI)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R384189 பலிஜா நாயுடு பெண் 30 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384394 கவரா நாயுடு பெண் 30 BA,B.Ed -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389311 கவரா நாயுடு பெண் 30 BE MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R390217 கவரா நாயுடு பெண் 30 MA,Bed தனியார்
ஆசிரியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R390763 பலிஜா நாயுடு பெண் 30 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391511 நாயுடு பெண் 30 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395474 கவரா நாயுடு பெண் 30 BSC DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396372 கவரா நாயுடு பெண் 30 MCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA330445 கவரா நாயுடு பெண் 31 B.Com(Doing) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378733 கவரா நாயுடு பெண் 31 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380225 கவரா நாயுடு பெண் 31 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R386429 பலிஜா நாயுடு பெண் 31 MCA,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386796 நாயுடு பெண் 31 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387310 கவரா நாயுடு பெண் 31 BPM அரசு வேலை துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389627 பலிஜா நாயுடு பெண் 31 BSc MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390022 கம்மவார் நாயுடு பெண் 31 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R390634 கவரா நாயுடு பெண் 31 10th Std ----- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391865 பலிஜா நாயுடு பெண் 31 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R392110 கவரா நாயுடு பெண் 31 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தெலுங்கு செட்டியார் நாயக்கர் OK
R394242 கவரா நாயுடு பெண் 31 BCOM CA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396813 கம்மவார் நாயுடு பெண் 31 MBA Unemployed பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும் ONLY கம்மவார் நாயுடு
RA331775 கவரா நாயுடு பெண் 32 +2, Nurshing unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376128 கவரா நாயுடு பெண் 32 MA DT.ED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376614 பலிஜா நாயுடு பெண் 32 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378184 நாயுடு பெண் 32 9th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA378671 நாயுடு பெண் 32 MPT --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381495 கம்மவார் நாயுடு பெண் 32 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387234 கவரா நாயுடு பெண் 32 MCA தனியார்
மென்பொறியா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385610 கவரா நாயுடு பெண் 32 BA,BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385696 கவரா நாயுடு பெண் 32 M COM தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385930 கவரா நாயுடு பெண் 32 BE அரசு
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387026 கவரா நாயுடு பெண் 32 BE அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390024 கவரா நாயுடு பெண் 32 MA DTED ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393025 கம்மவார் நாயுடு பெண் 32 MBA வெளிநாட்டி
ல் வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R394996 கவரா நாயுடு பெண் 32 MSC BED
MPHIL
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA376119 பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA.,
B.Com(Doing)
, DCA.,
தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378553 பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R379530 பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BDS,MDS அரசு
மருத்துவ
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R383144 பலிஜா நாயுடு பெண் 33 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383907 கவரா நாயுடு பெண் 33 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384198 கவரா நாயுடு பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385586 கவரா நாயுடு பெண் 33 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390550 கவரா நாயுடு பெண் 33 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391788 கம்மவார் நாயுடு பெண் 33 BE ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394409 கம்மவார் நாயுடு பெண் 33 MSc PhD வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK.
R394603 கவரா நாயுடு பெண் 33 MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R395466 கவரா நாயுடு பெண் 33 BE தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA360430 கம்மவார் நாயுடு பெண் 34 MCA, (ME
STUDYING)
WIPRO விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
RA365298 கவரா நாயுடு பெண் 34 M.Sc.,
M.Phil, ME
(Software
Science)
Asst
Professor -
Pvt
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Telungu C
RA376392 கவரா நாயுடு பெண் 34 M.Sc,M.Phil,
BE
தனியார்கல்
லூரிபேராசி
ரியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA379337 கவரா நாயுடு பெண் 34 12th
Std,Diploma
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386613 கவரா நாயுடு பெண் 34 BSC,MBA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR, REDDIYAR,YADAV TELUNGU OK
R383967 கவரா நாயுடு பெண் 34 BSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384770 நாயுடு பெண் 34 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385659 கவரா நாயுடு பெண் 34 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R386586 பலிஜா நாயுடு பெண் 34 MBA,MPHIL தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY DEGREE
R386599 கவரா நாயுடு பெண் 34 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok.
R388778 பலிஜா நாயுடு பெண் 34 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R389724 கவரா நாயுடு பெண் 34 MSC BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391479 நாயுடு பெண் 34 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391582 பலிஜா நாயுடு பெண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R393660 கவரா நாயுடு பெண் 34 BA BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R394429 கவரா நாயுடு பெண் 34 MBA UNEMPLOYED விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394439 கம்மவார் நாயுடு பெண் 34 MA DCoop அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA311171 கவரா நாயுடு பெண் 35 B.SC, MCA TNEB AUDITOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA330492 கவரா நாயுடு பெண் 35 MSc(IT) தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376280 பலிஜா நாயுடு பெண் 35 M.Tech,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379532 கவரா நாயுடு பெண் 35 ME தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385886 கவரா நாயுடு பெண் 35 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387267 கம்மவார் நாயுடு பெண் 35 MSC,MPHIL தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R390731 கவரா நாயுடு பெண் 35 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R391406 கவரா நாயுடு பெண் 35 MSc MPhil தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396286 பலிஜா நாயுடு பெண் 35 துணையை இழந்தவர்
RA372952 கவரா நாயுடு பெண் 36 NURSING
DIPLOMA,
ஸ்டாப்
நர்ஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA376188 கவரா நாயுடு பெண் 36 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378716 கவரா நாயுடு பெண் 36 BE அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R383971 நாயுடு பெண் 36 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387873 கவரா நாயுடு பெண் 36 12th Std அரசு
கால்நடை
ஆய்வாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392451 பலிஜா நாயுடு பெண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375803 கம்மவார் நாயுடு பெண் 37 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R392516 கவரா நாயுடு பெண் 37 MSc BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA378656 பலிஜா நாயுடு பெண் 37 BA,MBA மார்க்கெட்
டிங்
மேனேஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379075 நாயுடு பெண் 37 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379521 கவரா நாயுடு பெண் 37 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381684 கவரா நாயுடு பெண் 37 BCom தனிய
ார்ப
ணி-ப
ண்ட
ச்ச
ரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383666 கம்மவார் நாயுடு பெண் 37 PHD விரிவுரையா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389812 பலிஜா நாயுடு பெண் 37 BCA தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே
R390307 கவரா நாயுடு பெண் 37 BBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R395613 கவரா நாயுடு பெண் 37 BA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397056 கவரா நாயுடு பெண் 37 BBA Beautician விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397109 பலிஜா நாயுடு பெண் 37 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377315 கம்மவார் நாயுடு பெண் 38 BBE,PGDCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376770 கம்மவார் நாயுடு பெண் 38 M.COM,MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377775 நாயுடு பெண் 38 M.Sc தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378985 கவரா நாயுடு பெண் 38 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389746 பலிஜா நாயுடு பெண் 38 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396263 கவரா நாயுடு பெண் 38 துணையை இழந்தவர்
RA355913 கம்மவார் நாயுடு பெண் 39 MCA., Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373035 கவரா நாயுடு பெண் 39 12TH,TAILORI
NG,DTP
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R373347 கம்மவார் நாயுடு பெண் 39 MSC,MPHIL,PH
D
Research-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA375302 கவரா நாயுடு பெண் 39 MBA Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391046 பலிஜா நாயுடு பெண் 39 BBM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA331562 கவரா நாயுடு பெண் 40 B.SC, MCA Software
Engineer-Ame
rica
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375864 கவரா நாயுடு பெண் 40 B.COM -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376731 கவரா நாயுடு பெண் 40 BCOM,HDSC Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA378439 நாயுடு பெண் 40 M.Sc,Phd(Doi
ng)
தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374180 கவரா நாயுடு பெண் 40 M.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380711 கவரா நாயுடு பெண் 40 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R380916 பலிஜா நாயுடு பெண் 40 12th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381628 பலிஜா நாயுடு பெண் 40 MSC,BED உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382200 பலிஜா நாயுடு பெண் 40 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
RA331275 கவரா நாயுடு பெண் 41 ME, PHD Asst Professor-Dindivanam விவாகரத்து ஆனவர்
RA373702 கவரா நாயுடு பெண் 41 M.Com,
M.Phil
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375104 கம்மவார் நாயுடு பெண் 41 M.SC,DCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377982 நாயுடு பெண் 41 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R386023 கவரா நாயுடு பெண் 41 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391547 கவரா நாயுடு பெண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395178 கவரா நாயுடு பெண் 41 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA331894 கவரா நாயுடு பெண் 42 MA M.Phil தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA331994 கவரா நாயுடு பெண் 42 +2,
BA(Doing)
Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA376555 கவரா நாயுடு பெண் 42 10th தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA377359 கவரா நாயுடு பெண் 42 BA,DIPLOMA Private school Teacher துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R382070 கவரா நாயுடு பெண் 42 MA,BED அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386507 பலிஜா நாயுடு பெண் 42 BSC தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392568 கவரா நாயுடு பெண் 42 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376345 பலிஜா நாயுடு பெண் 43 BA தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
R382905 கம்மவார் நாயுடு பெண் 43 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,OK
RA331234 கவரா நாயுடு பெண் 44 10th Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA378902 கவரா நாயுடு பெண் 44 MCOM,BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397184 நாயுடு பெண் 45 விவாகரத்து ஆனவர்
RA376255 பலிஜா நாயுடு பெண் 46 டிப்
ளமோ
-- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA378511 கவரா நாயுடு பெண் 46 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R383970 கவரா நாயுடு பெண் 46 ME தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383996 கம்மவார் நாயுடு பெண் 46 5th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA367898 கவரா நாயுடு பெண் 47 ME POLLUTION
DEPT EB
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் any naidu ok
R383871 கவரா நாயுடு பெண் 48 MBBS தனியார்
டாக்டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA334668 கவரா நாயுடு பெண் 49 M.A.,(Econom
ics),H.R.M.,
Assistant
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377075 கவரா நாயுடு பெண் 50 MA,BEd,PGDCA --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380848 கவரா நாயுடு பெண் 50 MA --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382411 கவரா நாயுடு பெண் 50 MSC தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375940 கம்மவார் நாயுடு பெண் 60 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ஓகே சென்னை ONLY
மொத்தம் 184
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony