வன்னியர் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R389576 வன்னியர் ஆண் 18 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359703 வன்னியர் ஆண் 201 ITI வேலூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389883 வன்னியர் ஆண் 22 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389379 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 24 10th Std தனி
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393790 வன்னியர் ஆண் 24 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378413 வன்னியர் ஆண் 25 DIPLOMA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387972 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 25 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388157 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 25 Bachelor தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390089 வன்னியர் ஆண் 25 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390242 வன்னியர் ஆண் 25 9th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392367 வன்னியர் ஆண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393517 வன்னியர் ஆண் 25 5th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381292 வன்னியர் ஆண் 26 12 TH std தனிய
ார்வ
ேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390619 வன்னியர் ஆண் 26 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390967 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 26 9th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R393767 வன்னியர் ஆண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R393815 வன்னியர் ஆண் 26 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378182 வன்னியர் ஆண் 27 BBA ராணு
வம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378787 வன்னியர் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381243 வன்னியர் ஆண் 27 DIPLOMA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383230 வன்னியர் ஆண் 27 Bsc தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383442 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386275 வன்னியர் ஆண் 27 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386410 வன்னியர் ஆண் 27 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388939 வன்னியர் ஆண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390687 வன்னியர் ஆண் 27 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390917 வன்னியர் ஆண் 27 MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391694 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
RA377758 வன்னியர் ஆண் 28 8 th std Private
Company
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376233 வன்னியர் ஆண் 28 10th std Welding Work துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R384822 வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R386791 வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385942 வன்னியர் ஆண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386462 வன்னியர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389116 வன்னியர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390250 வன்னியர் ஆண் 28 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390284 வன்னியர் ஆண் 28 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390419 வன்னியர் ஆண் 28 9th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391704 வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392636 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 28 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R393400 வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377220 வன்னியர் ஆண் 29 B.Com PVT BANK திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376992 வன்னியர் ஆண் 29 Diploma Work in
Engineer
College
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377958 வன்னியர் ஆண் 29 10th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380583 வன்னியர் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379833 வன்னியர் ஆண் 29 MA எல்ல

பாது
காப்
புபட

போலீ
ஸ் -
BSF
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380968 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்
R382517 வன்னியர் ஆண் 29 6TH சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382750 வன்னியர் ஆண் 29 7th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387831 வன்னியர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389632 வன்னியர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390427 வன்னியர் ஆண் 29 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390996 வன்னியர் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391277 வன்னியர் ஆண் 29 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393956 வன்னியர் ஆண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374334 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std Tea Master -
Vellore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376705 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std OWN SHOP விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA378489 வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379415 வன்னியர் ஆண் 30 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379628 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380828 வன்னியர் ஆண் 30 BE பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381663 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392571 வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R385179 வன்னியர் ஆண் 30 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386610 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387870 வன்னியர் ஆண் 30 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387973 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 30 B.Sc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388196 வன்னியர் ஆண் 30 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388835 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390278 வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391412 வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392062 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392984 வன்னியர் ஆண் 30 Diploma,BSC
(doing)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393448 வன்னியர் ஆண் 30 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394164 வன்னியர் ஆண் 30 7th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376818 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 10th std Driver துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377526 வன்னியர் ஆண் 31 D.T.ED Teacher -
Pvt
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377850 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 10th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378723 வன்னியர் ஆண் 31 B.COM விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378738 வன்னியர் ஆண் 31 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379138 வன்னியர் ஆண் 31 8th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380075 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380314 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381094 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி-
வேலூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382278 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382317 வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்/
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R384297 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386211 வன்னியர் ஆண் 31 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386986 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 +2 same tracter
company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387511 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388948 வன்னியர் ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388997 வன்னியர் ஆண் 31 BA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389064 கவுண்டர் - வன்னியர் ஆண் 31 B.Tech MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் ஓகே
R389358 வன்னியர் ஆண் 31 MBA BL தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் EXCEPT SC ,ST
R389367 வன்னியர் ஆண் 31 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389481 வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389619 வன்னியர் ஆண் 31 Bcom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389679 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390305 வன்னியர் ஆண் 31 11th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390834 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony