மறவர் - ஆண் மொத்தம் 241
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA375448 மறவர் ஆண் 201 B.COM SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379732 மறவர் ஆண் 201 BA LLB OWN
BUSINESSS
EXIM
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி FC, BC, MBC with DNC
R389964 மறவர் ஆண் 22 6 th தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388976 மறவர் ஆண் 25 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396242 மறவர் ஆண் 25 DECE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388473 மறவர் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389741 மறவர் ஆண் 26 BSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391710 மறவர் ஆண் 27 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394230 மறவர் ஆண் 27 BE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார்
R394656 மறவர் ஆண் 27 MCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394224 மறவர் ஆண் 28 BA தனியார்
ஆசிரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார்
R395186 மறவர் ஆண் 28 5th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385857 மறவர் ஆண் 29 10th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385153 மறவர் ஆண் 29 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388049 மறவர் ஆண் 29 BA அரசுப்பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388960 மறவர் ஆண் 29 10th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389237 மறவர் ஆண் 29 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392976 மறவர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395135 மறவர் ஆண் 29 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R396432 மறவர் ஆண் 29 திருமணம் ஆகாதவர்
R396566 மறவர் ஆண் 30 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R384124 மறவர் ஆண் 30 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,தேவர், கள்ளர், பிள்ளை மட்டும்
R390401 மறவர் ஆண் 30 12th Std அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391996 மறவர் ஆண் 30 11th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் சம்மதம்
R392813 மறவர் ஆண் 30 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378065 மறவர் ஆண் 31 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381341 மறவர் ஆண் 31 12Th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC,SD தவிர
R382335 மறவர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar, agamudayar, kallar ok
R385340 மறவர் ஆண் 31 10th Std தனியார்
கம்பெனிகேர
ளா
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R387280 மறவர் ஆண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397170 மறவர் ஆண் 31 BCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA366861 மறவர் ஆண் 32 MBA MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Maravar, Rajakula Agamudayar,
RA379174 மறவர் ஆண் 32 10th std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383524 மறவர் ஆண் 32 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384652 மறவர் ஆண் 32 10TH தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAIAR
R390045 மறவர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390792 மறவர் ஆண் 32 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391148 மறவர் ஆண் 32 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392154 மறவர் ஆண் 32 8th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393007 மறவர் ஆண் 32 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393087 மறவர் ஆண் 32 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395299 மறவர் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
RA366864 மறவர் ஆண் 33 ME Software Engineer-Chennai பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381344 மறவர் ஆண் 33 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388353 மறவர் ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381979 மறவர் ஆண் 33 9TH STD Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387041 மறவர் ஆண் 33 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387063 மறவர் ஆண் 33 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387779 மறவர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389002 மறவர் ஆண் 33 10th Std.ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390882 மறவர் ஆண் 33 BE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392310 மறவர் ஆண் 33 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார் சம்மதம்
R392457 மறவர் ஆண் 33 B.lit doing தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர் சம்மதம்
R393479 மறவர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் சம்மதம்
R395806 மறவர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395953 மறவர் ஆண் 33 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
RA361419 மறவர் ஆண் 34 Bcom Manager & Finance விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367446 மறவர் ஆண் 34 12th Std Army விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar
RA378493 மறவர் ஆண் 34 6th std பிரைவேட்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390517 மறவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391444 மறவர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391489 மறவர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார்
R391619 மறவர் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R393967 மறவர் ஆண் 34 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R394434 மறவர் ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R395369 மறவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396947 மறவர் ஆண் 34 திருமணம் ஆகாதவர்
RA361130 மறவர் ஆண் 35 BA, ITI Business-Ram
anathapuram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375721 மறவர் ஆண் 35 M.A Office Admin - Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360606 மறவர் ஆண் 35 Diaploma Pvt
Work-Sarja
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377390 மறவர் ஆண் 35 BE Software Enginee- Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar ok
RA378153 மறவர் ஆண் 35 ITI Mechanical
Fitter-Dubai
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar
R380626 மறவர் ஆண் 35 B.E ECE R&D Manager திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381361 மறவர் ஆண் 35 12TH தனிய
ார்
(கார

டிரை
வர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382387 மறவர் ஆண் 35 12th Std Indian Army துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382410 மறவர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383910 மறவர் ஆண் 35 7th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384186 மறவர் ஆண் 35 10TH எலக
ட்ர
சீய
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர் ,அகமுடையார் மட்டும்
R386475 மறவர் ஆண் 35 9th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R385491 மறவர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385803 மறவர் ஆண் 35 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386855 மறவர் ஆண் 35 BE தனிய
ார்-
ேனே
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar,agamudaiyar ok
R387949 மறவர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR,KALLAR OK
R388951 மறவர் ஆண் 35 10thStd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390230 மறவர் ஆண் 35 9th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391516 மறவர் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391986 மறவர் ஆண் 35 BE (EEE) தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393953 மறவர் ஆண் 35 MCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394751 மறவர் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar, Maravar, Agamudaiyar
R395921 மறவர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R397024 மறவர் ஆண் 35 BCOM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R373059 மறவர் ஆண் 36 B.Com.,
D.Co.Op
Own Business
-
Tirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except: SC/ST
R379571 மறவர் ஆண் 36 MCA சாப்ட்வேர்
இன்ஜினியர்
-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382953 மறவர் ஆண் 36 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388644 மறவர் ஆண் 36 DIPLOMA பிசினஸ்& acri விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389915 மறவர் ஆண் 36 அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393787 மறவர் ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395574 மறவர் ஆண் 36 துணையை இழந்தவர்
R395969 மறவர் ஆண் 36 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R395975 மறவர் ஆண் 36 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397199 மறவர் ஆண் 36 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA366744 மறவர் ஆண் 37 9th Std Driver விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367450 மறவர் ஆண் 37 BE,MBA,PGDTF
M,CTM
ASST GENERAL MANAGER.PVT-
CHENNAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377769 மறவர் ஆண் 37 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CASTE
R384358 மறவர் ஆண் 37 DHM சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385357 மறவர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387195 மறவர் ஆண் 37 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391724 மறவர் ஆண் 37 DECE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393817 மறவர் ஆண் 37 BSc துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394011 மறவர் ஆண் 37 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394708 மறவர் ஆண் 37 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC ஓகே
R396610 மறவர் ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC&ST,NADAR
RA317887 மறவர் ஆண் 38 D.M.E Police Department விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377035 மறவர் ஆண் 38 BE IT தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA375401 மறவர் ஆண் 38 8th Mason விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை கள்ளர் ,மறவர்
RA377781 மறவர் ஆண் 38 BA Hotel
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379823 மறவர் ஆண் 38 10th Std Private-Electrician திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381753 மறவர் ஆண் 38 BE மெக்
கானி
க்கல

இன்ஜ
ினிய
ர்-க
வை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் சம்மதம்
R382907 மறவர் ஆண் 38 ME தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383712 மறவர் ஆண் 38 10TH,ITI. தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387176 மறவர் ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388169 மறவர் ஆண் 38 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388681 மறவர் ஆண் 38 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389234 மறவர் ஆண் 38 12 அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390149 மறவர் ஆண் 38 BA தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392504 மறவர் ஆண் 38 MLISC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393078 மறவர் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393611 மறவர் ஆண் 38 BPT தனிய
ார்
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர்
R395193 மறவர் ஆண் 38 10th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA313549 மறவர் ஆண் 39 B.E.,
(Mechanical)
, PGD.PE
Asst Manager
(ENGG)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA378023 மறவர் ஆண் 39 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378197 மறவர் ஆண் 39 8 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387645 மறவர் ஆண் 39 12th Std அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390719 மறவர் ஆண் 39 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391396 மறவர் ஆண் 39 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392393 மறவர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396491 மறவர் ஆண் 39 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA312356 மறவர் ஆண் 40 B.A ,DCA Electrical
Supervisor-S
ingapure
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375334 மறவர் ஆண் 40 12th Std Driver - Pvt விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST, PILLAIMAR NOT
R386846 மறவர் ஆண் 40 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393893 மறவர் ஆண் 40 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393975 மறவர் ஆண் 40 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396096 மறவர் ஆண் 40 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC ,MBC OK
R396626 மறவர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376274 மறவர் ஆண் 41 9th std Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Thevar ok
R379680 மறவர் ஆண் 41 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R379883 மறவர் ஆண் 41 BCOM தனியார்-
கேசியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395458 மறவர் ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்
R379943 மறவர் ஆண் 42 10TH விவசாயம் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITHOUT SC, ST
R381373 மறவர் ஆண் 42 12Th Std தனிய
ார்(
ினி

டிரக
்டர்
)
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST தவிர
R382433 மறவர் ஆண் 42 6 TH பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383212 மறவர் ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386097 மறவர் ஆண் 42 9th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388885 மறவர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389451 மறவர் ஆண் 42 BCOM விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393685 மறவர் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395697 மறவர் ஆண் 42 BCOM அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார் சம்மதம்
RA313974 மறவர் ஆண் 43 B.E., Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar
RA362122 மறவர் ஆண் 43 D.Pharm,
CPT, DTP
Vijay DTP Centre விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA361183 மறவர் ஆண் 43 MA, BEd Working at
Erode
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375403 மறவர் ஆண் 43 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376230 மறவர் ஆண் 43 M.com., அரசு
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377663 மறவர் ஆண் 43 ITI Electrical Contractor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar
R379690 மறவர் ஆண் 43 12 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar Ok
R382099 மறவர் ஆண் 43 MA அரசு
பணி-கோவை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் சம்மதம்
R385714 மறவர் ஆண் 43 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387225 மறவர் ஆண் 43 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388277 மறவர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388809 மறவர் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389796 மறவர் ஆண் 43 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390175 மறவர் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்,அகமுடையார் சம்மதம்
R390972 மறவர் ஆண் 43 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393168 மறவர் ஆண் 43 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396391 மறவர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377706 மறவர் ஆண் 44 12th Std Librarian விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R382895 மறவர் ஆண் 44 BA,BL விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDIYAR
R386669 மறவர் ஆண் 44 10th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388417 மறவர் ஆண் 44 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389201 மறவர் ஆண் 44 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391019 மறவர் ஆண் 44 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393575 மறவர் ஆண் 44 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377548 மறவர் ஆண் 45 B.A Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Agamudaiyar Ok
R381407 மறவர் ஆண் 45 12TH சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC , CHRISTIAN OK
R385106 மறவர் ஆண் 45 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385439 மறவர் ஆண் 45 9th Std சொந்தத்தொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முக்குலத்தோர் சம்மதம்
R385511 மறவர் ஆண் 45 8th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389233 மறவர் ஆண் 45 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392174 மறவர் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373528 மறவர் ஆண் 46 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R381305 மறவர் ஆண் 46 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R385199 மறவர் ஆண் 46 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391009 மறவர் ஆண் 46 12th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA317367 மறவர் ஆண் 47 (MBA)., B.L Legal Adviser விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA366467 மறவர் ஆண் 47 BSc Private
company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, AllAgamudaiyar, Maravar
R380345 மறவர் ஆண் 47 BSC தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382088 மறவர் ஆண் 47 B.S.C தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385541 மறவர் ஆண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387424 மறவர் ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392304 மறவர் ஆண் 47 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377272 மறவர் ஆண் 48 DME,DCE SITE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R386556 மறவர் ஆண் 48 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R393609 மறவர் ஆண் 48 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர் சம்மதம்
RA312004 மறவர் ஆண் 49 D.Textile
Tech
Bright Security Service விவாகரத்து ஆனவர்
R376782 மறவர் ஆண் 49 12 private
helper job
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXPECT SC,ST
R380186 மறவர் ஆண் 49 7TH STD. சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382256 மறவர் ஆண் 49 B.SC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382795 மறவர் ஆண் 49 DIPLOMA தனியார்
பள்ளி
விளையாட்டு
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382832 மறவர் ஆண் 49 5th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383031 மறவர் ஆண் 49 MA தனியார்
பத்திரிக்க

எழுத்தாளர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388166 மறவர் ஆண் 49 MA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390581 மறவர் ஆண் 49 MSc, BEd அரசு பணி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA362532 மறவர் ஆண் 50 BA Cheif
Security
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377494 மறவர் ஆண் 50 BA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379531 மறவர் ஆண் 50 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393397 மறவர் ஆண் 50 Diploma சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R372370 மறவர் ஆண் 51 B.A. Buisness விவாகரத்து ஆனவர்
RA374484 மறவர் ஆண் 51 8th Std Real Estate-Madurai துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380032 மறவர் ஆண் 51 +2 ராண
வம்
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391049 மறவர் ஆண் 51 MSc தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391523 மறவர் ஆண் 51 BSc சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R380894 மறவர் ஆண் 52 10TH STD VRS பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381375 மறவர் ஆண் 52 9TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383470 மறவர் ஆண் 52 BA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381399 மறவர் ஆண் 53 B.A தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R396723 மறவர் ஆண் 53 விவாகரத்து ஆனவர்
R381186 மறவர் ஆண் 54 BA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380459 மறவர் ஆண் 55 +2th std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383602 மறவர் ஆண் 55 12th Std தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384271 மறவர் ஆண் 55 9Th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393867 மறவர் ஆண் 55 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380655 மறவர் ஆண் 57 5th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386343 மறவர் ஆண் 57 5 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377130 மறவர் ஆண் 59 12 th std RETD GOVT TEACHER - PENSIONER துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R380337 மறவர் ஆண் 60 8th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384226 மறவர் ஆண் 61 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R391211 மறவர் ஆண் 61 BA அரசு
பணி
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை any
R383490 மறவர் ஆண் 63 10th std தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377813 மறவர் ஆண் 64 12th Std Agriculture துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar, Devar, Yadavar, Pillai
R392306 மறவர் ஆண் 67 MA,Med அரசு
பணி-ஓய்வூத
யம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394889 மறவர் ஆண் 67 12th Std அரசு
பணி-
ய்வ
திய
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி FC,BC,MBC OK
R389595 மறவர் ஆண் 75 10th Std அரசு வேலை
ஓய்வு
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 241
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony