முதலியார் - ஆண் மொத்தம் 823
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R379544 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 201 12th விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386857 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 201 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394079 முதலியார் ஆண் 22 BA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388112 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393689 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 25 MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390839 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377748 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 26 10th std Electrician துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R390661 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393954 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 26 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R396784 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 26 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389944 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 27 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R390816 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 27 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394499 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 27 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386332 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 28 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389924 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 28 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390191 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 28 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R390786 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391621 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 28 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R393646 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 28 BE System engineer திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394067 முதலியார் ஆண் 28 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395001 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 28 9th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395421 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 28 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396447 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396796 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி ஆண் 28 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R396906 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 28 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R386282 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388374 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 29 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389963 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 29 6 th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391573 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 29 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393211 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 29 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395463 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 29 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396221 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378644 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 30 ITI பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378470 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R381557 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 30 ITI தனியார்
நிறுவனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382210 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 30 B.TECH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
சிங்
கப்ப
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385809 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 30 DIPOLMA,B.TE
CH
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386875 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 30 DEEE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387924 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 30 BSC தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391772 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 30 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392696 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 30 BE(Civil) அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R392802 முதலியார் ஆண் 30 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394115 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 30 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394155 முதலியார் ஆண் 30 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar Ok
R394401 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 30 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396937 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 30 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDHALIYAR OK
R372710 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 10th Std நெசவு (Own Business) விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R393194 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 DME தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376968 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 ITI Contract-work பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377535 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 M.SC,PhD Agricultural
Department
Research
Associate
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Pillaimar
R384035 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 31 B.A தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R387101 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 31 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387400 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387629 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 31 BSc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387856 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388874 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389297 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 Bcom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390029 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 Bsc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390165 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC ,MBC OK
R390188 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 31 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391376 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392913 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395397 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 12th Std வெளிநாட்டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396068 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 31 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374147 முதலியார் ஆண் 32 BE(EEE) Sr. Software Engineer-USA விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA375763 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 32 BBA Pharmacy -
Erode
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA372398 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 32 10th Std PANIYAN COMPANY விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Muthaliyar ok
RA377454 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 32 B.Tech.,
M.Sc
Contractor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R383932 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 32 12th தனியார்
கம்பெனி-டி
ைனர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R384535 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 32 BE CIVIL தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385009 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 32 12th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385805 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 32 D Pharm விரி
வுரை
யாளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388144 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388292 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389079 முதலியார் ஆண் 32 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R393016 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R393610 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 32 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393885 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396563 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396887 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 32 BL பத்த
ிரிக
்கைய
ாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA377859 முதலியார் ஆண் 33 12th Std Private Company திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379373 முதலியார் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்-
ிரு
ெல்
ேலி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386081 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R380767 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 12 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PILLAI,MUDALIYAR,TAMIL CHETTIYAR OK
R381613 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 12THSTD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383293 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 33 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any முதலியார் ok.
R383393 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 B.Lit தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383814 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385271 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385349 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387651 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 33 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387998 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R388127 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 DIPLOMA Ad Agency விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388302 முதலியார் ஆண் 33 BE,MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388306 முதலியார் ஆண் 33 BE MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388363 முதலியார் ஆண் 33 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389421 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி ஆண் 33 10th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar OK
R389453 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 7th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391477 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R392969 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394004 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 ME தனியார்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394100 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395711 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 +2 சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395995 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 33 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R397134 முதலியார் ஆண் 33 12th Std தனியார்
பணி\
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378054 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 34 MBA Journalist,
Dinamani
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376279 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 M.Tech Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377843 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379400 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 B.Com சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudhaliyar ok
R380791 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380861 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 34 12TH STD தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு,நாயக்கர் OK
R380877 முதலியார் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்-
ிரு
்சி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384490 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 B.COM சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384698 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாடார்,பிள்ளை,கவுண்டர்,முதலியார்OK
R384750 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384765 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385203 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385885 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388078 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 Diploma தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, OBC, MBC
R388211 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 +2 தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyars
R389355 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 34 ITI company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R389468 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 M.A, B.ED அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390254 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 ME தனியார்
உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390565 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390615 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok,Any Muthaliyar OK
R391056 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392369 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392426 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393006 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 MA BED அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393285 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393428 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394210 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394396 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 34 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394519 முதலியார் ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395175 முதலியார் ஆண் 34 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395404 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர்
R395583 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 34 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395935 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396555 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 34 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396805 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA344213 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 5th STD அரிசி
வியாபாரம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
RA360265 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 12th Std Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
RA377372 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 35 BCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379307 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST, Vanniyar
R386522 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R379554 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 35 BE(ECE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
(TATA
CONSULTANCY)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
R382168 முதலியார் ஆண் 35 BE சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382196 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R383738 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 35 MCOM,MBA பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R383822 முதலியார் ஆண் 35 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383986 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384710 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 35 10th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385563 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 35 ITI அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387295 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 8th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387962 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 35 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUTHALIYAR OK
R388711 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389298 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 12th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389383 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389479 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389980 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R392309 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393884 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 35 BCS,MBA தனிய
ார்-
ங்க
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R393899 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394160 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395345 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 35 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396395 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396876 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA376149 முதலியார் ஆண் 36 BE Working at
Erope
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365155 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 10th Std Electrician - Erode விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any muthaliyar ok
R377808 முதலியார் ஆண் 36 6th std Electrician விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC,ST
RA378168 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 36 12th std பிரைவேட்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
R379484 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 ITI(Machanic
al)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379655 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 MCA,MBA System Analyst-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379707 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379718 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R380530 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 Diploma In
IT
Co-Ordinator
- Chennai
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380794 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 ITI மத்திய
அரசு பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
R386891 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381649 முதலியார் ஆண் 36 M.com சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai, muthaliyar, goundar only
R382469 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383581 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 10th std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384754 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 36 BES தனிய
ார் -
PT
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
R384857 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 8th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R385315 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 36 MCA வெளி
நாடு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386784 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387199 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 36 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387331 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 BE MBA தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387512 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388143 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390112 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 36 DAE,B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்,பிள்ளை OK
R391842 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 36 BA தனியார்
வங்கி பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391872 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 36 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391983 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392217 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394475 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 36 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395454 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395512 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 Diploma சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395994 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 36 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396037 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA313606 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 Masters Accountant விவாகரத்து ஆனவர்
RA375553 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 10th std Carpentor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA352183 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 BA Driver -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Mudhaliyar Ok
RA352210 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 DME Pvt Firm-Kancheepuram விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA352213 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 5th Std Pvt
Work-Vellore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362486 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 +2, ITI Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359681 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 Diploma in
EEE, ITI
Business -
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377488 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 37 MA Private-Manager திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378643 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378685 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 B.COM/MBA Sr.Admin Officer-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Pillai ok
RA378811 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378936 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 BA பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386590 முதலியார் ஆண் 37 B.Com சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380627 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 10th Std அரசு பணி -
சென்னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381548 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 10Th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381776 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 MCA சாப்ட்வேர்
இன்ஜினியர்
-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R383816 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384143 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 MA MBA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R384472 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384789 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 B.COM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385162 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385755 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 BCS சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385766 முதலியார் ஆண் 37 B.COM தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386143 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 MCom MPhil
BEd
அரசுப்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any muthaliyar ok
R386267 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386603 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386881 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் அன்பான
R388620 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R389423 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 ITI பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389497 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391279 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392146 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 B.com சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R392355 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 BBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392771 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392794 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392926 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar OK any BC
R393012 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 37 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393164 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 5th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393327 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 BDF தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393728 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393962 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 12th Std பனிய
ன்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394822 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி ஆண் 37 BE தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394893 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396707 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 37 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376025 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 38 SALES AND
MARKETING
Builder விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA375918 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 MBA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA342514 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 Diploma in
computre
designing
Computer
designing
விவாகரத்து ஆனவர்
R360603 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 MSc., Comp.
Sci.
Computer Assistant பிரிந்து வாழ்பவர்
RA359580 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 ITI(Fitter) Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu ,Chettiar, Rettiyar
RA377259 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 BSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375756 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 38 BE BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365802 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 8th Std Farmar At Thiruvannamalai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudhaliyar all
RA367923 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 M.COM CARMENTS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376276 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 BE Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377438 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 BBA,DIPLOMA Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA377788 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 38 8th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378762 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 38 MA சேல்
ஸ்
மேனே
ஜர்
சப்த
ஸ்வர

மியூ
சிகல
்ஸ்,
ற்ற
மதி,
றக்
ுமத

&சேல
ஸ்-ச
ன்ன
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்,ரெட்டியார்,செட்டியார், நாடார்,நாயுடு,தேவ
R378871 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
நிறுவனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380220 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380886 முதலியார் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்-சென
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381546 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382195 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 B.PES,B.PEd,
MA
அரசுப்பணி-
ளநிலை
எழுத்தர்-ச
தம்பரம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382534 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 10TH Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R384477 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 வெளிநாட்டி
ல் வேலை
செய்கிறார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R384751 முதலியார் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384898 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 12th (BCOM) அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
R384939 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384972 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385209 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385213 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385284 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 ITI அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R385287 முதலியார் ஆண் 38 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385344 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387357 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387535 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar Agamudaiyar,thuluva vellalar ok.
R387714 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 BBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388025 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY முதலியார் OK
R388264 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388733 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 38 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R388967 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R389115 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar OK,Any Pillai OK
R389262 முதலியார் ஆண் 38 MCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389384 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 DEE தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390453 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 38 10th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391158 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394062 முதலியார் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394833 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 38 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R395289 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 38 10th Std DRIVER (CENTRAL GOVT) விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375661 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 B.Tech Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc
RA373560 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 39 BA/DCA co.op employ
society.secretary.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R376012 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 12th Std Real Estate துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375728 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 BA Own Business - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA358950 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 M.Com Pvt Work விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA362407 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 BA Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373223 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 39 M.A, MBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar Ok
RA373250 முதலியார் ஆண் 39 10th std Sr.Com Graphic Desiner-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA374041 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 BE(EEE) Middle
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R389178 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 BSc அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376273 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 M.A.,B.Ed.,B
.H.M.C.T
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377400 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 6th std Private Company திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R377805 முதலியார் ஆண் 39 B.SC Highway Dept விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377841 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378080 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 Diploma Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378211 முதலியார் ஆண் 39 10th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378740 முதலியார் ஆண் 39 MA/M.H.R.M/H
.D.S.E
HCL-Chennai துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
R382234 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 39 10th Std அரசு
பணி(பெரம்ப
ர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386230 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R384034 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 DIPLOMA தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384549 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 MA BED BHMG அரசு
பணி-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384644 முதலியார் ஆண் 39 Diploma(EEE) தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384864 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385021 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 BBA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385769 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R387622 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 BA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387805 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 DIPLOMA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388158 முதலியார் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388213 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUTHALIYAR OK
R388307 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 MTech வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388489 முதலியார் ஆண் 39 5th தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388645 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 ME PhD பேராசிரியர
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388880 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389943 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390431 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390760 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390835 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 ITI அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390870 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391063 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R392096 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 39 BBA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar Ok
R392584 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R393218 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394966 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395372 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395844 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 M.Phil தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R395883 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396184 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R397105 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 39 BCom சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் ANY MUDHALIYAR OK
R397208 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 39 TEXTILE
TECHNOLOGY
TEXTILE
BUSINESS
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA303636 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 MBBS Dip In Diabetology-Researcher
Cum Physician In Life Care
Clinic-Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA304375 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 MA (Histy) Finance விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA325145 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 40 BSC, PGDCA Asst Manager-Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA375776 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 12th std Hotel
Master-Erode
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360594 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 BE Business-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA361702 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 B.VSC,M.VSC,
PhD
Sciencist-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362511 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 40 B.Com MBA,
PGDCS
Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376592 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 B.SC,M.SC,PH
D
Scientist விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376717 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 B.Com SAP
FI(certified
)
SAP FICO Consultant in MNC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar
RA376816 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 40 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393799 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
RA377992 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 BSc Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378770 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 40 BVSC Govt Vet Doctor-Salem விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA379372 முதலியார் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379442 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 BE Engineering விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379653 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 40 BCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R380811 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில் -
மெடிக்கல்
ஷாப்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381491 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 10Th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-ஈரோ
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381551 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381589 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 12TH Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R382134 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R384758 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
R385097 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 12th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385334 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385584 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 7 th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386037 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386895 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 BBA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387269 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388027 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUTHALIYAR OK
R388963 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389205 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 DIPLOMA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389325 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389564 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
R389871 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390572 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393044 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 40 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R393681 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc
R394780 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 40 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395229 முதலியார் ஆண் 40 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395494 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396250 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 40 MSc Phd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
RA360270 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 BSC Pvt
Job-Sriperum
pudur
விவாகரத்து ஆனவர்
R387133 முதலியார் ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA320926 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 10th, ITI PVT Working
at
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
R378392 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 DME Asst Manager பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377236 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 10th Travels துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA365038 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 B.Com Printing - Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA362263 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 41 MCS Working at
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA364140 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 8th Lorry Driver - Erode விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366685 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 12th Std Airport
Supervisor-
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373130 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 BA Shipping Manager - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/Iyer
R373177 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 B.Sc Business -
Vellore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373889 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 8th Std தனியார்பணி
-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376982 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 DECE Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377846 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 Diploma Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar ok
RA377876 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 Diploma Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378695 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 BA Supervisor-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA378751 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Pillai ok
RA378804 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 BBA பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380517 முதலியார் ஆண் 41 B.Com தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R382295 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382396 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 MBA தனிய
ார்
வேலை
(பெங
களூ
்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R382529 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 41 10th STD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382582 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 BSC அரசு
பணி
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R383090 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 5TH தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383317 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 6 TH பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383520 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 MCA BL அரசு
வக்கீல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384024 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 12th அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R385898 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386849 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387252 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 MCOM,CLIS அரசு
நூலகர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R387265 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி ஆண் 41 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R387367 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std அரசு
பணி-ரயில்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar ok
R388013 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388402 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 DIPLOMA பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388405 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390148 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391314 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394173 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 10th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர்
R395115 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 41 MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395408 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 திருமணம் ஆகாதவர்
R396847 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 41 M.Tech,PHD தனிய
ார்
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
RA304493 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 ITI Technition Railway விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376123 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 42 BBA Sales
Executive-
Villupuram
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA367694 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 BE Senior Engineer விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA374560 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 42 MA., B.Ed Govt Teacher
- Chennai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376458 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 BE(MECH) Chief Engineer-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R379770 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 42 MSC,MCA பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380023 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 12TH சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380172 முதலியார் ஆண் 42 9 th பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R380281 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 12th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380414 முதலியார் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDHALIYAR OK
R380515 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 42 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381971 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 MCOM அக்க
வுண்
டண்ட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382388 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 42 BA Ration Shop Sales Man திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382817 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 BCom,MA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ok.
R382829 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 42 MSC,DTED சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382943 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 42 M.SC தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384740 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 12th சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384788 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384795 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 M.COM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385655 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386614 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390271 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 MA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391426 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 42 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391586 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391617 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393393 முதலியார் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394630 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 ITI சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395366 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 42 MBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395423 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA303920 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 S.S.L.C Silk Saree,
Sami
Alangaram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA304496 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 BE (Cvil) Builders விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361549 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 B.A Own Business
-
Sankarankovi
l
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375894 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 BSC Cine Field Camera Man-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
R377051 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 43 ITI Cement
distributor
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any முதலியார்,பிள்ளை ok.
RA365635 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 BBA, ITI Working at Erode, Tuticorin விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA366741 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 43 MA Private Job விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA368152 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 43 M.SC, TECHNICAL OFFICER துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374605 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 10th Std Own Business
- Tiruppur
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375376 முதலியார் ஆண் 43 B.SC Manager in Petrol
Bunk-ஆத்தூர்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA377784 முதலியார் ஆண் 43 10th std Own Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381355 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 43 12th,Diploma
(Electronic)
தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்,செட்டியார்,பிள்ளை,யாதவர்,நாடார்,விஸ்வகர்
R381590 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 43 B.SC TNP-Staff துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381929 முதலியார் ஆண் 43 12th std சொந்த
தொழில்
-சென்னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU, NAYAKAR, IYER ONLY
R382755 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 43 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R383900 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384918 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 B.COM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC mattum
R385418 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 BE(CIVIL) BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386739 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386752 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 43 M.B.A.,
C.S.(Final)
Professional
Course
Pvt. Ltd. Company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387329 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 43 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387533 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R390139 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 43 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R392368 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 43 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393943 முதலியார் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394526 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 43 BA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC , MBC OK
R394746 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 MSC,M.PHIL,M
ED
அரசு
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R395426 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 பிரிந்து வாழ்பவர்
R395801 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395931 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 43 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
RA304309 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 AMIE,ME,Phd HOD விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
RA377181 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 MSc,M.Phil,B
.Ed
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA378324 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 12th Std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375812 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 B.Sc., MBA Private-Vellore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA352225 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 12th Std Own Business
- Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361563 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 Diaploma Own Business-Ambur விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA366887 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 BCOm தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA367080 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 M.Com Collection Duty-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA376312 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 Bcom, (CA) Own Rice
Mill
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA376523 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 MA,M.Phil,Ph
d doing
Own Leath Workshop விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA376738 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 BA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA377794 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 DPMM Admin துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
RA378670 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்-
ன்ச
ர்ஜ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380239 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 3rd Std டெய்லர் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381333 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381842 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 BSC,BL தனியார்
அட்வகேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383485 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any முதலியார் ok.
R384723 முதலியார் ஆண் 44 MA பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி வன்னியர், பிள்ளை,முதலியார் OK
R393748 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 44 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386038 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி ஆண் 44 9th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386368 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389039 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 10th Std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390675 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393343 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393367 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 BSc அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R394287 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 5th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R394291 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 BSc சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R394988 முதலியார் ஆண் 44 BSc சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395383 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396000 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA320447 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 TTC அரசு
ஓவிய
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar ok
RA342496 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 12th Std., Own Auto துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA361446 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 45 ITI, Diploma Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar Ok
RA361530 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 Bcom Marketing Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA362230 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 Diploma in
Civil Engg
Working at
Namagiripett
ai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA365789 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 45 Diploma Manager-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA367058 முதலியார் ஆண் 45 BE Own Business
- Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA368105 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 MBBS Doctor - Salem துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376560 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 12th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar, Sholiyavellalar
RA376791 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 Diploma Own Tailore Shop விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: Sc, ST, MBC
R378710 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar, Any Pillai OK
R379597 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 M.Sc.,B.Ed லெக்சரர்-ம
ுரை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R379988 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 45 10TH டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380390 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 12 th std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381852 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 45 BE,MS,MBA தனிய
ார்-
ேனே
ர்-வ
லூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R381935 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 45 BE,MTECH அரசு வேலை திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382155 முதலியார் ஆண் 45 MSC தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383398 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 45 BSC சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383938 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383950 முதலியார் ஆண் 45 6th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383979 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 B.Tech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384031 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 45 10th std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384753 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ,OK
R384831 முதலியார் ஆண் 45 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386146 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 ECE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, OK
R386248 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R386421 முதலியார் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386621 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 45 10th தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R386638 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 45 D.Pharm சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386682 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 DCE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387110 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 8th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R388232 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 45 BSc அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388233 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388357 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 DCE சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388467 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 45 ME,PhD தனிய
ார்-
ல்ல
ரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R390311 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 45 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390715 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 45 DCE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392327 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 45 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392600 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393071 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R394724 முதலியார் ஆண் 45 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395234 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 45 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397040 முதலியார் ஆண் 45 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA352431 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 46 BSC Own Business - Thiruvannamalai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA324957 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 46 BA,BL(Doing) Real
Estate&Advoc
ate
Traning-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA334963 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 46 B.Com(CA)., Account Manager துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375843 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 46 M.A.(Eco),
M.A.(Pub.Adm
n.),
M.A.(His)
M.Phil, MBA
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA376367 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 46 MS (IT) Private Bank Team Leader விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376768 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 46 BE TNEB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar, sengunthar, sozaiya vellar
RA378162 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 46 Diploma Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R378651 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 12th Std
Fail
தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381131 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381552 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381564 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 4TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381794 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல் -
வாணி
யம்ப
ாடி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R382313 முதலியார் ஆண் 46 10TH சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK.
R382693 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 46 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382765 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 8th சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் ஓகே
R384534 முதலியார் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384876 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 ITI தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R386246 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387263 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 46 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R388325 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 46 MA தனிய
ார்ப
ணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388919 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389455 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 46 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390994 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 46 BSc Assistant பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391014 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 8th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392272 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393564 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 46 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R394536 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 6th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R396526 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 46 12th Std manageer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397143 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 46 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
RA375842 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 BCom தனிய
ார்
பணி -
ஆடிட
்டர்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA360635 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 +2, D.T.ED Farmer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374908 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361647 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 47 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,goundar,vanniyar
RA365501 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 M.Com Accountant -
Sivakasi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367014 முதலியார் ஆண் 47 10th Std Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376419 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 47 BSC/PGDCA/CC
S/CPC/CIC
Medical
Codeing
Specialist-U
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376468 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 M.Sc dealer - Appalam,Eatables விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Only BC Accepted
RA377889 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 Diploma Store
Incharger
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378571 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 47 10 th std பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379608 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 BE(Civil) விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R380383 முதலியார் ஆண் 47 12th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380474 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 47 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380557 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 +2th std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி chettiyar, vellalar only
R380599 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்-ச
ன்ன
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380936 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 Diploma பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381056 முதலியார் ஆண் 47 10th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R381549 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 10Th அரசுவேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382107 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 Diploma சொந்

வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R383278 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 Bsc தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST/Bramin
R383604 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384814 முதலியார் ஆண் 47 10th std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386624 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386184 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 12th Std தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387614 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387910 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389318 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 47 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389222 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390136 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 47 MSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377161 முதலியார் ஆண் 48 BA Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
RA362656 முதலியார் ஆண் 48 8th Contract
Work - Erode
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378542 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 48 MA ரயில்வே
பென்ஷன்
+பிசினஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379403 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 48 B.A தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any Mudaliar
R379734 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 48 BE Government Job-Trichy விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R380238 முதலியார் ஆண் 48 Diplomo தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381795 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 48 B.SC தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381847 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386527 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 48 MSc BEd அரசு
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387493 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 48 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390064 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 48 MA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391581 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 48 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393216 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 48 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R393529 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394580 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 48 BSc MEd அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA304250 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 49 (DME) LIC Agent
Chenglepet
Branch
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any முதலியார் ok
RA325211 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 49 BA Own Business-Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA346507 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 49 12th Std சைக்
கிள்
கடை
கைத்
தறி
நெசவ
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA352221 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 49 10th Jewellery Shop-Vellore துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி muthaliyar,pillai,na
RA352515 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 49 10 th Busdipo -
Manager at
Vellore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA365052 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 49 DCE,AMIE Site Engineer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA366088 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 49 B.H.M.S.,M.D
.(HOM).
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar Muthaliyar
RA368732 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 49 DEEE Own Electrical-Madurai துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377194 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 49 10th Std Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394118 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 49 MA MED MPHIL அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376569 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 49 10th std Own Taxi
Driver
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377344 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 49 BE., MBA Private Company விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378774 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 49 11th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R379596 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 49 BA Junior ASst-Madurai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R380036 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 49 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R380138 முதலியார் ஆண் 49 ITI தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Only
R380244 முதலியார் ஆண் 49 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380699 முதலியார் ஆண் 49 10th std தனியார்
வேலை
-பெங்களூர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R381367 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 49 10TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382644 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 49 8THSTD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382898 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 49 10th STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384947 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 49 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385362 முதலியார் ஆண் 49 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386833 முதலியார் ஆண் 49 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R392315 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 49 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R375995 முதலியார் ஆண் 50 M.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
R377030 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி ஆண் 50 12thstd Off set
Printing
work
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA372590 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 50 BSC Bus Conductor துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376611 முதலியார் ஆண் 50 10th Std Own-Travels விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar, Any Pillai, Chettiyar, Nadar
R378454 முதலியார் ஆண் 50 MSC,BEd,MBA,
D.G.T.(Ph.D)
Class I Gazetted Offier in
Govt. of India-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379998 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 50 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380167 முதலியார் ஆண் 50 10TH
Discontinued
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380207 முதலியார் ஆண் 50 10TH வாட்
ச்மெ
ன்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382777 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 50 12th Std தனியார்
வேலை(பாண்ட
ச்சேரி)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383947 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 50 8TH தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384244 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 50 BSC சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384911 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 50 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Mudaliyar
R387489 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 50 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390020 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390632 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 50 10th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R391661 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி ஆண் 50 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA314359 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 51 ITI Fitter Security SDB Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
RA364311 முதலியார் ஆண் 51 5th Fancy Store-
Surampatti
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377957 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 51 MA,BSC,PGDCA OWN BUSINESS துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378947 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 51 12, D.Pharm அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379255 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 51 DME சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R380661 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 51 B.COM., பொது
நூலக
த்
துறை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380911 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 51 10Th தனியார்-செ
்னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380929 முதலியார் ஆண் 51 10th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381556 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 51 12th Std தனியார்
நிறுவனம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381964 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 51 Old 10th Std அரசு
பணி-
ென்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste Ok
R382024 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 51 10th std தனியார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382652 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 51 10 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382726 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 51 10THSTD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383892 முதலியார் ஆண் 51 6th Std. சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384396 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 51 டிப்
ளமோ
அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384615 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 51 5 TH சொந்

ஜவுள
ி
கடை,
பேன்
சி
ஸ்டோ
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385320 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 51 12th,(BA) தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385432 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 51 10 பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388080 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 51 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி வன்னியர் முதலியார் only
R391715 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 51 MA மொத்

மருந
்தகம
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393699 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 51 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394200 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 51 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378694 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 52 Diploma in
Mech
Insurence agent-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379909 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 52 BUC சொந்

பள்ள
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381219 முதலியார் ஆண் 52 ME தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC,ST NO,WITH 1 CHILD OK 40 BELOW,ANY DIST
R382760 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 52 BCOM அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUDALIYAR, KOUNDER OK
R383061 முதலியார் ஆண் 52 10THSTD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383941 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 52 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384752 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 52 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R389516 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 52 BE MBA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390512 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 52 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391265 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC
R394773 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 52 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365327 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 53 12th Std Manjal
Exports At
Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386360 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 53 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA379257 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 53 BSC தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380027 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 53 9TH தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380037 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 53 M.A hostal vadan விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381514 முதலியார் ஆண் 53 9TH வாட்ச்மேன் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382773 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 53 9th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383150 முதலியார் ஆண் 53 BA,LLB LEGAL-DOCUMENTATION பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384092 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 53 10TH STD ரயில
்வே
துறை
ஓய்வ
ு(பெ
்ஷன
)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386352 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 53 10th Std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391597 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 53 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393340 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 53 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376425 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 54 M.Sc (Phy)
BEd
Govt School
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA376584 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 54 MA SUPERVISIR துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376797 முதலியார் ஆண் 54 12th Std Catering
Contract
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378141 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 54 12 th std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380372 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 54 6th std டெய்
லர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381799 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 54 B.SC தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382762 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 54 8TH STD சொந்

தொழி
ல்-ப
ண்ட
ச்ச
ரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384333 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 54 Diploma in
mechanical
engineering
அரசு வேலை
-ரயில்வேது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385434 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386703 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 54 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387071 முதலியார் ஆண் 54 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389331 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 54 DIPLOMA பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394510 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 54 MA,LLB அரசு
பணி-
ேலா
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி OC, BC,MBC OK
R395496 முதலியார் ஆண் 54 துணையை இழந்தவர்
R396531 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 54 MSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA372593 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 55 MCOM,MA,BED,
MPHIL
Govt Teacher விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA373962 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 55 MA, PGDCA Own Business
- Vellore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378210 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 55 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379099 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 55 B.SC தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R381899 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 55 12THSTD தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382963 முதலியார் ஆண் 55 BA,BL பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384828 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 55 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384869 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 55 10 th std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R385274 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 55 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387355 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387837 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 55 BE அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA342729 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 56 12th Std., Farmer விவாகரத்து ஆனவர்
R376061 முதலியார் ஆண் 56 MA Finance Officer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376776 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 56 M.Tech,Ph.D Professor-Ti
ruchengode
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R380060 முதலியார் ஆண் 56 10th விளம்பரம்
பெய்ண்டிங்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R381047 முதலியார் ஆண் 56 7th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R381550 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 56 10Th விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382305 முதலியார் ஆண் 56 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any mudaliyar ok
R384891 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 56 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386334 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 56 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387335 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 56 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387340 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 56 10th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391543 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 56 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365222 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 57 10th Std Design
Makers
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Except sc, st
R380028 முதலியார் ஆண் 57 +2 பைனான்ஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380056 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 57 8TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382000 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 57 10th Std தனியார் -
கோயம்புத்த
ூர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382625 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 57 8TH STD தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386558 முதலியார் ஆண் 57 10th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R389264 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 57 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391263 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 57 BCom சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392726 முதலியார் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395044 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 57 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395590 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 57 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376541 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 58 ITI, B.COM
Doing
TNEB-Chengalpattu விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379972 முதலியார் ஆண் 58 +1 அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380382 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 58 B.SC, MRHS சொந்த
மருத்துவமன
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382006 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 58 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383868 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 58 8TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384824 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 58 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384886 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 58 10th தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387031 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 58 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387927 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 58 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377914 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 59 S.S.L.C Own Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379939 முதலியார் ஆண் 59 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380334 முதலியார் ஆண் 59 10TH STD. சொந்

ஹோட்
டல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380443 முதலியார் ஆண் 59 B.Com சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380984 முதலியார் ஆண் 59 11th Cooker,Elect
rical work
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381285 முதலியார் ஆண் 59 9th std அரசு வேலை
-பெரம்பலூர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384259 முதலியார் ஆண் 59 டிப்
ளோமா
அரசு
ஓய்வ
ு(PENSIONE
R)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384480 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 59 10 TH பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386864 முதலியார் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392838 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 59 MCom அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R393866 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 59 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379855 முதலியார் ஆண் 60 DME சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok Exept Nadar
R380718 முதலியார் ஆண் 60 12th Std Rtd
Pensioner
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386954 முதலியார்-அகமுடையார் ஆண் 60 MA அரசு பணி
ஓய்வு
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383902 முதலியார் ஆண் 60 9Th அரசு
பணி -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385532 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 60 BA அரசு வேலை துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA377098 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் ஆண் 61 10th std GDS PACKER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376722 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 61 B.Com கூல்ட்ரிங்
க்ஸ்
ஸ்டால்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
R379856 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 61 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380493 முதலியார் ஆண் 61 B.Lit சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R380717 முதலியார் ஆண் 61 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384142 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 61 8Th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391392 முதலியார் ஆண் 61 Diploma penstion துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396624 முதலியார்-செங்குந்தர் ஆண் 61 பிரிந்து வாழ்பவர்