நாயுடு - பெண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R393929 நாயுடு பெண் 201 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386079 கம்மவார் நாயுடு பெண் 21 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு, முதலியார்
R388369 கவரா நாயுடு பெண் 22 BA BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385768 நாயுடு பெண் 23 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385992 கவரா நாயுடு பெண் 23 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394410 கவரா நாயுடு பெண் 23 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R390464 கவரா நாயுடு பெண் 24 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387056 கவரா நாயுடு பெண் 25 MA BED MPHIL ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R379708 கம்மவார் நாயுடு பெண் 26 BA,DTED -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385927 கவரா நாயுடு பெண் 26 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R386229 கவரா நாயுடு பெண் 26 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R381458 கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 Bsc(Computer
Science)
-- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386677 கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 B.TECH தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387521 கவரா நாயுடு பெண் 27 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388210 பலிஜா நாயுடு பெண் 27 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU ,CHETTIYAR,MUTHALIYAR OK.
R388696 பலிஜா நாயுடு பெண் 27 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389703 கவரா நாயுடு பெண் 27 MA,B.Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391112 கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393634 கவரா நாயுடு பெண் 27 BSc BEd Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375292 கம்மவார் நாயுடு பெண் 28 BDS Dentist விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378026 கவரா நாயுடு பெண் 28 M.Sc Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R380533 பலிஜா நாயுடு பெண் 28 12 th std -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393031 நாயுடு பெண் 28 பிரிந்து வாழ்பவர்
R385522 கம்மவார் நாயுடு பெண் 28 MSC,BED,DTED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கம்மவார் NAIDU OK
R386196 கவரா நாயுடு பெண் 28 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390888 கவரா நாயுடு பெண் 28 BPT பிசி
யோதர
ப்பி
ஸ்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R390925 கவரா நாயுடு பெண் 28 BA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391202 கவரா நாயுடு பெண் 28 BCOM MBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R391239 பலிஜா நாயுடு பெண் 28 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R391336 கவரா நாயுடு பெண் 28 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
RA330551 நாயுடு பெண் 29 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naikkar,muthaliyar
RA364799 கவரா நாயுடு பெண் 29 B.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R380518 கவரா நாயுடு பெண் 29 BSC -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385216 கவரா நாயுடு பெண் 29 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387507 கவரா நாயுடு பெண் 29 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA373578 கவரா நாயுடு பெண் 30 MCA Computer
Operater-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA374810 பலிஜா நாயுடு பெண் 30 BE Private
Concern
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
R376826 கவரா நாயுடு பெண் 30 Teacher
trainning
(SISI)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R384189 பலிஜா நாயுடு பெண் 30 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384394 கவரா நாயுடு பெண் 30 BA,B.Ed -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386429 பலிஜா நாயுடு பெண் 30 MCA,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389311 கவரா நாயுடு பெண் 30 BE MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R390217 கவரா நாயுடு பெண் 30 MA,Bed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R390763 பலிஜா நாயுடு பெண் 30 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391511 நாயுடு பெண் 30 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA330445 கவரா நாயுடு பெண் 31 B.Com(Doing) Private work விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378733 கவரா நாயுடு பெண் 31 Bcom ,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379079 கவரா நாயுடு பெண் 31 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380225 கவரா நாயுடு பெண் 31 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R386796 நாயுடு பெண் 31 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387310 கவரா நாயுடு பெண் 31 BPM அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389627 பலிஜா நாயுடு பெண் 31 BSc MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390022 கம்மவார் நாயுடு பெண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R390634 கவரா நாயுடு பெண் 31 10th Std ----- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391865 பலிஜா நாயுடு பெண் 31 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R392110 கவரா நாயுடு பெண் 31 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தெலுங்கு செட்டியார் நாயக்கர் OK
R394242 கவரா நாயுடு பெண் 31 BCOM CA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA331775 கவரா நாயுடு பெண் 32 +2, Nurshing unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376128 கவரா நாயுடு பெண் 32 MA DT.ED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376614 பலிஜா நாயுடு பெண் 32 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378184 நாயுடு பெண் 32 9th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA378671 நாயுடு பெண் 32 MPT --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381495 கம்மவார் நாயுடு பெண் 32 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387234 கவரா நாயுடு பெண் 32 MCA தனிய
ார்
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385586 கவரா நாயுடு பெண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385610 கவரா நாயுடு பெண் 32 BA,BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385696 கவரா நாயுடு பெண் 32 M COM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R385930 கவரா நாயுடு பெண் 32 BE அரசு
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387026 கவரா நாயுடு பெண் 32 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390024 கவரா நாயுடு பெண் 32 MA DTED ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393025 கம்மவார் நாயுடு பெண் 32 MBA வெளி
நாட்
டில்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA376119 பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA.,
B.Com(Doing)
, DCA.,
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378553 பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R379530 பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BDS,MDS அரசு
மருத
்துவ
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R383144 பலிஜா நாயுடு பெண் 33 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383907 கவரா நாயுடு பெண் 33 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384198 கவரா நாயுடு பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385659 கவரா நாயுடு பெண் 33 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R388778 பலிஜா நாயுடு பெண் 33 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R390550 கவரா நாயுடு பெண் 33 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391788 கம்மவார் நாயுடு பெண் 33 BE ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393660 கவரா நாயுடு பெண் 33 BA BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394409 கம்மவார் நாயுடு பெண் 33 MSc PhD வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK.
RA360430 கம்மவார் நாயுடு பெண் 34 MCA, (ME
STUDYING)
WIPRO விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
RA365298 கவரா நாயுடு பெண் 34 M.Sc.,
M.Phil, ME
(Software
Science)
Asst
Professor -
Pvt
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Telungu C
RA376280 பலிஜா நாயுடு பெண் 34 M.Tech,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376392 கவரா நாயுடு பெண் 34 M.Sc,M.Phil,
BE
தனிய
ார்க
ல்லூ
ரிபே
ராசி
ரியர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA379337 கவரா நாயுடு பெண் 34 12th
Std,Diploma
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386613 கவரா நாயுடு பெண் 34 BSC,MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR, REDDIYAR,YADAV TELUNGU OK
R383967 கவரா நாயுடு பெண் 34 BSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384770 நாயுடு பெண் 34 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386403 கவரா நாயுடு பெண் 34 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386586 பலிஜா நாயுடு பெண் 34 MBA,MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY DEGREE
R386599 கவரா நாயுடு பெண் 34 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok.
R389724 கவரா நாயுடு பெண் 34 MSC BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391479 நாயுடு பெண் 34 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391582 பலிஜா நாயுடு பெண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
RA311171 கவரா நாயுடு பெண் 35 B.SC, MCA TNEB AUDITOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA330492 கவரா நாயுடு பெண் 35 MSc(IT) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374275 கவரா நாயுடு பெண் 35 M.SC (Zoo),
B.ED
Teacher-Siva
gangai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony