வண்ணார் - ஆண் மொத்தம் 113
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R379065 வண்ணார் ஆண் 24 12THSTD சேல்ஸ்
மேன் (
துபாய்)
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389336 வண்ணார் ஆண் 25 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393808 வண்ணார் ஆண் 25 MCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390520 வண்ணார் ஆண் 28 10th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393471 வண்ணார் ஆண் 28 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396520 வண்ணார் ஆண் 28 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386679 வண்ணார் ஆண் 30 MSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390843 வண்ணார் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393069 வண்ணார் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R395063 வண்ணார் ஆண் 30 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R384671 வண்ணார் ஆண் 31 12th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386543 வண்ணார் ஆண் 31 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389172 வண்ணார் ஆண் 31 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389206 வண்ணார் ஆண் 31 DIPLOMA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359597 வண்ணார் ஆண் 32 DCA, BCA Admin(HR) விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378994 வண்ணார் ஆண் 32 BSC சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381469 வண்ணார் ஆண் 32 Diploma in
Hotel
Mangement
குகிங்
மாஸ்டர்-uk
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387586 வண்ணார் ஆண் 32 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388182 வண்ணார் ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390692 வண்ணார் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391962 வண்ணார் ஆண் 32 Diploma தனியார்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392429 வண்ணார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387338 வண்ணார் ஆண் 33 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391283 வண்ணார் ஆண் 33 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393170 வண்ணார் ஆண் 33 BBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393257 வண்ணார் ஆண் 33 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393671 வண்ணார் ஆண் 33 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386650 வண்ணார் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378955 வண்ணார் ஆண் 34 M.Sc.,B.Ed. முதுகலை
கணித
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384825 வண்ணார் ஆண் 34 8th தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394404 வண்ணார் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392431 வண்ணார் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393208 வண்ணார் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396159 வண்ணார் ஆண் 35 MSc,BEd தனி
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375156 வண்ணார் ஆண் 36 10th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA378835 வண்ணார் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389133 வண்ணார் ஆண் 36 MA BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386943 வண்ணார் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382719 வண்ணார் ஆண் 36 10THSTD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385612 வண்ணார் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385646 வண்ணார் ஆண் 36 MCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387412 வண்ணார் ஆண் 36 5th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391779 வண்ணார் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R394270 வண்ணார் ஆண் 36 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365866 வண்ணார் ஆண் 37 10th Std Sweet Stall work-Tirunelveli விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379251 வண்ணார் ஆண் 37 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379357 வண்ணார் ஆண் 37 8th Std., தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379807 வண்ணார் ஆண் 37 8 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387048 வண்ணார் ஆண் 37 டிப்
ளமோ
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387316 வண்ணார் ஆண் 37 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387462 வண்ணார் ஆண் 37 B.Com சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387935 வண்ணார் ஆண் 37 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388002 வண்ணார் ஆண் 37 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388097 வண்ணார் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392749 வண்ணார் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375980 வண்ணார் ஆண் 38 8th Std Driver விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378379 வண்ணார் ஆண் 38 DME Private Company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374346 வண்ணார் ஆண் 38 12th Std Own Business
- Coimbatore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376946 வண்ணார் ஆண் 38 MBA Private Company திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378001 வண்ணார் ஆண் 38 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378609 வண்ணார் ஆண் 38 9th Std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386841 வண்ணார் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389088 வண்ணார் ஆண் 38 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392069 வண்ணார் ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392784 வண்ணார் ஆண் 38 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395615 வண்ணார் ஆண் 38 9th std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395720 வண்ணார் ஆண் 38 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379243 வண்ணார் ஆண் 39 12TH TNSTC
டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389087 வண்ணார் ஆண் 39 7th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389554 வண்ணார் ஆண் 39 MA,BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393130 வண்ணார் ஆண் 39 DCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394658 வண்ணார் ஆண் 39 B A , MBA,
PGDCA,
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387157 வண்ணார் ஆண் 40 MSc BEd
MPhil
தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394020 வண்ணார் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360569 வண்ணார் ஆண் 41 Poly
Technic, MBA
Working at Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
R391887 வண்ணார் ஆண் 41 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392751 வண்ணார் ஆண் 41 BCA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395616 வண்ணார் ஆண் 41 BSC(NURSING) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371407 வண்ணார் ஆண் 42 5TH STD WASHING,IRONING விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376423 வண்ணார் ஆண் 42 MA Apollo
Hospital
Pharmacist-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
RA378196 வண்ணார் ஆண் 42 10th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379057 வண்ணார் ஆண் 42 6th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389089 வண்ணார் ஆண் 42 10th Std விவசாயம் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380986 வண்ணார் ஆண் 43 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381526 வண்ணார் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R390898 வண்ணார் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391169 வண்ணார் ஆண் 43 5 th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380720 வண்ணார் ஆண் 44 12th Std சேல்
ஸ்
மேன்
-நாம
்கல
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386801 வண்ணார் ஆண் 44 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA345446 வண்ணார் ஆண் 45 8th ஜவுள
ி
கடை
சொந்
தமாக
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383039 வண்ணார் ஆண் 45 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385578 வண்ணார் ஆண் 45 6th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387466 வண்ணார் ஆண் 45 6 th சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395793 வண்ணார் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA378744 வண்ணார் ஆண் 46 BA கேசியர் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381100 வண்ணார் ஆண் 46 5 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383699 வண்ணார் ஆண் 46 டிப்
ளோமா
சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390790 வண்ணார் ஆண் 46 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395693 வண்ணார் ஆண் 47 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382248 வண்ணார் ஆண் 48 4 TH பிசி
னஸ் (
சொந்

லாரி
- 2)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386640 வண்ணார் ஆண் 48 6Th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378580 வண்ணார் ஆண் 49 8 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386245 வண்ணார் ஆண் 49 10th Std தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394372 வண்ணார் ஆண் 49 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380335 வண்ணார் ஆண் 51 5thstd சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386247 வண்ணார் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386636 வண்ணார் ஆண் 51 5 th பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386715 வண்ணார் ஆண் 52 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382181 வண்ணார் ஆண் 54 MA அரசு பணி
ஓய்வு+தனிய
ர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை Any BC, MBC ok
R387879 வண்ணார் ஆண் 55 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382504 வண்ணார் ஆண் 56 8 TH ராணுவம்
ஓய்வு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384834 வண்ணார் ஆண் 57 5th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383805 வண்ணார் ஆண் 63 10th Std அரசு ஓய்வு துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 113
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony