ரெட்டியார் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R385461 ரெட்டியார் ஆண் 201 BE சாப்
ட்வே
ர்
எஞ்ச
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377541 ரெட்டியார் ஆண் 27 MBA Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R383340 ரெட்டியார் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381566 ரெட்டியார் ஆண் 28 12TH Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383830 ரெட்டியார் ஆண் 28 8Th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393373 ரெட்டியார் ஆண் 28 D.t.ed, MA, சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379150 ரெட்டியார் ஆண் 29 Diploma CSE Deparment
Incharger
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391500 ரெட்டியார் ஆண் 29 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377192 ரெட்டியார் ஆண் 30 10th Std Private
Company
Driver
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378135 ரெட்டியார் ஆண் 30 Diploma Admin பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385369 ரெட்டியார் ஆண் 30 +2 அரசு
வேலை
(இரா
ுவம
)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387702 ரெட்டியார் ஆண் 30 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R387771 ரெட்டியார் ஆண் 30 BE அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388258 ரெட்டியார் ஆண் 30 MBA in
industrial
management
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390865 ரெட்டியார் ஆண் 30 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390908 ரெட்டியார் ஆண் 30 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393076 ரெட்டியார் ஆண் 30 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377679 ரெட்டியார் ஆண் 31 12 th std Private துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378934 ரெட்டியார் ஆண் 31 12 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384302 ரெட்டியார் ஆண் 31 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386362 ரெட்டியார் ஆண் 31 ITI அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387542 ரெட்டியார் ஆண் 31 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388555 ரெட்டியார் ஆண் 31 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390957 ரெட்டியார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R384964 ரெட்டியார் ஆண் 32 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388375 ரெட்டியார் ஆண் 32 B.Tech சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389396 ரெட்டியார் ஆண் 32 ITI அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391894 ரெட்டியார் ஆண் 32 DIPOLMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378110 ரெட்டியார் ஆண் 33 BCOM Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387288 ரெட்டியார் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388048 ரெட்டியார் ஆண் 33 BE,MS தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார்,நாயுடு,முதலியார்,பிள்ளை
R388781 ரெட்டியார் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389308 ரெட்டியார் ஆண் 33 10th Std பிச
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375943 ரெட்டியார் ஆண் 34 B.Sc,MBA Station
Master
(Railway)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376387 ரெட்டியார் ஆண் 34 MBA Railway
Station
Master
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377024 ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Parota
Mastar
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu OK
R378617 ரெட்டியார் ஆண் 34 BE (ECE) ,
MBA (Telecom
Management)
Private
Telecom
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Naidu
R384748 ரெட்டியார் ஆண் 34 B.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391753 ரெட்டியார் ஆண் 34 BEEE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393063 ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393127 ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393131 ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378619 ரெட்டியார் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, நாயக்கர்
R378483 ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378581 ரெட்டியார் ஆண் 35 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar,Pillai,Naidu,Chettiar Ok
R386142 ரெட்டியார் ஆண் 35 DIP- DEEE (
C licence
holder)Dip
.PG Power
plant
instrumentat
ion&control
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385796 ரெட்டியார் ஆண் 35 B Tech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387081 ரெட்டியார் ஆண் 35 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387332 ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387459 ரெட்டியார் ஆண் 35 ME,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390450 ரெட்டியார் ஆண் 35 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393074 ரெட்டியார் ஆண் 35 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393167 ரெட்டியார் ஆண் 35 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R393986 ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394074 ரெட்டியார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375365 ரெட்டியார் ஆண் 36 Core corban
mechinic
Mechanic விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R368159 ரெட்டியார் ஆண் 36 12th Std Manager -
Pvt Company
- Pollachi
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA343137 ரெட்டியார் ஆண் 36 8th Printing
Operator
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA363748 ரெட்டியார் ஆண் 36 12th Std private work துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu, Muthaliyar,chettiyar
RA376572 ரெட்டியார் ஆண் 36 12thstd Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA377532 ரெட்டியார் ஆண் 36 M.COM Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA377809 ரெட்டியார் ஆண் 36 10th Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383855 ரெட்டியார் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384112 ரெட்டியார் ஆண் 36 MSW தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R384991 ரெட்டியார் ஆண் 36 MCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R394005 ரெட்டியார் ஆண் 36 10th Std,ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366968 ரெட்டியார் ஆண் 37 BA Buliding
Metirial
Supply
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375958 ரெட்டியார் ஆண் 37 10th, ITI Business-Kar
ur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378436 ரெட்டியார் ஆண் 37 ITI கான்
ரக்ட
ர்
சாயப
ட்டர
ை(ஈர
டு)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சாதி மட்டும்
RA360580 ரெட்டியார் ஆண் 37 ME Senior
Engineer -
Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R379812 ரெட்டியார் ஆண் 37 8th Std Mechanic விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380621 ரெட்டியார் ஆண் 37 12th std அரசு
கல்ல
ூரி

ய்வக
உதவி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382287 ரெட்டியார் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R390412 ரெட்டியார் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391187 ரெட்டியார் ஆண் 37 10th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392159 ரெட்டியார் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393060 ரெட்டியார் ஆண் 37 B. Com சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393090 ரெட்டியார் ஆண் 37 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU ,BRAHMIN,NAYAKAR
R393463 ரெட்டியார் ஆண் 37 DME தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394027 ரெட்டியார் ஆண் 37 B.com Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375907 ரெட்டியார் ஆண் 38 B.Sc Field
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376285 ரெட்டியார் ஆண் 38 BCA Private
Company
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA359694 ரெட்டியார் ஆண் 38 10th Std Building
Contractor-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R376379 ரெட்டியார் ஆண் 38 10th Std Bulding
Cantrectar
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Nadar,Nayakar
RA376478 ரெட்டியார் ஆண் 38 5th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376777 ரெட்டியார் ஆண் 38 10th,ITI Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST not accepted
RA377565 ரெட்டியார் ஆண் 38 10th Std Tailor திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
R377869 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378318 ரெட்டியார் ஆண் 38 8th Heavy truck
driver
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R378270 ரெட்டியார் ஆண் 38 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378352 ரெட்டியார் ஆண் 38 Diploma-Cate
ring
Private-Chen
nai
(Pothys-Supe
rvisor)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379619 ரெட்டியார் ஆண் 38 DEEE சீனி
யர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ந
கர்
ோவி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R383784 ரெட்டியார் ஆண் 38 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391884 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393129 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA343143 ரெட்டியார் ஆண் 39 Civil
Engineering
Site
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA343415 ரெட்டியார் ஆண் 39 Diploma In
Civil
Engineering
Site
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378597 ரெட்டியார் ஆண் 39 BE,MBA Software
Engineer
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392835 ரெட்டியார் ஆண் 39 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382197 ரெட்டியார் ஆண் 39 DCT Private-Syst
em
Engineer-Mad
urai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை சம்மதம்
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony