கள்ளர் - பெண் மொத்தம் 63
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R386978 கள்ளர் பெண் 22 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388737 கள்ளர் பெண் 23 BE(ECE) ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர், மறவர் OK
R387530 கள்ளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர் ,அகமுடையார் OK
R387708 கள்ளர் பெண் 24 MA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388887 கள்ளர் பெண் 24 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389621 கள்ளர் பெண் 24 BTech(MTech) தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAYAR,MARAVAR OK
R387709 கள்ளர் பெண் 26 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R389313 கள்ளர் பெண் 26 BCom அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R387707 கள்ளர் பெண் 27 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR, MARAVAR, AGAMUDAYAR ONLY
R390548 கள்ளர் பெண் 27 BSC BED -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391356 கள்ளர் பெண் 27 DIPLOMA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391492 கள்ளர் பெண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R385851 கள்ளர் பெண் 28 BA DTed தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர் மட்டும்
R385065 கள்ளர் பெண் 28 AIR HOSTESS
BA BED
--- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386324 கள்ளர் பெண் 28 BCom ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386646 கள்ளர் பெண் 28 BA,BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389790 கள்ளர் பெண் 28 B.Tech[IT] தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார்,மறவர் OK
R393635 கள்ளர் பெண் 29 பிரிந்து வாழ்பவர்
R387200 கள்ளர் பெண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR OK
R393612 கள்ளர் பெண் 29 BE --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any mukkulathor
R393698 கள்ளர் பெண் 29 BTech அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383180 கள்ளர் பெண் 30 ME தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383346 கள்ளர் பெண் 30 DECE --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384085 கள்ளர் பெண் 30 12th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK NEAR ONLY
R387058 கள்ளர் பெண் 30 BE ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393004 கள்ளர் பெண் 30 BCOM,Bed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar,Agamudaiyar OK
RA377273 கள்ளர் பெண் 31 12th std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380846 கள்ளர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389299 கள்ளர் பெண் 31 MA,BEd,MSc(Y
oga)
அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393763 கள்ளர் பெண் 31 MA BEd DTed ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375749 கள்ளர் பெண் 32 BE Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386042 கள்ளர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R389721 கள்ளர் பெண் 32 BA.,D.P.ed School P.ET
Teacher
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390959 கள்ளர் பெண் 32 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394102 கள்ளர் பெண் 32 MCom ,Dcop Accountant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA321163 கள்ளர் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர், அகமுடையார் OK
R388331 கள்ளர் பெண் 33 MSC MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
RA375052 கள்ளர் பெண் 33 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377327 கள்ளர் பெண் 33 MSc ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar,kallar
R381870 கள்ளர் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385157 கள்ளர் பெண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் கள்ளர் மட்டும்
R386296 கள்ளர் பெண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R388231 கள்ளர் பெண் 33 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389095 கள்ளர் பெண் 33 MCom MA.
DCA., DOA.,
with Tally.
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar, agamudayar, devar only
R390789 கள்ளர் பெண் 33 MA MPhil BEd அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385243 கள்ளர் பெண் 34 BSc BEd அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R385888 கள்ளர் பெண் 34 BE(CS) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385993 கள்ளர் பெண் 35 MA BEd MPhil
MBA
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR,AGAMUDAIYAR OK
R387939 கள்ளர் பெண் 35 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY OK
R389417 கள்ளர் பெண் 36 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393309 கள்ளர் பெண் 36 MA MBA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373602 கள்ளர் பெண் 37 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377436 கள்ளர் பெண் 38 ME உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,அகமுடையார்
R389706 கள்ளர் பெண் 38 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383192 கள்ளர் பெண் 39 டிப்
ளோமா
(நர்
்)
தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386701 கள்ளர் பெண் 39 BHMS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA312563 கள்ளர் பெண் 40 MBA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் மறவர்,அகமுடையார் OK
R384438 கள்ளர் பெண் 40 12th Std. தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390051 கள்ளர் பெண் 42 BE -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA311884 கள்ளர் பெண் 43 BA PGDCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Mukkulathor, maravar, agamudaiyar ok
R391518 கள்ளர் பெண் 43 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர்,அகமுடையார் OK
RA375048 கள்ளர் பெண் 45 MCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA308960 கள்ளர் பெண் 52 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 63
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony