வன்னியர் - பெண் மொத்தம் 162
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA377317 D. AMSAVALLI வன்னியர் பெண் 23 12th std Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386281 S.ஸ்ரீதேவி வன்னியர் பெண் 23 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378076 M.அஸ்வினி வன்னியர் பெண் 25 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378166 B.வசந்தா வன்னியர் பெண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385758 N.பிரீத்தா வன்னியர் பெண் 26 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA363116 G. யமுனா வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 27 5th std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385746 K.ரேவதி வன்னியர் பெண் 27 BE தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388005 M.தேவி வன்னியர் பெண் 27 MSC,BED,MPHI
L
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA364449 Yaagavi கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 28 B.E Un employed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377468 Suji வன்னியர் பெண் 28 BBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379364 N.சித்ரா வன்னியர் பெண் 28 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386853 J.அனிதா வன்னியர் பெண் 28 BTech -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் நாயக்கர் நாயுடு ONLY
RA379368 M.நர்மதா வன்னியர் பெண் 29 7th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384200 S.சித்ரா வன்னியர் பெண் 29 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384640 E.அனிதா வன்னியர் பெண் 29 BA அரசு
அலுவ
லகத்
தில்
தற்க
ாலிக
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386716 B.திவ்யா வன்னியர் பெண் 29 MSC BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386926 K.ராதா வன்னியர் பெண் 29 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387160 M.உஷா வன்னியர் பெண் 29 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378383 S.ப்ரீத்தி வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 30 டிப்
ளமோ
-- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vanniyar Ok
RA378389 S.புஷ்பலதா வன்னியர் பெண் 30 MCA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379501 V.வினிபா வன்னியர் பெண் 30 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379780 A.அன்பரசி வன்னியர் பெண் 30 BSC ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R383246 G.ஜெயபிரியா வன்னியர் பெண் 30 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R385423 S.பிரியா வன்னியர் பெண் 30 ME --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385811 V.காமாட்சி வன்னியர் பெண் 30 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385970 R. பூங்கோதை வன்னியர் பெண் 30 12th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386735 M .சித்ரா வன்னியர் பெண் 30 BCom தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377395 K. Sasi rekha வன்னியர் பெண் 31 MA,MED Teacher விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332156 P.தேவிஸ்ரீ வன்னியர் பெண் 31 MCA MPHIL ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373038 R. MEENATCHI வன்னியர் பெண் 31 M.Sc(Nursing
)
Professor
(PVT)- Madya
Prathesh
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai/Muthaliyar,Chettiyar
RA378574 LATER வன்னியர் பெண் 31 MBBS,DMRB,MD
(DOING)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379710 J.கவிதா வன்னியர் பெண் 31 BBA சொந்

ஜெரா
க்ஸ்
கடை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381772 M. பவிதா வன்னியர் பெண் 31 BSC BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382109 M.கவிதா வன்னியர் பெண் 31 11 TH STD ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383729 T.லாவண்யா வன்னியர் பெண் 31 ME விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383740 P.கலையரசி வன்னியர் பெண் 31 MBA விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383911 T.சித்ரலேகா வன்னியர் பெண் 31 MTech அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384076 D.விஷ்ணுபிரியா வன்னியர் பெண் 31 MBA (PHD) --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384268 G.சந்தியா வன்னியர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385059 A.பிரியா வன்னியர் பெண் 31 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA321788 R. மேனகா வன்னியர் பெண் 32 10th Std -------- துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378405 M.கலா வன்னியர் பெண் 32 BA,DTED தனி
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA371418 J. MOHANAPUNNAGAI வன்னியர் பெண் 32 BA BED.MA Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375047 T.உமா (எ)ஜனனி கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 32 BA BED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375289 R.மேனகா வன்னியர் பெண் 32 10th std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375314 P. நாகவள்ளி வன்னியர் பெண் 32 10th std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375493 S.பரமேஸ்வரி வன்னியர் பெண் 32 B.Com Accountant -
Pvt -
Chennai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378616 R.நிர்மலா வன்னியர் பெண் 32 BSC பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378645 R.ராஜகமலம் வன்னியர் பெண் 32 MBA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378895 D.விஜய லட்சுமி வன்னியர் பெண் 32 BCOM ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379485 V.யோகப்ரியா வன்னியர் பெண் 32 MSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380130 R.ராஜலட்சுமி வன்னியர் பெண் 32 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381260 R.ஜெயலெட்சுமி வன்னியர் பெண் 32 MA,Bed,M.Phi
l
தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382146 K.ராதா வன்னியர் பெண் 32 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386066 R.கல்பனா வன்னியர் பெண் 32 MA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385889 M.கீதா வன்னியர் பெண் 32 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386274 S.பிரேமலதா வன்னியர் பெண் 32 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321141 M. புவனேஸ்வரி வன்னியர் பெண் 33 10th -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA332879 D.பவானி வன்னியர் பெண் 33 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378394 B.பாரதி பானுபிரியா கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 33 BE Software
Engineer in
Australia
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374638 S.ராஜேஸ்வரி வன்னியர் பெண் 33 B.Sc.,B.Ed.,
(M.Sc)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R376723 R.விஜிபிரியா வன்னியர் பெண் 33 BCA DTEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376964 C. ஜெயந்தி வன்னியர் பெண் 33 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378356 விஜயலட்சுமி வன்னியர் பெண் 33 BDS Medical
field -
Project
Leader
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA378903 V.கலைவாணி கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 33 MSC.,
M.ED,M.phil.
,(Mat)
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383105 R.வித்யா வன்னியர் பெண் 33 M.Sc,B,Ed,M.
Phill
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383997 K.ஜோதி வன்னியர் பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384218 A.சித்ரா வன்னியர் பெண் 33 9thStd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384806 D.தேவி வன்னியர் பெண் 33 MBA (PHD) --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386544 K.ஜெயலட்சுமி வன்னியர் பெண் 33 BA BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387913 R.சுதா வன்னியர் பெண் 33 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA321609 S. HEMALATHA வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 34 MSc(IT) Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
RA332228 E. இளவரசி வன்னியர் பெண் 34 BE(IT) --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332551 V. SUMATHI வன்னியர் பெண் 34 8th Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st avoid
RA355732 N. மைதிலி வன்னியர் பெண் 34 BBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any vanniyar
RA373341 S. வரலக்ஷ்மி வன்னியர் பெண் 34 BA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VANNIYAR,MUTHALIYAR, ONLY
RA375351 J.சரஸ்வதி வன்னியர் பெண் 34 MA BL சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376494 S.செல்வி வன்னியர் பெண் 34 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Goundar
RA378104 அனிதாராஜ் வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 34 MCOM தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vanniyar ok
RA378410 L.தமிழ்செல்வி வன்னியர் பெண் 34 MBA BED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379500 K.ஜான்சி வன்னியர் பெண் 34 MA ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382448 U.ஜீவா வன்னியர் பெண் 34 10th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383750 N.இளவரசி வன்னியர் பெண் 34 B.COM -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384352 K.ஜான்சி வன்னியர் பெண் 34 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375557 விஜய லக்ஷ்மி வன்னியர் பெண் 35 MA, BED,
D,TED
Govt
-Teacher -
Tiruthani
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375103 J.கோமதி வன்னியர் பெண் 35 MSC MPHIL ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்,முதலியார்ok
RA377514 S.முத்துலட்சுமி கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 35 BCOM அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA332960 P. SUDHA கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 35 B.Com,Comp.T
eacher
Training
unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375354 S.ரச்சனா வன்னியர் பெண் 35 B.Sc.,M.Sc.,
MBA
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378187 S.லாவண்யா வன்னியர் பெண் 35 DCA,Nursing
discontinued
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378843 K.காயத்ரி வன்னியர் பெண் 35 BSC ----------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379203 A.ஜெயந்தி வன்னியர் பெண் 35 12THSTD தனிய
ார்
-நர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380551 K.சாந்தி வன்னியர் பெண் 35 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383171 S.தீபா வன்னியர் பெண் 35 6th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383713 P. ராணி வன்னியர் பெண் 35 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383759 P.மஞ்சுளா வன்னியர் பெண் 35 Bcom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385017 M.கவிதா வன்னியர் பெண் 35 MCOM,(CA
DOING)
--- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385205 S.தமிழ்செல்வி வன்னியர் பெண் 35 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387180 V.சுகந்தி வன்னியர் பெண் 35 BCom --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387974 P.Gowri வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 35 CA MBA
finance
TIIC துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
RA375611 K.கலைவாணி வன்னியர் பெண் 36 MA., B.ED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA332878 S.எழில் கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 36 MSC ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376121 S.கவிதா வன்னியர் பெண் 36 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375128 M. வித்யா வன்னியர் பெண் 36 M.Com,M.Phil தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375262 N.சங்கரி வன்னியர் பெண் 36 BSC BED ----- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375508 S.சித்ரா வன்னியர் பெண் 36 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376499 K.அனுராதா வன்னியர் பெண் 36 BSC MCA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378907 S.சுமிதா வன்னியர் பெண் 36 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA332162 R. MADHURA வன்னியர் பெண் 37 B.Com Pvt
Job-Bangalor
e
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA332651 N. SUMATHI வன்னியர் பெண் 37 B.Com Driving
School-Salem
விவாகரத்து ஆனவர்
RA333118 V. CHITRA வன்னியர் பெண் 37 M.COM, BEd,
DTE, D.Co-Op
Teacher துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375858 K.PARIMALA வன்னியர் பெண் 37 B.SC(MICRO)D
MLT
Private துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA378388 L.நித்யா வன்னியர் பெண் 37 MCA அரசு
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375605 R. HEMALATHA வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 37 BA., B.ED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383291 E.சுமிதா வன்னியர் பெண் 37 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384220 D.யமுனா வன்னியர் பெண் 37 12th Std
DTED
தனிய
ார் -
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384266 M.நாகலட்சுமி வன்னியர் பெண் 37 BE
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387034 K.ராஜேஸ்வரி வன்னியர் பெண் 37 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375596 P. மேகலா வன்னியர் பெண் 38 10th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vanniyar
RA365684 K.B.அக்சயலட்சுமி வன்னியர் பெண் 38 BCOM ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373982 K.SUGANYA வன்னியர் பெண் 38 MBBS., DGO Govt -
Doctor
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375285 B.DEEPA கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 38 B.com, Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381827 B. தீபா வன்னியர் பெண் 38 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383100 சாமுண்டீஸ்வரி கவுண்டர் - வன்னியர் பெண் 38 MA TEACHER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் OK
R387262 G.தீபா வன்னியர் பெண் 38 BES -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375635 C V பத்மா வன்னியர் பெண் 39 BSc MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358599 Dr.S. சிவப்ரியா வன்னியர் பெண் 39 MBBS,
MS(Diapetolo
gy),
MBA(Hospital
Mangt)
தனிய
ார்
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372707 PUSHPALATHA வன்னியர் பெண் 39 BE(EEE) Software
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378958 G.லட்சுமி வன்னியர் பெண் 39 M.Com -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379872 G.விஜயலெட்சுமி வன்னியர் பெண் 39 MBA Foreign
Employment
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381319 K.ஜெயபாரதி வன்னியர் பெண் 39 MA BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385419 V.ஜீவலட்சுமி வன்னியர் பெண் 39 M.SC,MA
B.Ed.
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376000 S.யோகலட்சுமி வன்னியர் பெண் 40 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377081 R.தமிழரசி வன்னியர் பெண் 40 M.Sc,
M.Phil, Phd
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376974 K.குறிஞ்சி தேவி வன்னியர் பெண் 40 M.Com,MBM தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383688 C.திவ்யா வன்னியர் பெண் 40 MBA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384977 S.அபிராமி வன்னியர் பெண் 40 5th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387035 H.சரஸ்வதி வன்னியர் பெண் 40 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA332491 S. நாகலட்சுமி வன்னியர் பெண் 41 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA333070 C. SUMATHI வன்னியர் பெண் 41 M.A.,B.Ed., Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA334163 P.மகாலட்சுமி வன்னியர் பெண் 41 10TH -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372532 B.kalpana வன்னியர் பெண் 41 B.COM Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376798 V. விஜய கல்பனா வன்னியர் பெண் 41 9th std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378252 S.சுமதி வன்னியர் பெண் 41 DIPLOMA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஓவிய
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
R386521 V.லதா வன்னியர் பெண் 41 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384736 K.பூரணி வன்னியர் பெண் 41 10th -- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385988 S.யமுனா வன்னியர் பெண் 41 BCA ------- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
RA377006 K.கற்பகம் வன்னியர் பெண் 42 M.A.,D.T.Ed.
,(B.Ed.,)
Government
Teacher
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379060 லேட்டர் வன்னியர் பெண் 42 MD Acupuncture
doctor (Own
clinic)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R387773 K.கற்பகம் வன்னியர் பெண் 42 MA BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385529 R.அணு வன்னியர் பெண் 42 BE (Civil)) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383974 சாந்தி வன்னியர் பெண் 43 12th Std அரசு
அங்க
ன்வா
டி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376317 A.செல்வ மணி வன்னியர் பெண் 44 MA BED அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387746 R.ரஞ்சிதா வன்னியர் பெண் 44 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380465 R.ஜெயந்தி வன்னியர் பெண் 45 MA BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385923 K.உமா வன்னியர் பெண் 45 MA BEd அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373199 PUSHPA DEVI வன்னியர் - நாயக்கர் பெண் 46 M.PHIL Pvt School
Teacher
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vanniyar,Muthaliyar,Naidu,Chettiyar
R384428 K.கௌரி வன்னியர் பெண் 47 10th Std. தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381632 R.மலர்க்கொடி வன்னியர் பெண் 48 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377895 R.ரேவதி வன்னியர் பெண் 50 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381406 S.பூங்கொடி வன்னியர் பெண் 50 7th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379035 J.லலிதா வன்னியர் பெண் 52 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 162
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony