கள்ளர் - ஆண் மொத்தம் 381
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R386225 கள்ளர் ஆண் 201 MBA தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார், மறவர் OK .
R387257 கள்ளர் ஆண் 201 BA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390688 கள்ளர் ஆண் 201 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396161 கள்ளர் ஆண் 201 MBBS அரசு
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393774 கள்ளர் ஆண் 24 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395129 கள்ளர் ஆண் 24 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUKKULATHOR OK
R390993 கள்ளர் ஆண் 25 BE தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் ,மறவர் சம்மதம்
R388279 கள்ளர் ஆண் 25 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395389 கள்ளர் ஆண் 25 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388368 கள்ளர் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397172 கள்ளர் ஆண் 26 விவாகரத்து ஆனவர்
R383582 கள்ளர் ஆண் 27 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையர் ஓகே
R387990 கள்ளர் ஆண் 27 8th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389517 கள்ளர் ஆண் 27 B.E தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389179 கள்ளர் ஆண் 28 BA அரசு வேலை
ராணுவம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390641 கள்ளர் ஆண் 28 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392650 கள்ளர் ஆண் 28 6th Std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395646 கள்ளர் ஆண் 28 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397175 கள்ளர் ஆண் 28 விவாகரத்து ஆனவர்
RA377430 கள்ளர் ஆண் 29 ME GOVERNMENT
POLYTECHNIC
TEACHER-
TEMPORORY
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381382 கள்ளர் ஆண் 29 7TH தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar,yathavar Ok
R384272 கள்ளர் ஆண் 29 8Th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388150 கள்ளர் ஆண் 29 8th Std விவசாயம் +
கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388266 கள்ளர் ஆண் 29 BE பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390344 கள்ளர் ஆண் 29 8th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395048 கள்ளர் ஆண் 29 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395237 கள்ளர் ஆண் 29 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397204 கள்ளர் ஆண் 29 திருமணம் ஆகாதவர்
R388105 கள்ளர் ஆண் 30 BE வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380760 கள்ளர் ஆண் 30 8th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387919 கள்ளர் ஆண் 30 10th Std சொந்தத்தொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391349 கள்ளர் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395154 கள்ளர் ஆண் 30 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395233 கள்ளர் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396388 கள்ளர் ஆண் 30 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any mukkulathor ok
R379410 கள்ளர் ஆண் 31 12th
std,b.com
uncomplet
tiles,granit
e contrctor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
R380310 கள்ளர் ஆண் 31 DCE. Foreign employee(Electrical) திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381484 கள்ளர் ஆண் 31 M.B.A., தனிய
ார்
வேலை
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R386089 கள்ளர் ஆண் 31 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387040 கள்ளர் ஆண் 31 12th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388544 கள்ளர் ஆண் 31 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391822 கள்ளர் ஆண் 31 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393449 கள்ளர் ஆண் 31 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393981 கள்ளர் ஆண் 31 12 th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396607 கள்ளர் ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
R396746 கள்ளர் ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386668 கள்ளர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384642 கள்ளர் ஆண் 32 MBA வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387479 கள்ளர் ஆண் 32 ME தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387996 கள்ளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389192 கள்ளர் ஆண் 32 BSC தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390157 கள்ளர் ஆண் 32 MA Med MPhil அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R391835 கள்ளர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393930 கள்ளர் ஆண் 32 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394626 கள்ளர் ஆண் 32 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
D395267 கள்ளர் ஆண் 32 BA Private விவாகரத்து ஆனவர்
R395550 கள்ளர் ஆண் 32 துணையை இழந்தவர்
RA337483 கள்ளர் ஆண் 33 B.Tech., Technical
Consultant
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377313 கள்ளர் ஆண் 33 BA,(MBA) Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R388464 கள்ளர் ஆண் 33 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386439 கள்ளர் ஆண் 33 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388613 கள்ளர் ஆண் 33 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389059 கள்ளர் ஆண் 33 DEEE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389404 கள்ளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389551 கள்ளர் ஆண் 33 5TH STD தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390338 கள்ளர் ஆண் 33 ITI அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390580 கள்ளர் ஆண் 33 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR, AGAMUDAIYAR
R391204 கள்ளர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391806 கள்ளர் ஆண் 33 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393483 கள்ளர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395417 கள்ளர் ஆண் 33 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396086 கள்ளர் ஆண் 33 +2 Airtel
distributor
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396455 கள்ளர் ஆண் 33 10th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396584 கள்ளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375931 கள்ளர் ஆண் 34 BE(Civil
Engg)
Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366879 கள்ளர் ஆண் 34 12th Std FINANCE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376845 கள்ளர் ஆண் 34 M.Sc,MBA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் கள்ளர் ONLY
RA377629 கள்ளர் ஆண் 34 M.Sc, B.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudiayar,Maravar
R379660 கள்ளர் ஆண் 34 BE(IT),MBA பேங்க்
கேசியர்-மத
ரை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382619 கள்ளர் ஆண் 34 MSC தனிய
ார்
வங்க
ி,செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382968 கள்ளர் ஆண் 34 5TH தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383261 கள்ளர் ஆண் 34 ஆட்ட
ோமொப
ைல்
சொந்
தத்த
ொழில
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386931 கள்ளர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388658 கள்ளர் ஆண் 34 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392298 கள்ளர் ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R393747 கள்ளர் ஆண் 34 6th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394561 கள்ளர் ஆண் 34 BBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394786 கள்ளர் ஆண் 34 MBA MPhil சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394979 கள்ளர் ஆண் 34 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC ,MBC OK
R396766 கள்ளர் ஆண் 34 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397078 கள்ளர் ஆண் 34 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361452 கள்ளர் ஆண் 35 ITI, MMV SETC-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376912 கள்ளர் ஆண் 35 8th Std Painting Contracter துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378917 கள்ளர் ஆண் 35 8th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379193 கள்ளர் ஆண் 35 8th std தனியார் -
சென்னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
RA379297 கள்ளர் ஆண் 35 5th Std Govt Staff
Steel supply
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381577 கள்ளர் ஆண் 35 BA தனியார் -
சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382406 கள்ளர் ஆண் 35 7TH தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAYAR,ONLY
R385144 கள்ளர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
வெளிநாடு விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
R385431 கள்ளர் ஆண் 35 12th Std விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388428 கள்ளர் ஆண் 35 BBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர்
R390732 கள்ளர் ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391641 கள்ளர் ஆண் 35 BBE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,maravar ok
R391726 கள்ளர் ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395782 கள்ளர் ஆண் 35 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395851 கள்ளர் ஆண் 35 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396158 கள்ளர் ஆண் 35 MSc BEd அரசு
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377017 கள்ளர் ஆண் 36 B.Sc SUGAR MILL -
CONTRACT
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC ok
R379321 கள்ளர் ஆண் 36 MSC குடும்ப நல
ஆலோசகர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380392 கள்ளர் ஆண் 36 10TH STD. கார்
பெண்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381027 கள்ளர் ஆண் 36 ITI தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382604 கள்ளர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382930 கள்ளர் ஆண் 36 10th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383352 கள்ளர் ஆண் 36 MBA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார் ,மறவர்
R387914 கள்ளர் ஆண் 36 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388542 கள்ளர் ஆண் 36 BCA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390483 கள்ளர் ஆண் 36 BCom வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390673 கள்ளர் ஆண் 36 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R390686 கள்ளர் ஆண் 36 BSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390873 கள்ளர் ஆண் 36 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390874 கள்ளர் ஆண் 36 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391041 கள்ளர் ஆண் 36 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391645 கள்ளர் ஆண் 36 MFM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393542 கள்ளர் ஆண் 36 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார் OK
R392804 கள்ளர் ஆண் 36 12th Std,ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையார் சம்மதம்
R393021 கள்ளர் ஆண் 36 BA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393620 கள்ளர் ஆண் 36 ITI சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any mukkulathor
R395555 கள்ளர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAYAR ONLY
R396267 கள்ளர் ஆண் 36 +2.i t I Hows voyaring contractor விவாகரத்து ஆனவர்
RA377741 கள்ளர் ஆண் 37 8th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudiayar,Maravar
R377078 கள்ளர் ஆண் 37 B.COM ,
PGDCA,CFA
Documentation Manager துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
RA377970 கள்ளர் ஆண் 37 10th std Farmer துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378180 கள்ளர் ஆண் 37 MBA Business பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379841 கள்ளர் ஆண் 37 9 th சிங்
கப்ப
ூரில

வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380253 கள்ளர் ஆண் 37 6th std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381851 கள்ளர் ஆண் 37 MA,B.Ed ஆசிர
ியர்
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR ONLY
R381976 கள்ளர் ஆண் 37 10th Std சூப்பர்வைச
ர்-துபாய்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383483 கள்ளர் ஆண் 37 8th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385062 கள்ளர் ஆண் 37 10th தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385146 கள்ளர் ஆண் 37 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
R389757 கள்ளர் ஆண் 37 12th Std வெளிநாட்டி
ல் வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390568 கள்ளர் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390964 கள்ளர் ஆண் 37 MA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார் OK.
R391030 கள்ளர் ஆண் 37 12th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையார் ஓகே
R392134 கள்ளர் ஆண் 37 BCom சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393617 கள்ளர் ஆண் 37 BCom,BL சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393684 கள்ளர் ஆண் 37 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் ,மறவர் சம்மதம்
R394116 கள்ளர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394177 கள்ளர் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394343 கள்ளர் ஆண் 37 BBE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார் OK
R395589 கள்ளர் ஆண் 37 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி தேவர் OK
R396701 கள்ளர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி agamudaiyar,maravar ok
R397035 கள்ளர் ஆண் 37 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397137 கள்ளர் ஆண் 37 BSc வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA312432 கள்ளர் ஆண் 38 D.E.E.E.,
(B.B.A)
Senior Manager விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376659 கள்ளர் ஆண் 38 Diploma, கூடங
்குள
ம்
அணும
ின்
நிலை
யம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375737 கள்ளர் ஆண் 38 DME தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்
RA376429 கள்ளர் ஆண் 38 12th
std,Diploma
in EEE
(Discontinue
)
Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376596 கள்ளர் ஆண் 38 11th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381937 கள்ளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382682 கள்ளர் ஆண் 38 12th Std தனியார்/தி
ுப்பூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R383857 கள்ளர் ஆண் 38 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384320 கள்ளர் ஆண் 38 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar,kallar,agamudaiyar only
R386588 கள்ளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388064 கள்ளர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389625 கள்ளர் ஆண் 38 DIPLOMA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R391787 கள்ளர் ஆண் 38 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393403 கள்ளர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394469 கள்ளர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395203 கள்ளர் ஆண் 38 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396303 கள்ளர் ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396484 கள்ளர் ஆண் 38 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375933 கள்ளர் ஆண் 39 BA Bussiness-Digital Printer துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar
RA362483 கள்ளர் ஆண் 39 12th std Machine
Operator
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA358919 கள்ளர் ஆண் 39 B.Sc,
M.P.Ed,
M.Phil
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி agamudaiyar,Maravar
RA378484 கள்ளர் ஆண் 39 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378615 கள்ளர் ஆண் 39 B.Com சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379449 கள்ளர் ஆண் 39 8th மர
இழப்
பகம்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st தவிர்த்து
R381940 கள்ளர் ஆண் 39 10TH, ITI தனியார்கம்
பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382605 கள்ளர் ஆண் 39 BSC அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384100 கள்ளர் ஆண் 39 10TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387557 கள்ளர் ஆண் 39 MA BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391460 கள்ளர் ஆண் 39 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R392937 கள்ளர் ஆண் 39 10th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393286 கள்ளர் ஆண் 39 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393314 கள்ளர் ஆண் 39 12th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
R394327 கள்ளர் ஆண் 39 MCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394686 கள்ளர் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Mravar,Agmudaiyar Ok
R394789 கள்ளர் ஆண் 39 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395284 கள்ளர் ஆண் 39 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார்
R395413 கள்ளர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395415 கள்ளர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAYAR,KALLAR,NADAR ONLY
R396410 கள்ளர் ஆண் 39 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396741 கள்ளர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R396761 கள்ளர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA317294 கள்ளர் ஆண் 40 MPT (ORTHO) Physiotherap
y (Medical)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR ,MARAVAR OK
RA360528 கள்ளர் ஆண் 40 +2,
B.Com(Dis)
Own Business - Vellore விவாகரத்து ஆனவர்
R376420 கள்ளர் ஆண் 40 B.A,DCOOP சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar
R377589 கள்ளர் ஆண் 40 DEEE, B.Tech வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர்
R385121 கள்ளர் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385261 கள்ளர் ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385577 கள்ளர் ஆண் 40 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI ONLY
R386202 கள்ளர் ஆண் 40 10th Std சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386070 கள்ளர் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386765 கள்ளர் ஆண் 40 9th std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387421 கள்ளர் ஆண் 40 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387434 கள்ளர் ஆண் 40 BA அரசு வங்கி
ஊழியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R387438 கள்ளர் ஆண் 40 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388364 கள்ளர் ஆண் 40 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388811 கள்ளர் ஆண் 40 7th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389699 கள்ளர் ஆண் 40 5th தனியார்ப்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390086 கள்ளர் ஆண் 40 MA தனிய

பனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392280 கள்ளர் ஆண் 40 10th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394574 கள்ளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395047 கள்ளர் ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396889 கள்ளர் ஆண் 40 BCom போலீ
ஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar, Agamudaiyar OK
RA359497 கள்ளர் ஆண் 41 DCE Own Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA360495 கள்ளர் ஆண் 41 10th Std Pvt
Job-Coimbato
re
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar
RA366642 கள்ளர் ஆண் 41 BA Driver - Sekkanurani விவாகரத்து ஆனவர்
RA377416 கள்ளர் ஆண் 41 DME Bus
Conductor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R377897 கள்ளர் ஆண் 41 D.E.C.E Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378879 கள்ளர் ஆண் 41 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381790 கள்ளர் ஆண் 41 12th Std தனியார்
பணி -
சீர்காழி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R382361 கள்ளர் ஆண் 41 10 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382620 கள்ளர் ஆண் 41 5 TH STD தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382982 கள்ளர் ஆண் 41 10TH STD மளிக

கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383391 கள்ளர் ஆண் 41 BBA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார் ,மறவர்
R383949 கள்ளர் ஆண் 41 8th Std வெளி
நாட்
டு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முக்குலத்தோர் OK
R384227 கள்ளர் ஆண் 41 BSC வெளிநாடு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391334 கள்ளர் ஆண் 41 MCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386285 கள்ளர் ஆண் 41 MCom BL வழக்குரைஞர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386344 கள்ளர் ஆண் 41 BA அரசு
பேரு
ந்து
நடத்
துனர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387217 கள்ளர் ஆண் 41 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388872 கள்ளர் ஆண் 41 12th Std அரசு
போக்
குவர
த்து
கழகம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394119 கள்ளர் ஆண் 41 BSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,மறவர் சம்மதம்
R396214 கள்ளர் ஆண் 41 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் KALLAR,MARAVAR OK
R396241 கள்ளர் ஆண் 41 BSC சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396890 கள்ளர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar, Agamudaiyar OK
R375672 கள்ளர் ஆண் 42 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA338418 கள்ளர் ஆண் 42 B.Com.,D.Co
-Op.,D.C.A.,
Contract
Work
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudayar
RA358878 கள்ளர் ஆண் 42 M.Com சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
R376116 கள்ளர் ஆண் 42 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ONLY
R397042 கள்ளர் ஆண் 42 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379493 கள்ளர் ஆண் 42 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R379555 கள்ளர் ஆண் 42 M.Com.,MA.,B
.Ed
ஆசிரியர்-த
ண்டுக்கல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379688 கள்ளர் ஆண் 42 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382894 கள்ளர் ஆண் 42 8Th தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAYAR,ONLY
R383444 கள்ளர் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383732 கள்ளர் ஆண் 42 8th Std தனியார்
வேலை (TAILOR)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386190 கள்ளர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்,அகமுடையார் OK
R393382 கள்ளர் ஆண் 42 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394837 கள்ளர் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்,பிள்ளை,
R396836 கள்ளர் ஆண் 42 BA MD (ACCU) அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA336539 கள்ளர் ஆண் 43 D.M.E., Executive விவாகரத்து ஆனவர்
RA376961 கள்ளர் ஆண் 43 M.Sc.,M.Phi
l.,B.Ed.,
Private school Hod விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar,agamudaiyar
RA377389 கள்ளர் ஆண் 43 10th std Contract
Work
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377704 கள்ளர் ஆண் 43 BBA OWN HOTEL திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudaiyar ok
RA379233 கள்ளர் ஆண் 43 B.Sc.,MA.,B.
Ed.,
அரசு
பணி-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382731 கள்ளர் ஆண் 43 10th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383362 கள்ளர் ஆண் 43 BA ELECTRICAL
CONTRACTOR
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudayar ok.
R383412 கள்ளர் ஆண் 43 8th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384836 கள்ளர் ஆண் 43 MA,B.Ed அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388759 கள்ளர் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388904 கள்ளர் ஆண் 43 8th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R389779 கள்ளர் ஆண் 43 MA MPhil அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA337952 கள்ளர் ஆண் 44 B.E.,(Mechni
cal)
Landlord துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mukulathur,maravar,Agamuduyar
RA362394 கள்ளர் ஆண் 44 BA Quary Contractor-Pudukkottai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377361 கள்ளர் ஆண் 44 MA,BEd Government
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,mukulathor ஓகே (BC , MBC OK )
RA379316 கள்ளர் ஆண் 44 12th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382724 கள்ளர் ஆண் 44 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385640 கள்ளர் ஆண் 44 BE சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386110 கள்ளர் ஆண் 44 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393155 கள்ளர் ஆண் 44 BA BL அரசு பணி துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393176 கள்ளர் ஆண் 44 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394968 கள்ளர் ஆண் 44 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394994 கள்ளர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395642 கள்ளர் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374153 கள்ளர் ஆண் 45 10th std Business-Che
nnai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R375819 கள்ளர் ஆண் 45 Diploma Finance-Madurai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA363357 கள்ளர் ஆண் 45 Diploma Finance-Madu
rai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம்
RA368021 கள்ளர் ஆண் 45 12th std Own Business - Iluppur துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379806 கள்ளர் ஆண் 45 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381271 கள்ளர் ஆண் 45 9th std சொந்த
தொழில்
-தஞ்சாவூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR, AGAMUDAYAR
R382199 கள்ளர் ஆண் 45 BCA தனிய
ார்/
ிரு
ாரூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC
R382946 கள்ளர் ஆண் 45 DIPLOMA வெளிநாட்ட
ல் வேலை -
லண்டன்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387205 கள்ளர் ஆண் 45 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R393086 கள்ளர் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R394917 கள்ளர் ஆண் 45 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396420 கள்ளர் ஆண் 45 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA367833 கள்ளர் ஆண் 46 BSC, BED Teacher
-Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R379578 கள்ளர் ஆண் 46 10th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380946 கள்ளர் ஆண் 46 10TH தனிய
ார்
ஆயூர

வேதி
க்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392891 கள்ளர் ஆண் 46 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385435 கள்ளர் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394897 கள்ளர் ஆண் 46 MSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376082 கள்ளர் ஆண் 47 Diploma in
Civil
Engineering.
,
Own Business
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376947 கள்ளர் ஆண் 47 5th std Agriculture துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R378590 கள்ளர் ஆண் 47 10 coconut
mandi
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R379650 கள்ளர் ஆண் 47 Diploma in
Yoga
Yoga Teacher திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380910 கள்ளர் ஆண் 47 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
-சென
னை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R383210 கள்ளர் ஆண் 47 8THSTD தனியார்
கம்பெனி,மத
ரை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383859 கள்ளர் ஆண் 47 8TH தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387317 கள்ளர் ஆண் 47 MBA தனியார்-TVS(Seni
or officer)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R385029 கள்ளர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386531 கள்ளர் ஆண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386803 கள்ளர் ஆண் 47 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388126 கள்ளர் ஆண் 47 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388344 கள்ளர் ஆண் 47 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394709 கள்ளர் ஆண் 47 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395805 கள்ளர் ஆண் 47 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359673 கள்ளர் ஆண் 48 BA Govt Staff - Trichy விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudayar ok.
RA362347 கள்ளர் ஆண் 48 Diploma in
Computer
Science &
Engineering
Business -
Kumbakonam
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378090 கள்ளர் ஆண் 48 ME தலைமை
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378603 கள்ளர் ஆண் 48 5th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R383833 கள்ளர் ஆண் 48 9th Std தனியார்
வேலை (DRIVER)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383863 கள்ளர் ஆண் 48 10Th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384979 கள்ளர் ஆண் 48 9 th std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385168 கள்ளர் ஆண் 48 12th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386305 கள்ளர் ஆண் 48 MA MPhil தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387730 கள்ளர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389887 கள்ளர் ஆண் 48 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R391434 கள்ளர் ஆண் 48 BSc DTed அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார் OK
R391472 கள்ளர் ஆண் 48 BA வெளிநாட்டு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393233 கள்ளர் ஆண் 48 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396860 கள்ளர் ஆண் 48 விவாகரத்து ஆனவர்
R396970 கள்ளர் ஆண் 48 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்
RA376364 கள்ளர் ஆண் 49 7th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA368073 கள்ளர் ஆண் 49 Diploma(EEE) Manager-Sing
apore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379832 கள்ளர் ஆண் 49 8 th std சொந்த
மளிகை கடை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382615 கள்ளர் ஆண் 49 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383823 கள்ளர் ஆண் 49 9Th தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385469 கள்ளர் ஆண் 49 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393328 கள்ளர் ஆண் 49 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்,அகமுடையார் ONLY
RA367054 கள்ளர் ஆண் 50 M.A M.Ed Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381745 கள்ளர் ஆண் 50 6 TH பிசினஸ்
(விவசாயம் )
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385230 கள்ளர் ஆண் 50 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389240 கள்ளர் ஆண் 50 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393513 கள்ளர் ஆண் 50 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395533 கள்ளர் ஆண் 50 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396116 கள்ளர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377618 கள்ளர் ஆண் 51 BE Business பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R381128 கள்ளர் ஆண் 51 MA,BED அரசு
ஆசிர
ியர்
-
திரு
வாரூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379884 கள்ளர் ஆண் 52 5 th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378640 கள்ளர் ஆண் 53 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudiayar,Maravar
R381091 கள்ளர் ஆண் 53 10TH STD அரசுவேலை துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387461 கள்ளர் ஆண் 53 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391181 கள்ளர் ஆண் 53 MSc,(LLB) சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார்,மறவர் OK
RA378481 கள்ளர் ஆண் 54 10th std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA379068 கள்ளர் ஆண் 54 8th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379324 கள்ளர் ஆண் 54 M.A ரயில
்வே
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R383707 கள்ளர் ஆண் 54 5th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384845 கள்ளர் ஆண் 54 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389614 கள்ளர் ஆண் 54 MA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378229 கள்ளர் ஆண் 55 8th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,malarvar,agamudar,goundu vellalar
R380246 கள்ளர் ஆண் 56 4th Std டீ கடை துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R383478 கள்ளர் ஆண் 56 MSc BEd சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர்,அகமுடையார் OK
R383828 கள்ளர் ஆண் 56 10Th விவசாயம் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387560 கள்ளர் ஆண் 56 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R381008 கள்ளர் ஆண் 57 5TH STD கம்பெனிபிட
்டர்,
திருச்சி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381693 கள்ளர் ஆண் 57 BA Rtd
Pensioner
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383838 கள்ளர் ஆண் 57 5th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK, EXCEPT IYER
R384292 கள்ளர் ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384922 கள்ளர் ஆண் 57 MA அரசு மின்
வாரிய துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391642 கள்ளர் ஆண் 57 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396760 கள்ளர் ஆண் 57 MA MPhil அரசு பணி
ஓய்வு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381803 கள்ளர் ஆண் 59 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384104 கள்ளர் ஆண் 60 BA அரசு பணி -
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384930 கள்ளர் ஆண் 60 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை முதலியார் முஸ்லிம் மட்டும்
RA379354 கள்ளர் ஆண் 61 B.Sc சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381280 கள்ளர் ஆண் 61 10th Std அரசு
பணி
ஒய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390551 கள்ளர் ஆண் 61 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389976 கள்ளர் ஆண் 62 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379983 கள்ளர் ஆண் 63 12th Std அரசு பணி
ஒய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382593 கள்ளர் ஆண் 63 10 TH அரசு
ஒய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383047 கள்ளர் ஆண் 63 10THSTD அரசு வேலை
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390584 கள்ளர் ஆண் 64 MSc அரசு
பணி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382688 கள்ளர் ஆண் 65 8th Std தனியார்/செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R380312 கள்ளர் ஆண் 66 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381050 கள்ளர் ஆண் 67 4TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R384296 கள்ளர் ஆண் 68 10th Std அரசு
ப்பண
ி(ஓய
வு)(ப
ென்ச
ன்தா
ரர்)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387233 கள்ளர் ஆண் 69 BSc அரசு பணி
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 381
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony