ரெட்டியார் - ஆண் மொத்தம் 228
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R385461 ரெட்டியார் ஆண் 201 BE சாப்ட்வேர்
எஞ்சினியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395664 ரெட்டியார் ஆண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377541 ரெட்டியார் ஆண் 27 MBA Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R383340 ரெட்டியார் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395713 ரெட்டியார் ஆண் 27 திருமணம் ஆகாதவர்
R395714 ரெட்டியார் ஆண் 27 Bsc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381566 ரெட்டியார் ஆண் 28 12TH Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383830 ரெட்டியார் ஆண் 28 8Th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379150 ரெட்டியார் ஆண் 29 Diploma CSE Deparment Incharger திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391500 ரெட்டியார் ஆண் 29 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393373 ரெட்டியார் ஆண் 29 D.t.ed, MA, சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396888 ரெட்டியார் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயடு சம்மதம்
RA377192 ரெட்டியார் ஆண் 30 10th Std Private Company Driver விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R385369 ரெட்டியார் ஆண் 30 +2 அரசு
வேலை
(இரா
ுவம
)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387771 ரெட்டியார் ஆண் 30 BE அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388258 ரெட்டியார் ஆண் 30 MBA in
industrial
management
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390865 ரெட்டியார் ஆண் 30 BSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390908 ரெட்டியார் ஆண் 30 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378135 ரெட்டியார் ஆண் 31 Diploma Admin பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378934 ரெட்டியார் ஆண் 31 12 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384302 ரெட்டியார் ஆண் 31 8th Std சொந்ததொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387702 ரெட்டியார் ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388555 ரெட்டியார் ஆண் 31 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390957 ரெட்டியார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு சம்மதம்
R393076 ரெட்டியார் ஆண் 31 9th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377679 ரெட்டியார் ஆண் 32 12 th std Private துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R384964 ரெட்டியார் ஆண் 32 10th Std விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386362 ரெட்டியார் ஆண் 32 ITI அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387542 ரெட்டியார் ஆண் 32 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388375 ரெட்டியார் ஆண் 32 B.Tech சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391894 ரெட்டியார் ஆண் 32 DIPOLMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395742 ரெட்டியார் ஆண் 32 12th Std சொந்

மளிக

கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378110 ரெட்டியார் ஆண் 33 BCOM Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388048 ரெட்டியார் ஆண் 33 BE,MS தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார்,நாயுடு,முதலியார்,பிள்ளை
R388781 ரெட்டியார் ஆண் 33 ITI தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389308 ரெட்டியார் ஆண் 33 10th Std பிச
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389396 ரெட்டியார் ஆண் 33 ITI அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
R395978 ரெட்டியார் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375943 ரெட்டியார் ஆண் 34 B.Sc,MBA Station Master (Railway) விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376387 ரெட்டியார் ஆண் 34 MBA Railway
Station
Master
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377024 ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Parota Mastar விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu OK
R378617 ரெட்டியார் ஆண் 34 BE (ECE) ,
MBA (Telecom
Management)
Private
Telecom
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Naidu
R384748 ரெட்டியார் ஆண் 34 B.Com தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387288 ரெட்டியார் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391753 ரெட்டியார் ஆண் 34 BEEE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393063 ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393127 ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393131 ரெட்டியார் ஆண் 34 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396988 ரெட்டியார் ஆண் 34 பிரிந்து வாழ்பவர்
R378483 ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378581 ரெட்டியார் ஆண் 35 B.Sc சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar,Pillai,Naidu,Chettiar Ok
R386142 ரெட்டியார் ஆண் 35 DIP- DEEE (
C licence
holder)Dip
.PG Power
plant
instrumentat
ion&control
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385796 ரெட்டியார் ஆண் 35 B Tech தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387081 ரெட்டியார் ஆண் 35 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393167 ரெட்டியார் ஆண் 35 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R394074 ரெட்டியார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395660 ரெட்டியார் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395869 ரெட்டியார் ஆண் 35 திருமணம் ஆகாதவர்
RA375365 ரெட்டியார் ஆண் 36 Core corban
mechinic
Mechanic விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R368159 ரெட்டியார் ஆண் 36 12th Std Manager -
Pvt Company
- Pollachi
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA343137 ரெட்டியார் ஆண் 36 8th Printing Operator விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA363748 ரெட்டியார் ஆண் 36 12th Std private work துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu, Muthaliyar,chettiyar
R378619 ரெட்டியார் ஆண் 36 ITI தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு, நாயக்கர்
RA376572 ரெட்டியார் ஆண் 36 12thstd Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA377532 ரெட்டியார் ஆண் 36 M.COM Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any naidu Accepted
RA377809 ரெட்டியார் ஆண் 36 10th Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383855 ரெட்டியார் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384112 ரெட்டியார் ஆண் 36 MSW தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R384991 ரெட்டியார் ஆண் 36 MCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு OK
R387332 ரெட்டியார் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387459 ரெட்டியார் ஆண் 36 ME,MBA தனியார்
கம்பெனி
மென்பொறியா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390450 ரெட்டியார் ஆண் 36 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393074 ரெட்டியார் ஆண் 36 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393986 ரெட்டியார் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395310 ரெட்டியார் ஆண் 36 BE வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சம்மதம்
RA366968 ரெட்டியார் ஆண் 37 BA Buliding
Metirial
Supply
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378436 ரெட்டியார் ஆண் 37 ITI கான்ரக்டர்
சாயபட்டரை(
ரோடு)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சாதி மட்டும்
RA360580 ரெட்டியார் ஆண் 37 ME Senior
Engineer -
Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R379812 ரெட்டியார் ஆண் 37 8th Std Mechanic விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390412 ரெட்டியார் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R392159 ரெட்டியார் ஆண் 37 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393060 ரெட்டியார் ஆண் 37 B. Com சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393463 ரெட்டியார் ஆண் 37 DME தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394005 ரெட்டியார் ஆண் 37 10th Std,ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394027 ரெட்டியார் ஆண் 37 B.com Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375907 ரெட்டியார் ஆண் 38 B.Sc Field
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375958 ரெட்டியார் ஆண் 38 10th, ITI Business-Karur விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376285 ரெட்டியார் ஆண் 38 BCA Private
Company
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA359694 ரெட்டியார் ஆண் 38 10th Std Building Contractor-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R376379 ரெட்டியார் ஆண் 38 10th Std Bulding
Cantrectar
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Nadar,Nayakar
RA376478 ரெட்டியார் ஆண் 38 5th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376777 ரெட்டியார் ஆண் 38 10th,ITI Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST not accepted
R377869 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378318 ரெட்டியார் ஆண் 38 8th Heavy truck
driver
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R378270 ரெட்டியார் ஆண் 38 BBA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379619 ரெட்டியார் ஆண் 38 DEEE சீனி
யர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ந
கர்
ோவி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R380621 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th std அரசு
கல்லூரி ஆ
ய்வக
உதவியாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382287 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R391187 ரெட்டியார் ஆண் 38 10th Std சொந்தத்தொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391884 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393090 ரெட்டியார் ஆண் 38 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU ,BRAHMIN,NAYAKAR
R394599 ரெட்டியார் ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu,Reddiar OK
R395180 ரெட்டியார் ஆண் 38 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395526 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395997 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396293 ரெட்டியார் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA343143 ரெட்டியார் ஆண் 39 Civil
Engineering
Site Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA343415 ரெட்டியார் ஆண் 39 Diploma In
Civil
Engineering
Site
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377565 ரெட்டியார் ஆண் 39 10th Std Tailor திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA378352 ரெட்டியார் ஆண் 39 Diploma-Cate
ring
Private-Chen
nai
(Pothys-Supe
rvisor)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378597 ரெட்டியார் ஆண் 39 BE,MBA Software Engineer Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392835 ரெட்டியார் ஆண் 39 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382197 ரெட்டியார் ஆண் 39 DCT Private-System
Engineer-Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை சம்மதம்
R383402 ரெட்டியார் ஆண் 39 PhD நெட்
ஒர்க

என்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383784 ரெட்டியார் ஆண் 39 10TH STD தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390519 ரெட்டியார் ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393129 ரெட்டியார் ஆண் 39 12th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396606 ரெட்டியார் ஆண் 39 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361502 ரெட்டியார் ஆண் 40 B.Com,
Hardware
Pvt Work-Adaiyar விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378821 ரெட்டியார் ஆண் 40 BCOM பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384412 ரெட்டியார் ஆண் 40 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385225 ரெட்டியார் ஆண் 40 BBA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387796 ரெட்டியார் ஆண் 40 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387797 ரெட்டியார் ஆண் 40 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388136 ரெட்டியார் ஆண் 40 Bcom,MBA வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார்,எனி நாயுடு,தெலுங்கு செட்டியார் OK ok
R393065 ரெட்டியார் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393079 ரெட்டியார் ஆண் 40 BSC சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393085 ரெட்டியார் ஆண் 40 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA311181 ரெட்டியார் ஆண் 41 B.SC,(ICWA) ASST MANAGER SBI BANK OF
HYDERABAD, BANGALORE
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
R376673 ரெட்டியார் ஆண் 41 10th Electrician(
contract)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA373879 ரெட்டியார் ஆண் 41 B.Com, PGDFT Travel Industry விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377667 ரெட்டியார் ஆண் 41 B.Pharm.,MBA Pharma
scientist
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R378588 ரெட்டியார் ஆண் 41 D.M.E Deepbize bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி fc,bc
R379668 ரெட்டியார் ஆண் 41 10th std அரசு
வேலை
-PRC
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381538 ரெட்டியார் ஆண் 41 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383498 ரெட்டியார் ஆண் 41 12th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு ,பிள்ளை ,ஓகே
R386862 ரெட்டியார் ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387875 ரெட்டியார் ஆண் 41 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390215 ரெட்டியார் ஆண் 41 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாயுடு,தெலுங்கு சம்மதம்
R392452 ரெட்டியார் ஆண் 41 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393435 ரெட்டியார் ஆண் 41 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393606 ரெட்டியார் ஆண் 41 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396506 ரெட்டியார் ஆண் 41 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377765 ரெட்டியார் ஆண் 42 DME Cashier விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
RA377420 ரெட்டியார் ஆண் 42 10th std Private Company துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R384638 ரெட்டியார் ஆண் 42 Diploma(EEE) அரசு
வேலை
-TNEB
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R387701 ரெட்டியார் ஆண் 42 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390976 ரெட்டியார் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சம்மதம்
R392372 ரெட்டியார் ஆண் 42 ITI அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி ரெட்டியார்,எனி நாயுடு OK
R393126 ரெட்டியார் ஆண் 42 BSc,D.Pharm பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU OK
R396662 ரெட்டியார் ஆண் 42 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தெலுங்கு சம்மதம்
RA363746 ரெட்டியார் ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் MBC,SC/ST
RA376459 ரெட்டியார் ஆண் 43 Diploma BUISINESS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380498 ரெட்டியார் ஆண் 43 BSC BL MBA Private
Lawyer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu ok
R381915 ரெட்டியார் ஆண் 43 9th Std தனியார்கம்
பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU, RETIYAR OK
R383537 ரெட்டியார் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383852 ரெட்டியார் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395448 ரெட்டியார் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379426 ரெட்டியார் ஆண் 44 M.A ;
B.Ed(English
) ,MLISC
,M.Phil
தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383623 ரெட்டியார் ஆண் 44 12th,ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384717 ரெட்டியார் ஆண் 44 5TH விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி expect sc & st
R385403 ரெட்டியார் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R396125 ரெட்டியார் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396869 ரெட்டியார் ஆண் 44 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362658 ரெட்டியார் ஆண் 45 10th Std Own Business - Kumbakonam விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthaliyar,Saivapillai, Chettiar,Karkathavellaler
RA366680 ரெட்டியார் ஆண் 45 BA Working at
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379436 ரெட்டியார் ஆண் 45 10th std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி nayakar only
R381938 ரெட்டியார் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384012 ரெட்டியார் ஆண் 45 10th Std தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387261 ரெட்டியார் ஆண் 45 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R393080 ரெட்டியார் ஆண் 45 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375598 ரெட்டியார் ஆண் 46 ITI Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu
R373443 ரெட்டியார் ஆண் 46 10th Std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA373955 ரெட்டியார் ஆண் 46 B.com Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC/ST/NADAR/DEVAR
R376484 ரெட்டியார் ஆண் 46 B.com Manager Garmants Factroy விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379844 ரெட்டியார் ஆண் 46 BSC அரசு
வேலை
-
துறை
முகம
்-தூ
்து
்கு
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384739 ரெட்டியார் ஆண் 46 12th தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ரெட்டியார்,செட்டியார்,கவுண்டர் ONLY
R391399 ரெட்டியார் ஆண் 46 MA BEd அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362426 ரெட்டியார் ஆண் 47 MA Own Business - Cuddalore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362599 ரெட்டியார் ஆண் 47 Diploma Driver-Erode விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377625 ரெட்டியார் ஆண் 47 12th std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R394311 ரெட்டியார் ஆண் 47 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376041 ரெட்டியார் ஆண் 48 MA, BEd Teacher
அருப்புக்க
ோட்டை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377687 ரெட்டியார் ஆண் 48 10th,Diploma Foreign
employee -
Oman
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R381494 ரெட்டியார் ஆண் 48 10Th தனியார்
நிறுவனம்-ச
ன்னை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382747 ரெட்டியார் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA343267 ரெட்டியார் ஆண் 49 12th Std., Sales Man (Foreign return) விவாகரத்து ஆனவர்
RA378247 ரெட்டியார் ஆண் 49 MA Store
Manager -
Pharmachist
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379042 ரெட்டியார் ஆண் 49 MSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380625 ரெட்டியார் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393128 ரெட்டியார் ஆண் 49 10th Std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394899 ரெட்டியார் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA367088 ரெட்டியார் ஆண் 50 MBBS Doctor-Anaikattu விவாகரத்து ஆனவர்
RA376224 ரெட்டியார் ஆண் 50 MA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378120 ரெட்டியார் ஆண் 50 B.COM தனியார் துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R380938 ரெட்டியார் ஆண் 50 7th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R384336 ரெட்டியார் ஆண் 50 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R394634 ரெட்டியார் ஆண் 50 10 தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360523 ரெட்டியார் ஆண் 51 BSC Finance+Real Estate-Arcot விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R367171 ரெட்டியார் ஆண் 51 M.E PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R381900 ரெட்டியார் ஆண் 51 12th Std தனியார்
பணி - சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R381984 ரெட்டியார் ஆண் 51 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA372518 ரெட்டியார் ஆண் 52 DIPLOMA
PHYSIOTHEROP
HY
PHYSIOTHEROPHY DOCTOR விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R381465 ரெட்டியார் ஆண் 52 BE சொந்

தொழி
ல் -
காட்
பாடி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R387372 ரெட்டியார் ஆண் 52 12th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392674 ரெட்டியார் ஆண் 52 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393510 ரெட்டியார் ஆண் 52 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378404 ரெட்டியார் ஆண் 53 Aeronautical
Engineering
Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R375161 ரெட்டியார் ஆண் 53 5th Std Cook Master துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376618 ரெட்டியார் ஆண் 53 M.Sc,M.Phil Foreign-Prof
essor-Libya
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386906 ரெட்டியார் ஆண் 53 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391526 ரெட்டியார் ஆண் 53 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394623 ரெட்டியார் ஆண் 54 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378548 ரெட்டியார் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381916 ரெட்டியார் ஆண் 55 MA அரசு பணி
ஆசிரியர் - HM
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389784 ரெட்டியார் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375562 ரெட்டியார் ஆண் 57 B.Com Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R392828 ரெட்டியார் ஆண் 59 6 th விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378706 ரெட்டியார் ஆண் 60 B.A பிரான்ச்
போஸ்ட்
மாஸ்டர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu,Chettiyar,Pillai
R392267 ரெட்டியார் ஆண் 61 12th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378516 ரெட்டியார் ஆண் 62 BSC Business+Pensioner துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380355 ரெட்டியார் ஆண் 62 8TH Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ பிள்ளை,பிராமின்,ரெட்டியார்,நாயுடு,செட்டியார் ok
R380301 ரெட்டியார் ஆண் 64 B.Com ஓய்வு-
தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381562 ரெட்டியார் ஆண் 64 10th Std தனிய
ார் -
ஸ்ரீ
பெரு
ம்பு
தூர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380405 ரெட்டியார் ஆண் 67 5TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R383513 ரெட்டியார் ஆண் 68 10TH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378817 ரெட்டியார் ஆண் 69 BA அரசு
வேலை(ரிசிவ
ட்
ஆபீசர்)(ஓய்
ு)
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382368 ரெட்டியார் ஆண் 70 MSC அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
மொத்தம் 228
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony