மறவர் - பெண் மொத்தம் 79
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390708 S.அமுதபுஸ்பம் மறவர் பெண் 22 MCA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387062 J.நித்யா மறவர் பெண் 25 BA அரசு
போலீ
ஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387230 N.தேவிகா மறவர் பெண் 25 MSc BEd ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR OK
R385913 C.சிவசுந்தரி மறவர் பெண் 26 BSC(Nursing) அரசு
பணி
-நர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387692 M.கவிதா மறவர் பெண் 26 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387736 R.முனீஸ்வரி மறவர் பெண் 26 BA BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R381504 C.ரோகிணி மறவர் பெண் 27 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386456 B.கவிதா மறவர் பெண் 27 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார், முக்குலத்துர் OK
R386762 M.கார்த்திகா மறவர் பெண் 27 BBA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R382813 G.துர்க்காதேவி மறவர் பெண் 28 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384240 M.கார்த்திகா மறவர் பெண் 28 MA MPhil தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385897 P.அருள்நித்யா மறவர் பெண் 28 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390885 M.அனிதா மறவர் பெண் 28 MTech தனிய
ார்-
ல்ல
ரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382300 R.ராதிகா மறவர் பெண் 29 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387135 R.ராதிகா மறவர் பெண் 29 BE(ECE) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379055 D.சூர்யா மறவர் பெண் 30 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Kallar ok.
R386269 P.கோகிலா மறவர் பெண் 30 MCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386584 G.காமாட்சி (எ) கவிதா மறவர் பெண் 30 12th Std அரசு
காவல

துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387710 V.யமுனா மறவர் பெண் 30 MSC MEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R388974 A.கிருஷ்ணவேணி மறவர் பெண் 30 ME -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்,அகமுடையார்
R389640 S.சத்தியபிரபா மறவர் பெண் 30 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார்
R390589 G.மதி மறவர் பெண் 30 BCA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA317909 P.வடிவழகு மறவர் பெண் 31 ME உதவி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MARAVAR
RA372564 K.Raja kalesshwari மறவர் பெண் 31 BE, M.TECH
(Doing)
Teacher -
Pvt School
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379389 A.ராஜராஜேஸ்வரி மறவர் பெண் 31 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்
R382298 V.ரேணுகாதேவி மறவர் பெண் 31 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் OK
R384435 A.செல்வி மறவர் பெண் 31 MA MEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385355 N.மாலதி மறவர் பெண் 31 10th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385409 P.சாய்மகாதேவி மறவர் பெண் 31 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387145 M.பாண்டிமுனி (எ) சுகந்தபிரியா மறவர் பெண் 31 MA MEd தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387383 V.பாண்டிச்செல்வி மறவர் பெண் 31 8 th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390749 M.ஆறுமுகவாசுகி மறவர் பெண் 31 MCom அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR, AGAMUDAIYAR
RA317414 R.KAMATCHI மறவர் பெண் 32 B.Com.,
M.B.A
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, MUKKULATHOR
R380815 M.ராதிகா மறவர் பெண் 32 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
துர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385358 T.மலர்கொடி மறவர் பெண் 32 BSc DTed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387268 R.ராஜராஜேஸ்வரி மறவர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R390859 D.சக்தி பிரியா மறவர் பெண் 32 MSc,MEd அரசு
பணி-
சிர
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA312163 S.ரேவதி மறவர் பெண் 33 MSW.,
M.Phil.,
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MARAVAR ACCEPTED
RA318505 N.மாலதி மறவர் பெண் 33 MBBS(DGO) அரசு
பணி
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330650 M.மலர்விழி மறவர் பெண் 33 M.COM B.ED UN EMPLOYED விவாகரத்து ஆனவர்
RA365550 G.அனிதா மறவர் பெண் 33 MSc MPhil ஆசிர
ியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375429 P. சத்யா மறவர் பெண் 33 MCom --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378288 P.சத்யா மறவர் பெண் 33 M.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
RA378973 K.நிர்மலா தேவி மறவர் பெண் 33 BSC,BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR, MARAVAR
R381497 I.லதா மகேஸ்வரி மறவர் பெண் 33 BSc ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தேவர்
R385400 விஜயகலா (எ) கலா மறவர் பெண் 33 +2 தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386209 S.சசிகலா மறவர் பெண் 33 MCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387539 A.புவனேஸ்வரி மறவர் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R390486 K.செல்வமாரி மறவர் பெண் 33 MBBS,MD அரசு
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர்
RA317784 M.பபிதா மறவர் பெண் 34 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
RA330511 S. நீலாதேவி மறவர் பெண் 34 BE(EEE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330601 M.பபிதா மறவர் பெண் 34 BE Foreign
Employment
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365911 S.ராஜகமலம் மறவர் பெண் 34 BCom --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373670 N.மகாலட்சுமி மறவர் பெண் 34 BE(IT) வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387706 A.வேலுத்தாய்தேவி மறவர் பெண் 34 MSc MPhil தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375256 S.விஜயலட்சுமி மறவர் பெண் 35 M.SC,B.ED,M.
PHILL
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, kallar, maravar
RA377995 S.விஜயலட்சுமி மறவர் பெண் 35 BA,BED Private
school
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Thevar ok
R378885 P..சுபலட்சுமி மறவர் பெண் 35 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382390 K.லலிதாதேவி மறவர் பெண் 35 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Maravar ok.
R387703 R.தீபா மறவர் பெண் 35 MSc BEd
MPhil
அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381429 K.கவிதா மறவர் பெண் 36 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391040 A.லோகேஸ்வரி மறவர் பெண் 36 BSc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R385856 V.வித்யா மறவர் பெண் 36 MBBS அரசு
பணி -
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387723 V.வித்யா மறவர் பெண் 36 MBBS அரசு
பணி
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375094 S. வனிதா மறவர் பெண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA309544 P.ராஜாமணி மறவர் பெண் 37 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar Caste only
R382423 C.லாவண்யா மறவர் பெண் 37 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386757 P.வர்ஷனா மறவர் பெண் 37 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R382502 A.இலங்கி மறவர் பெண் 38 MA,BCA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383151 P.முத்துலட்சுமி மறவர் பெண் 38 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376300 M.செல்வராணி மறவர் பெண் 39 D.Pharm Pharmacist விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, KALLAR, AGAMUDAYAR ONLY
RA377925 S.வனிதா மறவர் பெண் 41 MA BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384882 U.பட்டுப்பார்வதி மறவர் பெண் 41 5 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA373825 P. செல்வி மறவர் பெண் 42 M.Sc,B.Ed,M.
Phil
Teacher-Pudu
kottai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379264 P.மகாலெட்சுமி மறவர் பெண் 42 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383598 S.மல்லிகா மறவர் பெண் 42 3rd Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384520 S.மல்லிகா மறவர் பெண் 44 5th Std. --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385826 S.லாவண்யா வசந்தகுமாரி மறவர் பெண் 44 MSc BEd ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379112 G.அமுதா தேன்மொழி மறவர் பெண் 48 BSC பள்ள
ிக்க
ூடம்
-சொந
தமா
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar
மொத்தம் 79
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony