முதலியார் - பெண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R384568 முதலியார் பெண் 22 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384726 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 22 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390796 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 22 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R386593 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 23 B.TECH ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389080 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 24 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326870 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 26 ITI Pvt
Work-Chennai
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377517 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 26 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378698 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 26 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384190 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R385185 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 26 BCOM தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386617 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387976 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R391194 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 BE அரசு
பணி-SB
I
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394238 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 26 BA ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
RA373361 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R383671 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R387842 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 M.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388008 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R391086 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392652 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 27 MTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR & GOUNDER
RA375560 முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 28 BBA --- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375986 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 28 12th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376561 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 28 டிப்
ளோமா
--- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar,Kavunder
R387596 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 28 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar ok
RA328964 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 29 5th UN EMPLOYED விவாகரத்து ஆனவர்
RA377799 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 29 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378575 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379338 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் K
R381329 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 29 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R386944 முதலியார் - பூந்தமல்லி முதலியார் பெண் 29 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391672 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 29 BPharm -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390295 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 29 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA329301 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 10th --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376125 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 30 BA BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377396 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 7th std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377956 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 Diploma in
Nursing
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381871 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 MBBS தனிய
ார்-
ருத
துவ
்-கோ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385407 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 30 BSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387649 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 DIPLOMA ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387841 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 MSc --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389122 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 BSc BEd ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390991 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393939 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 30 BA BEd Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375871 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378527 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 B.E Software
Professional
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381048 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 12THSTD -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381987 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 B.COM, MA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R382104 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 31 BA,DTED விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382339 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 BSC,BED,MCA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384657 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385142 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 31 BCOM MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
R385801 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 31 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388273 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 MA,B.Ed -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R392043 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 MBBS --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393558 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் ok
R394209 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 31 BDS சொந்

கிளி
னிக்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376095 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 10THSTD டெய்
லரிங
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA321143 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 MSc(Chemistr
y)
Bank
Officer-Bang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY MUDALIYAR ACCEPT
RA329313 முதலியார் பெண் 32 D.Pharm Medical Shop துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375682 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 BDS பல்
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373562 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 BA, MBA.,
PGDCA
Bank-Clerk-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374889 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 B.Sc(Bio) Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375044 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA375450 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 32 B.sc,
M,Sc(IT),
MBA
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai,muthaliyar,ch
R387431 முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 32 BSc MS தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377338 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 BA,DTED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384135 முதலியார் பெண் 32 MSc உதவி
பேரா
சிரி
யர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385938 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 5th Std ---- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386505 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389934 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390195 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 BSc - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392117 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 32 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375878 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA321357 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BSC, BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் சம்மதம்
RA371118 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BE MBA SOFTWARE
ANALIST
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375944 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 33 12th std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375108 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 B.Com., Private-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar K
R379498 முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 33 MCA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R380694 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 10th Std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R382005 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 B.Tech சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R386054 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BL,ML வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386713 முதலியார் - துளுவ வேளாளர் பெண் 33 MCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அகமுடையமுதலியார் ஓகே
R387794 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 33 BSC,MA அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391196 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 33 BCS -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
RA329067 முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 34 SSLC Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA331099 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 M.Sc.M.Phil
.,
Government துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA346726 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 M.Sc.,M.Ed தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375837 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 M.Sc.
Computer
Science
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA377195 முதலியார் பெண் 34 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377919 முதலியார் பெண் 34 B.TECH Private
Company
Bangalore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUDALIYAR ,GOUNDER,VANNIYAR
RA376712 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar
RA378705 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 M.Sc, B.Ed,
BA Hindi
-- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
RA379146 முதலியார் - ஆற்காட் முதலியார் பெண் 34 MCA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok.
R379481 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 12 th std - - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK
R382740 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382744 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MSC --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387196 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R387790 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 BCOM -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388504 முதலியார் - அகமுடையார் பெண் 34 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390281 முதலியார் - செங்குந்தர் பெண் 34 MA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony