போயர் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R389227 போயர் ஆண் 25 BE Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA378731 போயர் ஆண் 27 M.COM தனிய
ார் -
மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC, ST
R387633 போயர் ஆண் 27 10th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390035 போயர் ஆண் 28 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391162 போயர் ஆண் 29 9th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393504 போயர் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R386493 போயர் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R387617 போயர் ஆண் 30 5th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392962 போயர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393879 போயர் ஆண் 30 விவாகரத்து ஆனவர்
R380116 போயர் ஆண் 31 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388132 போயர் ஆண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388146 போயர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388772 போயர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC, OK
R389174 போயர் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392112 போயர் ஆண் 31 BPharm தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393724 போயர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382812 போயர் ஆண் 32 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC &MBC OK
R382820 போயர் ஆண் 32 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384298 போயர் ஆண் 32 BE மெக்
கானி
க்கல

என்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385949 போயர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386555 போயர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379224 போயர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385031 போயர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386557 போயர் ஆண் 33 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389388 போயர் ஆண் 33 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390591 போயர் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375961 போயர் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385909 போயர் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386438 போயர் ஆண் 34 BE சொந

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392360 போயர் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393951 போயர் ஆண் 34 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376923 போயர் ஆண் 35 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381294 போயர் ஆண் 35 8TH STD சூப்
பர்வ
ைசர்
-
கோவை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385921 போயர் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389661 போயர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393726 போயர் ஆண் 35 7th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393277 போயர் ஆண் 35 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378378 போயர் ஆண் 36 8th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379691 போயர் ஆண் 36 ITI தனிய
ார் -
சிங்
கப்ப
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Boyar,Naidu
R381525 போயர் ஆண் 36 MSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R383021 போயர் ஆண் 36 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394168 போயர் ஆண் 36 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394260 போயர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378905 போயர் ஆண் 37 8 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385351 போயர் ஆண் 37 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361275 போயர் ஆண் 38 MA, BEd Teacher -
Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA365755 போயர் ஆண் 38 6th Std Private Job விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376652 போயர் ஆண் 38 BCA,DCA Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378819 போயர் ஆண் 38 ITI பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383522 போயர் ஆண் 38 BA அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391385 போயர் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392943 போயர் ஆண் 38 விவாகரத்து ஆனவர்
R393389 போயர் ஆண் 38 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378161 போயர் ஆண் 39 8 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378999 போயர் ஆண் 39 Diploma LIC Agent விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379382 போயர் ஆண் 39 9TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382495 போயர் ஆண் 39 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R383187 போயர் ஆண் 39 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R383227 போயர் ஆண் 39 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386259 போயர் ஆண் 39 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386473 போயர் ஆண் 39 8th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R393386 போயர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359764 போயர் ஆண் 40 Diploma,
B.Com(Dis)
Hardware
Engr -
Mumbai
விவாகரத்து ஆனவர்
R386504 போயர் ஆண் 40 ME வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385744 போயர் ஆண் 40 6th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387406 போயர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377980 போயர் ஆண் 41 7 th std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391315 போயர் ஆண் 41 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA366631 போயர் ஆண் 42 9th Std Turnor-Coimb
atore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377824 போயர் ஆண் 42 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377901 போயர் ஆண் 42 B.Com.,MBA, Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R384004 போயர் ஆண் 42 11TH STD. தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393440 போயர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393725 போயர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393761 போயர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393857 போயர் ஆண் 42 BSC MEd அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378147 போயர் ஆண் 43 7th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389229 போயர் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389380 போயர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389382 போயர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389454 போயர் ஆண் 43 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382667 போயர் ஆண் 44 BBA தனிய
ார்/
ாமக
கல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R385226 போயர் ஆண் 44 7th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362108 போயர் ஆண் 45 MSC Working at
California
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373523 போயர் ஆண் 46 10th Std Clerk விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC caste ok
RA378927 போயர் ஆண் 46 Diploma பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380579 போயர் ஆண் 46 10 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385878 போயர் ஆண் 46 ME தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA359645 போயர் ஆண் 47 BA, MA(Dis) Govt Staff -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378146 போயர் ஆண் 47 DIPLOMA ஓட்ட
ுனர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386129 போயர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394110 போயர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384260 போயர் ஆண் 48 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380440 போயர் ஆண் 49 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R386688 போயர் ஆண் 49 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387128 போயர் ஆண் 49 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379864 போயர் ஆண் 50 10th business
,building
contrctor
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383767 போயர் ஆண் 50 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
வேலை
-
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384489 போயர் ஆண் 52 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony