மருத்துவர் - ஆண் மொத்தம் 151
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R395557 மருத்துவர் ஆண் 24 ஐடிஐ Driver விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395194 மருத்துவர் ஆண் 26 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387793 மருத்துவர் ஆண் 27 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388785 மருத்துவர் ஆண் 27 DIPLOMA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393835 மருத்துவர் ஆண் 27 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R378333 மருத்துவர் ஆண் 28 BA,DTEd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393104 மருத்துவர் ஆண் 28 6th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395945 மருத்துவர் ஆண் 28 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384450 மருத்துவர் ஆண் 29 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386485 மருத்துவர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393434 மருத்துவர் ஆண் 29 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394131 மருத்துவர் ஆண் 29 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389761 மருத்துவர் ஆண் 30 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394944 மருத்துவர் ஆண் 30 7th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389862 மருத்துவர் ஆண் 31 MSc சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391272 மருத்துவர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395076 மருத்துவர் ஆண் 31 BSC,PGDCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378847 மருத்துவர் ஆண் 32 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382172 மருத்துவர் ஆண் 32 10TH Std Own Beauty Parlour விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384705 மருத்துவர் ஆண் 32 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389160 மருத்துவர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390084 மருத்துவர் ஆண் 32 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393317 மருத்துவர் ஆண் 32 9th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393511 மருத்துவர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394502 மருத்துவர் ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377064 மருத்துவர் ஆண் 33 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381973 மருத்துவர் ஆண் 33 12th std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385814 மருத்துவர் ஆண் 33 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388170 மருத்துவர் ஆண் 33 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388408 மருத்துவர் ஆண் 33 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388475 மருத்துவர் ஆண் 33 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392620 மருத்துவர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393694 மருத்துவர் ஆண் 34 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394312 மருத்துவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394462 மருத்துவர் ஆண் 34 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395108 மருத்துவர் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395185 மருத்துவர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA348525 மருத்துவர் ஆண் 35 BSC(CS) Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379778 மருத்துவர் ஆண் 35 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379862 மருத்துவர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382328 மருத்துவர் ஆண் 35 10th std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R386443 மருத்துவர் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386484 மருத்துவர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R387741 மருத்துவர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389390 மருத்துவர் ஆண் 35 BSC பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395163 மருத்துவர் ஆண் 35 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381187 மருத்துவர் ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில் -
திருச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R389376 மருத்துவர் ஆண் 36 DIPLOMA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391606 மருத்துவர் ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391915 மருத்துவர் ஆண் 36 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394573 மருத்துவர் ஆண் 36 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395665 மருத்துவர் ஆண் 36 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396128 மருத்துவர் ஆண் 36 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397000 மருத்துவர் ஆண் 36 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA378319 மருத்துவர் ஆண் 37 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390533 மருத்துவர் ஆண் 37 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386133 மருத்துவர் ஆண் 37 BSC சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R386691 மருத்துவர் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386898 மருத்துவர் ஆண் 37 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389424 மருத்துவர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390492 மருத்துவர் ஆண் 37 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R391176 மருத்துவர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392884 மருத்துவர் ஆண் 37 ME தனியார்
விரிவுரையா
ளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393183 மருத்துவர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA376875 மருத்துவர் ஆண் 38 Diploma தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
RA377779 மருத்துவர் ஆண் 38 5th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R381669 மருத்துவர் ஆண் 38 BE தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381784 மருத்துவர் ஆண் 38 M.SC, B.ED ஆசிர
ியர்
-நாம
்கல
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார்,செட்டியார் சம்மதம்
R383325 மருத்துவர் ஆண் 38 10TH STD டிரைவர் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385118 மருத்துவர் ஆண் 38 6th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388775 மருத்துவர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC, OK
R396448 மருத்துவர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397091 மருத்துவர் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375158 மருத்துவர் ஆண் 39 12th, (BA) Conductor in
MTC
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377204 மருத்துவர் ஆண் 39 BE Software Engineer Singapore விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378482 மருத்துவர் ஆண் 39 B.Sc.,MCA.,M
BA
Software
Developer-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379247 மருத்துவர் ஆண் 39 M.Sc அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384492 மருத்துவர் ஆண் 39 B.Sc.,MCA.,M
BA
Software
Developer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC,ST
R386486 மருத்துவர் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386519 மருத்துவர் ஆண் 39 DEEE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395572 மருத்துவர் ஆண் 39 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359037 மருத்துவர் ஆண் 40 12th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387853 மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378658 மருத்துவர் ஆண் 40 BE(Civil) அரசு
ஒப்ப
ந்தக
ாரர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380227 மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std அரசு பணி +
சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392325 மருத்துவர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387770 மருத்துவர் ஆண் 40 7th சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388154 மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388429 மருத்துவர் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388452 மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390018 மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391153 மருத்துவர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394950 மருத்துவர் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377345 மருத்துவர் ஆண் 41 10th Std OWN SALOON
SHOP
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380086 மருத்துவர் ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390555 மருத்துவர் ஆண் 41 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390973 மருத்துவர் ஆண் 41 B.Com தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394120 மருத்துவர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA349104 மருத்துவர் ஆண் 42 Bcom Operator-Mumbai துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377215 மருத்துவர் ஆண் 42 DSMS( Sidha) Sidha
Doctor(Own
Clinic)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390804 மருத்துவர் ஆண் 42 BA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381224 மருத்துவர் ஆண் 42 7th Std சொந்

தொழி
ல் -
தஞ்ச
ாவூர
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382696 மருத்துவர் ஆண் 42 9TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383685 மருத்துவர் ஆண் 42 BSC தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386469 மருத்துவர் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
(DME)
தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391525 மருத்துவர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394060 மருத்துவர் ஆண் 42 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA348451 மருத்துவர் ஆண் 43 10th Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376792 மருத்துவர் ஆண் 43 Diploma சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: Sc, ST
RA378922 மருத்துவர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380210 மருத்துவர் ஆண் 43 8TH STD சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381908 மருத்துவர் ஆண் 43 8th Std சொந்

தொழி
ல் -
காஞ்
சிபு
ரம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392120 மருத்துவர் ஆண் 43 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377182 மருத்துவர் ஆண் 44 6th std Own Saloon
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373939 மருத்துவர் ஆண் 44 8TH STD Beauty parlor-Chennai துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: SC/ST
R396464 மருத்துவர் ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396712 மருத்துவர் ஆண் 44 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378005 மருத்துவர் ஆண் 45 BA Reporter திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA348700 மருத்துவர் ஆண் 45 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R380603 மருத்துவர் ஆண் 45 SSLC சொந்

கடை-
ெக்
ானி
்கல

சர்வ
ீஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R391841 மருத்துவர் ஆண் 45 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA363742 மருத்துவர் ஆண் 46 பனிர
ெண்ட
ாம்
வகுப
்பு
ஐ.டி.
.(பி
்டர
)
பிட்
டர்
அரசு
ப்பண
ி
மதுர
ை.
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365247 மருத்துவர் ஆண் 46 6th Textile Shop -Covai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377864 மருத்துவர் ஆண் 46 7th Std Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383702 மருத்துவர் ஆண் 47 8th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386491 மருத்துவர் ஆண் 47 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387881 மருத்துவர் ஆண் 49 5th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA349247 மருத்துவர் ஆண் 49 BA Store Keeper
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393828 மருத்துவர் ஆண் 49 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA363658 மருத்துவர் ஆண் 50 7th Auto driver துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378792 மருத்துவர் ஆண் 50 6th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379399 மருத்துவர் ஆண் 50 8TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381419 மருத்துவர் ஆண் 50 10th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394638 மருத்துவர் ஆண் 50 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394843 மருத்துவர் ஆண் 50 10th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381234 மருத்துவர் ஆண் 51 7th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383753 மருத்துவர் ஆண் 51 5th STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387626 மருத்துவர் ஆண் 51 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375528 மருத்துவர் ஆண் 52 B.SC Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365186 மருத்துவர் ஆண் 53 B.A Admin -
Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA348850 மருத்துவர் ஆண் 53 BSC, MD,
RHMP, DHA
Own Clinic - Eraiyur துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382714 மருத்துவர் ஆண் 53 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386655 மருத்துவர் ஆண் 53 ITI தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376066 மருத்துவர் ஆண் 55 BSc Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R382056 மருத்துவர் ஆண் 56 7th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387363 மருத்துவர் ஆண் 58 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378872 மருத்துவர் ஆண் 59 8th Std Office Asst Court துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st தவிர
R383019 மருத்துவர் ஆண் 59 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381383 மருத்துவர் ஆண் 61 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R358184 மருத்துவர் ஆண் 68 S.S.L.C விவச
ாய
ஆசிர
ியர்
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
R386387 மருத்துவர் ஆண் 68 MA,BED அரசு வேலை
-ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
மொத்தம் 151
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony