சைவ பிள்ளை - ஆண் மொத்தம் 573
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R381744 சைவ பிள்ளை ஆண் 201 sdfhgasdg aghasfsaf விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி sfagasgasfsad
R387321 முதலியார்-சைவம் ஆண் 201 டிப்
ளமோ
அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391893 சைவ பிள்ளை ஆண் 201 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R389099 சைவ பிள்ளை ஆண் 23 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R393198 சைவ பிள்ளை ஆண் 25 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394983 சைவ பிள்ளை ஆண் 26 DHMS ஹோமி
யோபத
ி
டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC ,MBC OK
R388552 சைவ பிள்ளை ஆண் 27 BA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம்
R392886 சைவ பிள்ளை ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380821 சைவ பிள்ளை ஆண் 28 Diploma தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே சைவம் ஓகே
R388894 சைவ பிள்ளை ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384453 சைவ பிள்ளை ஆண் 29 8th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389041 சைவ பிள்ளை ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390613 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 29 DME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R391217 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 29 BTech MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392882 சைவ பிள்ளை ஆண் 29 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396519 முதலியார்-சைவம் ஆண் 29 BCOM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R396892 சைவ பிள்ளை ஆண் 29 BSc &
Diplamo
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377662 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 6th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376994 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 BTech தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380009 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC & MBC OK
R380808 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383487 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385800 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386312 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386886 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
R389917 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R394342 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395703 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA376433 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 31 B.Tech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, முதலியார் சம்மதம்
R378987 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 D.E.E,E., TECHNICIAN-I
NTHONICIA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC / ST தவிர்த்து
R382776 முதலியார்-சைவம் ஆண் 31 8th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387619 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389139 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391847 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392864 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392877 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R393576 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393712 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396186 முதலியார்-சைவம் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396518 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
RA376048 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BE Server Support Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384734 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 Diploma(EEE) சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R384785 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 12th std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R386411 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R387845 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BSC தனியார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388767 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BSMS அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிள்ளை OK
R388815 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389300 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390350 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BBA அரசு வங்கி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R392775 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392858 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 32 BSc(Maths ) தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394259 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R395262 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BBA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
RA373554 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 B.Tech Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377213 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 10th std Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar Saivam Only
RA377386 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 B.Tech Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381070 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 10TH STD சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGE DIFF 27 BELOW
R381983 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 Diploma
(ITI)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382224 முதலியார்-சைவம் ஆண் 33 BE SOFTWARE ENGINEER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R385575 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386912 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387290 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R388802 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389707 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390655 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 BE,MBA சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
-CTS
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R392178 முதலியார்-சைவம் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R393040 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R393070 முதலியார்-சைவம் ஆண் 33 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA360590 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 34 Diploma in
Auto Mobile
Engg.,
Teacher-Tirunelveli விவாகரத்து ஆனவர்
R375791 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
RA361657 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 DME Mechanic-Coimbatore. விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
R392890 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 2th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376568 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 12th std Bussiness-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377563 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MSC FARMER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R381819 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 B.TECH தனியார்
கம்பெனி,செ
்னை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383130 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383980 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385392 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385747 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 12th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386742 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386884 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R387420 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387446 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388341 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BTech MBA தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389094 முதலியார்-சைவம் ஆண் 34 MBA MPhil தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389136 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391688 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 6 th தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392638 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் WITH 1 CHILD OK IN BOY OK
R392789 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R393150 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MSc சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R393425 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MSc வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393932 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394104 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA340321 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 DME Supervisor விவாகரத்து ஆனவர்
RA375868 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375884 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 10th Std Compounder திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R364334 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 M.Sc.,B.Ed.,
M.Phil.,
அரசு பள்ளி
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374215 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BE Bank Asst
Managaer -
PVT
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R393427 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379344 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 12TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R380781 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 35 BBA, MBA தனியார் -
சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam ok
R381297 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 B.A தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382121 முதலியார்-சைவம் ஆண் 35 ITI சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390900 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 35 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R384334 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BBA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385699 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384859 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 35 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385507 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அசைவ பிள்ளை OK
R385749 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R388100 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388326 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any saivam ok
R394029 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK.
R396290 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 35 BBA DIPLOMA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA340341 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 MBA., சீனி
யர்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA371949 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 10th std Tiles work துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் Pillai all
R372871 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 12th Std Supervisor
In Mill
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376348 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 DCA Private Company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R376383 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 36 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
RA377579 முதலியார்-சைவம் ஆண் 36 BBA Manager-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,Saiva Pillai,karkatha vellalar,Muthaliyar
R391878 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378759 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 12 th std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R383519 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ பிள்ளை,முதலியார் OK
R384873 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 8th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385520 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 10th, ITI சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385531 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 8th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385684 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 36 BE தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK.
R386602 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386992 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387737 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 BCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R388598 முதலியார்-சைவம் ஆண் 36 BCOM தனிய
ார்
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY MUDALIYAR OK , சைவப்பிள்ளை OK
R389615 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392833 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393777 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 BTech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok
R394711 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395568 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395651 சைவ பிள்ளை ஆண் 36 B COM தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA316296 முதலியார்-சைவம் ஆண் 37 B.TECH Mechanical Central Govt.Indian
Railways
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar or saiva pillai
RA371928 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar
RA377014 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 B.Com,PGDCA தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377360 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 ITI javuli
Stores
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok,Saiva Cheddiyar Ok
RA378276 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378478 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 12 th std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378822 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th Std தனியார விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380746 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 B.E தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381713 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th Std பிரைவேட்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R381722 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்-
ிரு
ெல்
ேலி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC SAIVAM ONLY
R381933 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 6th STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382944 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 Dip in
C.Tech, Dip
in Safety
Eng.,
Safety
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383137 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 6Th தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384557 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385713 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 12th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385731 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385754 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 MCA தனியார்
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386414 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386722 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386827 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 6th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387054 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 MBA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387460 முதலியார்-சைவம் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387449 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 37 BBM தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388151 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 37 8th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY CHETTIYAR OK
R388251 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 37 BE தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389601 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R390218 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 Diploma அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391397 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392018 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392222 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393252 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393656 முதலியார்-சைவம் ஆண் 37 DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394483 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394984 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395459 சைவ பிள்ளை ஆண் 37 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375588 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 DIPLOMA OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA336794 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 10th தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360098 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 BE,MBA Software
Engineer -
USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA377725 முதலியார்-சைவம் ஆண் 38 B.COM,M.F.M,
CPA,PGDCA,MA
(HINDI)
Foreign employee - Dubai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai ok
R379699 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 M.Sc BEd தனிய
ார்-
சிர
யர்-
ேலம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380780 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 10TH STD ஹோட்டல்
மாஸ்டர்,
சங்கரன்கோவ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc
R381339 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல் -
விழு
ப்பு
ரம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R383310 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 12th Std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383311 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383323 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 BBA பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384854 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384875 முதலியார்-சைவம் ஆண் 38 12 th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R385692 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385850 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R386905 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387244 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387285 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R387948 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 MCOM,DCOOP மத்திய
கூட்டுறவு
நாணய சங்க
செகரட்ரி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388492 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 38 B.E,M.B.A தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok
R389543 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389894 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390895 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R391106 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 38 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391923 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 38 B.E.,MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R393487 முதலியார்-சைவம் ஆண் 38 DCE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R394085 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 38 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R394317 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394468 சைவ பிள்ளை ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395452 முதலியார்-சைவம் ஆண் 38 திருமணம் ஆகாதவர்
RA344951 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 Diploma in
Textile Tech
Private Company துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA360467 முதலியார்-சைவம் ஆண் 39 12th Std Driver-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA361396 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 BA Clerk-Courier Office விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST/RC
RA377374 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 BA Real Estate விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R381088 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 B.COM சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,SD தவிர
R381352 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 9TH STD விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383329 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 MA,MMS பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
R383555 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 10TH STD அரசு
வேலை
(தற்
ாலி
பணி)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383694 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 10TH STD Own Garment Factory திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384370 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384509 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 MSC தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே
R384955 முதலியார்-சைவம் ஆண் 39 BSc அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385648 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385677 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 39 BE தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386035 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386549 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386885 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388019 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388476 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 BE Senior Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388868 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389295 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 BSC வெளிநாட்டி
ல் வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389509 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389803 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK.
R390098 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392179 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392878 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394022 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 BSc சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394337 முதலியார்-சைவம் ஆண் 39 12th Std தற்க
ாலிக
அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R397100 சைவ பிள்ளை ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R300773 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 M.A.,
M.LSc.,
Gem Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377089 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 B.COM Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Mudaliyar,Pillai
RA367041 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 40 ITI Working at
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA368253 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 DME Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar
RA371938 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 DME Private
Company -
Thirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-pillai,muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA376864 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 12th std Marketing Executive விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R378916 முதலியார்-சைவம் ஆண் 40 8th சூப்
பர்வ
ைசர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai ok
RA379010 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 12th Std தனியார்
பேங்க்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillaimar
R379627 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 M.Sc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380555 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 M.COM,MBA மேற்கு
ஆப்ரிக்கா
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar,Mudaliyar only
R381167 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R383664 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 40 ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383706 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 40 BCOM சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384599 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 டிப்
ளமோ
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385414 முதலியார்-சைவம் ஆண் 40 MSC,MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385487 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R387046 முதலியார்-சைவம் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC & MBC OK
R387430 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 DIPLOMA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R391110 சைவ பிள்ளை ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396108 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 40 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி
RA375559 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 MBA Private-Tutu
corin
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai,muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA376665 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 41 MSc(IT) சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,Saiva Pillai,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA340303 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 D.EEE., Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377139 முதலியார்-சைவம் ஆண் 41 12th std Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375276 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 6th std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377746 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 DEEE Team Leader பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379371 முதலியார்-சைவம் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்-
ூப்
ர்வ
சர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379460 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 41 B.com தனியார்கம்
பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380296 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BE I.T.Engineer
- Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva Pillai/Saiva Chettiyar/Karkatha Vellalar
R381888 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 10th Std தனியார் -
கேரளா
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382959 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383697 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 டிப்
ளமா
தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384276 முதலியார்-சைவம் ஆண் 41 10th std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384420 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 12TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385639 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387231 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388800 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391294 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 MA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392220 முதலியார்-சைவம் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392405 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392966 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R393062 சைவ பிள்ளை ஆண் 41 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R300574 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 M.A Business In
Madurai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375754 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BA BEd அரசு பணி
ஆசிரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA375797 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 MBA Business
Development
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375835 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 ITI Business - Nelveli விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai,Muthaliyar,Naidu
RA360095 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 டிப்
ளோமா
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376292 முதலியார்-சைவம் ஆண் 42 MA Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai,saiva chettiyar ok
RA365602 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BSC, BMRSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA371363 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BCOM நூலகர் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
R377357 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 B.Sc தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் சைவ செட்டியார் OK
RA377562 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BA ,BEd,Dted அரசு
ஆசிரியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377671 முதலியார்-சைவம் ஆண் 42 BCOM Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
R388803 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379325 முதலியார்-சைவம் ஆண் 42 B.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379851 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380552 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 MCA ஆபிச
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar,Mudaliyar only
R383016 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BA பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383223 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 B.COM தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R392185 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 9th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385835 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 B.COM தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386681 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK saivapillai,chettiyar saivam vishwakarma
R387169 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 டிப்
ளமோ
(BA)
அரசு
ப்பண
ி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387242 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387264 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388253 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 DIPLOMA பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர்
R389307 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 MSc MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R389341 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 MBA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392230 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BSC பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R392888 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393625 சைவ பிள்ளை ஆண் 42 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA311175 முதலியார்-சைவம் ஆண் 43 BCOM, MBA தனியார்
பணி(சென்னை)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
RA357535 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 BA.BED Govt
-Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA377082 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 B.SC Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Mudaliyar,Pillai
RA375866 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 8th Std Business -
Thenkasi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R367870 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 9 TH Private Company விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367913 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 BA,D.A.E MAINTANANCE
INCHARGE
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA371355 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 12th std Bussiness விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376404 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 43 B.com. DCA Own-Jeweller
y, Textiles
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai, Karkathavellalar, Saiva Pillai,Muthaliyar, Bramin-Iyer
RA374487 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10th Std Own Business-Virudhatchalam துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Sc/St, Vanniyar
RA375942 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA376509 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 BE, MS Engineer - Bangalore விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA378174 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 BSC,MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378186 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 43 10th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA378488 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 M.COM தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-Bramin,chettiyar,karkatha vellalar,,Karuneegar,Muthaliyar
RA378612 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 43 M.Pharm,Dipl
oma in Bio
Informatics
உதவி
பேராசியர்-
ெங்களூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA378798 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 12 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA379270 முதலியார்-சைவம் ஆண் 43 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar & Pillai
RA379309 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 +1 தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC, saivam only
R380055 முதலியார்-சைவம் ஆண் 43 SSLC சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380615 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380728 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 MCA சாப்ட்வேர

இஞ்சினியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R382680 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382814 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 BCOM பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382914 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 12TH STD சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383488 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385660 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 43 BA,DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386693 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386794 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R387299 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 43 12th அரசு
பணி-கல்லூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R387644 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389569 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390335 முதலியார்-சைவம் ஆண் 43 MCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R391274 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R391350 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 43 DIPLOMA வெளி
நாட்
டு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392187 சைவ பிள்ளை ஆண் 43 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394501 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 43 BSC BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394745 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 43 BA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
RA340081 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 B.Tech.,(Ge
ophysics)
Consultant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA362666 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 D.Pharm Working at Madurai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376697 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 44 12th,
ITI,Diploma
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any Pillai, Mudaliyar, Chettiyar
RA375339 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 BA Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378864 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 44 10TH,PGDCA சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
RA379284 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 M.Sc., DME தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382369 முதலியார்-சைவம் ஆண் 44 BSC,DPHAM,MP
HIL
தனிய
ார்
-LAB
TECHNICIAN
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R383318 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 12th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R384588 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384852 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 44 BA தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385054 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385309 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 10TH ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385682 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386432 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387488 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387803 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391175 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R392000 முதலியார்-சைவம் ஆண் 44 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394021 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392997 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 44 ITI வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ பிள்ளை சம்மதம்
R394586 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R395133 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 12th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY செட்டியார் ,ANY பிள்ளை OK
R396953 சைவ பிள்ளை ஆண் 44 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA312433 முதலியார்-சைவம் ஆண் 45 B.COM Typist துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA320957 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 BA., சொந்

தொழி
ல்(ச
ன்ன
)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375750 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387218 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 3th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R359663 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 B.Sc Programmer (HCL) விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar
RA362207 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 10th Std Own
Business-Tir
uppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362387 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 Diploma in
Auto Mobile
Business-Thenkasi விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365646 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 B.A Real
Estate&Shop-
Tuticorin
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar all,Bramins,Saiva Pillai
RA365661 முதலியார்-சைவம் ஆண் 45 B.Sc(Chemist
ry)
Sr. Sales
Officer-Tiruvandapuram
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar
RA365752 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 10th
Std,(ITI)
(MA)
discontinue
Nihel Agro
Center-Semba
rai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva mudaliyar, saiva chettiyar,Karkatha vellalar
RA374154 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 10th std Private-chennai விவாகரத்து ஆனவர்
R372706 முதலியார்-சைவம் ஆண் 45 B.Sc(Chemist
ry)
தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC&MBC OK
RA379263 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 MBA,MCA software engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379779 முதலியார்-சைவம் ஆண் 45 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382330 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 BA அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R383026 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 45 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R383423 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 45 10th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383829 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 12TH STD தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384830 முதலியார்-சைவம் ஆண் 45 B.COM சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389195 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 45 3th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389452 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 10th std தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389610 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK,அசைவ பிள்ளை OK
R392142 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R392164 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392177 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393908 சைவ பிள்ளை ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA368259 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 DME,MBA private company - Delhi விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376314 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 46 M.Com,M.phil Accounts
Officer
-Delhi
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthaliyar,Pillai,Karkatha vellalar
RA377375 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 BSC Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378526 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 M.COM Junior
Assistant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
R380242 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 10th std தனியார்
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381204 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R381570 முதலியார்-சைவம் ஆண் 46 12TH Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381843 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்-
ிரு
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி mudaliyar,pillai,chettiyar
R383425 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 BCOM தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384016 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385525 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 MBBS அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386318 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387256 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 10th Std அரசு தலைமை
காவலர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388447 முதலியார்-சைவம் ஆண் 46 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU,MUTHALIYAR OK
R391228 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 BA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393804 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394024 சைவ பிள்ளை ஆண் 46 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R368448 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 47 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
RA362464 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 10th Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA340847 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 ITI
ELECTRONIC
manager(thir
uchi)
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA365206 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 47 12th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA365376 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 M.A, D.C.E, Firm At
Tirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375623 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 47 B.Tech
mechanical
TECHNICAL MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382043 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 MA தனி
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383645 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 BSC தனியார்கம
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY PILLAI OK
R383787 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 47 டிப்
ளமோ
சொந
ததொ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383926 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 M.Com தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK,வன்னியர் தவிர
R385347 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 6 th பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387190 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 BCOM தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389009 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390390 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 MA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R392183 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393270 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 47 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393335 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393711 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394761 சைவ பிள்ளை ஆண் 47 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA340414 சைவ பிள்ளை ஆண் 48 B.Sc., சொந்த
தொழில்(சென
னை)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA375874 சைவ பிள்ளை ஆண் 48 10th std சொந்

மளிக

கடை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA377627 சைவ பிள்ளை ஆண் 48 MA.,M.Ed.,M.
Phil.,(Ph.D)
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA378969 சைவ பிள்ளை ஆண் 48 BSC தனிய
ார்-
ூப்
ர்வ
சர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379739 சைவ பிள்ளை ஆண் 48 10th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380549 சைவ பிள்ளை ஆண் 48 B.SC,B.ED ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380663 சைவ பிள்ளை ஆண் 48 MA,DPharm,PG
DHM,DLLAW
அரசு வேலை துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SAIVAM ONLY
R382511 சைவ பிள்ளை ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383279 முதலியார்-சைவம் ஆண் 48 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385064 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 48 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388805 சைவ பிள்ளை ஆண் 48 10th Std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R364246 சைவ பிள்ளை ஆண் 49 MA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார்,செட்டியார்,நாயுடு
RA376506 சைவ பிள்ளை ஆண் 49 12th Std ICICI BANK ATM SECURITY விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Karkathavellalar,Muthaliyar, Chettiyar
RA378407 சைவ பிள்ளை ஆண் 49 BSC Medical
Sales
Executive
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386520 சைவ பிள்ளை ஆண் 49 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380662 சைவ பிள்ளை ஆண் 49 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saiva Mudaliyar/Saiva Chettiyar
R387286 சைவ பிள்ளை ஆண் 49 ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391571 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393064 முதலியார்-சைவம் ஆண் 49 டிப்
ளோமா
அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் ஓகே
R393313 முதலியார்-சைவம் ஆண் 49 BSc மத்த
ிய
அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R394157 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 49 9th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R396060 முதலியார்-சைவம் ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R396777 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 49 DIPLOMA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375856 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 B.Sc,PGD -
PTCTC
Techinal
officer-Sing
apore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA375716 முதலியார்-சைவம் ஆண் 50 B.Com Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA366219 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 +2 Supervisor -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA379073 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 10th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379859 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383218 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 12th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R383411 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384445 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385415 முதலியார்-சைவம் ஆண் 50 B.COM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385526 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 10th Std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385569 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390566 சைவ பிள்ளை ஆண் 50 MSC சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395754 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 50 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375923 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 8th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375867 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 B.E Accounts
Assistant
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365849 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 12th Std Own Tailor Shop- Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA376111 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 10th Std அரசு
வேலை
(VAO-Tuticor
in)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Chettiyar
RA373977 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 MA(English) Own Business - Tirunelveli விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376556 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 12th Std Private
Company
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376622 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 10th Std POSTAL DEPARTMENT திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380255 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 10th தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380589 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 12th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R381445 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 51 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382761 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 12th Std தனியார்
பணி-தூத்து
்குடி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bramin,naidu,yadavar only.
R382784 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 8TH STD தனிய
ார்
பணி-
ிரு
்பூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383072 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 B.COM சொந்த
தொழில்/தஞ்
ாவூர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389948 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390433 முதலியார்-சைவம் ஆண் 51 B.Sc., அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R392711 சைவ பிள்ளை ஆண் 51 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375719 முதலியார்-சைவம் ஆண் 52 B.A.,M.A,M.S
c,M.Phil[ina
strology]
M.A[history]
தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAI BC,MBC OK
R377250 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 52 M.Sc,B.Ed அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365345 சைவ பிள்ளை ஆண் 52 12th Std Furniture At Mellore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381459 சைவ பிள்ளை ஆண் 52 7TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381936 சைவ பிள்ளை ஆண் 52 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382727 சைவ பிள்ளை ஆண் 52 12th Std சொந்
ததொழ
ில்-
ிழு
்பு
ம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383224 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 52 8TH STD டிரைவர் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384551 முதலியார்-சைவம் ஆண் 52 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384896 சைவ பிள்ளை ஆண் 52 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R387345 சைவ பிள்ளை ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389445 சைவ பிள்ளை ஆண் 52 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391082 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 52 10th Std சொந்

நகை
கடை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA375875 சைவ பிள்ளை ஆண் 53 ITI,
Computer
DTP, DPCA
Drawing Teacher திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA378335 சைவ பிள்ளை ஆண் 53 BSC Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA375925 சைவ பிள்ளை ஆண் 53 12th std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bramin,Muthaliyar
RA377333 சைவ பிள்ளை ஆண் 53 MA,MBA IOB BANK
CLERK
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva chettiyar,Saiva mudaliyar ok
RA377909 சைவ பிள்ளை ஆண் 53 12th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,,Karuneegar,Muthaliyar
R382376 சைவ பிள்ளை ஆண் 53 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383306 சைவ பிள்ளை ஆண் 53 B.Com Manger துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388829 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 53 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R393798 சைவ பிள்ளை ஆண் 53 9th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379810 முதலியார்-சைவம் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R380860 சைவ பிள்ளை ஆண் 54 10th Std தனியார்-கே
ளா
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381771 முதலியார்-சைவம் ஆண் 54 SSLC கேட்
டரிங

சர்வ
ிஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382854 முதலியார்-சைவம் ஆண் 54 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387679 சைவ பிள்ளை ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388849 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 54 MA பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R353960 சைவ பிள்ளை ஆண் 55 BA மத்த
ிய
அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம்
RA365617 சைவ பிள்ளை ஆண் 55 10th Std Own Business- Tuticorin விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379226 சைவ பிள்ளை ஆண் 55 B.A PRC driver விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R379928 சைவ பிள்ளை ஆண் 55 6th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R383324 சைவ பிள்ளை ஆண் 55 BA மத்த
ிய
அரசு
-
தபால

துறை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384023 சைவ பிள்ளை ஆண் 55 தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384108 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 55 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385223 சைவ பிள்ளை ஆண் 55 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386423 சைவ பிள்ளை ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ONLY SAIVAM
R391010 சைவ பிள்ளை ஆண் 55 9th std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R380352 சைவ பிள்ளை ஆண் 56 12 th std எக்

ஆர்ம
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380362 முதலியார்-சைவம் ஆண் 56 8 th Std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R380867 சைவ பிள்ளை ஆண் 56 5th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382038 சைவ பிள்ளை ஆண் 56 12th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAPILLAI
R383428 சைவ பிள்ளை ஆண் 56 8th STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386355 சைவ பிள்ளை ஆண் 56 BSC பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை B
R392745 சைவ பிள்ளை ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393849 சைவ பிள்ளை ஆண் 56 BUC தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R395346 சைவ பிள்ளை ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378219 சைவ பிள்ளை ஆண் 57 10th Std Security Service - Pvt - Ex
Army
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam caste accepted
R380199 முதலியார்-சைவம் ஆண் 57 MA,M.ED தலைம

ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383565 சைவ பிள்ளை ஆண் 57 10TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385534 சைவ பிள்ளை ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386568 சைவ பிள்ளை ஆண் 58 BA அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387763 சைவ பிள்ளை ஆண் 58 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA375883 சைவ பிள்ளை ஆண் 59 5th Std Private company துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA364819 சைவ பிள்ளை ஆண் 59 Bcom Govt
Staff-Sathan
kulam
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthaliyar,Chettiar,Karkathavellaler
RA375447 சைவ பிள்ளை ஆண் 59 M.A.Mphil..B
.I.L.S(Lib)
MANAGER(Recoveries) விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379509 முதலியார்-சைவம் ஆண் 59 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R379829 சைவ பிள்ளை ஆண் 59 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395563 சைவ பிள்ளை ஆண் 59 BCom அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373782 முதலியார்-சைவம் ஆண் 60 BA MNC-South Africa துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376671 முதலியார்-சைவம் ஆண் 60 12 th std RETIRED
THASILDHAR
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R380591 சைவ பிள்ளை ஆண் 60 10TH STD தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381163 சைவ பிள்ளை ஆண் 60 10TH STD அரசு
பணி(
ய்வ
)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387229 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 60 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R387241 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 60 BSC அரசு
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R389970 சைவ பிள்ளை ஆண் 60 BA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R395298 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 60 10th Std அரசு
பனி
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381348 சைவ பிள்ளை ஆண் 61 10 TH பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382061 சைவ பிள்ளை ஆண் 61 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R382838 சைவ பிள்ளை ஆண் 61 10th Std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383030 சைவ பிள்ளை ஆண் 61 10 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383427 சைவ பிள்ளை ஆண் 61 12th STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387580 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 61 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378613 சைவ பிள்ளை ஆண் 62 Diploma அரசுபணி
(ஓய்வு)
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381324 முதலியார்-சைவம் ஆண் 62 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R381394 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 62 8th Std டிரைவர் -
ஈரோடு
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R383077 சைவ பிள்ளை ஆண் 62 8th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383114 சைவ பிள்ளை ஆண் 62 10th STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK.
RA362199 சைவ பிள்ளை ஆண் 63 BA Postal
Agent+Securi
ty-Paramakud
i
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379476 சைவ பிள்ளை ஆண் 63 MA,PGDHE அரசு ஓய்வு
பென்ஷன்தார
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R380789 சைவ பிள்ளை ஆண் 63 B.COM ஊக்க
த்தொ
கை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R380926 முதலியார்-சைவம் ஆண் 63 Old 10th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383069 சைவ பிள்ளை ஆண் 63 5THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388260 சைவ பிள்ளை ஆண் 63 Ph.D உதவி
பேராசிரியர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379041 சைவ பிள்ளை ஆண் 64 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381766 சைவ பிள்ளை ஆண் 64 BCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ பிள்ளை,பிராமின்
R383476 சைவ பிள்ளை ஆண் 65 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383573 சைவ பிள்ளை ஆண் 65 7TH STD தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380183 சைவ பிள்ளை ஆண் 66 Old 10th Std Rtd
Pensioner
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
R382013 சைவ பிள்ளை ஆண் 66 RIMB தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAPILLAI OK
R384889 சைவ பிள்ளை ஆண் 66 B.COM சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA378467 முதலியார்-சைவம் ஆண் 67 MA Marketing Line பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380285 முதலியார்-சைவம் ஆண் 67 10th std அரசு
வேலை
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383983 சைவ பிள்ளை ஆண் 67 டிப்
ளோமா
அரசுபணி
(ஒய்வு)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396305 செட்டியார்-சைவம் ஆண் 67 BSc BEd அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383018 சைவ பிள்ளை ஆண் 69 DIPLOMA அரசு ஓய்வு
பென்ஷன்தார
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R380544 சைவ பிள்ளை ஆண் 70 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382841 சைவ பிள்ளை ஆண் 70 8th Std அரசு ஓய்வு துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379853 முதலியார்-சைவம் ஆண் 76 BCOM Retd-Pension
er
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381032 முதலியார்-சைவம் ஆண் 77 8TH STD தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
மொத்தம் 573
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony