கள்ளர் - பெண் மொத்தம் 72
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R395861 கள்ளர் பெண் 20 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R386978 கள்ளர் பெண் 22 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388737 கள்ளர் பெண் 23 BE(ECE) ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர், மறவர் OK
R387530 கள்ளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையார் OK
R387708 கள்ளர் பெண் 24 MA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388887 கள்ளர் பெண் 24 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389621 கள்ளர் பெண் 24 BTech(MTech) தனியார்
கல்லூரி
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAYAR,MARAVAR OK
R394788 கள்ளர் பெண் 24 10th std விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394821 கள்ளர் பெண் 24 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396842 கள்ளர் பெண் 25 DIPLOMA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387709 கள்ளர் பெண் 26 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389313 கள்ளர் பெண் 26 BCom அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R396176 கள்ளர் பெண் 26 BA ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்
R387707 கள்ளர் பெண் 27 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR, AGAMUDAYAR ONLY
R391356 கள்ளர் பெண் 27 DIPLOMA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396312 கள்ளர் பெண் 27 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385851 கள்ளர் பெண் 28 BA DTed தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர் மட்டும்
R385065 கள்ளர் பெண் 28 AIR HOSTESS
BA BED
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386324 கள்ளர் பெண் 28 BCom ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390548 கள்ளர் பெண் 28 BSC BED -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391492 கள்ளர் பெண் 28 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R393635 கள்ளர் பெண் 29 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார் OK
R386646 கள்ளர் பெண் 29 BA,BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387200 கள்ளர் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
R389790 கள்ளர் பெண் 29 B.Tech[IT] தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார்,மறவர் OK
R393612 கள்ளர் பெண் 29 BE --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any mukkulathor
R393698 கள்ளர் பெண் 29 BTech அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396454 கள்ளர் பெண் 29 DIPLOMA அரசு
தற்க
ாலிக
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383346 கள்ளர் பெண் 30 DECE --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384085 கள்ளர் பெண் 30 12th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387058 கள்ளர் பெண் 30 BE ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396509 கள்ளர் பெண் 30 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377273 கள்ளர் பெண் 31 12th std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380846 கள்ளர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383180 கள்ளர் பெண் 31 ME தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389299 கள்ளர் பெண் 31 MA,BEd,MSc(Y
oga)
அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393004 கள்ளர் பெண் 31 BCOM,Bed தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudaiyar OK
R393763 கள்ளர் பெண் 31 MA BEd DTed ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375749 கள்ளர் பெண் 32 BE Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386042 கள்ளர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R389721 கள்ளர் பெண் 32 BA.,D.P.ed School P.ET Teacher துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390959 கள்ளர் பெண் 32 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394102 கள்ளர் பெண் 32 MCom ,Dcop Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R394863 கள்ளர் பெண் 32 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388331 கள்ளர் பெண் 33 MSC MPHIL தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
RA375052 கள்ளர் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385157 கள்ளர் பெண் 33 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர் மட்டும்
R388231 கள்ளர் பெண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390789 கள்ளர் பெண் 33 MA MPhil BEd அரசு
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA321163 கள்ளர் பெண் 34 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
R377327 கள்ளர் பெண் 34 MSc ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar,kallar
R381870 கள்ளர் பெண் 34 BCom தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385243 கள்ளர் பெண் 34 BSc BEd அரசு பள்ளி
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R386296 கள்ளர் பெண் 34 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R389095 கள்ளர் பெண் 34 MCom MA.
DCA., DOA.,
with Tally.
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar, agamudayar, devar only
R385888 கள்ளர் பெண் 35 BE(CS) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385993 கள்ளர் பெண் 35 MA BEd MPhil
MBA
தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R387939 கள்ளர் பெண் 35 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY OK
R389417 கள்ளர் பெண் 36 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393309 கள்ளர் பெண் 36 MA MBA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373602 கள்ளர் பெண் 38 MCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377436 கள்ளர் பெண் 38 ME உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்
R383192 கள்ளர் பெண் 39 டிப்
ளோமா
(நர்
்)
தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386701 கள்ளர் பெண் 39 BHMS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389706 கள்ளர் பெண் 39 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA312563 கள்ளர் பெண் 40 MBA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் மறவர்,அகமுடையார் OK
R384438 கள்ளர் பெண் 40 12th Std. தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390051 கள்ளர் பெண் 42 BE -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA311884 கள்ளர் பெண் 43 BA PGDCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Mukkulathor, maravar, agamudaiyar ok
R391518 கள்ளர் பெண் 43 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர்,அகமுடையார் OK
RA375048 கள்ளர் பெண் 45 MCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA308960 கள்ளர் பெண் 52 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 72
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony