முதலியார் - ஆண் மொத்தம் 675
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R379544 K.முருகபூபதி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 201 12th விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386857 M.P.ராமலிங்கம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 201 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391477 V.B.குணசேகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 201 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377748 D.மோகன்ராஜ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 25 10th std Electrician துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R388112 S.ஆனந்த் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390839 M.ரவிக்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390661 P.செந்தில்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390191 M.சங்கர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 27 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R390786 M.ஜீவானந்த ராஜ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390816 R.ராகினி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 27 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386282 J.லோகநாதன் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 28 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386332 S.ஹரீஷ் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 28 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389924 D.மோகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 28 6th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378644 R.ராஜேஷ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 29 ITI பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378470 A.ஐயப்பன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R385809 M.அசோக்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 29 DIPOLMA,B.TE
CH
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387924 M.மகேந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 29 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388374 V.சுரேஷ்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389963 D.மோகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 29 6 th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377535 Parthasarathi முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 30 M.SC,PhD Agricultural
Department
Research
Associate
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Pillaimar
R381557 S.சரவணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 30 ITI தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382210 S.வினோத் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 30 B.TECH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
சிங்
கப்ப
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384035 M.பாபு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 30 B.A தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385254 S.சரவணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 30 Diploma(EEE) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R386875 M.K.பிரகாஸ்ராஜ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 30 DEEE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387400 P.வாசுதேவன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 30 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387629 S.தண்டபாணி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 30 BSc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389297 வடிவேல் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 30 Bcom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390029 P.தமிழரசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 30 Bsc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372398 P.JAGATHEESHWARAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 10th Std PANIYAN
COMPANY
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Muthaliyar ok
R372710 S. ஆறுமுகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 10th Std நெசவ
ு (Own
Business)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA376968 D Thanigai Velan முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 ITI Contract-wor
k
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377454 J. SENTHIL KUMAR முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 31 B.Tech.,
M.Sc
Contractor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R383932 சுசீந்திரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 31 12th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ிசை
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R384535 G.கார்த்திக் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 BE CIVIL தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385009 U.பாரத் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387101 S.சபரிநாதன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 31 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387856 N.கதிரேசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388874 S.தீபக் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389079 P.டில்லிபாபு முதலியார் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390165 P.இளையராஜா முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC ,MBC OK
R390188 S.சுரேஷ்குமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 31 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391376 L.பிரகாஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 31 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374147 KARTHIK முதலியார் ஆண் 32 BE(EEE) Sr. Software
Engineer-USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA375763 K. ARUL KUMAR முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 BBA Pharmacy -
Erode
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA379373 M.கிருஷ்ணன் முதலியார் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்-
ிரு
ெல்
ேலி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383293 B.சுகுமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 32 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any முதலியார் ok.
R385805 M.பாஸ்கர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 D Pharm விரி
வுரை
யாளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387651 K.குமார் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 32 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387998 S.பாலமுருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R388144 R.வேல்முருகன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388292 L.பாலசுப்ரமணியம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388302 S.ஆனந்தராஜ் முதலியார் ஆண் 32 BE,MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388306 S.ஆனந்தராஜ் முதலியார் ஆண் 32 BE MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388363 K.ஆனந்த் முதலியார் ஆண் 32 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377843 V.ராஜா முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377859 S.சிவகுமார் முதலியார் ஆண் 33 12th Std Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379400 K.ராமஜெயம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 B.Com சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudhaliyar ok
R386081 P.செந்தில்குமார் முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் ஆண் 33 டிப்
ளமோ,(B
.Tech)
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R380767 ஸ்ரீதர்பிரபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 12 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PILLAI,MUDALIYAR,TAMIL CHETTIYAR OK
R380861 V.சதீஷ் பாபு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 33 12TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு,நாயக்கர் OK
R381613 D.சசிகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 12THSTD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383393 S.திருஞானம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 B.Lit தனி
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383814 M.தர்மலிங்கம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384765 P.சண்முகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384994 G.சங்கர்கனேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 MBA,Mphil சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385271 T.முத்துகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385349 G.பழனி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 33 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388078 R.பாஸ்கரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, OBC, MBC
R388127 V.தனசேகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 DIPLOMA Ad Agency விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389355 R.குமரேசன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 33 ITI company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R389421 D.ரமேஷ் முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar OK
R389453 K.நாகராஜன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 7th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390565 சசிகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390615 U கருணாகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok,Any Muthaliyar OK
R391056 A.சரண்ராஜ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378054 Jagadeesh முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 34 MBA Journalist,
Dinamani
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376279 V.P.கார்த்திக் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 M.Tech Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379307 J.பழனி ராஜ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST, Vanniyar
R386522 U.கோபாலகிருஷ்ணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R380791 S.பிரபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380877 M.செல்வம் முதலியார் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்-
ிரு
்சி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380902 S.பிரபாகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 6th std Electrection விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382168 C.V.ராஜேஷ்குமார் முதலியார் ஆண் 34 BE சொந்

தொழி
ல்/க
யம்
ுத்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382196 S.புவனேஸ்வரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 5TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R382549 V.ஜெயக்குமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 34 BE(cs) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any mutheliyar ok
R383986 M.மணிகண்டன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384474 M.பார்த்தசாரதி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 34 BE பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384490 S.தினேஷ் குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 B.COM சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384698 K.கார்த்திகேயன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி நாடார்,பிள்ளை,கவுண்டர்,முதலியார்OK
R384750 A.பாலமுருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385203 S.ராதாகிருஷ்ணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385885 A.கார்த்திக் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387962 D.K.பழனிச்சாமி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 34 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUTHALIYAR OK
R388211 D.செல்வகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 +2 தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyars
R389298 KM.சசிகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389383 S.அருண் சக்திவேல் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389468 A.பாலசுப்ரமணியன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 M.A, B.ED அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389479 S.பிரகாஷ்பாண்டியன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390254 R.ஜனார்த்தனன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 34 ME தனிய
ார்
உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA344213 S.சசிகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 35 5th STD அரிச
ி
வியா
பாரம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
RA360265 J. JAYACHANDRAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 35 12th Std Working at
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kallar,Maravar,Agamudaiyar
RA376149 R. RAJA முதலியார் ஆண் 35 BE Working at
Erope
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377372 V. தினகரன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 35 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378168 N.தீபக் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 35 12th std பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
R379484 TR.ஜெயசேகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 35 ITI(Machanic
al)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379554 T.சுதாகர் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 35 BE(ECE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
(TATA
CONSULTANCY)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
R383738 S.வெங்கட் ராமன் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 35 MCOM,MBA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R383822 G.பிரகாஷ் முதலியார் ஆண் 35 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384710 R.ஆனந்த் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 35 10th std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384754 B.அமிர்தலிங்கம் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 35 BES தனிய
ார் -
PT
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
R385315 M.இன்பராஜ் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 35 MCA வெளி
நாடு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385563 K.முருகன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 35 ITI அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386143 A.தமிழரசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 35 MCom MPhil
BEd
அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any muthaliyar ok
R387199 K.பிரபு முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387295 P.ராமசந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 35 8th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387331 T.ஜனார்தனன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 35 BE MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388711 N.சதீஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 35 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388910 P.மணிகண்டன் முதலியார் ஆண் 35 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389980 M.கணேஷ் குமார் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R390112 S.சதீஷ்குமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 35 DAE,B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்,பிள்ளை OK
RA359681 D. ASHOK முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 Diploma in
EEE, ITI
Business -
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365155 S. RAMESH முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 10th Std Electrician
- Erode
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any muthaliyar ok
R377808 S.Mohan முதலியார் ஆண் 36 6th std Electrician விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC,ST
R379655 P.சதீஸ்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 MCA,MBA System
Analyst-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379707 S.பாலமுருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379718 K.சக்திவேல் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R380530 S.திருஞானம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 Diploma In
IT
Co-Ordinator
- Chennai
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380794 V.முனியப்பன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 ITI மத்த
ிய
அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
R386891 A.பாபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381649 T.சாமிநாதன் முதலியார் ஆண் 36 M.com சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai, muthaliyar, goundar only
R382469 K.மோகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383581 R.மோகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383816 S.முரளி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384789 J.K.பாலாஜி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 36 B.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384857 M.ராமச்சந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 8th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R385755 B.விக்னேஸ்வரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 BCS சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386784 P.இளஞ்சேரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386881 T.செந்தில்ராஜா முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் அன்பான
R387512 P.சுரேஷ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388143 V.திருநாவுக்கரசு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA313606 srinivasanKV முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 Masters Accountant விவாகரத்து ஆனவர்
RA375553 K. வரதராஜன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 10th std Carpentor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376025 Dr.Naveenkumar முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 37 SALES AND
MARKETING
Builder விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA352183 M. JAI KRISHNAN முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 BA Driver -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Mudhaliyar Ok
RA352210 P. SANTHANAM முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 DME Pvt
Firm-Kanchee
puram
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA352213 P. KUMAR முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 5th Std Pvt
Work-Vellore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362486 T. NAMACHIVAYAM முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 +2, ITI Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359580 R. MURUGAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 ITI(Fitter) Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu ,Chettiar, Rettiyar
RA377259 P. சந்திர சேகர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375756 G. Karthick முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 BE BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377488 S.Deva Nathan முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 37 MA Private-Mana
ger
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378643 V.தேவ ராஜ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378685 M.சதீஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 B.COM/MBA Sr.Admin
Officer-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Pillai ok
RA378811 S.சண்முகசுந்தரம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378936 V.விஜய் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 BA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386590 S.முருகன் முதலியார் ஆண் 37 B.Com சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380627 J.சக்திவேல் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 10th Std அரசு
பணி -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380886 M.ரவி முதலியார் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381546 N.சாம் குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381548 A.சம்பத் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 10Th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381776 G.ராம்குமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R384143 K.ரஜினி எ ராம்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 MA MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R384472 P.இளங்கோவன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384898 S.விஜயமணிகண்டன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 12th (BCOM) அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
R384972 A.அருண் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385162 M.செந்தில்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385209 R.சண்முகசுந்தரம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385284 R.தனசேகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 ITI அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R385766 M.கணேசன் முதலியார் ஆண் 37 B.COM தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386267 K.ராஜேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386603 S.அங்குராஜ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387010 S.வேலு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387714 K.சரவணகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388025 V.சங்கர் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY முதலியார் OK
R388620 R.சரவணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R388733 A.குமரவேலன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 37 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389115 N.பாலமுருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar OK,Any Pillai OK
R389423 R.பாலமுருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 ITI பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389497 K.ஸ்ரீனிவாசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391279 S.தங்கவேல் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 37 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373560 VEERAMANI@Dharmaeasvar முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 38 BA/DCA co.op employ
society.secr
etary.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA375918 R. மணிகண்டன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA342514 S. Bharathiraja முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 Diploma in
computre
designing
Computer
designing
விவாகரத்து ஆனவர்
R360603 Nadarajan முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 MSc., Comp.
Sci.
Computer
Assistant
பிரிந்து வாழ்பவர்
RA358950 N. SENTHIL KUMAR முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 M.Com Pvt Work விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA365802 P. VELAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 8th Std Farmar At
Thiruvannama
lai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudhaliyar all
RA367923 P.RAMESH முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 M.COM CARMENTS விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373223 PREM ANAND முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 38 M.A, MBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar Ok
RA373250 BALAMURUGAN முதலியார் ஆண் 38 10th std Sr.Com
Graphic
Desiner-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA376276 B.S.செந்தில் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377438 S. ANAND முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 BBA,DIPLOMA Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA377788 A.ஜீவானந்தம் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 38 8th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R377805 S.Venkatesh முதலியார் ஆண் 38 B.SC Highway Dept விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378740 C.K.கார்த்திகேயன் முதலியார் ஆண் 38 MA/M.H.R.M/H
.D.S.E
HCL-Chennai துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA378762 A.S.பாலசந்தர் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 38 MA சேல்
ஸ்
மேனே
ஜர்
சப்த
ஸ்வர

மியூ
சிகல
்ஸ்,
ற்ற
மதி,
றக்
ுமத

&சேல
ஸ்-ச
ன்ன
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்,ரெட்டியார்,செட்டியார், நாடார்,நாயுடு,தேவ
R378871 R.ரமேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380220 S.தணிகை வேலன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382195 A.கௌதமன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 B.PES,B.PEd,
MA
அரசு
ப்பண
ி-இள
ிலை
எழுத
்தர்
-சித
்பர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382534 D.வளையாபதி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 10TH Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R384477 M.பழனிநாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 வெளி
நாட்
டில்
வேலை
செய்
கிறா
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R384751 R.பூபதிராஜா முதலியார் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384939 T.நந்தகுமார் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385213 A.ஆறுமுகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385287 M.ஹரிஹரன் முதலியார் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385344 P.ஆனந்தன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385769 S.நட்ராஜ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R387357 K.மோகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387535 R.பாலாஜி முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar Agamudaiyar,thuluva vellalar ok.
R387847 B.துளசிதரன் முதலியார் ஆண் 38 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY முதலியார் OK
R388158 R.மகேஷ் முதலியார் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388213 S.இளங்கோ முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUTHALIYAR OK
R388264 R.மதன் ராஜ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388307 D.அசோக்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 MTech வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388967 K.சரவணன் முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389262 A.சுரேஷ் முதலியார் ஆண் 38 MCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389384 M.பழனிநாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 DEE தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389943 M.சங்கிலி பூதத் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390453 S.பெரியசாமி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 38 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390835 M.சசிகுமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 38 ITI அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391158 S.பாலசுந்தரம் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA304375 T.R.அஸ்வின்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 MA (Histy) Finance விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA313600 venkatesanK முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 Masters Lecturer விவாகரத்து ஆனவர்
RA375661 S. பரணிதரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 B.Tech Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc
R376012 P.செல்வமுருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 12th Std Real Estate துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375728 K. KARTHIKEYAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 BA Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA362407 V.L. PRABU முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 BA Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362511 N. VIJAYARAGAVAN முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 B.Com MBA,
PGDCS
Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA374041 SOUNDARARAJAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 BE(EEE) Middle
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R389178 P.விநாயக மூர்த்தி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376273 S.சதீஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 M.A.,B.Ed.,B
.H.M.C.T
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376717 Jayakumar முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 B.Com SAP
FI(certified
)
SAP FICO
Consultant
in MNC
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar
RA377400 B.சங்கர் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 6th std Private
Company
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA377841 T.விஜய குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377992 நாகராஜன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 BSc Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378080 R.பத்மநாபன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 Diploma Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378211 K.ஆதவன் பாலாஜி முதலியார் ஆண் 39 10th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379653 S.கோவிந்தராஜ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 BCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382234 M.கணேஷ் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 39 10th Std அரசு
பணி(
ெரம
பூர
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386230 J.ஆடலரசன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R384034 P.பரணிதரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 DIPLOMA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384549 S.சதீஷ்குமார் (எ) அம்பிகாபதி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 MA BED BHMG அரசு
பணி-
சிர
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384644 M.கோபி முதலியார் ஆண் 39 Diploma(EEE) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384864 S.முரளி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 12th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385021 N.சண்முகம் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 BBA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386037 V.ரமேஷ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387622 R.சரத் பாபு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387805 P.பரணிதரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 DIPLOMA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388489 S.சுந்தரம் முதலியார் ஆண் 39 5th தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388645 K.பரணிதரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 ME PhD பேரா
சிரி
யர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388880 K.சின்னையன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389205 V.விஜயபாஸ்கர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 DIPLOMA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389564 P.அருணகிரி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC, MBC OK
R390431 U.ஜம்புலிங்கம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390760 R.சாரதிபாபு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390870 K.சின்னையன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391063 T.கார்த்திக் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R391422 Vijayabhaskar முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 39 Diploma Driving with
own car
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA303636 Kumaravelan.Y முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 MBBS Dip In
Diabetology-
Researcher
Cum
Physician In
Life Care
Clinic-Banga
lore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA303853 K.முத்துக்குமார் முதலியார் ஆண் 40 MA Global Power
Tech
Equipment
Ltd
விவாகரத்து ஆனவர்
RA320926 R. RAVIKUMAR முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th, ITI PVT Working
at
Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA377236 P.Muthusamy முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Travels துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA325145 B. GANESAN முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 40 BSC, PGDCA Asst
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375776 M. ராஜ் குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 12th std Hotel
Master-Erode
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360594 R. GANESH முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 BE Business-Coi
mbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA361702 Dr.B. SIVAMANI முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 B.VSC,M.VSC,
PhD
Sciencist-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA366685 N. KARTHIK முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 40 12th Std Airport
Supervisor-
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373303 J.DURAIRAJ Alias GUNAVEL முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 40 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376473 V. Sendhil Kumar முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th std Furniture
Contractor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376592 B. Sivamani முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 B.SC,M.SC,PH
D
Scientist விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376816 A.V. NARAYANAN முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 40 12th std Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378695 E.முருகன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 40 BA Supervisor-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA378751 T.R.சத்தியமூர்த்தி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 40 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Pillai ok
RA378770 S.சரவணன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 40 BVSC Govt Vet
Doctor-Salem
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA379372 M.ராஜேந்திரன் முதலியார் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379442 P.சரவணக்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 BE Engineering விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380811 D.பொன்மணி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
மெடி
க்கல

ஷாப்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381491 K.திருநாவுகரசு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10Th தனிய
ார்
நிறு
வனம்
-ஈரோ
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381551 R.முருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381589 S.நாவுக்கரசு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 12TH Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R382134 K.கண்ணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R382295 A.நவநீதகிருஷ்ணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382396 G.விஸ்வநாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 MBA தனிய
ார்
வேலை
(பெங
களூ
்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R384758 M.செங்கோத் வேலு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
R385097 M.முருகேசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385334 K.திருநாவுக்கரசு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385584 M.சீனிவாசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 7 th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386895 D.முத்துசாமி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 BBA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387269 R.முருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388027 S.அரவிந்த்விக்னேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUTHALIYAR OK
R388963 V.சரவணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389325 E.லட்சுமணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389871 P.முத்துச்சாமி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390148 R. சாய் பாபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390572 S.பூபதி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360270 S. SURESH KUMAR முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 BSC Pvt
Job-Sriperum
pudur
விவாகரத்து ஆனவர்
R387133 V.குணசேகரன் முதலியார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R378392 S.PARTHASARATHY முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 DME Asst Manager பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA365038 B. VISWANATHAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 B.Com Printing -
Business
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376123 R. MAHESWARAN முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 41 BBA Sales
Executive-
Villupuram
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA362263 V. JAYAPRABU முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 41 MCS Working at
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA364140 D. LAKSHMANAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 8th Lorry Driver
- Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367694 M.SIVASHANMUGAM முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 BE Senior
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R373130 S. BABU முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 BA Shipping
Manager -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/Iyer
R373177 N. BABUJI முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 B.Sc Business -
Vellore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373889 L.லட்சுமணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 8th Std தனிய
ார்ப
ணி-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374560 R. SRIRAM முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 MA., B.Ed Govt Teacher
- Chennai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA376458 K. SATHEESH KUMAR முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 BE(MECH) Chief
Engineer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA376982 B. MAHENDIRA KUMAR முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 DECE Own Business
- Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA377846 P.ஜெயராமன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 Diploma Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar ok
RA377876 P.விஜயகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 Diploma Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378804 N.பிரகாஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 BBA பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380517 K.விநாயகம் முதலியார் ஆண் 41 B.Com தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R387273 M.H.மணிஷ்ராஜா முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 41 BSC MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382388 G.அண்ணாமலை முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 BA Ration Shop
Sales Man
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382529 T.சீனிவாசன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 41 10th STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382582 N.பார்த்திபன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 BSC அரசு
பணி
ஓய்வ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382817 N.ஞானசேகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 BCom,MA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ok.
R382829 R.பிரபாகரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 MSC,DTED சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382943 R.பிரபாகரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 M.SC தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383090 A.பாண்டுரங்கன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 5TH தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383317 N.லோகு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 6 TH பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383520 V.C.கருணாகரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 MCA BL அரசு
வக்க
ீல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384024 A.கோபால் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 12th அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R385898 S.ஏழுமலை முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386614 M.வரதராஜன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386849 L.சதிஷ்பாபு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387252 S.மோகன்ராஜ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 MCOM,CLIS அரசு
நூலக
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R387265 K.ந​ரேந்திரன் முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் ஆண் 41 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R387367 P.மாணிக்கம் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std அரசு
பணி-
யில
வே
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar ok
R388013 R.நரசிம்மன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388402 N.ஜோதீஸ்வரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 DIPLOMA பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388405 P.மோகன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391314 U.விஸ்வநாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391426 G.விஜயராஜ் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 41 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA304493 S.பழனி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 ITI Technition
Railway
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA368152 P.SATHYAMOORTHY முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 42 M.SC, TECHNICAL
OFFICER
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374605 P. PONNAIAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 10th Std Own Business
- Tiruppur
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375376 R. பிரபாகரன் முதலியார் ஆண் 42 B.SC Manager in
Petrol
Bunk-ஆத
தூர
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
R379770 S.சுப்பிரமணி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 42 MSC,MCA பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380023 P.பாபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 12TH சொந

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380172 சதாசிவம் முதலியார் ஆண் 42 9 th பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R380281 R.விஜய குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380414 R.அகோரமூர்த்தி முதலியார் ஆண் 42 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDHALIYAR OK
R380515 M.காளிதாஸ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 42 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381971 S.கலைவாணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 MCOM அக்க
வுண்
டண்ட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R383900 R.நடராஜன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384740 R.மகேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384788 S.ரமேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384795 P.ராஜகணபதி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 M.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385655 K.விஸ்வநாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387329 S.ஜெயசிம்மா முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 42 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390139 N.பாஸ்கர் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 42 BSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R390271 S.ஆறுமுகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 42 MA சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA303920 K.GANDHI முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 S.S.L.C Silk Saree,
Sami
Alangaram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA304496 B.அருள்முருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 BE (Cvil) Builders விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378324 A.M.சிவகுமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 43 12th Std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375812 L.தயாளன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 43 B.Sc., MBA Private-Vell
ore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA361549 P. PICHAIAH முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 B.A Own Business
-
Sankarankovi
l
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375894 K.R. VEL MURUGAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 BSC Cine Field
Camera
Man-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
R377051 S. Srinivasan முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 43 ITI Cement
distributor
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any முதலியார்,பிள்ளை ok.
RA365635 M. YUVARAJ முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 BBA, ITI Working at
Erode,
Tuticorin
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA366741 P.M. RAJA SEKAR முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 43 MA Private Job விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376738 V. ARAVIND முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 BA Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA377784 S.P.ஆனந்த் முதலியார் ஆண் 43 10th std Own Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381333 S.ஜெயக்குமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 43 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381355 V.C.சரவணகுமார் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 43 12th,Diploma
(Electronic)
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்,செட்டியார்,பிள்ளை,யாதவர்,நாடார்,விஸ்வகர்
R381590 G.கோபிநாத் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 43 B.SC TNP-Staff துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381842 A.சுரேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 BSC,BL தனி
ார்
அட்வ
கேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381929 R.கணபதி முதலியார் ஆண் 43 12th std சொந்

தொழி
ல்
-சென
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU, NAYAKAR, IYER ONLY
R382755 K.ராஜேஷ் குமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 43 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384918 V.ஸ்ரீனிவாசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 B.COM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC mattum
R385418 B.அருள் முருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 BE(CIVIL) BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386739 B.குணபிரகாசம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386752 ஞான பிரகாசம் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 43 M.B.A.,
C.S.(Final)
Professional
Course
Pvt. Ltd.
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387533 S.வைரவேல் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
RA304309 V.சிவசிதம்பரநாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 AMIE,ME,Phd HOD விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
RA320447 S.இராமமூர்த்தி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 TTC அரசு
ஓவிய
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar ok
RA377181 Duraimurugan முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 MSc,M.Phil,B
.Ed
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC,ST
RA352225 E. NITHYA KUMAR முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 44 12th Std Own Business
- Pondichery
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361530 S.kalidass முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 Bcom Marketing
Manager
விவாகரத்து ஆனவர்
RA361563 S. சுந்தரமூர்த்தி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 44 Diaploma Own
Business-Amb
ur
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA362230 G. BASKARAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 Diploma in
Civil Engg
Working at
Namagiripett
ai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA366887 K.சுரேஷ்குமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 44 BCOm தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA367058 A. GANESAMOORTHI முதலியார் ஆண் 44 BE Own Business
- Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367080 S. GUNASEKARAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 M.Com Collection
Duty-Coimbat
ore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA376312 C.D.மணிவண்ணன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 44 Bcom, (CA) Own Rice
Mill
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA376523 K. Shanmuga Sundaram முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 MA,M.Phil,Ph
d doing
Own Leath
Workshop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA376791 T Thangamani Alalis Prakash முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 Diploma Own Tailore
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: Sc, ST, MBC
RA377794 தனபால் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 DPMM Admin துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
RA378670 E.வித்ய குமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்-
ன்ச
ர்ஜ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379988 R. புவனேஸ்வரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 44 10TH டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380239 M.ஆனந்தன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 3rd Std டெய்
லர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R383398 S.மூர்த்தி முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 44 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383485 M.உமாபதி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 44 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any முதலியார் ok.
R384723 V.தினேஷ் முதலியார் ஆண் 44 MA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி வன்னியர், பிள்ளை,முதலியார் OK
R384831 J.மனோகரன் முதலியார் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385381 P.சுரேஷ் முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் ஆண் 44 DIPLOMA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386038 P .சோமசுந்தரம் முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் ஆண் 44 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386368 K.ராஜ்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386621 B.மணி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 44 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R386682 R.புகழேந்தி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 DCE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388357 S.இளங்கோ முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 DCE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389039 S.டீகா ராமன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 10th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390311 R.சக்திவேல் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390675 S.வீரவேல் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 44 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA352431 S. ARUL முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 45 BSC Own Business
-
Thiruvannama
lai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA324957 D. SIVAKUMAR முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 45 BA,BL(Doing) Real
Estate&Advoc
ate
Traning-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA342496 N.Ellappan முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 12th Std., Own Auto துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA361446 A. ANBUDURAI முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 45 ITI, Diploma Own Business
- Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar Ok
RA365789 M. KOOTHAPIRAN முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 45 Diploma Manager-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA368105 S.VASUDEVAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 MBBS Doctor -
Salem
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376560 R Chidambaranathan முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 12th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar, Sholiyavellalar
R376768 G.வேலாயுதம் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 45 BE TNEB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar, sengunthar, sozaiya vellar
R378710 P.சங்கர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar, Any Pillai OK
R379597 P.அறிவழகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 M.Sc.,B.Ed லெக்
சரர்
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R380390 p.பாஸ்கர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 12 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381794 A.சிவகுமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல் -
வாணி
யம்ப
ாடி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R381852 R.ஶ்ரீனிவாசன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 45 BE,MS,MBA தனிய
ார்-
ேனே
ர்-வ
லூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R381935 K.கோபால கிருஷ்ணன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 45 BE,MTECH அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382155 S.விஸ்வநாதன் முதலியார் ஆண் 45 MSC தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382765 G.சுகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 8th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் ஓகே
R383938 D.ராஜா முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 ITI-computer
service
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி 20 above age
R383950 G.குமார் முதலியார் ஆண் 45 6th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383979 R.ரமேஷ்கண்ணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 B.Tech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384031 N.கண்ணன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 45 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384753 P.சுரேஸ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384876 P.விவேகானந்தன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 ITI தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R386146 குணசேகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 ECE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, OK
R386246 K.மதன்மோகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386248 M.வைத்தியநாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R386421 A.வேலு முதலியார் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386638 V.உதயகுமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 45 D.Pharm சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387110 R.நாராயணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 8th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R387263 D.​தேவராஜன் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 45 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார்OK
R388232 S.ஜோதிமுருகன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 45 BSc அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388233 K.லோகநாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388467 D.ஸ்ரீனிவாசன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 45 ME,PhD தனிய
ார்-
ல்ல
ரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R388919 P.நாராயணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 45 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389455 R.கண்ணன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 45 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390715 T.பண்பழகன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 45 DCE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390994 S.ஜோதிமுருகன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 45 BSc Assistant பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA334963 S.Vetrivel முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 46 B.Com(CA)., Account
Manager
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375843 R.ரமேஷ்குமார் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 46 M.A.(Eco),
M.A.(Pub.Adm
n.),
M.A.(His)
M.Phil, MBA
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
RA375842 M.சுகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 BCom தனிய
ார்
பணி -
ஆடிட
்டர்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA376367 V. Karthick முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 46 MS (IT) Private Bank
Team Leader
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376468 S. Veerabhagu முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 M.Sc dealer -
Appalam,Eata
bles
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Only BC Accepted
RA378162 R.ரவி முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 46 Diploma Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R378651 T.ரமேஷ் குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 12th Std
Fail
தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379608 V.R.ராஜகோபால் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 BE(Civil) விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R380474 L.ஹரிகுமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 46 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380557 A.ஜீவா முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 +2th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி chettiyar, vellalar only
R380936 P.சிவகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 Diploma பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381131 P.L.ரமேஷ்பாபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381549 K.ரவிச்சந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 10Th அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381552 V.ரமேஷ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 46 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381564 M.மனோகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 4TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382313 S.குமார் முதலியார் ஆண் 46 10TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK.
R382693 K.சம்பத் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 46 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383604 S.மூர்த்தி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384534 T.பாலமுருகன் முதலியார் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387614 S.மதியழகன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388325 A.ரமேஸ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 46 MA தனிய
ார்ப
ணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389318 S.மூர்த்தி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390136 M.சிங்காரவேலு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 46 MSc தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391014 V.பழனிசாமி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 46 8th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360635 K. MURUGAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 47 +2, D.T.ED Farmer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374908 M.மோகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 47 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA361647 K. KUMARAVEL முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 47 8th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,goundar,vanniyar
RA365501 C. RAVICHANDIRAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 47 M.Com Accountant -
Sivakasi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367014 C.L. RAVI முதலியார் ஆண் 47 10th Std Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376419 K. JEGATHESAN முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 47 BSC/PGDCA/CC
S/CPC/CIC
Medical
Codeing
Specialist-U
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377889 K.ஜெயகுமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 47 Diploma Store
Incharger
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378542 M.லோகநாதன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 47 MA ரயில
்வே
பென்
ஷன்
+பிச
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378571 S.அரிபுத்திரி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 47 10 th std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380238 A.ராஜேந்திரன் முதலியார் ஆண் 47 Diplomo தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380383 P.பார்த்தசாரதி முதலியார் ஆண் 47 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380599 K.பழனி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்-ச
ன்ன
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381056 R.சத்தியநாதன் முதலியார் ஆண் 47 10th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R382107 R.அருள்மணி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 47 Diploma சொந்

வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R383278 P.ராஜன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 47 Bsc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST/Bramin
R384814 K.முருகன் முதலியார் ஆண் 47 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386624 P.P.சக்கரவர்த்தி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386184 S.ரமேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387910 R.ஆறுசாமி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389222 V.ரமேஷ் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA325211 K. ASHOK KUMAR முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 48 BA Own
Business-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377161 B. KalaMegam முதலியார் ஆண் 48 BA Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
RA362656 A. BALASUNDARAM முதலியார் ஆண் 48 8th Contract
Work - Erode
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA366088 G.C.விஜயசாய்பிரபு முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 48 B.H.M.S.,M.D
.(HOM).
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Agamudaiyar Muthaliyar
RA376569 R. Subramani முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 48 10th std Own Taxi
Driver
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377344 N. SUNDAR RAJAN முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 48 BE., MBA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA379403 S.இளங்கோ ராஜா முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 48 B.A தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any Mudaliar
R379734 I.சண்முகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 48 BE Government
Job-Trichy
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R380036 G.கந்தசாமி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 48 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R381795 P.உதயராஜ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 48 B.SC தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381847 L.கணேசன் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382898 S.சேகர் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 48 10th STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384947 U.மாதவன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 48 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386527 N.பாஸ்கரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 48 MSc BEd அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387493 G.ரவி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 48 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390064 S சிவப்பிரகாசம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 48 MA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA304250 K.மணிவண்ணன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 49 (DME) LIC Agent
Chenglepet
Branch
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any முதலியார் ok
RA346507 S.நாகேந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 49 12th Std சைக்
கிள்
கடை
கைத்
தறி
நெசவ
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA352221 T.N.D.SATHIYAMOORTHY முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 49 10th Jewellery
Shop-Vellore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி muthaliyar,pillai,na
RA352515 C.S.R.MOHAN முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 49 10 th Busdipo -
Manager at
Vellore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA365052 R. தெய்வசிகாமணி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 49 DCE,AMIE Site
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377030 S.Mohan முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் ஆண் 49 12thstd Off set
Printing
work
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA368732 B. GNANAUDAYAM முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 49 DEEE Own
Electrical-M
adurai
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA372590 P.PERUMAL PILLAI முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 49 BSC Bus
Conductor
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377194 PANEER SELVAM முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 49 10th Std Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378454 K.ராம் முதலியார் ஆண் 49 MSC,BEd,MBA,
D.G.T.(Ph.D)
Class I
Gazetted
Offier in
Govt. of
India-Chenna
i
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378774 T.K.ராமசந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 49 11th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R379596 S.ஜெயக்குமார் என்ற சந்தனக்குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 49 BA Junior
ASst-Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R380138 A.ராஜேந்திரன் முதலியார் ஆண் 49 ITI தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Only
R380244 M.சீனிவாசன் முதலியார் ஆண் 49 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380699 சதாசிவம் முதலியார் ஆண் 49 10th std தனிய
ார்
வேலை
-பெங
களூ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R381367 G.மகேந்திரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 49 10TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382644 M.சுப்பிரமணி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 49 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383947 N.சுரேஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 49 8TH தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384911 J.இளஞ்செழியன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 49 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Mudaliyar
R385362 P.கதிர்வேல் முதலியார் ஆண் 49 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386833 M.திருமூர்த்தி முதலியார் ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R375995 JOTHI முதலியார் ஆண் 50 M.Ed Teacher விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA314359 S.சின்னராஜ் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 50 ITI Fitter
Security SDB
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
RA376611 S Kalyanasundaram முதலியார் ஆண் 50 10th Std Own-Travels விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar, Any Pillai, Chettiyar, Nadar
RA378947 A.G.அறிவழகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 50 12, D.Pharm அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379998 M.வேலு சாமி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 50 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380167 C.M.பாஸ்கர் முதலியார் ஆண் 50 10TH
Discontinued
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380207 C.எட்சிராஜா முதலியார் ஆண் 50 10TH வாட்
ச்மெ
ன்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380911 S.சாமி நாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 50 10Th தனிய
ார்-
ென்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381556 A.சுரேஷ் பாபு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382777 N.மோகன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
வேலை
(பாண
டிச
சேர
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384244 J.ஆனந்தராஜ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 50 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387489 V.வாழவந்தான் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 50 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390020 G.செல்வம் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390632 J.குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 50 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
RA364311 D. JEYAPRAKASH முதலியார் ஆண் 51 5th Fancy Store-
Surampatti
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377957 V. ஜெயகோபி முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 51 MA,BSC,PGDCA OWN BUSINESS துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA379255 B.சுரேஷ் குமார் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 51 DME சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R379909 T.வேலு முதலியார் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 51 BUC சொந்

பள்ள
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380661 S.கலைவாணன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 51 B.COM., பொது
நூலக
த்
துறை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380929 S.ராஜேந்திரன் முதலியார் ஆண் 51 10th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381219 ஆறுமுகம் முதலியார் ஆண் 51 ME தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை SC,ST NO,WITH 1 CHILD OK 40 BELOW,ANY DIST
R381964 R.கனக ராஜன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 51 Old 10th Std அரசு
பணி-
ென்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste Ok
R382024 K.முருகன் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 51 10th std தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382652 S.சண்முகம் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 51 10 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382726 A.கணபதி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 51 10THSTD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382760 P.பாஸ்கர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 51 BCOM அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUDALIYAR, KOUNDER OK
R383892 M.பிரபு முதலியார் ஆண் 51 6th Std. சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383941 R.சரத்பாபு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 51 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384396 N.சீத்தாராமன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 51 டிப்
ளமோ
அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384615 D.பிரகாஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 51 5 TH சொந்

ஜவுள
ி
கடை,
பேன்
சி
ஸ்டோ
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385320 V.வேணுகோபால் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 51 12th,(BA) தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385432 S.கணேஷ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 51 10 பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388080 S.ஜெயபிரகாஷ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி வன்னியர் முதலியார் only
RA378694 N.சிவகுமார் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 52 Diploma in
Mech
Insurence
agent-Chenna
i
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA379257 T.ராஜசேகர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 52 BSC தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383061 R.ராமமூர்த்தி முதலியார் ஆண் 52 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384752 V.நடராஜன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 52 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R389516 திருவேங்கடசாமி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 52 BE MBA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390512 M.பன்னிர்செல்வம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391265 S.இளங்கோவன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC
RA365327 K. GOPALAKRISHNAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 53 12th Std Manjal
Exports At
Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386360 A.ராஜேந்திரன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 53 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA378141 R.குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 53 12 th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380027 E.சங்கர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 53 9TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380037 V.கமலகண்ணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 53 M.A hostal vadan விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381514 P.போதீஸ்வரன் முதலியார் ஆண் 53 9TH வாட்
ச்மே
ன்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382773 P.போகேஸ்வரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 53 9th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383150 B.செல்வா முதலியார் ஆண் 53 BA,LLB LEGAL-DOCUME
NTATION
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384092 N.பிரேம்ராஜ் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 53 10TH STD ரயில
்வே
துறை
ஓய்வ
ு(பெ
்ஷன
)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384333 T.வெங்கடேசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 53 Diploma in
mechanical
engineering
அரசு
வேலை
-ரயி
்வே
ுறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386352 G .குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 53 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386703 S.பலராமன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA373962 G. PUGAZHENDHI முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 54 MA, PGDCA Own Business
- Vellore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376425 L.ரகு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 M.Sc (Phy)
BEd
Govt School
Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA376584 R.RAVI VARMA RAJ முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 MA SUPERVISIR துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376797 S.Selva Mani முதலியார் ஆண் 54 12th Std Catering
Contract
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380372 V.குமார் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 6th std டெய்
லர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381799 S.ராஜேந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 B.SC தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382762 R.ராமலிங்கம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 8TH STD சொந்

தொழி
ல்-ப
ண்ட
ச்ச
ரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384869 B.ராமசாமி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 10 th std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R385274 R.பாலு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385434 S.லோகநாதன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387071 S.நன்மணி முதலியார் ஆண் 54 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389331 K.S.சுபிராமணியன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 54 DIPLOMA பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376061 Jayabalachandran முதலியார் ஆண் 55 MA Finance
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372593 C.PANNEER SELVAM முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 55 MCOM,MA,BED,
MPHIL
Govt Teacher விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376776 Dr M.SENGANMAL முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 55 M.Tech,Ph.D Professor-Ti
ruchengode
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378210 T.முருகேசன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 55 8th Std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379099 N.கோவர்தன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 55 B.SC தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R380060 M.முகிலன் முதலியார் ஆண் 55 10th விள
்பர

பெய்
ண்டி
ங்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R381899 M.சுந்தர்ராஜன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 55 12THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382963 P.கணபதி முதலியார் ஆண் 55 BA,BL பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384828 K.சங்கர்சேகர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 55 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386334 M.திருநாவுக்கரசு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 55 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387355 M.பன்னீர்செல்வம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387837 R.கோபாலகிருஷ்ணன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 55 BE அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA342729 T.Balakrishnan முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 56 12th Std., Farmer விவாகரத்து ஆனவர்
RA365222 K. ELANGOVAN முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 56 10th Std Design
Makers
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை Except sc, st
R380028 களியபெருமாள் முதலியார் ஆண் 56 +2 பைனா
ன்ஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381047 M.முருகன் முதலியார் ஆண் 56 7th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R381550 T.பாலகிருஷ்ணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 56 10Th விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382305 R.பாபு முதலியார் ஆண் 56 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any mudaliyar ok
R384891 P.கனகரத்தினம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 56 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387335 K.ராஜசேகர் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 56 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387340 K.ஆறுமுகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 56 10th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376541 D. MAHESH முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 57 ITI, B.COM
Doing
TNEB-Chengal
pattu
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379972 R.நடராஜன் முதலியார் ஆண் 57 +1 அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380056 K.சுப்புரமணி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 57 8TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382000 D.ராஜேந்திரன் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார் -
கோயம
்புத
்தூர
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382625 S.சண்முகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 57 8TH STD தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386558 S.பட்டாபி முதலியார் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387031 S.மனோகரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 57 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389264 K.கிருஷ்ணமூர்த்தி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 57 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391263 G.ராஜாராம் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 57 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380334 T.ராஜேந்திரன் முதலியார் ஆண் 58 10TH STD. சொந்

ஹோட்
டல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380382 D.வீர சுப்ரமணியன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 58 B.SC, MRHS சொந்

மருத
்துவ
மனை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380443 N.ராமசந்திரன் @ ரவி முதலியார் ஆண் 58 B.Com சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380984 A.பொன்முடி முதலியார் ஆண் 58 11th Cooker,Elect
rical work
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382006 B.ரவீந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 58 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383868 N.குணசேகர் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 58 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384824 S.பட்டாபி முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 58 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384886 N.அங்குமுத்து முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 58 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387927 A.திருமுருகன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 58 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377914 D.தயாளன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 59 S.S.L.C Own Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379939 V.ராஜசேகர் முதலியார் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380718 N.முனுசாமி முதலியார் ஆண் 59 12th Std Rtd
Pensioner
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381285 R.ஜெயகாந்தன் முதலியார் ஆண் 59 9th std அரசு
வேலை
-பெர
்பல
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384259 K.பட்டாபி ராமன் முதலியார் ஆண் 59 டிப்
ளோமா
அரசு
ஓய்வ
ு(PENSIONE
R)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384480 V.சந்திர சேகர் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 59 10 TH பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386864 M.திருமூர்த்தி முதலியார் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379855 R.கண்ணன் முதலியார் ஆண் 60 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok Exept Nadar
R386954 A.சுப்ரமணியம் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 60 MA அரசு
பணி
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383902 D.தேவராஜ் முதலியார் ஆண் 60 9Th அரசு
பணி -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385532 S.ராஜசேகர் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 60 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA377098 R. Baskaran முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 61 10th std GDS PACKER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376722 தாமோதரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 61 B.Com கூல்
ட்ரி
ங்க்
ஸ்
ஸ்டா
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
R379856 V.சந்திரசேகர் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 61 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380493 A.சிதம்பரம் முதலியார் ஆண் 61 B.Lit சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R380717 V.திருநாவுகரசு முதலியார் ஆண் 61 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384142 S.செல்லப்பன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 61 8Th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391392 S.ராஜன் முதலியார் ஆண் 61 Diploma penstion துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380131 S.விஜய குமார் முதலியார் ஆண் 62 தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380270 நாராயணசாமி முதலியார் ஆண் 62 8 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380935 K.சுதர்சன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 62 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382960 K.சிவானந்தம் முதலியார் ஆண் 62 10th Std அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர் -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383239 C.மணிகண்டன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 62 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R386371 ராதாகிருஷ்ணன் முதலியார் ஆண் 62 சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387351 T.மயில்வாகனம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 62 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387969 P.சிதம்பரம் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 62 MA,MPED அரசு
வேலை
ஓய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390151 K மணி முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 62 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390506 குருநாதன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 62 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375915 K. ராஜேந்திரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 63 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377855 N.கதிர் வேலு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 63 10th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383056 S.ஆறுமுகம் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 63 BCOM,MBA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380368 P.முருகன் முதலியார் - துளுவ வேளாளர் ஆண் 64 BA DSP - Police
RTD
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380444 V.தங்கராஜ் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 64 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382849 S.வீரராகவன் முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் ஆண் 64 10th Std அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383584 N.பிரேம்ராஜ் முதலியார் ஆண் 64 10 TH STD ரயில
்வே
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390015 S.தாமோதரன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 64 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380169 V.S.வீர ராகவன் முதலியார் ஆண் 65 10TH STD. RTD
GVT(PENSION)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377946 செந்தாமரை கண்ணன் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 66 10th std Government
Retd
Pensioner
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
R380323 K.அன்பு முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 66 B.COM(DIS ) ஓய்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383940 T.வேணுகோபால் முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 66 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384460 J.ஜம்புலிங்கம் ராஜு முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 66 BCOM சொந்

தொழி
ல்-ப
னான
ஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA377540 Kannan முதலியார் - செங்குந்தர் ஆண் 67 BE Pensioner,Go
vernment
Retd
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R380424 M.வெங்கடாசலம் முதலியார் ஆண் 67 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380473 L.ஸ்ரீதரன் முதலியார் ஆண் 67 10th(Tennis
player)
சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Pillai ok
R387017 N.பழனியப்பன் முதலியார் ஆண் 67 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379863 A.முருகேசன் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 68 10 th std அரசு
-
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383734 E.R.பிரேம் குமார் முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் ஆண் 68 SSLC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379854 V.ஜீவி யோகானந்தம் முதலியார் - அகமுடையார் ஆண் 71 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388111 V.ரத்தினம் முதலியார் ஆண் 77 MSC அரசு
வேலை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 675
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony