மறவர் - பெண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390708 மறவர் பெண் 22 MCA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393423 மறவர் பெண் 24 BA தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர் ,அகமுடையார்
R393632 மறவர் பெண் 24 BCom ----- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393887 மறவர் பெண் 25 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395882 மறவர் பெண் 25 MSc --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385913 மறவர் பெண் 26 BSC(Nursing) அரசு
பணி
-நர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387062 மறவர் பெண் 26 BA அரசு
போலீஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387230 மறவர் பெண் 26 MSc BEd ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR OK
R386456 மறவர் பெண் 27 BE சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார், முக்குலத்துர் OK
R387692 மறவர் பெண் 27 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387736 மறவர் பெண் 27 BA BEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R381504 மறவர் பெண் 28 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382813 மறவர் பெண் 28 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385897 மறவர் பெண் 28 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386762 மறவர் பெண் 28 BBA தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R390885 மறவர் பெண் 28 MTech தனிய
ார்-
ல்ல
ரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395272 மறவர் பெண் 28 விவாகரத்து ஆனவர்
R384240 மறவர் பெண் 29 MA MPhil தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392155 மறவர் பெண் 29 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார் ,கள்ளர் சம்மதம்
R382300 மறவர் பெண் 30 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387135 மறவர் பெண் 30 BE(ECE) தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387710 மறவர் பெண் 30 MSC MEd -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், அகமுடையார், மறவர் ONLY
R388974 மறவர் பெண் 30 ME -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,மறவர்,அகமுடையார்
R389640 மறவர் பெண் 30 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர், மறவர், அகமுடையார்
R390589 மறவர் பெண் 30 BCA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393923 மறவர் பெண் 30 MCA ------ துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395436 மறவர் பெண் 30 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA317909 மறவர் பெண் 31 ME உதவி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MARAVAR
RA372564 மறவர் பெண் 31 BE, M.TECH
(Doing)
Teacher - Pvt School துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379055 மறவர் பெண் 31 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Kallar ok.
R393661 மறவர் பெண் 31 MSc MPhil Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC ,MBC
R382298 மறவர் பெண் 31 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் OK
R384435 மறவர் பெண் 31 MA MEd தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386269 மறவர் பெண் 31 MCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386584 மறவர் பெண் 31 12th Std அரசு காவல்
துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R390749 மறவர் பெண் 31 MCom அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,MARAVAR, AGAMUDAIYAR
R394997 மறவர் பெண் 31 BA ITI அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R395055 மறவர் பெண் 31 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396346 மறவர் பெண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VANNIYAR,ANY MUKKULATHOR OK
R379389 மறவர் பெண் 32 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்
R380815 மறவர் பெண் 32 BE தனியார்
கம்பெனி,மத
ரை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385355 மறவர் பெண் 32 10th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385358 மறவர் பெண் 32 BSc DTed தனியார்
ஆசிரியை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385409 மறவர் பெண் 32 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387145 மறவர் பெண் 32 MA MEd தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387268 மறவர் பெண் 32 MCA தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R387383 மறவர் பெண் 32 8 th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA317414 மறவர் பெண் 33 B.Com.,
M.B.A
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, MUKKULATHOR
R385400 மறவர் பெண் 33 +2 தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386209 மறவர் பெண் 33 MCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387539 மறவர் பெண் 33 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR OK
R390486 மறவர் பெண் 33 MBBS,MD அரசு
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையார்,கள்ளர்
R390859 மறவர் பெண் 33 MSc,MEd அரசு
பணி-ஆசிரிய
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R393601 மறவர் பெண் 33 B.com Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395111 மறவர் பெண் 33 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396150 மறவர் பெண் 33 BCom --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கள்ளர்,அகமுடையார் சம்மதம்
RA312163 மறவர் பெண் 34 MSW.,
M.Phil.,
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGAMUDAIYAR, MARAVAR ACCEPTED
RA317784 மறவர் பெண் 34 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
RA318505 மறவர் பெண் 34 MBBS(DGO) அரசு பணி
டாக்டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330511 மறவர் பெண் 34 BE(EEE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330650 மறவர் பெண் 34 M.COM B.ED UN EMPLOYED விவாகரத்து ஆனவர்
RA365550 மறவர் பெண் 34 MSc MPhil ஆசிர
ியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365911 மறவர் பெண் 34 BCom --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373670 மறவர் பெண் 34 BE(IT) வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375429 மறவர் பெண் 34 MCom --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378288 மறவர் பெண் 34 M.Com Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
RA378973 மறவர் பெண் 34 BSC,BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி KALLAR,AGAMUDAIYAR, MARAVAR
R381497 மறவர் பெண் 34 BSc ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தேவர்
R387706 மறவர் பெண் 34 MSc MPhil தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377995 மறவர் பெண் 35 BA,BED Private
school
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Thevar ok
R395169 மறவர் பெண் 35 12th Std ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375256 மறவர் பெண் 36 M.SC,B.ED,M.
PHILL
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar, kallar, maravar
R378885 மறவர் பெண் 36 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R381429 மறவர் பெண் 36 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382390 மறவர் பெண் 36 MCA சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Thevar, Agamudaiyar,Maravar ok.
R391040 மறவர் பெண் 36 BSc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R385856 மறவர் பெண் 36 MBBS அரசு பணி -
டாக்டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387703 மறவர் பெண் 36 MSc BEd
MPhil
அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387723 மறவர் பெண் 36 MBBS அரசு பணி
டாக்டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375094 மறவர் பெண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382423 மறவர் பெண் 37 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA309544 மறவர் பெண் 38 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Maravar, Agamudaiyar Caste only
R386757 மறவர் பெண் 38 MA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R396659 மறவர் பெண் 38 MCOM BED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382502 மறவர் பெண் 39 MA,BCA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383151 மறவர் பெண் 39 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392899 மறவர் பெண் 39 MCom அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R393261 மறவர் பெண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396893 மறவர் பெண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376300 மறவர் பெண் 40 D.Pharm Pharmacist விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MARAVAR, KALLAR, AGAMUDAYAR ONLY
R395836 மறவர் பெண் 40 9th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384882 மறவர் பெண் 41 5 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA373825 மறவர் பெண் 42 M.Sc,B.Ed,M.
Phil
Teacher-Pudukottai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377925 மறவர் பெண் 42 MA BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379264 மறவர் பெண் 42 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383598 மறவர் பெண் 42 3rd Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384520 மறவர் பெண் 44 5th Std. --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385826 மறவர் பெண் 45 MSc BEd ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395390 மறவர் பெண் 47 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA379112 மறவர் பெண் 49 BSC பள்ள
ிக்க
ூடம்
-சொந
தமா
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar,Kallar
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony