வீர சைவம் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R389827 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 24 BA,(MA) சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R388461 ஜங்கம் ஆண் 27 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392663 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 27 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388488 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389855 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 28 6th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376595 வீர சைவம் ஆண் 29 B.Tech,MBA HR MANAGER திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384510 ஜங்கம் ஆண் 29 ME,MBA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390954 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385402 வீர சைவம் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389284 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 31 6 th தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382114 ஜங்கம் ஆண் 32 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc ok
R382505 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 32 ITI சொந்

தொழி
ல்-த
ருப
பூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK.
R389912 ஜங்கம் ஆண் 32 Bcom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390042 ஜங்கம் ஆண் 32 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC ok
R391832 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392525 வீர சைவம் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R383257 வீர சைவம் ஆண் 33 10TH தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383991 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 33 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387620 வீர சைவம் ஆண் 33 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388626 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393174 வீர சைவம் ஆண் 33 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R393949 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA377061 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 34 12th std Foreign
Employee
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
R383757 வீர சைவம் ஆண் 34 10TH தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385044 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R388365 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360621 ஜங்கம் ஆண் 35 MBA Banking விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378812 ஜங்கம் ஆண் 35 BE WORKING IN
USA -
SOFTWARE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379008 ஜங்கம் ஆண் 35 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Veera Saivam Ok
R384849 வீர சைவம் ஆண் 35 BE,MS வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385738 ஜங்கம் ஆண் 35 MBA Banking விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387016 வீர சைவம் ஆண் 35 BSC Bed அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388623 வீர சைவம் ஆண் 35 12th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389563 வீர சைவம் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391951 வீர சைவம் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392461 வீர சைவம் ஆண் 35 BSc MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394192 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA304258 ஜங்கம் ஆண் 36 BA,(MBA) பத்த
ிரிக
்கை
நிரு
பர் ,
-காஞ
சிப
ரம்
வட்ட
ம்
விவாகரத்து ஆனவர்
R376626 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 36 BE Superviser திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXPECT SC,ST
RA379387 ஜங்கம் ஆண் 36 BBA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R387966 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388000 வீர சைவம் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393010 வீர சைவம் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376834 வீர சைவம் ஆண் 37 Diploma Astology in
Computer
work
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any Pillai, Chettiyar, Muthaliyar, Nadar, Naidu, Reddiyar
R390397 வீர சைவம் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
RA360595 ஜங்கம் ஆண் 38 12th Std Manager-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர்
R375042 வீர சைவம் ஆண் 38 Diploma Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376749 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 38 10th Std Own
Business-
Mobile&watch
service
Center
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai, Muthaliyar, Chettiyar, Nadar, Naidu, Reddiyar
R388168 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 38 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388221 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 38 9th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர்
R392478 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361094 ஜங்கம் ஆண் 39 BA(History) Own
Business-Nam
akkal
விவாகரத்து ஆனவர்
R387568 வீர சைவம் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர்
R389895 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 39 DEEE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389989 ஜங்கம் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376198 ஜங்கம் ஆண் 40 BA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA377699 வீர சைவம் ஆண் 40 10th Std Building
Contractor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R387667 வீர சைவம் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375879 ஜங்கம் ஆண் 41 10th std Car Driver விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377856 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 41 BCOM Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384616 வீர சைவம் ஆண் 41 Bcom,B.L.I.S
c,M.L.I.Sc
நூலக
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்,பிள்ளை ok.
R387739 வீர சைவம் ஆண் 41 Plus Two,
ITI, DTP,
T/W Higher
Grade
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC, ST
R392458 வீர சைவம் ஆண் 41 12th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA364955 ஜங்கம் ஆண் 42 B.A, Textiles
Salesman At
Kovai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376799 ஜங்கம் ஆண் 42 B.COM Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kongu Vellala Goundar,Aandi Pandaram
R380831 ஜங்கம் ஆண் 42 10 th std அரசு
அலுவ
லக
கிளெ
ர்க்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381166 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார் -
சேலம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R385697 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388395 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 42 Mechanical
engineering
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388748 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394191 ஜங்கம் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382238 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 43 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389275 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 43 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA364223 ஜங்கம் ஆண் 44 10th Std Aranilaya
Department
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA378376 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 44 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379302 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 44 M.A தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R394101 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376043 ஜங்கம் ஆண் 45 12th Std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R380267 ஜங்கம் ஆண் 45 B.F.A சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R391256 வீர சைவம் ஆண் 45 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391690 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 45 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA367906 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 46 D.TED,B.LIT,
MA,BED
TEACHER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pandaram/Pillai/Vhettiyar/Muthaliyar.
RA376517 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 46 B.com சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380331 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 46 8 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381473 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 46 8TH STD தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383725 வீர சைவம் ஆண் 46 9th Std தனிய
ார்
வேலை
(பூச
ரி)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவம் மட்டும்
R388311 ஜங்கம் ஆண் 46 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA364305 ஜங்கம் ஆண் 47 10 th Tailoring -
Erode
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R377772 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 47 5th Tailor விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379799 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 47 8th Std சொந்

தொழி
ல்-க
யம்
ுத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385438 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA365836 ஜங்கம் ஆண் 48 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379190 வீர சைவம் ஆண் 48 10th Std Private-Erod
e
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R383763 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 48 5th STD தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் தேவர் தவிர
R388918 ஜங்கம் ஆண் 48 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390563 ஜங்கம் ஆண் 48 5TH தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378372 வீர சைவம் ஆண் 49 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378332 வீர சைவம் ஆண் 50 8th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387670 ஆண்டி பண்டாரம் ஆண் 50 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389801 ஜங்கம் ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony