கவுண்டர் - பெண் மொத்தம் 76
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
RA375212 V. சுசித்ரா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 24 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
R386850 G.கோபிகா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 24 BTech -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391072 P.சுகன்யா கவுண்டர் பெண் 24 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் OK
R385125 S.கோகிலா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 25 BCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388522 B.மல்லிகா கவுண்டர் பெண் 26 DIPLOMO --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390802 N.சிவரஞ்சனி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 27 M.Tech தனிய
ார்
உதவி
பேரா
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375707 R. மருதாயி கவுண்டர் பெண் 28 10th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R374985 M.வெண்ணிலா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 28 டிப்
ளமோ
-- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388204 C.கல்பனா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 29 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381999 N.சாரதா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 30 M.SC.,
M.PHIL
தனிய
ார்-
தவி
பேரா
சிரி
யர்-
ரோட
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385148 M.மதுமதி கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 30 MBA,PHD ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386585 S.நிரஞ்சனாதேவி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 30 BE,MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389370 J.நிவேதா கவுண்டர் பெண் 30 DTED அரசு
பணி
-ஆசி
ியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390960 J.நிவேதா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 30 DIPLOMA அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377341 S. MALAR VIZHI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378461 R.சுகன்யதேவி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 BE,MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380180 M.யமுனாதேவி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 ME Software
Engineer -
Covai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380181 P.பிரேமலதா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 MCA CTS -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380490 R.ஹேமசிவபிரியா கவுண்டர் பெண் 31 M.Tech,(Ph.D
)Doing
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கவுண்டர் & வன்னியர் கவுண்டர்
R381522 P.காருண்யா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 MSC,MBA தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
தேர்
வு
கண்க
ாணிப
்பாள
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382989 P.கோமதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391151 M.லீலாவதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 31 MCA MPhil உதவி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375252 R.மகாலட்சுமி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any Goundar
RA378040 J.சியாமளா தேவி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379421 V.மஞ்சு கவுண்டர் பெண் 32 3rd std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381657 P.சரண்யா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 MPT --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383148 M.வேணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 32 ITI --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383758 R.பிரியா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 32 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377260 POORNIMA கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 BE Software
Enginee
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376915 SUDHA கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 B.Com,MCA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380620 N.செந்தமிழ்செல்வி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 MA,B.Ed அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381122 A.சங்கீதா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ோயம
புத
தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385762 R.செல்வபிரியா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 33 MCOM,MED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387061 R.பிரியா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 33 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA329718 R.அருணா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 10TH STD -------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA329786 M. KRISHNAVENI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 ITI unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377298 P.கண்மணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 BSc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Gounder ok
RA375966 M.S.RAMYA DEVI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 B.SC,B.ED TEACHER துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376320 ANITHA கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 MBA unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383233 V. லாவண்யா கவுண்டர் பெண் 34 MCA அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388449 E.மகேஸ்வரி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388769 M.முத்துமீனா கவுண்டர் பெண் 34 MA Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382970 S.திருவேணி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 35 12th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385618 M.வனிதா கவுண்டர் பெண் 35 MA.,M.Phil.,
B.Ed
அரசு
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385122 P.பரிமளா கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 36 MSC,BED,MCA,
MPHIL
தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385158 T.ஸ்ரீதேவி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 36 M.COM B.ED அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390025 V.செந்தில்குமாரி கவுண்டர் பெண் 36 BSC ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி GOUNDER KONGU VELLALAR OK
RA329714 C. SUDHA கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 37 MSc, BEd Professor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377233 C.மஞ்சுளா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372381 K. உமாமகேஸ்வரி கவுண்டர் பெண் 37 B,SC.,,DECE Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Goundar all
RA375483 V.ரஞ்சனி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA PhD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357240 MALINI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 38 PHD(M-Biolog
y)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Goundar all
RA377437 Bharathi கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 38 MA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any chettiyar ok
RA379100 R.பிரியா கவுண்டர் பெண் 38 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384041 K.பானுமதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 38 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375642 RAJESHWARI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA330070 N. SUDHA கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 MBA unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA370734 RUKMANI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 11th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Goundar,Naidu,Muthliyar
R381831 T. சாந்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 B.Sc.,
B.Tech.,
MCA.,
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391374 C.சசிகலா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 39 MA DTed தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376104 L.பத்மாவதி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 40 Diploma Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376620 JOTHI LAKSHMI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 40 B.Com Private
company
Accountant
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380177 T.வடிவுக்கரசி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 40 B.Com --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380757 K.J.லலிதா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 40 MSC,BED,PGDC
A
-------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382509 R.மூக்கம்மாள் கவுண்டர் பெண் 40 MA,BED,MPHIL அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA368404 S. POONGODI கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 41 BCOM TEACHER துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
RA378970 S.ஆர்த்தி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 41 MCA -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379356 P.பூவாத்தாள் கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 41 5th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383964 ராணி கவுண்டர் பெண் 41 5th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378435 V.தில்லைக்கரசி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 42 MA.,M.PHIL.,
P.HD
அரசு
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375895 R. SASIKALA கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 42 BBM,DFT Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Goundar
R381996 T.கலைச்செல்வி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 42 BCOM அரசு
துணை
ஆய்வ
ாளர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385107 S.சுதா கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 42 BA,MS தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375469 A. செல்வி கவுண்டர் - கொங்கு வெள்ளாளர் பெண் 44 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382789 M.மலர்கொடி கவுண்டர் - குரும்பா பெண் 44 8th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி கௌண்டர் Ok
R384328 M.சரசு கவுண்டர் பெண் 61 6th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
மொத்தம் 76
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony