கவுண்டர் - பெண் மொத்தம் 88
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R393430 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 23 BCom(CA) Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375212 கவுண்டர் பெண் 24 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
R396706 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 24 விவாகரத்து ஆனவர்
R386850 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 25 BTech -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391072 கவுண்டர் பெண் 25 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R396252 கவுண்டர் பெண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388522 கவுண்டர் பெண் 27 DIPLOMO --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390802 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 27 M.Tech தனிய
ார்
உதவி
பேரா
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394700 கவுண்டர் பெண் 27 10th Std -- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374985 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 28 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375707 கவுண்டர் பெண் 29 10th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396998 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 29 ME LECTRER விவாகரத்து ஆனவர்
R381999 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 30 M.SC.,
M.PHIL
தனியார்-உத
ி
பேராசிரியர
்-ஈரோடு
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385148 கவுண்டர் பெண் 30 MBA,PHD ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386585 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 30 BE,MBA தனியார்
வங்கி
ஊழியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388204 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 30 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390960 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 30 DIPLOMA அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391858 கவுண்டர் பெண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் சம்மதம்
R393099 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 30 ME வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377341 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378461 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 BE,MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380180 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 ME Software
Engineer -
Covai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380181 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 MCA CTS - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380490 கவுண்டர் பெண் 31 M.Tech,(Ph.D
)Doing
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் & வன்னியர் கவுண்டர்
R381522 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 MSC,MBA தனியார்
கல்லூரி
தேர்வு
கண்காணிப்ப
ாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382989 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391151 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 MCA MPhil உதவி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391595 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396322 கவுண்டர் பெண் 31 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder Ok
R379421 கவுண்டர் பெண் 32 3rd std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381657 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 MPT --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383148 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 ITI --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377260 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 BE Software Enginee விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375252 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Goundar
RA378040 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 10th std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380620 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 MA,B.Ed அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381122 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 BSC தனியார்
கம்பெனி-கோ
ம்புத்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387061 கவுண்டர் பெண் 33 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396280 பெண் 33 துணையை இழந்தவர்
RA329718 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 10TH STD -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA376915 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 B.Com,MCA Private Company விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383233 கவுண்டர் பெண் 34 MCA அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385762 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 MCOM,MED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388449 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394187 கவுண்டர் பெண் 34 MA BED அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396731 பெண் 34 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA329786 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 ITI unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377298 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
RA376320 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 MBA unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382970 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 12th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385618 கவுண்டர் பெண் 35 MA.,M.Phil.,
B.Ed
அரசு
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388769 கவுண்டர் பெண் 35 MA Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392108 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 BA,BEd தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390025 கவுண்டர் பெண் 36 BSC ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி GOUNDER KONGU VELLALAR OK
RA329714 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 37 MSc, BEd Professor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377233 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372381 கவுண்டர் பெண் 37 B,SC.,,DECE Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Goundar all
RA375483 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA PhD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385122 கவுண்டர் பெண் 37 MSC,BED,MCA,
MPHIL
தனியார்
பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385158 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 37 M.COM B.ED அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377437 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 38 MA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA379100 கவுண்டர் பெண் 38 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384041 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 38 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393042 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 38 டிப்
ளோமா
-- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396249 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 38 MA bed தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375642 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357240 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 PHD(M-Biolog
y)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Goundar all
RA370734 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 11th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Goundar,Naidu,Muthliyar
R381831 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 B.Sc.,
B.Tech.,
MCA.,
அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391374 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 MA DTed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA330070 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 40 MBA unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376104 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 40 Diploma Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380177 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 40 B.Com --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380757 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 40 MSC,BED,PGDC
A
-------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382509 கவுண்டர் பெண் 40 MA,BED,MPHIL அரசு
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391939 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 40 BCA DCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA368404 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 41 BCOM TEACHER துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R392776 கவுண்டர் பெண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379356 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 41 5th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378970 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 42 MCA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381996 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 42 BCOM அரசு துணை
ஆய்வாளர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385107 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 42 BA,MS தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391838 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 42 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378435 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 43 MA.,M.PHIL.,
P.HD
அரசு
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375895 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 43 BBM,DFT Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R382789 கவுண்டர் பெண் 44 8th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கௌண்டர் Ok
RA375469 கவுண்டர்-கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 45 12th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384328 கவுண்டர் பெண் 61 6th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
மொத்தம் 88
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony