கள்ளர் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R386225 கள்ளர் ஆண் 201 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார், மறவர் OK .
R387257 கள்ளர் ஆண் 201 BA அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390688 கள்ளர் ஆண் 201 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393774 கள்ளர் ஆண் 23 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390993 கள்ளர் ஆண் 25 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் ,மறவர் சம்மதம்
R388279 கள்ளர் ஆண் 25 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388368 கள்ளர் ஆண் 25 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387990 கள்ளர் ஆண் 26 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389517 கள்ளர் ஆண் 26 B.E தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383582 கள்ளர் ஆண் 27 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையர் ஓகே
R389179 கள்ளர் ஆண் 27 BA அரசு
வேலை
ராணு
வம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393554 கள்ளர் ஆண் 27 ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390641 கள்ளர் ஆண் 28 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392650 கள்ளர் ஆண் 28 6th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377430 கள்ளர் ஆண் 29 ME GOVERNMENT
POLYTECHNIC
TEACHER-
TEMPORORY
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381382 கள்ளர் ஆண் 29 7TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Maravar,yathavar Ok
R384272 கள்ளர் ஆண் 29 8Th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388150 கள்ளர் ஆண் 29 8th Std விவச
ாயம்
+ கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388266 கள்ளர் ஆண் 29 BE பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390344 கள்ளர் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388105 கள்ளர் ஆண் 30 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380760 கள்ளர் ஆண் 30 8th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381484 கள்ளர் ஆண் 30 M.B.A., தனிய
ார்
வேலை
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R387040 கள்ளர் ஆண் 30 12th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387919 கள்ளர் ஆண் 30 10th Std சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391349 கள்ளர் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379410 கள்ளர் ஆண் 31 12th
std,b.com
uncomplet
tiles,granit
e contrctor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
R380310 கள்ளர் ஆண் 31 DCE. Foreign
employee(Ele
ctrical)
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386668 கள்ளர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386089 கள்ளர் ஆண் 31 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388544 கள்ளர் ஆண் 31 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391822 கள்ளர் ஆண் 31 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393449 கள்ளர் ஆண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393930 கள்ளர் ஆண் 31 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393981 கள்ளர் ஆண் 31 12 th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384642 கள்ளர் ஆண் 32 MBA வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387479 கள்ளர் ஆண் 32 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387996 கள்ளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389192 கள்ளர் ஆண் 32 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389551 கள்ளர் ஆண் 32 5TH STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390157 கள்ளர் ஆண் 32 MA Med MPhil அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R390338 கள்ளர் ஆண் 32 ITI அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391835 கள்ளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA337483 கள்ளர் ஆண் 33 B.Tech., Technical
Consultant
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377313 கள்ளர் ஆண் 33 BA,(MBA) Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R377832 கள்ளர் ஆண் 33 B.Tech Technical
Specialist
in HP
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudayar
R388464 கள்ளர் ஆண் 33 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382968 கள்ளர் ஆண் 33 5TH தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386439 கள்ளர் ஆண் 33 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388613 கள்ளர் ஆண் 33 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389059 கள்ளர் ஆண் 33 DEEE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389404 கள்ளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390580 கள்ளர் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR, AGAMUDAIYAR
R391204 கள்ளர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391806 கள்ளர் ஆண் 33 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392298 கள்ளர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R393747 கள்ளர் ஆண் 33 6th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375931 கள்ளர் ஆண் 34 BE(Civil
Engg)
Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366879 கள்ளர் ஆண் 34 12th Std FINANCE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376845 கள்ளர் ஆண் 34 M.Sc,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் கள்ளர் ONLY
RA377629 கள்ளர் ஆண் 34 M.Sc, B.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudiayar,Maravar
RA379193 கள்ளர் ஆண் 34 8th std தனிய
ார் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379660 கள்ளர் ஆண் 34 BE(IT),MBA பேங்
க்
கேசி
யர்-
துர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382619 கள்ளர் ஆண் 34 MSC தனிய
ார்
வங்க
ி,செ
்னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383261 கள்ளர் ஆண் 34 ஆட்ட
ோமொப
ைல்
சொந்
தத்த
ொழில
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386931 கள்ளர் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388658 கள்ளர் ஆண் 34 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361452 கள்ளர் ஆண் 35 ITI, MMV SETC-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376912 கள்ளர் ஆண் 35 8th Std Painting
Contracter
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378917 கள்ளர் ஆண் 35 8th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379297 கள்ளர் ஆண் 35 5th Std Govt Staff
Steel supply
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379321 கள்ளர் ஆண் 35 MSC குட
ம்ப
நல
ஆலோச
கர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380392 கள்ளர் ஆண் 35 10TH STD. கார்
பெண்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381577 கள்ளர் ஆண் 35 BA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381767 கள்ளர் ஆண் 35 M.C.A தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382406 கள்ளர் ஆண் 35 7TH தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAYAR,ONLY
R383995 கள்ளர் ஆண் 35 DME MISPE வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385144 கள்ளர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
வெளி
நாடு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
R385431 கள்ளர் ஆண் 35 12th Std விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R388428 கள்ளர் ஆண் 35 BBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர்
R388542 கள்ளர் ஆண் 35 BCA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390732 கள்ளர் ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390873 கள்ளர் ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390874 கள்ளர் ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R391641 கள்ளர் ஆண் 35 BBE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,maravar ok
R391726 கள்ளர் ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377078 கள்ளர் ஆண் 36 B.COM ,
PGDCA,CFA
Documentatio
n Manager
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
RA377017 கள்ளர் ஆண் 36 B.Sc SUGAR MILL -
CONTRACT
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC ok
R379841 கள்ளர் ஆண் 36 9 th சிங்
கப்ப
ூரில

வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381027 கள்ளர் ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381976 கள்ளர் ஆண் 36 10th Std சூப்
பர்வ
ைசர்
-துப
ய்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382604 கள்ளர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382930 கள்ளர் ஆண் 36 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383352 கள்ளர் ஆண் 36 MBA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார் ,மறவர்
R387914 கள்ளர் ஆண் 36 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R390483 கள்ளர் ஆண் 36 BCom வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390673 கள்ளர் ஆண் 36 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R390686 கள்ளர் ஆண் 36 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390964 கள்ளர் ஆண் 36 MA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார் OK.
R391041 கள்ளர் ஆண் 36 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony