நாயர் - ஆண் மொத்தம் 56
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R395513 நாயர் ஆண் 28 BCOm சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396932 நாயர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R387108 நாயர் ஆண் 30 DIPLOMA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387807 நாயர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388716 நாயர் ஆண் 32 BA பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361098 நாயர் ஆண் 33 BA, ITI Printer-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380554 நாயர் ஆண் 34 10th Std டிரைவர் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387591 நாயர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396429 நாயர் ஆண் 34 M.A
Psychology
Business திருமணம் ஆகாதவர்
R381571 நாயர் ஆண் 35 BE ENGINEER-DUB
AI
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387759 நாயர் ஆண் 35 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA360611 நாயர் ஆண் 36 B.Sc(Micro-B
iology)
Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396403 நாயர் ஆண் 36 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376052 நாயர் ஆண் 37 10th std Driver திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA362585 நாயர் ஆண் 37 Diploma Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Except sc, st
RA378294 நாயர் ஆண் 37 BA,BL Lawyer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382598 நாயர் ஆண் 38 10 TH அரசு காவல்
துறை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386086 நாயர் ஆண் 38 BA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R395927 நாயர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376796 நாயர் ஆண் 39 12th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA377985 நாயர் ஆண் 39 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390883 நாயர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R395364 நாயர் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360503 நாயர் ஆண் 40 Diploma(EEE) Quality
Supervisor -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai/Muthaliyar,Chettiyar
R390285 நாயர் ஆண் 40 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374240 நாயர் ஆண் 41 12th std Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376715 நாயர் ஆண் 41 BE Private Company Team Leader விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any malayali ok
R381067 நாயர் ஆண் 41 B.Tech தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390380 நாயர் ஆண் 41 Bachelor of
arts
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R382123 நாயர் ஆண் 42 MA, MBA,
PGDCS
Administrati
ve
Officer-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Nair, Menon, Nambiar, Mudaliar, Naidu
R382521 நாயர் ஆண் 42 10th Std தனியார்
வேலை(சென்ன
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377308 நாயர் ஆண் 43 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R388902 நாயர் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA362651 நாயர் ஆண் 44 BA Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R392693 நாயர் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385759 நாயர் ஆண் 44 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R389437 நாயர் ஆண் 44 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366658 நாயர் ஆண் 45 10th Std Hotel
Worker-Kanni
yakumari
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389157 நாயர் ஆண் 45 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375832 நாயர் ஆண் 47 B.A.,
Diploma in
Catering
Catering
Master -
Tiruppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383945 நாயர் ஆண் 48 10th Std சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391076 நாயர் ஆண் 48 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391558 நாயர் ஆண் 48 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384206 நாயர் ஆண் 49 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA362014 நாயர் ஆண் 50 BA Saw Mill Supervisor-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377700 நாயர் ஆண் 50 DEEE Foreign
employee -
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
R378214 நாயர் ஆண் 50 12th Std Maintenance Supervisor - UAE விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC Accepted
R389007 நாயர் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA374609 நாயர் ஆண் 51 B.Tech Central Govt Gazetted
Officer-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
R380193 நாயர் ஆண் 55 10th தனிய
ார்-
யர்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386694 நாயர் ஆண் 55 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389655 நாயர் ஆண் 55 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380256 நாயர் ஆண் 56 10th Asst.Security
Officer-வேளச்சே
ி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383556 நாயர் ஆண் 61 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383029 நாயர் ஆண் 66 BSC பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383553 நாயர் ஆண் 76 11th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
மொத்தம் 56
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony