வன்னியர் - ஆண் மொத்தம் 906
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R389576 வன்னியர் ஆண் 18 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359703 வன்னியர் ஆண் 201 ITI வேலூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389883 வன்னியர் ஆண் 23 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R397010 வன்னியர் ஆண் 23 திருமணம் ஆகாதவர்
R389379 வன்னியர் ஆண் 24 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393790 வன்னியர் ஆண் 24 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378413 வன்னியர் ஆண் 25 DIPLOMA பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388157 வன்னியர் ஆண் 25 Bachelor தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393517 வன்னியர் ஆண் 25 5th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394791 வன்னியர் ஆண் 25 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395735 வன்னியர் ஆண் 25 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
R396394 வன்னியர் ஆண் 25 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381292 வன்னியர் ஆண் 26 12 TH std தனியார்வேல
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390089 வன்னியர் ஆண் 26 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390242 வன்னியர் ஆண் 26 9th std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390619 வன்னியர் ஆண் 26 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390967 வன்னியர் ஆண் 26 9th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R392367 வன்னியர் ஆண் 26 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393767 வன்னியர் ஆண் 26 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R393815 வன்னியர் ஆண் 26 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396032 வன்னியர் ஆண் 26 BBA அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378182 வன்னியர் ஆண் 27 BBA ராணு
வம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381243 வன்னியர் ஆண் 27 DIPLOMA பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383230 வன்னியர் ஆண் 27 Bsc தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383442 வன்னியர் ஆண் 27 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386275 வன்னியர் ஆண் 27 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386410 வன்னியர் ஆண் 27 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R391694 வன்னியர் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R394744 வன்னியர் ஆண் 27 BE தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395152 வன்னியர் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396923 ஆண் 27 திருமணம் ஆகாதவர்
RA377758 வன்னியர் ஆண் 28 8 th std Private
Company
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376233 வன்னியர் ஆண் 28 10th std Welding Work துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378787 வன்னியர் ஆண் 28 8th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R384822 வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R386791 வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386462 வன்னியர் ஆண் 28 12th Std தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388939 வன்னியர் ஆண் 28 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389116 வன்னியர் ஆண் 28 12th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390250 வன்னியர் ஆண் 28 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390284 வன்னியர் ஆண் 28 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390419 வன்னியர் ஆண் 28 9th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390687 வன்னியர் ஆண் 28 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390917 வன்னியர் ஆண் 28 MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391704 வன்னியர் ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392636 வன்னியர் ஆண் 28 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394765 வன்னியர் ஆண் 28 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395867 வன்னியர் ஆண் 28 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395996 வன்னியர் ஆண் 28 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC&ST
R396079 வன்னியர் ஆண் 28 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396278 வன்னியர் ஆண் 28 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396568 வன்னியர் ஆண் 28 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377958 வன்னியர் ஆண் 29 10th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380583 வன்னியர் ஆண் 29 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379833 வன்னியர் ஆண் 29 MA எல்லை
பாதுகாப்பு
படை போலீஸ்
- BSF
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380968 ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்
R382517 வன்னியர் ஆண் 29 6TH சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382750 வன்னியர் ஆண் 29 7th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385942 வன்னியர் ஆண் 29 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387831 வன்னியர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390996 வன்னியர் ஆண் 29 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391277 வன்னியர் ஆண் 29 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393400 வன்னியர் ஆண் 29 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393956 வன்னியர் ஆண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394417 வன்னியர் ஆண் 29 10th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395032 வன்னியர் ஆண் 29 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395118 வன்னியர் ஆண் 29 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395276 வன்னியர் ஆண் 29 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395442 வன்னியர் ஆண் 29 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395501 வன்னியர் ஆண் 29 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396228 ஆண் 29 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396545 வன்னியர் ஆண் 29 10th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396603 வன்னியர் ஆண் 29 BE,MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377220 வன்னியர் ஆண் 30 B.Com PVT BANK திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374334 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std Tea Master - Vellore விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376705 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std OWN SHOP விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376992 வன்னியர் ஆண் 30 Diploma Work in Engineer College விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378489 வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379415 வன்னியர் ஆண் 30 10th std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379628 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380828 வன்னியர் ஆண் 30 BE பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381663 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392571 வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R385179 வன்னியர் ஆண் 30 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386610 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387870 வன்னியர் ஆண் 30 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387973 வன்னியர் ஆண் 30 B.Sc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388835 வன்னியர் ஆண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389632 வன்னியர் ஆண் 30 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390427 வன்னியர் ஆண் 30 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391412 வன்னியர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392984 வன்னியர் ஆண் 30 Diploma,BSC
(doing)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394164 வன்னியர் ஆண் 30 7th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394345 வன்னியர் ஆண் 30 திருமணம் ஆகாதவர்
R394689 வன்னியர் ஆண் 30 BE(Mechanica
l)
தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி வன்னியர் OK
R396573 வன்னியர் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R396727 வன்னியர் ஆண் 30 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376818 வன்னியர் ஆண் 31 10th std Driver துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377526 வன்னியர் ஆண் 31 D.T.ED Teacher - Pvt திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377850 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378723 வன்னியர் ஆண் 31 B.COM விவசாயம் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378738 வன்னியர் ஆண் 31 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379138 வன்னியர் ஆண் 31 8th std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380075 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380314 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381094 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி-
வேலூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382278 வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382317 வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்/
ென்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R384297 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R397050 வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386986 வன்னியர் ஆண் 31 +2 same tracter company விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387511 வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388196 வன்னியர் ஆண் 31 BCOM தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388948 வன்னியர் ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388997 வன்னியர் ஆண் 31 BA அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389367 வன்னியர் ஆண் 31 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389481 வன்னியர் ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389619 வன்னியர் ஆண் 31 Bcom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390278 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390305 வன்னியர் ஆண் 31 11th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391776 வன்னியர் ஆண் 31 5th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392062 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393448 வன்னியர் ஆண் 31 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394225 வன்னியர் ஆண் 31 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394334 வன்னியர் ஆண் 31 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394826 வன்னியர் ஆண் 31 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394990 வன்னியர் ஆண் 31 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395010 வன்னியர் ஆண் 31 B.E AMAZON
WAREHOUSE IN
MUMBAI
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395131 வன்னியர் ஆண் 31 பிரிந்து வாழ்பவர்
R395230 வன்னியர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395721 வன்னியர் ஆண் 31 BE தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396185 வன்னியர் ஆண் 31 விவாகரத்து ஆனவர்
R396227 வன்னியர் ஆண் 31 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396505 வன்னியர் ஆண் 31 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397138 வன்னியர் ஆண் 31 திருமணம் ஆகாதவர்
RA360565 வன்னியர் ஆண் 32 Bcom Pvt
Work-Namakka
l
விவாகரத்து ஆனவர்
RA360570 வன்னியர் ஆண் 32 SSLC, ITI Pvt Firm-Ariyalur விவாகரத்து ஆனவர்
R380261 வன்னியர் ஆண் 32 12TH டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380923 வன்னியர் ஆண் 32 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382516 வன்னியர் ஆண் 32 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383196 வன்னியர் ஆண் 32 BCA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385636 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385667 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std அரசு வேலை துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385910 வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385935 வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386211 வன்னியர் ஆண் 32 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387006 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388088 வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R388294 வன்னியர் ஆண் 32 MSC அரசு
போலீஸ்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388339 வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389064 வன்னியர் ஆண் 32 B.Tech MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் ஓகே
R389144 வன்னியர் ஆண் 32 தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389358 வன்னியர் ஆண் 32 MBA BL தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் EXCEPT SC ,ST
R389679 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389689 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390834 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390894 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391214 வன்னியர் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392363 வன்னியர் ஆண் 32 BE,MSC வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393829 வன்னியர் ஆண் 32 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394485 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394757 வன்னியர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394930 வன்னியர் ஆண் 32 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395095 வன்னியர் ஆண் 32 DME சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395335 வன்னியர் ஆண் 32 MA bed தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395427 வன்னியர் ஆண் 32 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395807 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396233 வன்னியர் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396260 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396551 வன்னியர் ஆண் 32 திருமணம் ஆகாதவர்
R396567 வன்னியர் ஆண் 32 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396769 வன்னியர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397108 வன்னியர் ஆண் 32 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397135 வன்னியர் ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA344684 வன்னியர் ஆண் 33 Electrician Electrician பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA345399 வன்னியர் ஆண் 33 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377751 வன்னியர் ஆண் 33 12th std Government திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA374550 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std Car Driver -
Chennai
துணையை இழந்தவர்
RA375132 வன்னியர் ஆண் 33 10th std Bussiness+ Private-Accountant பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Muthaliyar,Chettiyar,Naidu
RA375232 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378997 வன்னியர் ஆண் 33 BE (EEE) EB-Asst Engineer metur விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379011 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std டெய்
லர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380640 வன்னியர் ஆண் 33 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380653 வன்னியர் ஆண் 33 7TH STD. சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380799 வன்னியர் ஆண் 33 10TH STD டெய்லர் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381073 வன்னியர் ஆண் 33 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381991 வன்னியர் ஆண் 33 BE தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384547 வன்னியர் ஆண் 33 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384867 வன்னியர் ஆண் 33 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385345 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385488 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386525 வன்னியர் ஆண் 33 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386667 வன்னியர் ஆண் 33 MSc BEd தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387524 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387590 வன்னியர் ஆண் 33 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388104 வன்னியர் ஆண் 33 10th passed தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R388286 வன்னியர் ஆண் 33 12th pass தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388445 வன்னியர் ஆண் 33 8 th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389929 வன்னியர் ஆண் 33 MCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390648 வன்னியர் ஆண் 33 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391261 வன்னியர் ஆண் 33 MCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391583 வன்னியர் ஆண் 33 BCom MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391751 வன்னியர் ஆண் 33 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392095 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392646 வன்னியர் ஆண் 33 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392839 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393108 வன்னியர் ஆண் 33 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393602 வன்னியர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393641 வன்னியர் ஆண் 33 MD அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393970 வன்னியர் ஆண் 33 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394432 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394774 வன்னியர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395125 வன்னியர் ஆண் 33 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395781 வன்னியர் ஆண் 33 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396208 வன்னியர் ஆண் 33 BCOM சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R396374 வன்னியர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396696 வன்னியர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375574 வன்னியர் ஆண் 34 MBA Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375442 வன்னியர் ஆண் 34 10th Std DRIVER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA378474 வன்னியர் ஆண் 34 BA பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378758 வன்னியர் ஆண் 34 10th std பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379191 வன்னியர் ஆண் 34 ITI விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379728 வன்னியர் ஆண் 34 12th Std cattering திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380480 வன்னியர் ஆண் 34 12th Std EB-Wire Man விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380856 வன்னியர் ஆண் 34 BA தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381322 வன்னியர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381553 வன்னியர் ஆண் 34 BSC சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382227 வன்னியர் ஆண் 34 10th std தனிய
ார்ப
ணி-ஓ
ூர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382955 வன்னியர் ஆண் 34 8th Std பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383259 வன்னியர் ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்/
ீர்
ாழி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R383327 வன்னியர் ஆண் 34 10th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383496 வன்னியர் ஆண் 34 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384935 வன்னியர் ஆண் 34 8th Std. தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385615 வன்னியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387287 வன்னியர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388139 வன்னியர் ஆண் 34 10th சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388288 வன்னியர் ஆண் 34 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் VANNIYAR, NAYAGAR ONLY
R388380 வன்னியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388823 வன்னியர் ஆண் 34 8th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389256 வன்னியர் ஆண் 34 10th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389263 வன்னியர் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389435 வன்னியர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389574 வன்னியர் ஆண் 34 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389618 வன்னியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391680 வன்னியர் ஆண் 34 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391979 வன்னியர் ஆண் 34 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392203 வன்னியர் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R392779 வன்னியர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393196 வன்னியர் ஆண் 34 MA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393802 வன்னியர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393983 வன்னியர் ஆண் 34 5th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394208 வன்னியர் ஆண் 34 Mac physics Buisness திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394441 வன்னியர் ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395600 ஆண் 34 விவாகரத்து ஆனவர்
R396870 வன்னியர் ஆண் 34 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396878 வன்னியர் ஆண் 34 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359643 வன்னியர் ஆண் 35 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377613 வன்னியர் ஆண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378433 வன்னியர் ஆண் 35 10th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378165 வன்னியர் ஆண் 35 10th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378926 வன்னியர் ஆண் 35 10 th std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar,Gounder ok
RA379158 வன்னியர் ஆண் 35 7th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379265 வன்னியர் ஆண் 35 B.E. business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379540 வன்னியர் ஆண் 35 10 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381486 வன்னியர் ஆண் 35 MSC MPHIL தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382170 வன்னியர் ஆண் 35 10th std தனிய
ார்
வேலை
-தஞ்
ாவூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R383583 வன்னியர் ஆண் 35 BA DTED தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383802 வன்னியர் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384703 வன்னியர் ஆண் 35 ITI அரசுப்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384805 வன்னியர் ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385489 வன்னியர் ஆண் 35 BCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386036 வன்னியர் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386294 வன்னியர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386953 வன்னியர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387165 வன்னியர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387369 வன்னியர் ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388334 வன்னியர் ஆண் 35 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388554 வன்னியர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389897 வன்னியர் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390812 வன்னியர் ஆண் 35 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயக்கர் சம்மதம்
R391493 வன்னியர் ஆண் 35 BA BEd அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391637 வன்னியர் ஆண் 35 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391663 வன்னியர் ஆண் 35 MCA தனியார்
பணி
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R394262 வன்னியர் ஆண் 35 Diploma,BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயக்கர்,கவுண்டர்
R391970 வன்னியர் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392532 வன்னியர் ஆண் 35 BA DTed சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392614 வன்னியர் ஆண் 35 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393066 வன்னியர் ஆண் 35 MBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393118 வன்னியர் ஆண் 35 B.Sc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393800 வன்னியர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393982 வன்னியர் ஆண் 35 BA BL தனியார்
வழக்குரைஞர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396589 வன்னியர் ஆண் 35 DME தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396845 வன்னியர் ஆண் 35 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R397189 வன்னியர் ஆண் 35 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA343601 வன்னியர் ஆண் 36 MCA., Teacher விவாகரத்து ஆனவர்
RA376037 வன்னியர் ஆண் 36 Diploma(Text
iles &Tech)
Own
Business-Sal
em
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377156 வன்னியர் ஆண் 36 9th Std PAINTER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA365653 வன்னியர் ஆண் 36 12th Std Working at
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395839 வன்னியர் ஆண் 36 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376234 வன்னியர் ஆண் 36 12th Std Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376587 வன்னியர் ஆண் 36 10th std Timber Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376951 வன்னியர் ஆண் 36 10th Std Manager பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA378154 வன்னியர் ஆண் 36 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379140 வன்னியர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379142 வன்னியர் ஆண் 36 9th std தனியார்கம்
பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
RA379248 வன்னியர் ஆண் 36 8TH STD. சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379558 வன்னியர் ஆண் 36 BBA பிரைவேட்
மேனேஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380802 வன்னியர் ஆண் 36 10TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380884 வன்னியர் ஆண் 36 10TH STD கார்
டிரைவர் -
சென்னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381049 வன்னியர் ஆண் 36 MSC MPHIL
BED
அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382086 வன்னியர் ஆண் 36 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382405 வன்னியர் ஆண் 36 12 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382414 வன்னியர் ஆண் 36 9th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382530 வன்னியர் ஆண் 36 10th STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383074 வன்னியர் ஆண் 36 5TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383241 வன்னியர் ஆண் 36 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385190 வன்னியர் ஆண் 36 B.COM தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386051 வன்னியர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386183 வன்னியர் ஆண் 36 BE(CS) சாப்ட்வேர்
எஞ்சினியர்
-CTS
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386537 வன்னியர் ஆண் 36 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386719 வன்னியர் ஆண் 36 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387625 வன்னியர் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387958 வன்னியர் ஆண் 36 12th Std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388122 வன்னியர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390406 வன்னியர் ஆண் 36 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R393459 வன்னியர் ஆண் 36 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394581 வன்னியர் ஆண் 36 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395381 வன்னியர் ஆண் 36 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395612 வன்னியர் ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395738 வன்னியர் ஆண் 36 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395891 வன்னியர் ஆண் 36 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396207 வன்னியர் ஆண் 36 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396767 வன்னியர் ஆண் 36 Bcom சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386396 வன்னியர் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361506 வன்னியர் ஆண் 37 8th Std Driver பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376330 வன்னியர் ஆண் 37 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA376602 வன்னியர் ஆண் 37 BA Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC
RA377669 வன்னியர் ஆண் 37 B.Sc Computer
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377747 வன்னியர் ஆண் 37 12th std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377972 வன்னியர் ஆண் 37 MSC Private
Company
Senior
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK VANNIAR NO
RA378543 வன்னியர் ஆண் 37 10th std Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378712 வன்னியர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378802 வன்னியர் ஆண் 37 BSC super market திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R395835 வன்னியர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379294 வன்னியர் ஆண் 37 MCA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R379535 வன்னியர் ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379730 வன்னியர் ஆண் 37 8 th
standard
own tea shop with hotel விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379784 வன்னியர் ஆண் 37 computer
dished.
D.T.P
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R396050 வன்னியர் ஆண் 37 7th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380765 வன்னியர் ஆண் 37 திருமணம் ஆகாதவர்
R381703 வன்னியர் ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar ,Naidu
R381749 வன்னியர் ஆண் 37 M.Sc,B.Ed,M.
Phil
அரசு
பணி-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382383 வன்னியர் ஆண் 37 8TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382991 வன்னியர் ஆண் 37 10th அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383597 வன்னியர் ஆண் 37 MPT OWN CLINIC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387946 வன்னியர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388518 வன்னியர் ஆண் 37 8th Std தனியார்ப்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389182 வன்னியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389394 வன்னியர் ஆண் 37 MA Mphil BEd அரசு
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R390561 வன்னியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390854 வன்னியர் ஆண் 37 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390955 வன்னியர் ஆண் 37 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391048 வன்னியர் ஆண் 37 8th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391102 வன்னியர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391577 வன்னியர் ஆண் 37 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391657 வன்னியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R391686 வன்னியர் ஆண் 37 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393229 வன்னியர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393809 வன்னியர் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393850 வன்னியர் ஆண் 37 MBA MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394324 வன்னியர் ஆண் 37 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394618 வன்னியர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395087 வன்னியர் ஆண் 37 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395457 வன்னியர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395662 வன்னியர் ஆண் 37 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361017 வன்னியர் ஆண் 38 M.COM.,
B.ED.,
Librarian-Ba
ngalore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374143 வன்னியர் ஆண் 38 +2, DCS Southern Railway -
Fitter-Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA344185 வன்னியர் ஆண் 38 M.Sc.,(Comp
uter
Science)
Computer
Sales and
Service
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA362310 வன்னியர் ஆண் 38 Dip.Electran
ic&Communica
tion
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392388 வன்னியர் ஆண் 38 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R373170 வன்னியர் ஆண் 38 MA(Eco) Co-Ordinater-Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vanniyar, Gounder, Mudaliyar
R374011 வன்னியர் ஆண் 38 DEE Busines பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376446 வன்னியர் ஆண் 38 DME, BBA Contractor-Finance விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376956 வன்னியர் ஆண் 38 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R377325 வன்னியர் ஆண் 38 Bsc IT HARDWARE-SOUTHI ARABIYA துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378063 வன்னியர் ஆண் 38 MA,BEd Private
school
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R380636 வன்னியர் ஆண் 38 B.COM,D.TEd. Supervicer,pvt திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/ MBC OK
R381137 வன்னியர் ஆண் 38 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381182 வன்னியர் ஆண் 38 11th std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381342 வன்னியர் ஆண் 38 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
(செல
ஸ்
மேன்
)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381390 வன்னியர் ஆண் 38 10h Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381466 வன்னியர் ஆண் 38 10TH Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382936 வன்னியர் ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385024 வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387042 வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387541 வன்னியர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388245 வன்னியர் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R388393 வன்னியர் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389316 வன்னியர் ஆண் 38 5th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390902 வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R391490 வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391591 வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391681 வன்னியர் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392649 வன்னியர் ஆண் 38 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394056 வன்னியர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394073 வன்னியர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394991 வன்னியர் ஆண் 38 9th Std தனியார்
பனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396882 வன்னியர் ஆண் 38 D.Pharm,B.Ph
arm
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361674 வன்னியர் ஆண் 39 DTP Pvt Work-Erode விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA378570 வன்னியர் ஆண் 39 7th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA344592 வன்னியர் ஆண் 39 B.Sc., MBA தனியார்
நிறுவனம் -
DINDUGAL
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389075 வன்னியர் ஆண் 39 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362062 வன்னியர் ஆண் 39 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376879 வன்னியர் ஆண் 39 DME/BCA Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA374339 வன்னியர் ஆண் 39 B.Tech Pvt Work - Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376210 வன்னியர் ஆண் 39 MSC Building
Contractor -
Dharmapuri
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R376534 வன்னியர் ஆண் 39 BA commerce Volvo bus driver திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377501 வன்னியர் ஆண் 39 12th std Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377783 வன்னியர் ஆண் 39 12th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA377961 வன்னியர் ஆண் 39 10th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA378095 வன்னியர் ஆண் 39 BCOM,DCOP Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392518 வன்னியர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378268 வன்னியர் ஆண் 39 BBA Private Company பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378278 வன்னியர் ஆண் 39 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378718 வன்னியர் ஆண் 39 BE சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378840 வன்னியர் ஆண் 39 12 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378865 வன்னியர் ஆண் 39 Diploma தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379713 வன்னியர் ஆண் 39 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381482 வன்னியர் ஆண் 39 MA,BED தனியார்
பணி-திருப்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SE,ST
R381986 வன்னியர் ஆண் 39 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382446 வன்னியர் ஆண் 39 4th std தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382700 வன்னியர் ஆண் 39 7th Std தனிய
ார்/
ென்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384355 வன்னியர் ஆண் 39 D.PHARM பிரைவேட்
கம்பெனி
பார்மசிஸ்ட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386067 வன்னியர் ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386319 வன்னியர் ஆண் 39 MBBS அரசுமருத்த
ுவர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387008 வன்னியர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387216 வன்னியர் ஆண் 39 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vanniyar Ok.
R388320 வன்னியர் ஆண் 39 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390077 வன்னியர் ஆண் 39 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391417 வன்னியர் ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391752 வன்னியர் ஆண் 39 BSc வெளிநாட்டு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391818 வன்னியர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R393652 வன்னியர் ஆண் 39 BCOM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393758 வன்னியர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R393872 வன்னியர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394476 வன்னியர் ஆண் 39 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394613 வன்னியர் ஆண் 39 8th Std ரயில்வே
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394800 வன்னியர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395223 வன்னியர் ஆண் 39 5th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395647 வன்னியர் ஆண் 39 MA விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395763 வன்னியர் ஆண் 39 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396138 வன்னியர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396187 வன்னியர் ஆண் 39 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396595 வன்னியர் ஆண் 39 ME PhD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397128 வன்னியர் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை WITH CHILD OK
RA377065 வன்னியர் ஆண் 40 10th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360997 வன்னியர் ஆண் 40 D.M.H.D,
R.S.M.P
Own Clinic - Cuddalore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360585 வன்னியர் ஆண் 40 10th Std SHARE TRADER விவாகரத்து ஆனவர்
RA358897 வன்னியர் ஆண் 40 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361695 வன்னியர் ஆண் 40 DME Private-Tric
hy
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362358 வன்னியர் ஆண் 40 BA Own Travels - Salem விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375489 வன்னியர் ஆண் 40 M.A. B.Ed. ACCOUNTANT
TREASURY
DEPT. KOVAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376836 வன்னியர் ஆண் 40 5th STD ஹோட்டல்
புரோட்டா
மாஸ்டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376872 வன்னியர் ஆண் 40 ITI Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377402 வன்னியர் ஆண் 40 BA Private-Manager விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377674 வன்னியர் ஆண் 40 8th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA379292 வன்னியர் ஆண் 40 M.E தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379457 வன்னியர் ஆண் 40 BE தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379996 வன்னியர் ஆண் 40 12th Std, சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380066 வன்னியர் ஆண் 40 விவாகரத்து ஆனவர்
R380588 வன்னியர் ஆண் 40 10th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381270 வன்னியர் ஆண் 40 BE வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385557 வன்னியர் ஆண் 40 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386157 வன்னியர் ஆண் 40 9th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386177 வன்னியர் ஆண் 40 7th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386279 வன்னியர் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386562 வன்னியர் ஆண் 40 10th Std பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387014 வன்னியர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387641 வன்னியர் ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388230 வன்னியர் ஆண் 40 9th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388804 வன்னியர் ஆண் 40 BE சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390452 வன்னியர் ஆண் 40 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390509 வன்னியர் ஆண் 40 10th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R392057 வன்னியர் ஆண் 40 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC ,MBC OK
R392070 வன்னியர் ஆண் 40 MA BEd அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392432 வன்னியர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392820 வன்னியர் ஆண் 40 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393595 வன்னியர் ஆண் 40 MSC வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394548 வன்னியர் ஆண் 40 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395999 வன்னியர் ஆண் 40 விவாகரத்து ஆனவர்
R396780 வன்னியர் ஆண் 40 M.com(BIM)&
Dip.Mer
தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396728 வன்னியர் ஆண் 40 MCOM,MSC அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375955 வன்னியர் ஆண் 41 Diploma(ECE) Pvt Work-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC/ST
RA343311 வன்னியர் ஆண் 41 B.Tech., Marketing
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377254 வன்னியர் ஆண் 41 8th std Driver துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA360573 வன்னியர் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359549 வன்னியர் ஆண் 41 Bcom Own Business-Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA359636 வன்னியர் ஆண் 41 BSc, PGDCA Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365868 வன்னியர் ஆண் 41 8th Std Own Business-Tiruppur விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA374472 வன்னியர் ஆண் 41 BA Own
Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375136 வன்னியர் ஆண் 41 B.Com OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர்
RA376324 வன்னியர் ஆண் 41 BA Own Photo
Studio
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377823 வன்னியர் ஆண் 41 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379517 வன்னியர் ஆண் 41 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379696 வன்னியர் ஆண் 41 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381251 வன்னியர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395184 வன்னியர் ஆண் 41 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382272 வன்னியர் ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382375 வன்னியர் ஆண் 41 10TH Std தனியார்
நிறுவனம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382767 வன்னியர் ஆண் 41 8th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382768 வன்னியர் ஆண் 41 BCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382954 வன்னியர் ஆண் 41 5 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383429 வன்னியர் ஆண் 41 BA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385045 வன்னியர் ஆண் 41 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385477 வன்னியர் ஆண் 41 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385633 வன்னியர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387631 வன்னியர் ஆண் 41 BSc அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388031 வன்னியர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388403 வன்னியர் ஆண் 41 DEE சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R389406 வன்னியர் ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391557 வன்னியர் ஆண் 41 BSc BL சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392564 வன்னியர் ஆண் 41 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393506 வன்னியர் ஆண் 41 12th Std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R394412 வன்னியர் ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394881 வன்னியர் ஆண் 41 BA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396171 வன்னியர் ஆண் 41 10th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396849 வன்னியர் ஆண் 41 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397007 வன்னியர் ஆண் 41 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375148 வன்னியர் ஆண் 42 BA Panchatyat Plumber line
Contract - Chennai
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377282 வன்னியர் ஆண் 42 BE PANCHAYAT
UNION
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA361086 வன்னியர் ஆண் 42 MA, MSc,
MEd, M.Phil
Teacher-Kancheepuram விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362498 வன்னியர் ஆண் 42 B.Com
Discontinue
Business-Ban
galore
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394274 வன்னியர் ஆண் 42 BA அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MBC OK
RA376471 வன்னியர் ஆண் 42 MBA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA376760 வன்னியர் ஆண் 42 10th Std BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376856 வன்னியர் ஆண் 42 BCom Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377472 வன்னியர் ஆண் 42 MA Private-Manager விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379361 வன்னியர் ஆண் 42 B.Com-Discon
tinued.But
passed all
govt.exams
for
promotions.
Working in
Tirmala
Tirupati
Devsthanams,
Tirupati
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381076 வன்னியர் ஆண் 42 10TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386623 வன்னியர் ஆண் 42 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384341 வன்னியர் ஆண் 42 7TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385257 வன்னியர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385748 வன்னியர் ஆண் 42 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386383 வன்னியர் ஆண் 42 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387019 வன்னியர் ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387365 வன்னியர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387410 வன்னியர் ஆண் 42 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388343 வன்னியர் ஆண் 42 BA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388350 வன்னியர் ஆண் 42 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388664 வன்னியர் ஆண் 42 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389268 வன்னியர் ஆண் 42 BA BL ADVOCATE துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389444 வன்னியர் ஆண் 42 MBBS,MD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390141 வன்னியர் ஆண் 42 டிப்
ளமா
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390275 வன்னியர் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390844 வன்னியர் ஆண் 42 BA அரசு வங்கி
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391028 வன்னியர் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391785 வன்னியர் ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392673 வன்னியர் ஆண் 42 ITI,BBA(Doin
g)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R393478 வன்னியர் ஆண் 42 12th Std,ITI அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393705 வன்னியர் ஆண் 42 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393993 வன்னியர் ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394065 வன்னியர் ஆண் 42 BTech தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394125 வன்னியர் ஆண் 42 DIPLOMA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395057 வன்னியர் ஆண் 42 BCOm,LLB தனிய
ார்
வழக்
கறிஞ
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395228 வன்னியர் ஆண் 42 MCom BL தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395655 வன்னியர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396248 வன்னியர் ஆண் 42 12th Std விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396583 வன்னியர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359698 வன்னியர் ஆண் 43 12th சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360974 வன்னியர் ஆண் 43 ITI Own
Business-Set
hpat
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA344249 வன்னியர் ஆண் 43 Electrical-
Engineering
(Sotware)
LLC Helpdesk Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA360970 வன்னியர் ஆண் 43 M.V.Sc., அரச

கல்ல
ாரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC Ok
RA360737 வன்னியர் ஆண் 43 12th Std Private company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375796 வன்னியர் ஆண் 43 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA361384 வன்னியர் ஆண் 43 DME Jr.Engineer,TNSTC,MANNARGUDI
BRANCH
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362623 வன்னியர் ஆண் 43 +2, Diploma Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378331 வன்னியர் ஆண் 43 5th Std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R371648 வன்னியர் ஆண் 43 ITI BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA375481 வன்னியர் ஆண் 43 BSC CS Private-chennai துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376779 வன்னியர் ஆண் 43 B.TECH(Civil
)
Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377446 வன்னியர் ஆண் 43 B.Teach Engr-Delhi விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379563 வன்னியர் ஆண் 43 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379821 வன்னியர் ஆண் 43 MA பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381598 வன்னியர் ஆண் 43 7th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380319 வன்னியர் ஆண் 43 BE. Plan work Engineer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC &MBC OK
R381347 வன்னியர் ஆண் 43 B.Lit தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383271 வன்னியர் ஆண் 43 10th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384194 வன்னியர் ஆண் 43 MA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385101 வன்னியர் ஆண் 43 BSC சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385291 வன்னியர் ஆண் 43 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385638 வன்னியர் ஆண் 43 12th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385936 வன்னியர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386500 வன்னியர் ஆண் 43 டிப்
ளமோ
டிரைவர் விவாகரத்து ஆனவர்
R386607 வன்னியர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387674 வன்னியர் ஆண் 43 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390058 வன்னியர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390059 வன்னியர் ஆண் 43 11th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392245 வன்னியர் ஆண் 43 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392920 வன்னியர் ஆண் 43 DEEE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394887 வன்னியர் ஆண் 43 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395602 வன்னியர் ஆண் 43 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396515 வன்னியர் ஆண் 43 BCom BEd ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA343403 வன்னியர் ஆண் 44 M.Pharm(Phar
macy)
Pharmacist விவாகரத்து ஆனவர்
RA361473 வன்னியர் ஆண் 44 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378070 வன்னியர் ஆண் 44 10 th std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362672 வன்னியர் ஆண் 44 10th Working at
Ambathur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377288 வன்னியர் ஆண் 44 12th Std Private Company விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376447 வன்னியர் ஆண் 44 10th Std Travels துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC/ST
RA376983 வன்னியர் ஆண் 44 Bsc Vedio & computer technology விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377689 வன்னியர் ஆண் 44 12th std Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379616 வன்னியர் ஆண் 44 10 th std பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379777 வன்னியர் ஆண் 44 BA தனிய
ார்-
ென்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380226 வன்னியர் ஆண் 44 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380506 வன்னியர் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R381689 வன்னியர் ஆண் 44 12th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383548 வன்னியர் ஆண் 44 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384635 வன்னியர் ஆண் 44 12TH STD. சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384745 வன்னியர் ஆண் 44 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385160 வன்னியர் ஆண் 44 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385416 வன்னியர் ஆண் 44 BE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386107 வன்னியர் ஆண் 44 10th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389838 வன்னியர் ஆண் 44 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390477 வன்னியர் ஆண் 44 BCom தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் சம்மதம்
R394366 வன்னியர் ஆண் 44 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394554 வன்னியர் ஆண் 44 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R395673 ஆண் 44 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396044 வன்னியர் ஆண் 44 BA BED தனியார்
ஆசிரியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375589 வன்னியர் ஆண் 45 ITI Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA343814 வன்னியர் ஆண் 45 MA அரசுப்பணி விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA348302 வன்னியர் ஆண் 45 ITI மைசூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376031 வன்னியர் ஆண் 45 BA Pvt Staff-Salem விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360610 வன்னியர் ஆண் 45 BE, MCA Asst.Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358975 வன்னியர் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374569 வன்னியர் ஆண் 45 ITI (Fitter) Sugar
Factory -
Villupuram
துணையை இழந்தவர்
RA377165 வன்னியர் ஆண் 45 7th std Own Work shop விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376586 வன்னியர் ஆண் 45 ITI(Fitter) Business பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377954 வன்னியர் ஆண் 45 M.SC.,
PGDCA.
SOFTWARE, California, USA விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R379606 வன்னியர் ஆண் 45 M.E., PhD PROFESSOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379957 வன்னியர் ஆண் 45 8th Std பெயிண்டர் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379990 வன்னியர் ஆண் 45 BSC தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380477 வன்னியர் ஆண் 45 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381087 வன்னியர் ஆண் 45 MA PHD தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381264 வன்னியர் ஆண் 45 5th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381315 வன்னியர் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
சேலம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381740 வன்னியர் ஆண் 45 2th std தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383231 வன்னியர் ஆண் 45 10th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383643 வன்னியர் ஆண் 45 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383842 வன்னியர் ஆண் 45 7th STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385036 வன்னியர் ஆண் 45 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385264 வன்னியர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385630 வன்னியர் ஆண் 45 BA அரசு வேலை துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388209 வன்னியர் ஆண் 45 Diploma அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388336 வன்னியர் ஆண் 45 ITI தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390934 வன்னியர் ஆண் 45 MA,PhD அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391740 வன்னியர் ஆண் 45 10th Std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393351 வன்னியர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R395126 வன்னியர் ஆண் 45 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395562 வன்னியர் ஆண் 45 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395635 வன்னியர் ஆண் 45 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396405 வன்னியர் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397117 வன்னியர் ஆண் 45 MSc BEd
Mphil
அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375577 வன்னியர் ஆண் 46 BSC,BED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377218 வன்னியர் ஆண் 46 MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA375726 வன்னியர் ஆண் 46 12th std Business -
Perambalur
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365769 வன்னியர் ஆண் 46 10th Std Garments-Erode விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA374392 வன்னியர் ஆண் 46 10th Std PHOTO STUDIO துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA374890 வன்னியர் ஆண் 46 BA Business - Namakkal (VODAFONE
DISTRIBUTER)
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377842 வன்னியர் ஆண் 46 10th std Agriculture துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376795 வன்னியர் ஆண் 46 10th Private பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377005 வன்னியர் ஆண் 46 5th STD Two Wheer-
Mechnic
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378092 வன்னியர் ஆண் 46 10th std Private Company துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380464 வன்னியர் ஆண் 46 6 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381638 வன்னியர் ஆண் 46 6TH சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382400 வன்னியர் ஆண் 46 5th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382725 வன்னியர் ஆண் 46 10TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384113 வன்னியர் ஆண் 46 12TH STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384780 வன்னியர் ஆண் 46 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384960 வன்னியர் ஆண் 46 BE தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386665 வன்னியர் ஆண் 46 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387009 வன்னியர் ஆண் 46 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387890 வன்னியர் ஆண் 46 12th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388451 வன்னியர் ஆண் 46 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388656 வன்னியர் ஆண் 46 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389510 வன்னியர் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390947 வன்னியர் ஆண் 46 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391864 வன்னியர் ஆண் 46 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378019 வன்னியர் ஆண் 47 MSC,MA,BED,M
.Phil
Govt.-Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA362176 வன்னியர் ஆண் 47 BA Junior
Asst-Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R387487 வன்னியர் ஆண் 47 5th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378559 வன்னியர் ஆண் 47 7th std பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379601 வன்னியர் ஆண் 47 5th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380033 வன்னியர் ஆண் 47 10th சொந்

கடை-
ெய்
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R380342 வன்னியர் ஆண் 47 5TH STD. ஆட்டோ
டிரைவர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380971 வன்னியர் ஆண் 47 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381102 வன்னியர் ஆண் 47 8TH சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381437 வன்னியர் ஆண் 47 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383849 வன்னியர் ஆண் 47 6th Std தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389975 வன்னியர் ஆண் 47 BA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R384163 வன்னியர் ஆண் 47 10th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385396 வன்னியர் ஆண் 47 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R385900 வன்னியர் ஆண் 47 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386570 வன்னியர் ஆண் 47 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387151 வன்னியர் ஆண் 47 MA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388351 வன்னியர் ஆண் 47 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388906 வன்னியர் ஆண் 47 4th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390995 வன்னியர் ஆண் 47 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391853 வன்னியர் ஆண் 47 12
&டிப
ளமோ
மத்திய
அரசு வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394605 வன்னியர் ஆண் 47 9th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394608 வன்னியர் ஆண் 47 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395773 வன்னியர் ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372647 வன்னியர் ஆண் 48 DME ENGINEER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378030 வன்னியர் ஆண் 48 10th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379019 வன்னியர் ஆண் 48 9th Std தனியார்-கா
் டிரைவர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379409 வன்னியர் ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380630 வன்னியர் ஆண் 48 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381788 வன்னியர் ஆண் 48 12TH STD தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382533 வன்னியர் ஆண் 48 10TH Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382834 வன்னியர் ஆண் 48 MS சித்

வைத்
தியர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383060 வன்னியர் ஆண் 48 9TH STD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383408 வன்னியர் ஆண் 48 10TH Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383560 வன்னியர் ஆண் 48 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383866 வன்னியர் ஆண் 48 10thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384180 வன்னியர் ஆண் 48 10th Std அரசுப்பணி
(EB LINEMAN)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384558 வன்னியர் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387694 வன்னியர் ஆண் 48 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389957 வன்னியர் ஆண் 48 8th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391545 வன்னியர் ஆண் 48 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R393047 வன்னியர் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394518 வன்னியர் ஆண் 48 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394718 வன்னியர் ஆண் 48 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377753 வன்னியர் ஆண் 49 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA376397 வன்னியர் ஆண் 49 12th std Private-Driv
er
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA361492 வன்னியர் ஆண் 49 MBBS, DHI Doctor - Dharmapuri விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365857 வன்னியர் ஆண் 49 BE Engineer At
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA373329 வன்னியர் ஆண் 49 10th std Printing Press விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375459 வன்னியர் ஆண் 49 6th std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC/ST
RA376316 வன்னியர் ஆண் 49 12th std Multi Tasking
Staff-Pondicherry
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R378486 வன்னியர் ஆண் 49 B.Com TVS
Company-Oper
ator-
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vanniar,muthaliar
R379742 வன்னியர் ஆண் 49 Diploma விவசாயம் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379791 வன்னியர் ஆண் 49 11TH Std டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380163 வன்னியர் ஆண் 49 10th Std அரசு
பணி-EB-கடலூர
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380211 வன்னியர் ஆண் 49 8TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381123 வன்னியர் ஆண் 49 12TH தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382178 வன்னியர் ஆண் 49 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382270 வன்னியர் ஆண் 49 10th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382399 வன்னியர் ஆண் 49 DME DTE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382628 வன்னியர் ஆண் 49 8THSTD தனியார்
கம்பெனி,சே
ம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385939 வன்னியர் ஆண் 49 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383098 வன்னியர் ஆண் 49 9TH STD டிரைவர் விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R386145 வன்னியர் ஆண் 49 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391528 வன்னியர் ஆண் 49 MA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395918 வன்னியர் ஆண் 49 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA316417 வன்னியர் ஆண் 50 M.A. Business விவாகரத்து ஆனவர்
RA344160 வன்னியர் ஆண் 50 B.Sc (phy) Commercial
SR. Glc -
Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R369838 வன்னியர் ஆண் 50 12th Std SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372414 வன்னியர் ஆண் 50 Diploma Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376734 வன்னியர் ஆண் 50 10th Std Real Estate விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376952 வன்னியர் ஆண் 50 7th std Mason துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA378546 வன்னியர் ஆண் 50 12th Std Security-Bank பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378625 வன்னியர் ஆண் 50 8th std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380324 வன்னியர் ஆண் 50 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380659 வன்னியர் ஆண் 50 DME அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380972 வன்னியர் ஆண் 50 6th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381661 வன்னியர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383637 வன்னியர் ஆண் 50 Bsc ;BL Advocate பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385047 வன்னியர் ஆண் 50 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386936 வன்னியர் ஆண் 50 ITI தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387490 வன்னியர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387662 வன்னியர் ஆண் 50 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376882 வன்னியர் ஆண் 51 10th Std Tailor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380110 வன்னியர் ஆண் 51 8TH STD தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380553 வன்னியர் ஆண் 51 8 th std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380598 வன்னியர் ஆண் 51 10th Std தனியார்-செ
்னை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381230 வன்னியர் ஆண் 51 7th Std தனிய
ார்+
ொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382649 வன்னியர் ஆண் 51 5TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383825 வன்னியர் ஆண் 51 12th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385019 வன்னியர் ஆண் 51 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA343117 வன்னியர் ஆண் 52 MA MPHIL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377266 வன்னியர் ஆண் 52 B.A Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380078 வன்னியர் ஆண் 52 8th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380669 வன்னியர் ஆண் 52 12TH STD. சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381125 வன்னியர் ஆண் 52 BA தனிய
ார்
பணி -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382415 வன்னியர் ஆண் 52 12th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383220 வன்னியர் ஆண் 52 10TH STD தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383550 வன்னியர் ஆண் 52 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384668 வன்னியர் ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை OK
R385002 வன்னியர் ஆண் 52 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395166 வன்னியர் ஆண் 52 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390065 வன்னியர் ஆண் 52 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391699 வன்னியர் ஆண் 52 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394041 வன்னியர் ஆண் 52 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R394639 வன்னியர் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA366865 வன்னியர் ஆண் 53 12th Std CRC-Driver-Kumbakonam விவாகரத்து ஆனவர்
RA377913 வன்னியர் ஆண் 53 MSC Junior
Entomologist
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377458 வன்னியர் ஆண் 53 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377576 வன்னியர் ஆண் 53 10th std Private துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377875 வன்னியர் ஆண் 53 6th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378129 வன்னியர் ஆண் 53 8th Std Own
Business
(Printing-pr
ess)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378715 வன்னியர் ஆண் 53 10th Std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC, ST
RA378912 வன்னியர் ஆண் 53 BTECH ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379157 வன்னியர் ஆண் 53 B.A தனியார்
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vanniyar, BC, OBC
R380240 வன்னியர் ஆண் 53 8TH STD. TAILOR விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380953 வன்னியர் ஆண் 53 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381223 வன்னியர் ஆண் 53 10th std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383041 வன்னியர் ஆண் 53 9th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383692 வன்னியர் ஆண் 53 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394725 வன்னியர் ஆண் 53 Diploma சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி EXCEPT SC ,ST &பிராமின்
RA378653 வன்னியர் ஆண் 54 10 th std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378327 வன்னியர் ஆண் 54 MA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378343 வன்னியர் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379185 வன்னியர் ஆண் 54 10th std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379234 வன்னியர் ஆண் 54 10th std தனிய
ார்
தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி muthaliyar only
R379674 வன்னியர் ஆண் 54 5TH Std தனியார் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380254 வன்னியர் ஆண் 54 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383590 வன்னியர் ஆண் 54 7th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384629 வன்னியர் ஆண் 54 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384866 வன்னியர் ஆண் 54 MA,BED அரசு வேலை -
ஆசிரியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK