கவுண்டர் - ஆண் மொத்தம் 838
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R388983 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 201 +2 தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391531 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 201 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387972 கவுண்டர் ஆண் 25 BE தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388243 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 27 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392374 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 27 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395970 கவுண்டர் ஆண் 27 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R396789 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 27 BE(ECE) தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R396795 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 27 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380855 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 ITI Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384205 கவுண்டர் ஆண் 28 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384356 கவுண்டர் ஆண் 28 BCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391223 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 BTech அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391343 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 DCE தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R395768 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC and MBC
R396966 கவுண்டர் ஆண் 28 பிரிந்து வாழ்பவர்
R397045 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 28 விவாகரத்து ஆனவர்
R381350 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 9TH STD தனியார்(பெ
்களூர் )
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST தவிர
R384962 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385141 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387260 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387758 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 BBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388202 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 BCA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392107 கவுண்டர் ஆண் 29 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393301 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393333 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 Diplamo சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394158 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394636 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395993 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder OK
R396202 கவுண்டர் ஆண் 29 BA அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396331 கவுண்டர் ஆண் 29 விவாகரத்து ஆனவர்
RA375736 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 Diploma In
Fashion Tech
Quality Manager - Namakkal விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st,Vanniya goundar
R381624 கவுண்டர் ஆண் 30 10TH Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R382036 கவுண்டர் ஆண் 30 10th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384270 கவுண்டர் ஆண் 30 DIPLOMA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388789 கவுண்டர் ஆண் 30 தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389977 கவுண்டர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R389981 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 12th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391654 கவுண்டர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391817 கவுண்டர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R392359 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 BBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் Good family
R392780 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 BCOM தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393915 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395256 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 BA BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395306 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 M.Tech தனிய
ார்
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395682 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 30 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375833 கவுண்டர் ஆண் 31 8th Std Pvt Work -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA378714 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BBA,MBA தனியார் -
மேனேஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381235 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITH CHILD OK,ALL DIST
R381609 கவுண்டர் ஆண் 31 DIPLOMO தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382599 கவுண்டர் ஆண் 31 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385911 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BSc தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385994 கவுண்டர் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386426 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 MCA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386892 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BBM,BEd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387276 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388153 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388387 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389399 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392243 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BA பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392268 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392287 கவுண்டர் ஆண் 31 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392843 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393057 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 MSc B.Ed அரசு பணி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R393348 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394321 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY GOUNER
R395897 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 DME சொந்
தத்த
ொழில
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396169 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 31 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376035 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th std Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA376500 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386151 கவுண்டர் ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377487 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R386902 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379816 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar,Goundar Only
R381773 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th தனிய
ார்-
ெங்
ளூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383680 கவுண்டர் ஆண் 32 DEEE பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385548 கவுண்டர் ஆண் 32 B.Com Computer
Operator
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385963 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 7th பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386970 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R387139 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 7th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387302 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387561 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 BLit சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390644 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் ஓகே
R391289 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392042 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392192 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393187 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395419 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 BSc சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396163 கவுண்டர் ஆண் 32 MA BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396444 கவுண்டர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396488 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 9th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396822 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA376639 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 12thstd Own Textile
Shop
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar/Chettiyar
RA377489 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std OWN BUSINESS(GLASS SHOP) திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385920 கவுண்டர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377853 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 BCOM(CA)., Document Writer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA378035 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 BE Software
Engineer
-Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA378145 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R381890 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 DIPLOMA
PHARMCY
விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392105 கவுண்டர் ஆண் 33 Diploma அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386286 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386034 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R386306 கவுண்டர் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387760 கவுண்டர் ஆண் 33 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
R387822 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R388003 கவுண்டர் ஆண் 33 B.TECH தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390587 கவுண்டர் ஆண் 33 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392254 கவுண்டர் ஆண் 33 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392707 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393457 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393473 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R394078 கவுண்டர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394600 கவுண்டர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R394855 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395986 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 DME தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R396244 கவுண்டர் ஆண் 33 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397207 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377257 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 6th std Private திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA362568 கவுண்டர் ஆண் 34 +2 Pvt
Work-Coimbat
ore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377752 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R378657 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 middle
school
self
employement
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379336 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10 th photo studio திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Kouder ok
RA379383 கவுண்டர் ஆண் 34 8TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder/Chettiar,Mudaliyar
R379652 கவுண்டர் ஆண் 34 MCOM பேங்க்-பெங
களூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380304 கவுண்டர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc Only
R381509 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MSC BED தனியார்-ஆச
ரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381765 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MCA சொந்

தொழி
ல் -
ஈரோட
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ok
R383762 கவுண்டர் ஆண் 34 12th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384250 கவுண்டர் ஆண் 34 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385165 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BCS சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385181 கவுண்டர் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385447 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th விவசாயம் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386435 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY GOUNDER OK
R386615 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BSC MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386633 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BSc வெளி
நாட்
டுபண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386649 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BBM BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Mudaliyar, Chettiyar, Agamudaiyar ok
R386755 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386935 கவுண்டர் ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R387134 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387300 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388174 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BE (E&I ) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389979 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390030 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10 th Std தனிய
ார்ப
்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R390070 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390737 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390791 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391288 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391318 கவுண்டர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392078 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 B.Lit சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392895 கவுண்டர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393058 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MCA HCL
Technologies
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393226 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393458 கவுண்டர் ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R393526 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393603 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393624 கவுண்டர் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395879 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396341 கவுண்டர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R396416 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 34 ME PHD தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396722 கவுண்டர் ஆண் 34 துணையை இழந்தவர்
RA358867 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BE, MBA Engineer-Ame
rica
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372263 கவுண்டர் ஆண் 35 B.E.,M.B.A.,
L.L.B
Software Consultant விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373191 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std Central
Market
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar ok
RA376919 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 8 th std OWN WORK SHOP திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st expect
RA376941 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 MBA, Ph.D Branch
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA377028 கவுண்டர் ஆண் 35 10th std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA378556 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 MSC Private-Bang
alore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379825 கவுண்டர் ஆண் 35 BA தனியார்-மே
ேஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380541 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381643 கவுண்டர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381838 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382253 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர்,செட்டியார் சம்மதம்
R383765 கவுண்டர் ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
வேலை
-கரூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R386378 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 10 th சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387132 கவுண்டர் ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387652 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387673 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388006 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 7th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R388024 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388424 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BTech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388650 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 ME (PhD) பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388848 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390008 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390134 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BSC சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391589 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 MBA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391608 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BBM சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391633 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391987 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393095 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393608 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393851 கவுண்டர் ஆண் 35 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY GOUNDER OK
R393874 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 ITI OFFICE விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394137 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BE MS வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394470 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R395715 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 திருமணம் ஆகாதவர்
R396070 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396262 கவுண்டர் ஆண் 35 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396815 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 35 BCom சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362448 கவுண்டர் ஆண் 36 ITI Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Goundar all
R387281 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BBM தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377307 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MCOM Private-Mana
ger
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375312 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MIB, MA Private company-Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376442 கவுண்டர் ஆண் 36 12th Std Marketing
excutive -
LIC agent
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377004 கவுண்டர் ஆண் 36 BA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA377520 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MCA., MBA Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377798 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 Diploma Supervisor திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378469 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380752 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12TH Std சொந்த
தொழில்-திர
ப்பூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380793 கவுண்டர் ஆண் 36 12 th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380818 கவுண்டர் ஆண் 36 9 th தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381998 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 +2 பிஸ்
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382303 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 B.COM தனியார்/கோ
ம்புத்தூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC
R382661 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382732 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383004 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383059 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12THSTD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர்,சோழிய வெள்ளாளர்
R383619 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384321 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384553 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 B.COM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385262 கவுண்டர் ஆண் 36 BE அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385717 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385808 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386027 கவுண்டர் ஆண் 36 MBA,MPhil,
PhD, PGDLAN.
SET
மத்த
ிய
அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R386805 கவுண்டர் ஆண் 36 12th Std தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387520 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388051 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 ITI அரசு பணி பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388152 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MSc Mphil ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388319 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BCom சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388577 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388950 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389082 கவுண்டர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார்,முதலியார் OK
R390145 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389877 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 11th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389888 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390006 கவுண்டர் ஆண் 36 Bcom,DHMCT தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390343 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BE, MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390595 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BCOM சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391130 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391240 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R391241 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BSc சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392278 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MBA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392821 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393145 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393272 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 MPhil தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394384 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 8th Std சொந்

வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394760 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395334 கவுண்டர் ஆண் 36 BA அரசு
பணி ,
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395977 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 BCOm,MBA வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R396800 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA377295 கவுண்டர் ஆண் 37 BE ASSISTANT ENGINEER IN PRIVATE
COMPANY
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
RA366961 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 MA Jail
Warden-Kanch
eepuram
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371609 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372565 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 Diploma in
Anuto Mobile
Engineer,
டிரே
டிங்
பிஸ்
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA372696 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 BSC Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373196 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 8th STD Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA374800 கவுண்டர் ஆண் 37 12th std HOTEL SUPERVISOR துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377749 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377804 கவுண்டர் ஆண் 37 10th Mechanic திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC
RA379166 கவுண்டர் ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380438 கவுண்டர் ஆண் 37 BE சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc Only
R381033 கவுண்டர் ஆண் 37 9th std துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381222 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10TH STD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை WITHOUT CHILD
R382684 கவுண்டர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்/த
ருப
பூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R385113 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 டிப்
ளமோ
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R385184 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385674 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 8th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386254 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386958 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAYDU OK
R387136 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387163 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387408 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387471 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388295 கவுண்டர் ஆண் 37 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389055 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Std செ ந விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok
R389985 கவுண்டர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389992 கவுண்டர் ஆண் 37 டிப்
ளமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391278 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391290 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391540 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 7th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392565 கவுண்டர் ஆண் 37 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392805 கவுண்டர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394195 கவுண்டர் ஆண் 37 திருமணம் ஆகாதவர்
R394307 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC,
R394970 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R395066 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R395231 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 MSW தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397182 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361066 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 MBBS, DPH Govt Staff - Salem விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376133 கவுண்டர் ஆண் 38 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA345346 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 B.Com TNEB(JO) விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA348241 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 B.SC Business-Dub
ai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any goundar
RA348247 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 D.E.C.E.,BBA Electrician & Mobile Service விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA361705 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA Supervisor -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362038 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 Bcom Accountant - West Africa விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA372579 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCOM Private துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R383354 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர்
RA375116 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 8th Std BUILDING
MESTHIRI
விவாகரத்து ஆனவர்
RA376374 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 B.Com Software Professional-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376476 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378109 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி muthaliyar, pillai ok
RA379237 கவுண்டர் ஆண் 38 6th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar.Gounder
R380205 கவுண்டர் ஆண் 38 B.A போலீஸ்(SP) விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381301 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 9TH STD தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393714 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382531 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382824 கவுண்டர் ஆண் 38 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383435 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383436 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383972 கவுண்டர் ஆண் 38 ECE சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384315 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385010 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R385256 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385424 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385566 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12TH Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385705 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385765 கவுண்டர் ஆண் 38 M.com தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385855 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386800 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387277 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387772 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 MCA வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார், செட்டியார் ONLY
R387944 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387992 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388549 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCS சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R388649 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388722 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389403 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391673 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391732 கவுண்டர் ஆண் 38 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390814 கவுண்டர் ஆண் 38 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391017 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391081 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R391276 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391407 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391504 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391989 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 ML ACS
(Inter)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392071 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394379 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R394395 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 B.com சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395771 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 திருமணம் ஆகாதவர்
R395880 கவுண்டர் ஆண் 38 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396210 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396396 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375805 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 MA Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377070 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 BPharm Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376118 கவுண்டர் ஆண் 39 10th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST/MBC
RA373965 கவுண்டர் ஆண் 39 M.Com.,
D.Coop,DST
WALMART USA COMPANY விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374803 கவுண்டர் ஆண் 39 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA375330 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th std Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376583 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th std Private
Company
Trainer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376730 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 BE Building Contractor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377586 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 Diploma Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA377851 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Tamil Chettiyar,Any Gounder ok
RA377932 கவுண்டர் ஆண் 39 12 th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc ok
RA379258 கவுண்டர் ஆண் 39 +2th std தனியார்
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc
R381427 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 6th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381560 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 9th Std சொந்த
தொழில் -
திருப்பூர்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382124 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 MBA பேரா
சிரி
யர்-
லேச
யா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382945 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383062 கவுண்டர் ஆண் 39 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383860 கவுண்டர் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384415 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 BSC MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385725 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386488 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386837 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 8th Std தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387616 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387715 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R387834 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர்
R388171 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391284 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388911 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 MCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389118 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 M.com I.B. தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389682 கவுண்டர் ஆண் 39 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391327 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390897 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 5th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391325 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392191 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 ME MBA PhD அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392366 கவுண்டர் ஆண் 39 10 th ரயில
்வே
மெக்
கானி
க்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392462 கவுண்டர் ஆண் 39 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393092 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393093 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393723 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394451 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394646 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394697 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395799 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 BSc சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395833 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396047 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396151 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396393 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R396560 கவுண்டர் ஆண் 39 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375777 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BBA Own Business
- Real
Estate
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder
RA359669 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 D.Pharm, MBA Own Business - Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359505 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std Textiles விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthliyar,Retiyar,Chettiyar
R397043 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA373305 கவுண்டர் ஆண் 40 10th Std CAR DRIVER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,MUthaliyar,Naidu
RA376143 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 MA Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Kurumpa Goundar Ok
RA376439 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 ITI சொந்

தொழி
ல்-ச
லம்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA376450 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 9th std சொந்த
தொழில்-நாம
்கல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC/ST
RA376456 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th std Farmer &
Vegitable
Cammison
Mandi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377524 கவுண்டர் ஆண் 40 ITI Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R377659 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 diploma in
co-operation
,diploma in
pharmacy,b.c
om,MDacu
provision
store(own
place)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377943 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 9th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378305 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12 th std பிர
வேட

கம்ப
ெனி
மேனே
ஜர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378605 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378773 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std,ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379343 கவுண்டர் ஆண் 40 MA
(Economics),
MPHIL.,
Marketting விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார்,செட்டியார்
R380073 கவுண்டர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R381085 கவுண்டர் ஆண் 40 10th தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381232 கவுண்டர் ஆண் 40 7TH விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383050 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383076 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 MA BED MPHIL அரசு
பணி -
HM
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383663 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12TH STD சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383843 கவுண்டர் ஆண் 40 5th STD தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384575 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384624 கவுண்டர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384792 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10 th சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384810 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 B.COM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385478 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386806 கவுண்டர் ஆண் 40 12th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387877 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387898 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BA கரூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388314 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BBM சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC
R388543 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388550 கவுண்டர் ஆண் 40 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R389140 கவுண்டர் ஆண் 40 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389231 கவுண்டர் ஆண் 40 BCom சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389251 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390592 கவுண்டர் ஆண் 40 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391119 கவுண்டர் ஆண் 40 6th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391248 கவுண்டர் ஆண் 40 Dental தனியார்-கி
ினிக்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391291 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392531 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 MTech சாப்ட்வேர

இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392612 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std/ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R393336 கவுண்டர் ஆண் 40 BDS தனியார்
மருத்துவர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393384 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394648 கவுண்டர் ஆண் 40 BDS dentist பிரிந்து வாழ்பவர்
R395565 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396040 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BCOM விவசாயம் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396265 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396352 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 BSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R396592 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397210 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 40 திருமணம் ஆகாதவர்
RA376700 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BSC Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378285 கவுண்டர் ஆண் 41 10th Std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377112 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std Farmer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359569 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 M.com.,Mphil
.,
Auditor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362121 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA Own Business
-
Sathiyamanga
lam
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372451 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std FURNITURE INDUSTRIAL WORK விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376546 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 DME, BE Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Kavunder ok
RA376979 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std விவசாயம் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378722 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 B.SC விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder
RA378561 கவுண்டர் ஆண் 41 8 th std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379014 கவுண்டர் ஆண் 41 5th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379250 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 DME பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR,MUTHELIYAR,REDDIYAR
R379620 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 M.SC,B.ED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder
R379642 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std விவசாயம் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380702 கவுண்டர் ஆண் 41 7TH STD. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387303 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382218 கவுண்டர் ஆண் 41 10TH std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R382307 கவுண்டர் ஆண் 41 12th Std தனியார்/கோ
ம்புத்தூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R382535 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R383982 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383989 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 +1 சொந்

தொழி
ல் jcb
.Hitachi
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384951 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 MCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385087 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BSC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385657 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R385795 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386913 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387447 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389004 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R389678 கவுண்டர் ஆண் 41 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389854 கவுண்டர் ஆண் 41 9th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391275 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392335 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394667 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R395143 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395774 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 விவாகரத்து ஆனவர்
R395828 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R396259 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
RA360441 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 M.Tech, MBA Marketing Manager-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA375678 கவுண்டர் ஆண் 42 M.Pharm Drug
Inspecter
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA360264 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 M.Com.,
M.Phil
Asst Manager-Erode விவாகரத்து ஆனவர்
RA360450 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std Bus Driver விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Sc/St
RA361517 கவுண்டர் ஆண் 42 BE(Mech) Own Business - Madurai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA372582 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 DCE Business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376058 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 B.Com Finance & Electrician திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378178 கவுண்டர் ஆண் 42 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378810 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379295 கவுண்டர் ஆண் 42 M.A ஸ்கே
ன்
டெக்
னிசி
யன்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379562 கவுண்டர் ஆண் 42 10 th std பிரைவேட்+ப
சினஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380297 கவுண்டர் ஆண் 42 6th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380682 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 BA. தனியார்
நிறுவனம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382528 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382617 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 7TH STD தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R388912 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 Mcom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383824 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 BCOM பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384471 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384556 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 BCOM MBA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R384769 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 8th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385037 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385644 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385670 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385703 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386431 கவுண்டர் ஆண் 42 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387581 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 MCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387624 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387897 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok
R388011 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388125 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388502 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388667 கவுண்டர் ஆண் 42 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388732 கவுண்டர் ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389014 கவுண்டர் ஆண் 42 BCom தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389936 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 BF
Tech.-Agricu
lture
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R393352 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394610 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 9th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395136 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395548 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 42 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378400 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 DEEE Finance திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA348244 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10TH Contract Work விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365057 கவுண்டர் ஆண் 43 BSC(Agri) அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
RA359683 கவுண்டர் ஆண் 43 M.Sc,
M.Phil,
B.Ed,
Teacher - Madurai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R372668 கவுண்டர் ஆண் 43 M.Sc,
M.Phil, B.Ed
Teacher -
Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375872 கவுண்டர் ஆண் 43 MA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377381 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th std Mechine
Operator
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R381118 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 6th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386153 கவுண்டர் ஆண் 43 5 th பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381932 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382540 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382702 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12THSTD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384183 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384620 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10 TH பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385008 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 ITI விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R385553 கவுண்டர் ஆண் 43 6th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385567 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ok
R385701 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385960 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 MSc BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386024 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R386327 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386494 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 BBM தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387003 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387137 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU,CHETTIYAR,MUTHALIYAR OK
R387305 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு,நாயக்கர்,செட்டியார் ,ரெட்டியார் OK
R387403 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 8th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387896 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388060 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388148 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 BSC விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388636 கவுண்டர் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389758 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 BA DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391790 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392463 கவுண்டர் ஆண் 43 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394221 கவுண்டர் ஆண் 43 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R395536 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396575 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 DEE தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396934 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397020 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 43 MTech,PhD சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
RA377099 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 12 th std FORMER,FINAN
CE
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376017 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th std Machine Operator விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MADALIYAR,VANNIAR,GOUNDAR,CHETTIAR
RA361694 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std Own Business
- Erode
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA365775 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 B.Sc B.Ed Teacher-Veppadai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376696 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th Std Finance விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Muthaliyar,Chettiyar
RA373311 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 BA FORMER துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Muthaliyar,Chettiyar ok
RA375503 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma in
Catering
HP finance
&Real
estates
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377852 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma own business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA378209 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378702 கவுண்டர் ஆண் 44 6th std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378815 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 BSC பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379506 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380213 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 ME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380977 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381670 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381736 கவுண்டர் ஆண் 44 ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381974 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி கவுண்டர் உட்பிரிவு சம்மதம்
R384596 கவுண்டர் ஆண் 44 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R383820 கவுண்டர் ஆண் 44 DIPLAMO
TEXTILE
TECNOLOGY
,DCA
JUNIOR
OFFICER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384138 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 BCOM தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385120 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385751 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386033 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386419 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387250 கவுண்டர் ஆண் 44 MA,BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387672 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388095 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388717 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388900 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392264 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 D.Pharm தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392466 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392672 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R396332 கவுண்டர் ஆண் 44 BSC,MA ,MED அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R397099 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY
RA360992 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 BA Own Business
- Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375717 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 B.Sc MATHS Computer Center திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA365410 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std Farmer,
Kinathu
Kadavu
விவாகரத்து ஆனவர்
RA365511 கவுண்டர் ஆண் 45 B.E-Civil Working in URC Cons-Erode விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374198 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 BA(ECONOMICS
)
BOOK
STALL(OWN)
விவாகரத்து ஆனவர்
R385883 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376762 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th std,
DCA
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376805 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 ITI (Mech) சொந்த
தொழில்-சேல
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376868 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 7th std Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Muthaliyar,Chettiyar
RA377993 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 BE Own Company in USA விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380190 கவுண்டர் ஆண் 45 4TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380641 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 9TH சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380800 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381034 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383936 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 5th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384301 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 12TH Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC.MBC OK
R385020 கவுண்டர் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385057 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385666 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385783 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386436 கவுண்டர் ஆண் 45 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R386560 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386823 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387235 கவுண்டர் ஆண் 45 B.Pharm தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387407 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387562 கவுண்டர் ஆண் 45 BA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390436 கவுண்டர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC
R390985 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391565 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393441 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar Ok
R393540 கவுண்டர் ஆண் 45 MA.MLISc,Mph
il
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394699 கவுண்டர் ஆண் 45 விவாகரத்து ஆனவர்
R396092 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 45 DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376661 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 BSC, DPHARM சொந்த
தொழில்-நாம
்கல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362383 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 BA Real
Estate-Coimb
atore
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376667 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std Own Business திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA366965 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std CSI Pumps -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371613 கவுண்டர் ஆண் 46 BE SENIOR ENGINEER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி EXPECT SC,ST
RA371620 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th std BUSINESS துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378952 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380521 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 M.com சொந்

தொழி
ல் -
நாமக
்கல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R380529 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381401 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R384871 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R385247 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 9thStd தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386565 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388388 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 MA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389176 கவுண்டர் ஆண் 46 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389785 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391373 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392086 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393750 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395739 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396039 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 46 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder
RA360272 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 MABL Advocate -
Erode
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375983 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std Private-COIM விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377621 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R388758 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 BSC தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381901 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 6 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384884 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 8th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384952 கவுண்டர் ஆண் 47 6 th பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386707 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 MSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386758 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386920 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386965 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் WITHOUT CHILD
R388052 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 BA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R389602 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391567 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393509 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394176 கவுண்டர் ஆண் 47 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY GOUNDER OK
R395758 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 47 BSC அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376299 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 ITI Govt-Mechanic துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Mutharaiyar
RA375999 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 MA, MSC,
MED, M.PHIL
HM -Karur விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA359730 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 Bcom Own Business - Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA365610 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365616 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 B.Com Quality Control-Tiruppur விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373051 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 12th Std MARKETING
EXECUTIVE
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar,Any Muthaliyar,Any Naidu
RA377001 கவுண்டர் ஆண் 48 10th std Agriculture திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect SC/ST
RA377016 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 B.COM Real Estate விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377594 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA377826 கவுண்டர் ஆண் 48 MA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380602 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381162 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste
R381225 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 BSC சொந்த
தொழில் -
ஈரோடு
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381306 கவுண்டர் ஆண் 48 MA தனிய
ார்-
ோயம
புத
தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC, ST தவிர
R381891 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 10TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R386358 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387251 கவுண்டர் ஆண் 48 BCOM HPED அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390745 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 48 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393858 கவுண்டர் ஆண் 48 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375595 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 MA,BGL,HDCM supervisor-S
tate Govt
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA373242 கவுண்டர் ஆண் 49 B.Tech Software Engineer-USA விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360588 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std Manager -
Erode
விவாகரத்து ஆனவர்
RA362578 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 MA Field Executive விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R373421 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 B.Com Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Caste Accept
R377499 கவுண்டர் ஆண் 49 MCA Computer operator T.N.Forest
Department
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377770 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377810 கவுண்டர் ஆண் 49 BSC Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379511 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379814 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std தனியார்-கி
ார்க்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380013 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380677 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382601 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 7TH சொந்
ததொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி sc,st
R383101 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 12th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383909 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 5TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383923 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 12TH STD சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385451 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385503 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 8th STD தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386625 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 MBBS MD டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386969 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387578 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 7th அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R387666 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388630 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 MBA பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394936 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R396995 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 49 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376026 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 10th Std Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R375688 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 10th Std வீட்
டு
உபயோ

பொரு
ள்
விற்
பனை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365325 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 M.A, I.T, Farmar, Finance, Koolipannai
Dindigul
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375118 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 Diploma Private பிரிந்து வாழ்பவர்
RA379225 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 7th std தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381650 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 6th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381793 கவுண்டர் ஆண் 50 BSC தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK அகமுடையார் ஓகே
R382646 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 DIPLOMO IN
BEAUTICIAN
OWN BEAUTY
PARLOUR
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384670 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385303 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 BA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386483 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386909 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 MCom MEd
MPhil
அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387404 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 BE தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390768 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 BE சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391529 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393181 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 50 ML தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
RA377234 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 MA Private திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376966 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 10th Std சித்

வைத்
தியம
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359019 கவுண்டர் ஆண் 51 BE.,MBA Incharger - Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA377955 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 DEEE PRIVATE
COLLEGE
SUPERVISOR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378245 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 12th Std Business, Real Estate துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar, Chettiyar
R385092 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386104 கவுண்டர் ஆண் 51 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386889 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 MA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389651 கவுண்டர் ஆண் 51 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390123 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 51 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376154 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 M.Sc.M.Phil.
M.Ed.
BT ASST IN SCIENCE துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA376976 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 10th Std Driver துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA379007 கவுண்டர் ஆண் 52 10th Std விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R380341 கவுண்டர் ஆண் 52 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382766 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 10th std தனியார்
கம்பெனி-நா
க்கல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384895 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384905 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 9th STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384937 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R392743 கவுண்டர் ஆண் 52 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394322 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 52 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R396715 கவுண்டர் ஆண் 52 MCOM பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி நாயுடு,ரெட்டியார்,ராயக்கர் நாயர்,OK
R380228 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 10th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder, Chettiyar, Naidu
R380252 கவுண்டர் ஆண் 53 10th டெய்லர் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380697 கவுண்டர் ஆண் 53 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382491 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386899 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387993 கவுண்டர் ஆண் 53 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393379 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 53 3th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372574 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 9TH PRINTING துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379926 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 10TH STD. பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC &MBC OK
R379953 கவுண்டர் ஆண் 54 M.A பத்திர
பதிவு,
விற்பனையாள
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380209 கவுண்டர் ஆண் 54 8TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380231 கவுண்டர் ஆண் 54 7TH விவசாயம் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383684 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 BA தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383845 கவுண்டர் ஆண் 54 8TH STD சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385342 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385445 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 5th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385737 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386374 கவுண்டர் ஆண் 54 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387398 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389851 கவுண்டர் ஆண் 54 MA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390349 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390424 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392727 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 5 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396105 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 54 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376519 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 11th std Electrical
Shop
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379110 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 12th Std விவசாயம் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder
R379984 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 10 TH EB விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380353 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 8 th std விவசாயம் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382040 கவுண்டர் ஆண் 55 6th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383563 கவுண்டர் ஆண் 55 12TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383858 கவுண்டர் ஆண் 55 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385305 கவுண்டர் ஆண் 55 MSC MA BEd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385907 கவுண்டர் ஆண் 55 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R389675 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393859 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394802 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 55 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் OK
R376943 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 High school Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA378679 கவுண்டர் ஆண் 56 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380124 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 M.S.C.,
ASTROLOGY
ஜோதி
டர் -
திரு
ப்பூ
ர்
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380458 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 10th std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380698 கவுண்டர் ஆண் 56 7th std தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382939 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 10th Std விவசாயம் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383535 கவுண்டர் ஆண் 56 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385131 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 6th Std தனியார்கம்
பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391421 கவுண்டர் ஆண் 56 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392560 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 56 BA அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377294 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 BSc FURNITURE
MANUFACTURIN
G FACTORY
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA366632 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 M.Com Accounts Manager-Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர்
RA379128 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 10th தனிய
ார்ஸ
்கூல

பஸ்
டிரை
வர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc,mbc ok
R379901 கவுண்டர் ஆண் 57 6TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383453 கவுண்டர் ஆண் 57 10TH STD சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R384942 கவுண்டர் ஆண் 57 6 th std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385032 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 8th Std பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391055 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் ஆண் 57 BCom தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378114 கவுண்டர் ஆண் 58 10th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder,Udaiyar,Vanniyar ok
RA379314 கவுண்டர் ஆண் 58 BCOM TNSTC-Coimbatore பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK