மருத்துவர் - ஆண் மொத்தம் 96
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R388452 G.ரவி மருத்துவர் ஆண் 201 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387793 K.சுதாகர் மருத்துவர் ஆண் 26 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388785 S.சங்கர் மருத்துவர் ஆண் 26 DIPLOMA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378333 S.சுந்தரமூர்த்தி மருத்துவர் ஆண் 27 BA,DTEd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386485 C.கோபால் மருத்துவர் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384450 E.சதீஸ்குமார் மருத்துவர் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA378847 R. தாரணி மருத்துவர் ஆண் 32 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381973 Mஅசோக்குமார் மருத்துவர் ஆண் 32 12th std பிச
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382172 M.ஆனந்த் மருத்துவர் ஆண் 32 10TH Std Own Beauty
Parlour
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384705 M.செந்தில்குமார் மருத்துவர் ஆண் 32 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388170 U.மலைச்சாமி மருத்துவர் ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388475 K.தரணி மருத்துவர் ஆண் 32 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389160 K.தங்கராஜ் மருத்துவர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377064 M. PrabhaKaran மருத்துவர் ஆண் 33 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385814 M.சரவணகுமார் மருத்துவர் ஆண் 33 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388408 M.அசோக்குமார் மருத்துவர் ஆண் 33 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA348525 S. KARUNANITHI மருத்துவர் ஆண் 34 BSC(CS) Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379778 P.கணேசன் மருத்துவர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379862 G.டில்லிபாபு என்ற ராஜா கோபால் மருத்துவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382328 S.பாபு மருத்துவர் ஆண் 34 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R387741 B.கனகராஜ் மருத்துவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376693 V.MOHAN மருத்துவர் ஆண் 35 9TH Private
Company
Accountant
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386443 K.வேல்முருகன் மருத்துவர் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386484 R.சுரேஷ்குமார் மருத்துவர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R381187 N.முருகராஜ் மருத்துவர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல் -
திரு
ச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381972 V.விஜிந்திர குமார் மருத்துவர் ஆண் 36 BA வெளி
நாட்
டில்

வேலை
-
மலேச
ியா
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386133 P.சரவணன் மருத்துவர் ஆண் 36 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386691 L.ஆனந்தராஜ் மருத்துவர் ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386898 M.அருள்முருகன் மருத்துவர் ஆண் 36 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377779 RajaGopal மருத்துவர் ஆண் 37 5th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
RA378319 H.சதீஷ்குமார் மருத்துவர் ஆண் 37 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381784 P.சரவணகுமார் மருத்துவர் ஆண் 37 M.SC, B.ED ஆசிர
ியர்
-நாம
்கல
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார்,செட்டியார் சம்மதம்
R385118 P.சரவணன்மூர்த்தி மருத்துவர் ஆண் 37 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377204 KATHIRAVAN மருத்துவர் ஆண் 38 BE Software
Engineer
Singapore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376875 P.ராஜ்குமார் மருத்துவர் ஆண் 38 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
RA378482 A.ஹரி நாராயணன் மருத்துவர் ஆண் 38 B.Sc.,MCA.,M
BA
Software
Developer-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379247 G.ரவிசந்திரன் மருத்துவர் ஆண் 38 M.Sc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381669 M.சந்திரமோகன் மருத்துவர் ஆண் 38 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383325 E.மணிகண்டன் மருத்துவர் ஆண் 38 10TH STD டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384492 A.HARI NARAYANAN மருத்துவர் ஆண் 38 B.Sc.,MCA.,M
BA
Software
Developer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC,ST
R386486 G.பாஸ்கர் மருத்துவர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386519 K.கனகராஜ் மருத்துவர் ஆண் 38 DEEE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388775 T.விஜயகுமார் மருத்துவர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC, OK
RA375158 C. THIRUNAVUKARASU மருத்துவர் ஆண் 39 12th, (BA) Conductor in
MTC
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359037 S. ANANDHA KUMAR மருத்துவர் ஆண் 39 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387853 K.ரமேஷ் மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377345 K. RAMESH மருத்துவர் ஆண் 40 10th Std OWN SALOON
SHOP
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378658 V.லெனின் மருத்துவர் ஆண் 40 BE(Civil) அரசு
ஒப்ப
ந்தக
ாரர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380086 R.அன்பு மருத்துவர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380227 P.ராமசந்திரன் மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std அரசு
பணி +
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387770 M.தண்டபாணி மருத்துவர் ஆண் 40 7th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388154 G.ரவி மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388429 G.ரவி மருத்துவர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382696 A.செல்வ முருகன் மருத்துவர் ஆண் 41 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383685 AK.ஸ்ரீதர் மருத்துவர் ஆண் 41 BSC தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386469 M.ரவி மருத்துவர் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
(DME)
தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349104 M. SUNDARAJ மருத்துவர் ஆண் 42 Bcom Operator-Mum
bai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377215 N. Bala Krishnan மருத்துவர் ஆண் 42 DSMS( Sidha) Sidha
Doctor(Own
Clinic)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376792 D செந்தில்குமார் மருத்துவர் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: Sc, ST
RA378922 S.பாரதிதாசன் மருத்துவர் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380210 S.கோவிந்தராஜ் மருத்துவர் ஆண் 42 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381224 K.பாலு (எ) பாலசுப்ரமணி மருத்துவர் ஆண் 42 7th Std சொந்

தொழி
ல் -
தஞ்ச
ாவூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377182 P. Kumarasami மருத்துவர் ஆண் 43 6th std Own Saloon
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA348451 S. RAGUNATHAN மருத்துவர் ஆண் 43 10th Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA373939 MURUGAN மருத்துவர் ஆண் 43 8TH STD Beauty
parlor-Chenn
ai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: SC/ST
R381908 V.முனியன் மருத்துவர் ஆண் 43 8th Std சொந்

தொழி
ல் -
காஞ்
சிபு
ரம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378005 K.குமார்ராஜ் மருத்துவர் ஆண் 44 BA Reporter திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA348700 S. KUMARAN மருத்துவர் ஆண் 45 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA365247 V. VEERAPERUMAL IYYANAR மருத்துவர் ஆண் 45 6th Textile Shop
-Covai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380603 A.சாய்வாணன் மருத்துவர் ஆண் 45 SSLC சொந்

கடை-
ெக்
ானி
்கல

சர்வ
ீஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
RA363742 M.கோபாலன மருத்துவர் ஆண் 46 பனிர
ெண்ட
ாம்
வகுப
்பு
ஐ.டி.
.(பி
்டர
)
பிட்
டர்
அரசு
ப்பண
ி
மதுர
ை.
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377864 P.சம்பத் மருத்துவர் ஆண் 46 7th Std Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386491 R.யாழ் ராஜ் மருத்துவர் ஆண் 46 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383702 பால்பாண்டியன் மருத்துவர் ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387881 V.ரெங்கராஜ் மருத்துவர் ஆண் 48 5th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349247 S. MUTHUPANDIAN மருத்துவர் ஆண் 49 BA Store Keeper
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381419 திருவள்ளுவன் மருத்துவர் ஆண் 49 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA363658 C.மோகன் மருத்துவர் ஆண் 50 7th Auto driver துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378792 E.பகவதி மருத்துவர் ஆண் 50 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379399 L.பொன்னுசாமி மருத்துவர் ஆண் 50 8TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381234 செல்வம் மருத்துவர் ஆண் 50 7th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383753 S.தியாகராஜ் மருத்துவர் ஆண் 50 5th STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387626 M.கணேசன் மருத்துவர் ஆண் 50 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365186 R. THILAGA RATHINAM மருத்துவர் ஆண் 52 B.A Admin -
Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348850 Dr. C.S.SUBRAMANIAN மருத்துவர் ஆண் 52 BSC, MD,
RHMP, DHA
Own Clinic -
Eraiyur
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375528 V.RAJENDRAN மருத்துவர் ஆண் 52 B.SC Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382714 V.நாகலிங்கம் மருத்துவர் ஆண் 53 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386655 R.காமராஜன் மருத்துவர் ஆண் 53 ITI தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376066 k.Arulappan மருத்துவர் ஆண் 54 BSc Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R382056 T.முருகன் மருத்துவர் ஆண் 55 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387363 G.ஜெகநாதன் மருத்துவர் ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378872 M.நாராயணன் மருத்துவர் ஆண் 58 8th Std Office Asst
Court
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st தவிர
R383019 S.முத்துராமலிங்கம் மருத்துவர் ஆண் 58 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381383 சுந்தரம் மருத்துவர் ஆண் 61 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R358184 R.நடராஜன் மருத்துவர் ஆண் 67 S.S.L.C விவச
ாய
ஆசிர
ியர்
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
R386387 L.செல்வராஜ் மருத்துவர் ஆண் 68 MA,BED அரசு
வேலை
-ஓய்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
மொத்தம் 96
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony