முதலியார் - பெண் மொத்தம் 203
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R384568 முதலியார் பெண் 22 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384726 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 23 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389080 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 25 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396978 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 25 MSC MPHIL தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
RA326870 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 26 ITI Pvt Work-Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA377517 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 26 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384190 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 26 BSc தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R385185 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 26 BCOM தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386617 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 26 டிப்
ளமோ
தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391194 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 26 BE அரசு
பணி-SB
I
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394238 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 26 BA ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
RA373361 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 27 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378698 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 27 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383671 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R387842 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 27 M.Tech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387976 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R388008 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 27 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R391086 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 27 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392652 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 27 MTech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR & GOUNDER
R394563 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 27 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R396078 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 27 MA BEd DTed தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396323 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 27 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396558 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 27 MCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375560 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 28 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375986 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 28 12th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376561 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Kavunder
R387596 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 28 BA தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar ok
R395560 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 28 MSc தனிய
ார்-Nu
trionist
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R396131 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 28 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் ok
R396692 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 28 Diploma Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA328964 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 29 5th UN EMPLOYED விவாகரத்து ஆனவர்
RA378575 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 29 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379338 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 29 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R381329 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 29 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R386944 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி பெண் 29 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391672 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 29 BPharm -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390295 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 29 MSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396754 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 29 BA,BL வழக்
குரை
ஞர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
RA329301 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 30 10th --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376125 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 30 BA BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377799 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 30 BCom தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377956 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 30 Diploma in
Nursing
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381871 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 30 MBBS தனியார்-மர
த்துவர்-கோ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385407 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 30 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387649 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 30 DIPLOMA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387841 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 30 MSc --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389122 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 30 BSc BEd ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390991 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393939 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 30 BA BEd Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375871 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377396 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 31 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R381048 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 31 12THSTD -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381987 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 31 B.COM, MA தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382104 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 31 BA,DTED விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382339 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 31 BSC,BED,MCA தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385142 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 31 BCOM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R385801 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 31 MA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388273 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 31 MA,B.Ed -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R392043 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 31 MBBS --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393558 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் ok
R394209 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 31 BDS சொந்த
கிளினிக்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376095 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 32 10THSTD டெய்
லரிங
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R375682 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 32 BDS பல்
டாக்டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373562 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 32 MBA Bank-Clerk விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374889 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 32 B.Sc(Bio) Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375450 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 32 B.sc,
M,Sc(IT),
MBA
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai,muthaliyar,ch
R387431 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 32 BSc MS தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378527 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 32 B.E Software
Professional
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384135 முதலியார் பெண் 32 MSc உதவி
பேராசிரியர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384657 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 32 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385938 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 32 5th Std ---- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386505 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389934 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 32 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390195 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 32 BSc - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392117 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 32 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396156 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 32 BSC ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar Ok
RA375878 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 33 BCom தனியார்
ஆசிரியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321357 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 33 BSC, BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
RA329313 முதலியார் பெண் 33 D.Pharm Medical Shop துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371118 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 33 BE MBA SOFTWARE
ANALIST
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375944 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 33 12th std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375044 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 33 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA377338 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 33 BA,DTED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379498 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 33 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R382005 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 33 B.Tech சாப்ட்வேர்
இன்ஜினியர்
-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386713 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 33 MCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையமுதலியார் ஓகே
R391196 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 33 BCS -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R395468 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 33 MTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396365 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 33 BTech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA329067 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 34 SSLC Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA331099 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 34 M.Sc.M.Phil
.,
Government துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375837 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 34 M.Sc.
Computer
Science
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA375108 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 34 B.Com., Private-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar K
RA376712 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 34 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar
RA378705 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 34 M.Sc, B.Ed,
BA Hindi
-- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA379146 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 34 MCA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
R380694 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 34 10th Std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R382740 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382744 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 34 MSC --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387196 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386054 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 34 BL,ML வழக்கறிஞர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387790 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 34 BCOM -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387794 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 34 BSC,MA அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388504 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 34 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393775 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 34 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA304154 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 Bcom,DTEd,MB
A
MANAGER துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA304347 முதலியார் பெண் 35 Bcom,(Mcom) Govt - Office Asst துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA346726 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 M.Sc.,M.Ed தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373210 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 M.Sc, M.Ed,
BA
Software Line-USA விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375259 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 35 MCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377919 முதலியார் பெண் 35 B.TECH Private Company Bangalore துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUDALIYAR ,GOUNDER,VANNIYAR
RA377825 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378856 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 35 MBA.,B.COM -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
R387648 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 M.Sc.,M.Phil
.,Ph.D.,
தனிய
ார்
கல்ல
ாரி
விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389163 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 MA BED அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390281 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 MA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391273 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R393330 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 35 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394245 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395444 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 35 விவாகரத்து ஆனவர்
R396530 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 35 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
RA376685 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 36 MCOM,DTED தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA366834 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 MBA, MPhil தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373003 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 36 MSC/MPHIL/PH
D
Sciencist-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA373516 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 36 Bcom, DTEd Unemployed துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377474 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 36 MCOM Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377953 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 36 BSc,MCA Software Consultant விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379538 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 36 MA,BED தனி
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380450 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 36 BTech,Textil
es
வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381440 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி பெண் 36 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R381588 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 36 MSC தனியார்
வங்கி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R387684 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 36 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388189 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 36 Msc அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394759 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 36 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378010 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 37 M.com -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA321518 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 37 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA328882 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 37 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373159 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 37 ME, MBA,
M.PhD
Professor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except Brahmins
RA376801 முதலியார் பெண் 37 M.Phil Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377394 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 37 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R386934 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 37 BA BEd அரசு
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி வன்னியர்,முதலியார் ONLY
R394247 முதலியார் பெண் 37 BSC MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358811 முதலியார் பெண் 38 12th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375498 முதலியார் பெண் 38 MA(His) Govt -
Superant of
college
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386743 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 38 BCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389137 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 38 12th Std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358419 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 39 MHRM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA375298 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 39 BBM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376483 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 39 B.E STPI- Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar,Pillai
RA378360 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 39 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378960 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 39 BA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386981 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 39 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar ok
RA331522 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 40 MCA Asst.Programmer-Chidambaram விவாகரத்து ஆனவர்
RA365002 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 40 MSC.,M.PHIL.
,
Foreign
Employment,U
SA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376903 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 40 MSc, M.Phil,
PHd
உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376382 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 40 BSc --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379053 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 40 M.com,M.phil
.MBA
உதவி
பேராசிரியர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R383197 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 40 MCA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383440 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 40 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387178 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 40 MCA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
RA331353 முதலியார் பெண் 41 B.COM தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372712 முதலியார் பெண் 41 MA/PGDCA Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374295 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 41 MSW தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377280 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 41 MSC,MPHIL Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Muthaliyar
R382985 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 41 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383085 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 41 8th Std சொந்

தொழி
ல்(ட
ய்ல
்)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386152 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 41 BA(LLB) தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387600 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 41 BA(LLB) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321148 முதலியார்-பூவிருந்தவல்லி பெண் 42 12th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384033 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 42 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385982 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 42 10th Std -- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386662 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 42 DCM - துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387380 முதலியார்-துளுவ வேளாளர் பெண் 42 MLIS., MPhil தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395479 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396629 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 42 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R379633 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 43 M.Com காலே
ஜ்
வார்
டன்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar
R382910 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 43 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387504 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 43 MCA,MPHIL,PH
D
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390547 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 43 10th Std --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393113 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 43 PHD --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394232 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 43 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372645 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 44 MA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA331569 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 45 BSC, BEd,
MBA
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379023 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 45 B.SC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R379646 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 45 BSC,BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375607 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 46 MA.D.T.E.D Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379434 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 46 MA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382873 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 46 MSC,MPHIL,BE
D
-- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA372999 முதலியார் பெண் 47 MA/DNYT(MD)A
LT
Naturopathy Doctor-Thirupur விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R376824 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 47 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி mudaliar, chettiar, Pillai
R380522 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 47 MA அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381227 முதலியார் பெண் 47 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383960 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385788 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 47 MD டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386512 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 47 8th Std ------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA331788 முதலியார் பெண் 48 10th std ---- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385027 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 48 8th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA329198 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 49 10th UN EMPLOYED துணையை இழந்தவர்
RA379095 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 49 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383627 முதலியார்-செங்குந்தர் பெண் 49 9th std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA368402 முதலியார் பெண் 50 5 th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387554 முதலியார்-ஆற்காட் முதலியார் பெண் 51 10th Std கேட்
டரிங
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378607 முதலியார்-அகமுடையார் பெண் 53 10 th std சத்துணவுஆச
ிரியர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
மொத்தம் 203
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony