சைவ பிள்ளை - ஆண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R380663 சைவ பிள்ளை ஆண் 201 MA,DPharm,PG
DHM,DLLAW
அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SAIVAM ONLY
R381744 சைவ பிள்ளை ஆண் 201 sdfhgasdg aghasfsaf விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி sfagasgasfsad
R387321 முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 201 டிப்
ளமோ
அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391893 சைவ பிள்ளை ஆண் 201 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R389099 சைவ பிள்ளை ஆண் 23 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R393198 சைவ பிள்ளை ஆண் 25 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388552 சைவ பிள்ளை ஆண் 27 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம்
R392886 சைவ பிள்ளை ஆண் 27 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380821 சைவ பிள்ளை ஆண் 28 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே சைவம் ஓகே
R388894 சைவ பிள்ளை ஆண் 28 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380009 சைவ பிள்ளை ஆண் 29 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC & MBC OK
R384453 சைவ பிள்ளை ஆண் 29 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389041 சைவ பிள்ளை ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390613 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 29 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R391217 செட்டியார் - சைவம் ஆண் 29 BTech MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392882 சைவ பிள்ளை ஆண் 29 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377662 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 6th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA376994 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 BTech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380808 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382776 முதலியார் - சைவம் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383487 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385800 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386312 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386886 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
R389917 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R394342 சைவ பிள்ளை ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376433 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 31 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, முதலியார் சம்மதம்
R378987 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 D.E.E,E., TECHNICIAN-I
NTHONICIA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC / ST தவிர்த்து
R387619 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389139 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391847 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392864 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392877 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R393576 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393712 சைவ பிள்ளை ஆண் 31 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376048 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BE Server
Support
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384734 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 Diploma(EEE) சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R384785 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 12th std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R386411 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R387845 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BSC தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388767 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BSMS அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிள்ளை OK
R388815 செட்டியார் - சைவம் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389300 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390350 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BBA அரசு
வங்க
ி
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R392775 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392858 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 32 BSc(Maths ) தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R393070 முதலியார் - சைவம் ஆண் 32 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394259 சைவ பிள்ளை ஆண் 32 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
RA373554 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 B.Tech Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377213 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 10th std Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar Saivam Only
RA377386 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 B.Tech Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381070 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGE DIFF 27 BELOW
R381983 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 Diploma
(ITI)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382224 முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 33 BE SOFTWARE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R383980 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 BSC அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385575 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386912 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387290 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R388341 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 BTech MBA தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388802 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389094 முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 33 MBA MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389707 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390655 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 BE,MBA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்-CTS
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R392178 முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392789 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R393040 சைவ பிள்ளை ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
RA340321 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 DME Supervisor விவாகரத்து ஆனவர்
RA360590 செட்டியார் - சைவம் ஆண் 34 Diploma in
Auto Mobile
Engg.,
Teacher-Tiru
nelveli
விவாகரத்து ஆனவர்
R375791 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
RA361657 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 DME Mechanic-Coi
mbatore.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
R392890 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 2th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376568 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 12th std Bussiness-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377563 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MSC FARMER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R379344 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 12TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R381819 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 B.TECH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383130 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384859 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385392 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385747 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386742 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386884 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R387420 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387446 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388100 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R389136 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391688 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 6 th தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392638 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் WITH 1 CHILD OK IN BOY OK
R393150 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MSc சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R393425 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 MSc வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393932 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394104 சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375868 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375884 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 10th Std Compounder திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R364334 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 M.Sc.,B.Ed.,
M.Phil.,
அரசு
பள்ள
ி
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374215 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BE Bank Asst
Managaer -
PVT
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R393427 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380781 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 35 BBA, MBA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam ok
R381297 சைவ பிள்ளை ஆண் 35 B.A தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382121 முதலியார் - சைவம் ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390900 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 35 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony