வன்னியர் - பெண் மொத்தம் 172
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R388308 வன்னியர் பெண் 23 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397123 வன்னியர் பெண் 23 BSC --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R392653 வன்னியர் பெண் 24 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393148 வன்னியர் பெண் 24 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396649 வன்னியர் பெண் 24 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R390026 வன்னியர் பெண் 25 BCA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி வன்னியர் சம்மதம்
R392923 வன்னியர் பெண் 25 BE ---- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394402 வன்னியர் பெண் 25 Bsc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378076 வன்னியர் பெண் 26 MCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378166 வன்னியர் பெண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396376 வன்னியர் பெண் 26 பிரிந்து வாழ்பவர்
R385758 வன்னியர் பெண் 26 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388192 வன்னியர் பெண் 26 BCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390455 வன்னியர் பெண் 26 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392994 வன்னியர் பெண் 26 BSc
(nursing)
அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395327 வன்னியர் பெண் 26 Bcom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R395584 வன்னியர் பெண் 26 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396073 வன்னியர் பெண் 26 MCA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R396377 பெண் 26 விவாகரத்து ஆனவர்
R396636 பெண் 26 பிரிந்து வாழ்பவர்
R397033 வன்னியர் பெண் 26 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385746 வன்னியர் பெண் 27 BE தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391902 வன்னியர் பெண் 27 MSC,BED தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R394935 வன்னியர் பெண் 27 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379364 வன்னியர் பெண் 28 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386853 வன்னியர் பெண் 28 BTech -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் நாயக்கர் நாயுடு ONLY
R388005 வன்னியர் பெண் 28 MSC,BED,MPHI
L
தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391666 வன்னியர் பெண் 28 DTED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394740 வன்னியர் பெண் 28 11th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396378 வன்னியர் பெண் 28 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396702 வன்னியர் பெண் 28 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R384200 வன்னியர் பெண் 29 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389999 வன்னியர் பெண் 29 Msc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392608 வன்னியர் பெண் 29 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392623 வன்னியர் பெண் 29 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395094 பெண் 29 விவாகரத்து ஆனவர்
R396804 வன்னியர் பெண் 29 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384640 வன்னியர் பெண் 30 BA அரசு
அலுவ
லகத்
தில்
தற்க
ாலிக
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386716 வன்னியர் பெண் 30 MSC BED தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388079 வன்னியர் பெண் 30 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388619 வன்னியர் பெண் 30 BCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389317 வன்னியர் பெண் 30 BBA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390361 வன்னியர் பெண் 30 MSC BED தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391253 வன்னியர் பெண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391998 வன்னியர் பெண் 30 BPT தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R392863 வன்னியர் பெண் 30 BA தனிய
ார்-
சிர
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394835 வன்னியர் பெண் 30 Bca; Msc
comp
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378389 வன்னியர் பெண் 31 MCA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379780 வன்னியர் பெண் 31 BSC ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R383740 வன்னியர் பெண் 31 MBA விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383911 வன்னியர் பெண் 31 MTech அரசுப்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385423 வன்னியர் பெண் 31 ME --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385811 வன்னியர் பெண் 31 BBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385970 வன்னியர் பெண் 31 12th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386735 வன்னியர் பெண் 31 BCom தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388184 வன்னியர் பெண் 31 Bcom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392790 வன்னியர் பெண் 31 MSc BEd --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393745 வன்னியர் பெண் 31 BTech MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R394683 வன்னியர் பெண் 31 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396625 வன்னியர் பெண் 31 MCA -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396912 வன்னியர் பெண் 31 MSc ஆசிரியை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397071 வன்னியர் பெண் 31 விவாகரத்து ஆனவர்
RA332156 வன்னியர் பெண் 32 MCA MPHIL ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379485 வன்னியர் பெண் 32 MSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379710 வன்னியர் பெண் 32 BBA சொந்த
ஜெராக்ஸ்
கடை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381260 வன்னியர் பெண் 32 MA,Bed,M.Phi
l
தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382109 வன்னியர் பெண் 32 11 TH STD ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383729 வன்னியர் பெண் 32 ME விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384076 வன்னியர் பெண் 32 MBA (PHD) --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384268 வன்னியர் பெண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392526 வன்னியர் பெண் 32 BE உதவி
ஆய்வாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394271 வன்னியர் பெண் 32 ME,MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R395577 வன்னியர் பெண் 32 MCA Assistant officer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395982 வன்னியர் பெண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA321788 வன்னியர் பெண் 33 10th Std -------- துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA332879 வன்னியர் பெண் 33 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378394 வன்னியர் பெண் 33 BE Software Engineer in Australia விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374638 வன்னியர் பெண் 33 B.Sc.,B.Ed.,
(M.Sc)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA375289 வன்னியர் பெண் 33 10th std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376723 வன்னியர் பெண் 33 BCA DTEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378616 வன்னியர் பெண் 33 BSC பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378895 வன்னியர் பெண் 33 BCOM ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386066 வன்னியர் பெண் 33 MA தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383997 வன்னியர் பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386274 வன்னியர் பெண் 33 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389664 வன்னியர் பெண் 33 9th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392829 வன்னியர் பெண் 33 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396591 வன்னியர் பெண் 33 10th Std ---- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R396598 வன்னியர் பெண் 33 12th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA321141 வன்னியர் பெண் 34 10th -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321609 வன்னியர் பெண் 34 MSc(IT) Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
RA375351 வன்னியர் பெண் 34 MA BL சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376494 வன்னியர் பெண் 34 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Goundar
RA378104 வன்னியர் பெண் 34 MCOM தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vanniyar ok
R382448 வன்னியர் பெண் 34 10th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383105 வன்னியர் பெண் 34 M.Sc,B,Ed,M.
Phill
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384218 வன்னியர் பெண் 34 9thStd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384806 வன்னியர் பெண் 34 MBA (PHD) --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386544 வன்னியர் பெண் 34 BA BED தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387913 வன்னியர் பெண் 34 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390728 வன்னியர் பெண் 34 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391108 வன்னியர் பெண் 34 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392786 வன்னியர் பெண் 34 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393590 வன்னியர் பெண் 34 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA375103 வன்னியர் பெண் 35 MSC MPHIL ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்,முதலியார்ok
RA332228 வன்னியர் பெண் 35 BE(IT) --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379500 வன்னியர் பெண் 35 MA ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383713 வன்னியர் பெண் 35 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384352 வன்னியர் பெண் 35 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385205 வன்னியர் பெண் 35 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388478 வன்னியர் பெண் 35 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389084 வன்னியர் பெண் 35 8th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375557 வன்னியர் பெண் 36 MA, BED,
D,TED
Govt -Teacher - Tiruthani விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377514 வன்னியர் பெண் 36 BCOM அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378843 வன்னியர் பெண் 36 BSC ----------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380551 வன்னியர் பெண் 36 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383171 வன்னியர் பெண் 36 6th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383759 வன்னியர் பெண் 36 Bcom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385017 வன்னியர் பெண் 36 MCOM,(CA
DOING)
--- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387974 வன்னியர் பெண் 36 CA MBA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R392248 வன்னியர் பெண் 36 டிப்
ளமோ
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392381 வன்னியர் பெண் 36 Diploma Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393889 வன்னியர் பெண் 36 MSC --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396632 வன்னியர் பெண் 36 5th Std -- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378388 வன்னியர் பெண் 37 MCA அரசு
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375128 வன்னியர் பெண் 37 M.Com,M.Phil தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378907 வன்னியர் பெண் 37 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383291 வன்னியர் பெண் 37 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384266 வன்னியர் பெண் 37 BE தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365684 வன்னியர் பெண் 38 BCOM ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375605 வன்னியர் பெண் 38 BA., B.ED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381827 வன்னியர் பெண் 38 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384220 வன்னியர் பெண் 38 12th Std
DTED
தனியார் -
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387034 வன்னியர் பெண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388037 வன்னியர் பெண் 38 MSC அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358599 வன்னியர் பெண் 39 MBBS,
MS(Diapetolo
gy),
MBA(Hospital
Mangt)
தனிய
ார்
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373982 வன்னியர் பெண் 39 MBBS., DGO Govt - Doctor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383100 வன்னியர் பெண் 39 MA TEACHER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் OK
R387262 வன்னியர் பெண் 39 BES -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390057 வன்னியர் பெண் 39 MCom --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376000 வன்னியர் பெண் 40 BCom தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R375635 வன்னியர் பெண் 40 BSc MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376974 வன்னியர் பெண் 40 M.Com,MBM தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381319 வன்னியர் பெண் 40 MA BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384977 வன்னியர் பெண் 40 5th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385419 வன்னியர் பெண் 40 M.SC,MA
B.Ed.
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388039 வன்னியர் பெண் 40 M.TECH தனியார்
கல்லாரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392712 வன்னியர் பெண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391959 வன்னியர் பெண் 40 MSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372532 வன்னியர் பெண் 41 B.COM Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377081 வன்னியர் பெண் 41 M.Sc,
M.Phil, Phd
உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383688 வன்னியர் பெண் 41 MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384736 வன்னியர் பெண் 41 10th -- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385988 வன்னியர் பெண் 41 BCA ------- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R395678 வன்னியர் பெண் 41 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA334163 வன்னியர் பெண் 42 10TH -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376798 வன்னியர் பெண் 42 9th std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387773 வன்னியர் பெண் 42 MA BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390208 வன்னியர் பெண் 42 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383974 வன்னியர் பெண் 43 12th Std அரசு
அங்க
ன்வா
டி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385529 வன்னியர் பெண் 43 BE (Civil)) தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389487 வன்னியர் பெண் 43 MSC Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396775 பெண் 43 விவாகரத்து ஆனவர்
R387746 வன்னியர் பெண் 44 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396762 வன்னியர் பெண் 44 10th Std --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376317 வன்னியர் பெண் 45 MA BED அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380465 வன்னியர் பெண் 45 MA BED அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373199 வன்னியர் பெண் 47 M.PHIL Pvt School
Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vanniyar,Muthaliyar,Naidu,Chettiyar
R384428 வன்னியர் பெண் 47 10th Std. தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381406 வன்னியர் பெண் 50 7th std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377895 வன்னியர் பெண் 51 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379035 வன்னியர் பெண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 172
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony