நாயுடு - பெண் மொத்தம் 173
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R386079 C.சத்யா கம்மவார் நாயுடு பெண் 21 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு, முதலியார்
R385992 N.கீர்த்தி கவரா நாயுடு பெண் 22 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388369 M.பிரதீபா கவரா நாயுடு பெண் 22 BA BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385768 P.பவித்ரா நாயுடு பெண் 23 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390464 P.முத்துமாரி கவரா நாயுடு பெண் 23 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387056 P.காயத்ரி கவரா நாயுடு பெண் 25 MA BED MPHIL ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R379708 S.சூர்யா கம்மவார் நாயுடு பெண் 26 BA,DTED -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385927 S.சுசிலா கவரா நாயுடு பெண் 26 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386229 B.வசந்தமல்லிகா கவரா நாயுடு பெண் 26 BE மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R381458 M.ரம்யா கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 Bsc(Computer
Science)
-- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386677 R.சுபா கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 B.TECH தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387521 G.சிவரஞ்சனி கவரா நாயுடு பெண் 27 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388210 K.சங்கீதாலட்சுமி பலிஜா நாயுடு பெண் 27 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU ,CHETTIYAR,MUTHALIYAR OK.
R388696 G.ஷோபா பலிஜா நாயுடு பெண் 27 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389703 G.சத்யா கவரா நாயுடு பெண் 27 MA,B.Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391112 R.அனிதா கம்மவார் நாயுடு பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375292 DR.K.Seetha கம்மவார் நாயுடு பெண் 28 BDS Dentist விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378026 A.ஸ்ரீதேவிராஜபிரியா கவரா நாயுடு பெண் 28 M.Sc Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R380518 P.சாந்தினி கவரா நாயுடு பெண் 28 BSC -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380533 B.சசிகலா பலிஜா நாயுடு பெண் 28 12 th std -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385216 B.ஜனனி கவரா நாயுடு பெண் 28 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385522 R.நந்தினி கம்மவார் நாயுடு பெண் 28 MSC,BED,DTED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கம்மவார் NAIDU OK
R386196 J.பிரவீனா கவரா நாயுடு பெண் 28 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387507 K.மகேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 28 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387876 V.அர்ச்சனா கவரா நாயுடு பெண் 28 DECE --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388199 V.அர்ச்சனா கவரா நாயுடு பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390888 V.லெட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 28 BPT பிசி
யோதர
ப்பி
ஸ்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R390925 R. பரிமளா கவரா நாயுடு பெண் 28 BA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R391202 P.முத்துக்குமாரி கவரா நாயுடு பெண் 28 BCOM MBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R391239 B.சங்கீதா பலிஜா நாயுடு பெண் 28 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R391336 R.விஜி கவரா நாயுடு பெண் 28 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
RA330551 P. JOTHI நாயுடு பெண் 29 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naikkar,muthaliyar
RA364799 D. Maharani Bhuvaneshwari கவரா நாயுடு பெண் 29 B.COM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R376826 B. LAVANYA கவரா நாயுடு பெண் 29 Teacher
trainning
(SISI)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R384048 J.தீபிகா கவரா நாயுடு பெண் 29 MBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373578 T. ரேணுகாதேவி கவரா நாயுடு பெண் 30 MCA Computer
Operater-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA330445 N. BHUVANESWARI கவரா நாயுடு பெண் 30 B.Com(Doing) Private work விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374810 J.சித்ரா பலிஜா நாயுடு பெண் 30 BE Private
Concern
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
R384189 R.கவிதா பலிஜா நாயுடு பெண் 30 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384394 N.பிரபாவதி கவரா நாயுடு பெண் 30 BA,B.Ed -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386429 R.ரூபினி பலிஜா நாயுடு பெண் 30 MCA,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389311 P.விஜயகார்த்திகா கவரா நாயுடு பெண் 30 BE MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R389627 G.லெட்சுமி பிரியா பலிஜா நாயுடு பெண் 30 BSc MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390217 D.கயல்விழி கவரா நாயுடு பெண் 30 MA,Bed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R390634 நாகராஜி கவரா நாயுடு பெண் 30 10th Std ----- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390763 R.கரோனா பலிஜா நாயுடு பெண் 30 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378733 S.மேகலா கவரா நாயுடு பெண் 31 Bcom ,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379079 S.மேகலா கவரா நாயுடு பெண் 31 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380225 P.ரேவதி கவரா நாயுடு பெண் 31 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380461 K. ராஜலட்சுமி நாயுடு பெண் 31 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R387234 N.பர்வதசோலை கவரா நாயுடு பெண் 31 MCA தனிய
ார்
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R385696 C.பிரபாவதி கவரா நாயுடு பெண் 31 M COM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R386796 N.சாரதா நாயுடு பெண் 31 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387310 M.கற்பகலெட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 31 BPM அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390022 K.முத்துசெல்வி கம்மவார் நாயுடு பெண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA331775 S.ஜெயபாரதி கவரா நாயுடு பெண் 32 +2, Nurshing unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376128 R. சங்கீத கவரா நாயுடு பெண் 32 MA DT.ED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375413 M. கிரிஜா கவரா நாயுடு பெண் 32 BE(EEE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA376614 D.சுகன்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 32 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378184 A.சுமலதா நாயுடு பெண் 32 9th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA378671 S.லோகேஸ்வரி நாயுடு பெண் 32 MPT --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381495 S.சுப்புராணி கம்மவார் நாயுடு பெண் 32 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R384164 S.அனிதா கவரா நாயுடு பெண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384198 N.நளினி கவரா நாயுடு பெண் 32 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385128 P.அங்காளஈஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385586 K.ராஜேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385610 S.லாவண்யா கவரா நாயுடு பெண் 32 BA,BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385930 V.நிர்மலா கவரா நாயுடு பெண் 32 BE அரசு
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387026 V.நிர்மலா கவரா நாயுடு பெண் 32 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390024 T.இந்திராணி கவரா நாயுடு பெண் 32 MA DTED ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376119 D. சுகன்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA.,
B.Com(Doing)
, DCA.,
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365298 K.விஜயலெட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 33 M.Sc.,
M.Phil, ME
(Software
Science)
Asst
Professor -
Pvt
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Telungu C
RA376392 K. விஜயலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 33 M.Sc,M.Phil,
BE
தனிய
ார்க
ல்லூ
ரிபே
ராசி
ரியர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA378553 P.ரம்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R379530 S.சந்தனா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 BDS,MDS அரசு
மருத
்துவ
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386613 E.துர்கா வித்யா கவரா நாயுடு பெண் 33 BSC,MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR, REDDIYAR,YADAV TELUNGU OK
R383144 K.ரம்யா பலிஜா நாயுடு பெண் 33 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383907 P.புவனேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 33 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385659 V.புவனேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 33 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R386403 R.பிரியா கவரா நாயுடு பெண் 33 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386599 R.பிரியா கவரா நாயுடு பெண் 33 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok.
R388778 V.ஸ்ரீமதி பலிஜா நாயுடு பெண் 33 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,நாயக்கர் முதலியார் ஓகே
R390550 S.கவிதா கவரா நாயுடு பெண் 33 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330810 V. KOKILA VANI கவரா நாயுடு பெண் 34 Diploma in
Nursing
Nurse -
Srivillipudh
ur
துணையை இழந்தவர்
RA360430 V.Suganya கம்மவார் நாயுடு பெண் 34 MCA, (ME
STUDYING)
WIPRO விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any naidu ok
RA376280 L.கவிதா பலிஜா நாயுடு பெண் 34 M.Tech,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379337 K.தேவி கவரா நாயுடு பெண் 34 12th
Std,Diploma
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R383967 R.சித்ராதேவி கவரா நாயுடு பெண் 34 BSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384770 D.சுகந்தி நாயுடு பெண் 34 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386586 M.காஞ்சனா பலிஜா நாயுடு பெண் 34 MBA,MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY DEGREE
R387267 S.சௌமியா கம்மவார் நாயுடு பெண் 34 MSC,MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R389724 M.மலர் செல்வி கவரா நாயுடு பெண் 34 MSC BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390731 V.சங்கீதா கவரா நாயுடு பெண் 34 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R391479 R.உமாமகேஸ்வரி நாயுடு பெண் 34 10th Std - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA311171 J.சுதா கவரா நாயுடு பெண் 35 B.SC, MCA TNEB AUDITOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA330492 K. மது கவரா நாயுடு பெண் 35 MSc(IT) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374275 S. புவனேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 M.SC (Zoo),
B.ED
Teacher-Siva
gangai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
R379532 R.ராஜேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R386740 R.ஹேமலதா கம்மவார் நாயுடு பெண் 35 MSC தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385886 S .சாமுண்டீஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385967 S.சாமுண்டீஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 35 MCA
DIP(Architec
ture)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387873 V.சத்யா கவரா நாயுடு பெண் 35 12th Std அரசு
கால்
நடை
ஆய்வ
ாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391406 B.மகாலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 35 MSc MPhil தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375803 R.சுமங்கலி கம்மவார் நாயுடு பெண் 36 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY NAIDU OK
RA372952 V. வினோதினி கவரா நாயுடு பெண் 36 NURSING
DIPLOMA,
ஸ்டா
ப்
நர்ஸ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA376188 J. பத்மபிரியா கவரா நாயுடு பெண் 36 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378716 G.S.Swedha கவரா நாயுடு பெண் 36 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R383666 V.நிமாவதி கம்மவார் நாயுடு பெண் 36 PHD விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383971 S.ரேவதி நாயுடு பெண் 36 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390307 R.மீனாட்சி என்ற மாதங்கி கவரா நாயுடு பெண் 36 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA377315 R.சரண்யா கம்மவார் நாயுடு பெண் 37 BBE,PGDCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374641 P.வனிதா கவரா நாயுடு பெண் 37 B.Com.,MA.,B
.ED.,ADH.,B.
SC.,
Principal-Ma
durai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Gavara & Kammavar Naidu
RA376770 T.மது கம்மவார் நாயுடு பெண் 37 M.COM,MBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378656 P.விஜயலட்சுமி பலிஜா நாயுடு பெண் 37 BA,MBA மார்
க்கெ
ட்டி
ங்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379075 P. வசந்தா நாயுடு பெண் 37 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379521 M.மகேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 37 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381518 V. தீபா கவரா நாயுடு பெண் 37 B.COM, DCA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R381684 V.தீபா கவரா நாயுடு பெண் 37 BCom தனிய
ார்ப
ணி-ப
ண்ட
ச்ச
ரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385973 M.ராஜலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 37 Diploma(ME) --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R389812 A. V. மகேஸ்வரி பலிஜா நாயுடு பெண் 37 BCA தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு ஓகே
RA355913 S.ராஜ ஸ்ரீ கம்மவார் நாயுடு பெண் 38 MCA., Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373347 R. ராதிகா கம்மவார் நாயுடு பெண் 38 MSC,MPHIL,PH
D
Research-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA377775 N.சுபாஷினி நாயுடு பெண் 38 M.Sc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378985 K.அனிதா கவரா நாயுடு பெண் 38 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380909 M.மகாலெட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 38 MA,M.Phil,B.
Ed
தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R391046 V.தீபா பலிஜா நாயுடு பெண் 38 BBM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389731 J.கவிதா கவரா நாயுடு பெண் 38 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY நாயுடு OK
R389746 K.பிரபாவதி பலிஜா நாயுடு பெண் 38 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376731 G.AKILA கவரா நாயுடு பெண் 39 BCOM,HDSC Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
RA373035 K. கலாவதி கவரா நாயுடு பெண் 39 12TH,TAILORI
NG,DTP
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA374180 M. நாகலெட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 39 M.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA375302 D. Nirmala Devi கவரா நாயுடு பெண் 39 MBA Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384529 P.ராணி பலிஜா நாயுடு பெண் 39 BA,BEd தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA331562 R. MAHALAKSHMI கவரா நாயுடு பெண் 40 B.SC, MCA Software
Engineer-Ame
rica
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375864 G.லீலா கவரா நாயுடு பெண் 40 B.COM -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378439 K. ஸ்ரீமதி நாயுடு பெண் 40 M.Sc,Phd(Doi
ng)
தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380536 E.லட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 40 MA,BED ரயி
்வே
துறை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY NAIDU OK
R380711 L.தமிழ்செல்வி கவரா நாயுடு பெண் 40 10TH அக்க
வுண்
டண்ட
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386516 R.மீனாட்சி நாயுடு பெண் 40 DIPLOMA அரசு
மருத
்துவ
மனை
செவி
லியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
R380916 L.கலைவாணி பலிஜா நாயுடு பெண் 40 12th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381628 M.சாந்தி லட்சுமி பலிஜா நாயுடு பெண் 40 MSC,BED உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382200 B.ராணி பலிஜா நாயுடு பெண் 40 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு உட்பிரிவு சம்மதம்
R383653 K.சியாமளா கவரா நாயுடு பெண் 40 BSC --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA331275 K. VENKATALAKSHMI கவரா நாயுடு பெண் 41 ME, PHD Asst
Professor-Di
ndivanam
விவாகரத்து ஆனவர்
RA331994 R. RAJI கவரா நாயுடு பெண் 41 +2,
BA(Doing)
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
RA373702 A. ரேகா கவரா நாயுடு பெண் 41 M.Com,
M.Phil
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375104 K.செளஜன்யா கம்மவார் நாயுடு பெண் 41 M.SC,DCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377359 K.LATHA MARISWARY கவரா நாயுடு பெண் 41 BA,DIPLOMA Private
school
Teacher
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377982 B.அனுராதா நாயுடு பெண் 41 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R381634 P.ரெங்கநாயகி கவரா நாயுடு பெண் 41 BCom --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu ok
R386023 V.ஹேமலதா கவரா நாயுடு பெண் 41 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA331894 D. உமா கவரா நாயுடு பெண் 42 MA M.Phil தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA376345 E.ரேவதிகலா பலிஜா நாயுடு பெண் 42 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
RA376555 E.தமிழ்செல்வி கவரா நாயுடு பெண் 42 10th தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu ok
RA378854 G.கீதா பலிஜா நாயுடு பெண் 42 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382070 R.மகாலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 42 MA,BED அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386507 V.சோபாராணி பலிஜா நாயுடு பெண் 42 BSC தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA331234 S. தனலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 43 10th Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R382905 S.கீதா கம்மவார் நாயுடு பெண் 43 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,OK
RA378902 R.சுப்புலட்சுமி கவரா நாயுடு பெண் 44 MCOM,BED தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381923 B.சியாமளா கவரா நாயுடு பெண் 44 12th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,OK
RA376255 J.கீதா பலிஜா நாயுடு பெண் 45 டிப்
ளமோ
-- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY NAIDU OK
RA378511 S.உமா என்ற கீதா கவரா நாயுடு பெண் 46 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R383970 மாலதி கவரா நாயுடு பெண் 46 ME தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383996 P.மாலா கம்மவார் நாயுடு பெண் 46 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA367898 SELVI கவரா நாயுடு பெண் 47 ME POLLUTION
DEPT EB
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் any naidu ok
R383871 G.குமாரி கவரா நாயுடு பெண் 48 MBBS தனிய
ார்
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA334668 R.Girija கவரா நாயுடு பெண் 49 M.A.,(Econom
ics),H.R.M.,
Assistant
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377075 K.புவனேஸ்வரி கவரா நாயுடு பெண் 50 MA,BEd,PGDCA --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380848 S.ரத்தினா கவரா நாயுடு பெண் 50 MA --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382411 R.மல்லிகாதேவி கவரா நாயுடு பெண் 50 MSC தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384211 செல்வி நாயுடு பெண் 54 9th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375940 K.காயத்திரி எ பிரேமா கம்மவார் நாயுடு பெண் 62 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ஓகே சென்னை ONLY
மொத்தம் 173
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony