மறவர் - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA375448 மறவர் ஆண் 201 B.COM SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379732 மறவர் ஆண் 201 BA LLB OWN
BUSINESSS
EXIM
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி FC, BC, MBC with DNC
R389964 மறவர் ஆண் 22 6 th தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388976 மறவர் ஆண் 24 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388473 மறவர் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389741 மறவர் ஆண் 26 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391710 மறவர் ஆண் 27 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394230 மறவர் ஆண் 27 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார்
R389237 மறவர் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394224 மறவர் ஆண் 28 BA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார்
R385857 மறவர் ஆண் 29 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385153 மறவர் ஆண் 29 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388049 மறவர் ஆண் 29 BA அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388960 மறவர் ஆண் 29 10th Std வெளி
நாட்
டில்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392976 மறவர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384124 மறவர் ஆண் 30 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,தேவர், கள்ளர், பிள்ளை மட்டும்
R390401 மறவர் ஆண் 30 12th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391996 மறவர் ஆண் 30 11th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் சம்மதம்
R392813 மறவர் ஆண் 30 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378065 மறவர் ஆண் 31 9th std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381341 மறவர் ஆண் 31 12Th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC,SD தவிர
R382335 மறவர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி maravar, agamudayar, kallar ok
R384652 மறவர் ஆண் 31 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR,AGAMUDAIAR
R385340 மறவர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனிக
ேரளா
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R387280 மறவர் ஆண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390045 மறவர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393087 மறவர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366861 மறவர் ஆண் 32 MBA MNC -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, Maravar, Rajakula Agamudayar,
RA379174 மறவர் ஆண் 32 10th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383524 மறவர் ஆண் 32 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390002 மறவர் ஆண் 32 BPT பிசி
யோதர
ப்பி
ஸ்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி மறவர்,கள்ளர்,அகமுடையார் OK
R390792 மறவர் ஆண் 32 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390882 மறவர் ஆண் 32 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391148 மறவர் ஆண் 32 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392154 மறவர் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392310 மறவர் ஆண் 32 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார் சம்மதம்
R393007 மறவர் ஆண் 32 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394059 மறவர் ஆண் 32 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361419 மறவர் ஆண் 33 Bcom Manager &
Finance
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366864 மறவர் ஆண் 33 ME Software
Engineer-Che
nnai
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381344 மறவர் ஆண் 33 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388353 மறவர் ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381979 மறவர் ஆண் 33 9TH STD Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387041 மறவர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387063 மறவர் ஆண் 33 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387779 மறவர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389002 மறவர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392457 மறவர் ஆண் 33 B.lit doing தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர் சம்மதம்
R393967 மறவர் ஆண் 33 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R393479 மறவர் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் சம்மதம்
RA367446 மறவர் ஆண் 34 12th Std Army விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,kallar
RA378493 மறவர் ஆண் 34 6th std பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380626 மறவர் ஆண் 34 B.E ECE R&D Manager திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388951 மறவர் ஆண் 34 10thStd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390517 மறவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391444 மறவர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391489 மறவர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார்
R391516 மறவர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391619 மறவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R393953 மறவர் ஆண் 34 MCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361130 மறவர் ஆண் 35 BA, ITI Business-Ram
anathapuram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375721 மறவர் ஆண் 35 M.A Office Admin
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360606 மறவர் ஆண் 35 Diaploma Pvt
Work-Sarja
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377390 மறவர் ஆண் 35 BE Software
Enginee-
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar ok
RA378153 மறவர் ஆண் 35 ITI Mechanical
Fitter-Dubai
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar
R381361 மறவர் ஆண் 35 12TH தனிய
ார்
(கார

டிரை
வர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382387 மறவர் ஆண் 35 12th Std Indian Army துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382410 மறவர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383910 மறவர் ஆண் 35 7th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384186 மறவர் ஆண் 35 10TH எலக
ட்ர
சீய
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,மறவர் ,அகமுடையார் மட்டும்
R386475 மறவர் ஆண் 35 9th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R385491 மறவர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385803 மறவர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386855 மறவர் ஆண் 35 BE தனிய
ார்-
ேனே
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி kallar,maravar,agamudaiyar ok
R387949 மறவர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR,KALLAR OK
R388644 மறவர் ஆண் 35 DIPLOMA பிசி
னஸ்&
acri
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389915 மறவர் ஆண் 35 அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390230 மறவர் ஆண் 35 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391986 மறவர் ஆண் 35 BE (EEE) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393787 மறவர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R373059 மறவர் ஆண் 36 B.Com.,
D.Co.Op
Own Business
-
Tirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except: SC/ST
R379571 மறவர் ஆண் 36 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382953 மறவர் ஆண் 36 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393817 மறவர் ஆண் 36 BSc துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377035 மறவர் ஆண் 37 BE IT தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA366744 மறவர் ஆண் 37 9th Std Driver விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367450 மறவர் ஆண் 37 BE,MBA,PGDTF
M,CTM
ASST GENERAL
MANAGER.PVT-
CHENNAI
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377769 மறவர் ஆண் 37 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY CASTE
R384358 மறவர் ஆண் 37 DHM சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385357 மறவர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387176 மறவர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387195 மறவர் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391724 மறவர் ஆண் 37 DECE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393611 மறவர் ஆண் 37 BPT தனிய
ார்
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர்
R394011 மறவர் ஆண் 37 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA317887 மறவர் ஆண் 38 D.M.E Police
Department
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375401 மறவர் ஆண் 38 8th Mason விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை கள்ளர் ,மறவர்
RA377781 மறவர் ஆண் 38 BA Hotel
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379823 மறவர் ஆண் 38 10th Std Private-Elec
trician
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381753 மறவர் ஆண் 38 BE மெக்
கானி
க்கல

இன்ஜ
ினிய
ர்-க
வை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் சம்மதம்
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony