சைவ பிள்ளை - ஆண் மொத்தம் 412
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R381744 sagsahgastg சைவ பிள்ளை ஆண் 201 sdfhgasdg aghasfsaf விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி sfagasgasfsad
R387321 S.முருகேசன் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 201 டிப்
ளமோ
அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380821 M. காளிஸ்வரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 27 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே சைவம் ஓகே
R384453 G.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 28 8th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377662 M.Vinoth Kumar சைவ பிள்ளை ஆண் 29 6th std Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R380009 N.வினோத் குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 29 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC & MBC OK
R383487 T.ஆவுடைஈஸ்வரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 29 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386312 A.விவேகானந்தன் சைவ பிள்ளை ஆண் 29 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386886 A.விவேகானந்தன் சைவ பிள்ளை ஆண் 29 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
RA376994 C.ராஜீவ் சைவ பிள்ளை ஆண் 30 BTech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378987 கிருபானந்தன் சைவ பிள்ளை ஆண் 30 D.E.E,E., TECHNICIAN-I
NTHONICIA
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC / ST தவிர்த்து
R380808 A.ஸ்ரீனிவாசன் சைவ பிள்ளை ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382776 R.சங்கர நாராயணன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 30 8th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385800 K.சரவணபாண்டி சைவ பிள்ளை ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA376048 A. MUTHAIYA சைவ பிள்ளை ஆண் 31 BE Server
Support
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376433 A.ராமகிருஷ்ணன் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 31 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, முதலியார் சம்மதம்
R384734 T.ஆவுடை ஈஸ்வரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 31 Diploma(EEE) சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R387619 S.சதீஸ்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387845 B சிவக்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 31 BSC தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA373554 NARENDRAN சைவ பிள்ளை ஆண் 32 B.Tech Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377213 T. Paramasivam சைவ பிள்ளை ஆண் 32 10th std Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar Saivam Only
RA377386 K.Narendran சைவ பிள்ளை ஆண் 32 B.Tech Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381070 கோபி சைவ பிள்ளை ஆண் 32 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி AGE DIFF 27 BELOW
R382224 C.அன்பு மணிகண்டன் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 32 BE SOFTWARE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R384785 G.சங்கர் சைவ பிள்ளை ஆண் 32 12th std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385525 K.ஹரி சைவ பிள்ளை ஆண் 32 MBBS அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386411 S.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
RA360590 N. SUNDAR GANESH செட்டியார் - சைவம் ஆண் 33 Diploma in
Auto Mobile
Engg.,
Teacher-Tiru
nelveli
விவாகரத்து ஆனவர்
RA376568 K. RAGAVAN சைவ பிள்ளை ஆண் 33 12th std Bussiness-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377563 T.SelvaGanesh சைவ பிள்ளை ஆண் 33 MSC FARMER விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
R381819 S.சந்திர சேகர் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 B.TECH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ென்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381983 G.காளிதாஸ் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 Diploma
(ITI)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383130 A.மயில்வாகனன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383980 R.ராஜமுத்து ஐயப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 BSC அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC,OK
R385392 S.சந்திரசேகர் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 B.TECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385575 பழனிக்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386884 J.சரவணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R386912 V.சரவணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387142 S.A.ரஞ்சித் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 BCom BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387290 B.பரணிதரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA340321 B.Sankaralingam சைவ பிள்ளை ஆண் 34 DME Supervisor விவாகரத்து ஆனவர்
R375791 S.சிவசுப்பிரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
RA361657 S. MURUGAN சைவ பிள்ளை ஆண் 34 DME Mechanic-Coi
mbatore.
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA375868 S. Vairamuthu சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R364334 P.ஞானவிக்னேஷ்வரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 M.Sc.,B.Ed.,
M.Phil.,
அரசு
பள்ள
ி
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R374215 A. ஜனார்த்தனன் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BE Bank Asst
Managaer -
PVT
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R379344 M.விஜயேந்திரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 12TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R381297 T.சங்கர் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 B.A தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384334 N.சங்கர் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384859 N.செண்பககுமார் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385747 T.சேதுராமலிங்கம் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385749 M.இசக்கி சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386742 M.முத்து சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387420 M.முத்து நம்பிஹாரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387446 K.முத்துகுமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA340341 S.மோதிலால் சைவ பிள்ளை ஆண் 35 MBA., சீனி
யர்
மேனே
ஜர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375884 P. Manikandan சைவ பிள்ளை ஆண் 35 10th Std Compounder திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R372871 M. KANDASAMY சைவ பிள்ளை ஆண் 35 12th Std Supervisor
In Mill
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376348 S.Thangaraja சைவ பிள்ளை ஆண் 35 DCA Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380781 R.சதிஸ்குமார் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 35 BBA, MBA தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam ok
R382121 K.குமரேசன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383519 M.சீனிவாசன் சைவ பிள்ளை ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ பிள்ளை,முதலியார் OK
R385699 M.முரளிராஜன் சைவ பிள்ளை ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384873 C.இசக்கியப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 35 8th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385507 R.சதீஷ்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி அசைவ பிள்ளை OK
R385520 R.சிவப்பிரகாசம் சைவ பிள்ளை ஆண் 35 10th, ITI சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385531 R.வீரமணி சைவ பிள்ளை ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385684 V.சந்திரமோகன் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 35 BE தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK.
R386602 K.குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R387737 K.பாலமுருகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 35 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA371928 T. அழகு சைவ பிள்ளை ஆண் 36 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar
RA371949 S. மகேஷ்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 10th std Tiles work துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் Pillai all
R376383 M.முத்துக்குமார் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 36 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
RA377014 S. ராமமூர்த்தி சைவ பிள்ளை ஆண் 36 B.Com,PGDCA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377579 S.Jagadeswaran முதலியார் - சைவம் ஆண் 36 BBA Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,Saiva Pillai,karkatha vellalar,Muthaliyar
R377360 A.Arumugam சைவ பிள்ளை ஆண் 36 ITI javuli
Stores
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok,Saiva Cheddiyar Ok
RA378759 S.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 12 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R380746 P.மீனாட்சி சுந்தரம் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 B.E தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381722 S.சண்முகம்சுந்தரம் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்-
ிரு
ெல்
ேலி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC SAIVAM ONLY
R381933 S.சங்கரநாராயணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 6th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382944 S.திரவியம் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 Dip in
C.Tech, Dip
in Safety
Eng.,
Safety
Officer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383137 S.சங்கரநாராயணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 6Th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384557 S.உலக நாதன் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385731 B.கல்யாண்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385754 I.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 MCA தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386414 R.காந்தி ராஜா சைவ பிள்ளை ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386992 S.பாலசுப்ரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387054 G.ஹரிஹரசுதன் சைவ பிள்ளை ஆண் 36 MBA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387449 N.மோகன்குமார் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 36 BBM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA316296 B.Yoganathan முதலியார் - சைவம் ஆண் 37 B.TECH Mechanical
Central
Govt.Indian
Railways
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any mudaliyar or saiva pillai
RA336794 K.V. சாமி கணேசன் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA361634 P. SATHEESH KUMAR சைவ பிள்ளை ஆண் 37 MCA Software
Engr
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any pillai,Saivam- Muthaliyar/Chettiyar
RA377725 NithyaNanthan முதலியார் - சைவம் ஆண் 37 B.COM,M.F.M,
CPA,PGDCA,MA
(HINDI)
Foreign
employee -
Dubai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai ok
RA378276 G.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378478 V.சண்முகம் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 12 th std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378822 G.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th Std தனிய
ார
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381339 S.முருகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல் -
விழு
ப்பு
ரம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R381713 S.ராஜ்மோகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 10th Std பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R383310 R.கணேஷ் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383311 M.ராஜேஷ் பாபு சைவ பிள்ளை ஆண் 37 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383323 N. கோமதி நாயகம் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 BBA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384854 P.செந்தில் கிருஷ்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385713 M.கிருஷ்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385850 B.மேகநாதன் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R386722 P.வேலாயுதகனேஷ் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386827 R.இசக்கி சைவ பிள்ளை ஆண் 37 6th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387460 M .சிவா முதலியார் - சைவம் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387285 R.சேது குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R387948 M.சுப்பிரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 37 MCOM,DCOOP மத்த
ிய
கூட்
டுறவ

நாணய
சங்க
செகர
ட்ரி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375588 R.SRINIVASAN சைவ பிள்ளை ஆண் 38 DIPLOMA OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA360098 R.Sivagnanasundaram சைவ பிள்ளை ஆண் 38 BE,MBA Software
Engineer -
USA
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA360467 G. RAJESH முதலியார் - சைவம் ஆண் 38 12th Std Driver-Chenn
ai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R363616 V.BOOMESSH சைவ பிள்ளை ஆண் 38 BE,MS MNC,
BANGALORE
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379699 R.பாலாஜி சைவ பிள்ளை ஆண் 38 M.Sc BEd தனிய
ார்-
சிர
யர்-
ேலம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R380780 S.மாரியப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 38 10TH STD ஹோட்
டல்
மாஸ்
டர்,
சங்க
ரன்க
ோவில
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc
R381352 தங்கபாண்டி சைவ பிள்ளை ஆண் 38 9TH STD விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383329 R.கதிரேஷ் சைவ பிள்ளை ஆண் 38 MA,MMS பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384509 P.ராஜா சைவ பிள்ளை ஆண் 38 MSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே
R384875 R.மதன்ராஜ் முதலியார் - சைவம் ஆண் 38 12 th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R384955 B.ரமேஷ்குமார் முதலியார் - சைவம் ஆண் 38 BSc அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385516 S.H.சங்கரநாராயணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 38 D.E.E. தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385648 K.பொன்னையா சைவ பிள்ளை ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385677 R.பாலாஜி செட்டியார் - சைவம் ஆண் 38 BE தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385692 P.சற்குரு சைவ பிள்ளை ஆண் 38 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386035 M.வடிவேல் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386885 R.வேலாயுதம் சைவ பிள்ளை ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386905 V.சரவணன் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387244 M.கண்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388019 S.கல்யாண சுப்பிரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R300773 T. SOMASUNDARAM சைவ பிள்ளை ஆண் 39 M.A.,
M.LSc.,
Gem Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA344951 N. AZHAGU GOBALAKRISHNAN சைவ பிள்ளை ஆண் 39 Diploma in
Textile Tech
Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA377089 V. Kasivishanathan சைவ பிள்ளை ஆண் 39 B.COM Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Mudaliyar,Pillai
RA361396 Joel சைவ பிள்ளை ஆண் 39 BA Clerk-Courie
r Office
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST/RC
RA367041 A. MANIKANDAN செட்டியார் - சைவம் ஆண் 39 ITI Working at
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA368253 K. அனந்த கிருஷ்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 DME Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar
RA371938 S. முருக இசக்கியப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 DME Private
Company -
Thirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-pillai,muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA377374 A. Sivakumar சைவ பிள்ளை ஆண் 39 BA Real Estate விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA378771 M.சிவா சைவ பிள்ளை ஆண் 39 MCA Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST-Any veg. ok.
R379627 M.செல்வகுமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 M.Sc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380555 M.பரமநாயகம் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 M.COM,MBA மேற்
கு
ஆப்ர
ிக்க
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar,Mudaliyar only
R381088 M.ஜெய கணேஷ் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 B.COM சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,SD தவிர
R383326 M. சிவசுப்பிரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383370 S.சுப்ரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 MBA சாப்
ட்வே
ர்இன
்ஜின
ியர்
-UK
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc & mbc ok
R383555 N.நடராஜன் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 10TH STD அரசு
வேலை
(தற்
ாலி
பணி)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383694 C. தீனதயாளன் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 10TH STD Own Garment
Factory
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384370 P.ராதாகிருஷ்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 7th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384599 S.மனோகர் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385487 R.அஸ்வின் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R386549 G.இளையராஜா சைவ பிள்ளை ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387430 R.மாணிக்கவாசகம் சைவ பிள்ளை ஆண் 39 DIPLOMA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375559 K. வேலாயுதம் சைவ பிள்ளை ஆண் 40 MBA Private-Tutu
corin
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai,muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA376665 B. VIJAY ANAND முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 40 MSC(IT) Software
Engr -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,Saiva Pillai,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA377139 S. Alagappan முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 40 12th std Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375276 P.RADHAKRISHNAN சைவ பிள்ளை ஆண் 40 6th std DRIVER துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376864 சரவணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 40 12th std Marketing
Executive
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R377746 Suresh Kumar சைவ பிள்ளை ஆண் 40 DEEE Team Leader பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378916 G.சசிக்குமார் முதலியார் - சைவம் ஆண் 40 8th சூப்
பர்வ
ைசர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai ok
RA379010 S.சிவகாமிநாதன் சைவ பிள்ளை ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பேங்
க்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillaimar
R379460 S.காசி நாராயணன் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 40 B.com தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381167 R.சதாசிவம் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R382959 M.பரந்தாமன் சைவ பிள்ளை ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383664 P.மாயாண்டி பாரதி செட்டியார் - சைவம் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383706 M.கனக சபாபதி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 40 BCOM சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384276 G.மூர்த்தி முதலியார் - சைவம் ஆண் 40 10th std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384420 A.கோமதி நாயகம் சைவ பிள்ளை ஆண் 40 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385414 E.பிரபாகரன் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 40 MSC,MBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385639 R.வெங்கடேசன் சைவ பிள்ளை ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385709 A.நடராஜன் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 40 9 th பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387046 S.குமரவேல் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC & MBC OK
R387231 M.ஐயப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 40 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R300574 N.MEENAKSHI SUNDARAM சைவ பிள்ளை ஆண் 41 M.A Business In
Madurai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375754 A.ஹரிஹர விநாயகம் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BA BEd அரசு
பணி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA340303 K.Jeegadeshan சைவ பிள்ளை ஆண் 41 D.EEE., Engineer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375797 M. VIJAYA VARDHANA சைவ பிள்ளை ஆண் 41 MBA Business
Development
Manager
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375835 S. SIVAKUMAR சைவ பிள்ளை ஆண் 41 ITI Business -
Nelveli
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai,Muthaliyar,Naidu
RA360095 R.Manickam சைவ பிள்ளை ஆண் 41 Diplamo Foreign
Employee
விவாகரத்து ஆனவர்
RA365602 B.S.அசோக்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BSC, BMRSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA371363 K. லட்சுமணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BCOM நூலக
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
RA377562 A.Harihara Vinayagam சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BA ,BEd,Dted அரசு
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379325 C.விஜயகுமார் முதலியார் - சைவம் ஆண் 41 B.Com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
RA379371 D.ராஜா முதலியார் - சைவம் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்-
ூப்
ர்வ
சர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379851 S.பாஸ்கர் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380296 V.G.சரவணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BE I.T.Engineer
- Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva Pillai/Saiva Chettiyar/Karkatha Vellalar
R381888 M.இலட்சுமணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 10th Std தனிய
ார் -
கேரள
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R383016 B. மனோகர் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 BA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383223 R.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 B.COM தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383697 D.செந்தில் குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 டிப்
ளமா
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386681 S.சண்முகசுந்தரம் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK saivapillai,chettiyar saivam vishwakarma
R387169 B.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 41 டிப்
ளமோ
(BA)
அரசு
ப்பண
ி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA311175 G.சரண் முதலியார் - சைவம் ஆண் 42 BCOM, MBA தனிய
ார்
பணி(
ென்
ை)
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST EXPECT
RA357535 S. இராஜா சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BA.BED Govt
-Teacher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA376292 S. SARAVANAKUMAR முதலியார் - சைவம் ஆண் 42 MA Agriculture விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai,saiva chettiyar ok
RA377082 R. Shanmugam Alias Ravi சைவ பிள்ளை ஆண் 42 B.SC Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar,Mudaliyar,Pillai
R367870 THANGA PANDI சைவ பிள்ளை ஆண் 42 9 TH Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA367913 A.DHANDAPANI சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BA,D.A.E MAINTANANCE
INCHARGE
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA371355 G. ராஜேஷ் என்ற நடராஜன் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 12th std Bussiness விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376404 S Samynathan செட்டியார் - சைவம் ஆண் 42 B.com. DCA Own-Jeweller
y, Textiles
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Pillai, Karkathavellalar, Saiva Pillai,Muthaliyar, Bramin-Iyer
RA376509 A. ஞானசம்பந்தம் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BE, MS Engineer -
Bangalore
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R377357 P.சிவசங்கர் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 B.Sc தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் சைவ செட்டியார் OK
RA377671 G.மீனாட்சிசுந்தரம் முதலியார் - சைவம் ஆண் 42 BCOM Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Muthaliyar
RA378174 N.முத்து சிவம் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BSC,MBA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378186 M.எல்லப்பன் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 42 10th Std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar
RA378488 R.சண்முகநாதன் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 M.COM தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-Bramin,chettiyar,karkatha vellalar,,Karuneegar,Muthaliyar
RA378612 R.சரவணபவன் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 42 M.Pharm,Dipl
oma in Bio
Informatics
உதவி
பேரா
சியர
்-பெ
்கள
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA378798 R.செல்வன் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 12 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA379270 R.சேது தளபதி முதலியார் - சைவம் ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar & Pillai
R380552 K.சொக்கலிங்கம் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 MCA ஆபிச
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar,Mudaliyar only
R380615 பால சுப்பிரமனியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380728 M.கலைஞர் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 MCA சாப
ட்வ
ர்
இஞ்ச
ினிய
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R383488 T.கந்தசாமி சைவ பிள்ளை ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385660 S.குமார் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 42 BA,DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385835 மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 B.COM தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386794 T.வெங்கடேபதி சைவ பிள்ளை ஆண் 42 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R387242 R.விஜயகுமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387264 P.காள​மேகம் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387299 V.ராஜசேகர் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 42 12th அரசு
பணி-
ல்ல
ரி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R387644 M.முத்துக்குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 42 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA340081 T.M.Govindharajan சைவ பிள்ளை ஆண் 43 B.Tech.,(Ge
ophysics)
Consultant விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Iyer or Iyengar
RA362666 S. CHANDIRA SEKAR சைவ பிள்ளை ஆண் 43 D.Pharm Working at
Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375866 R.Muthukrishnan சைவ பிள்ளை ஆண் 43 8th Std Business -
Thenkasi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376697 M.Thiruvenkadam கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 43 12th,
ITI,Diploma
Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any Pillai, Mudaliyar, Chettiyar
RA374487 D.ARUMUGAM சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10th Std Own
Business-Vir
udhatchalam
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Sc/St, Vanniyar
RA375942 S. சரவணாகுமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
R378864 K. செந்தில் குமார் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 43 10TH,PGDCA சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
RA379284 S.இசக்கியப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 43 M.Sc., DME தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
RA379309 ஜெயமுருகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 43 +1 தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC, saivam only
R380055 S.அசோக் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 43 SSLC சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R382369 B.முருகேசன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 43 BSC,DPHAM,MP
HIL
தனிய
ார்
-LAB
TECHNICIAN
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R382680 S.நெல்லையப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382814 M.மதன் குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 43 BCOM பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382914 T.முத்துக்குமாரசாமி சைவ பிள்ளை ஆண் 43 12TH STD சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385054 S.நாகராஜன் சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385309 S.முருகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10TH ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R386693 T.வடிவேலு சைவ பிள்ளை ஆண் 43 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R387488 C.கந்தசாமி சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387803 U.வெற்றிமுருகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 43 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA312433 C.V.இளவரசன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 44 B.COM Typist துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA320957 G.கிருஷ்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 44 BA., சொந்

தொழி
ல்(ச
ன்ன
)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375750 S. சரவணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 44 MBA Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362207 M. VENUGOPAL சைவ பிள்ளை ஆண் 44 10th Std Own
Business-Tir
uppur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362387 S. JAYARAMAN சைவ பிள்ளை ஆண் 44 Diploma in
Auto Mobile
Business-The
nkasi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365646 A. SOMA SUNDARAM சைவ பிள்ளை ஆண் 44 B.A Real
Estate&Shop-
Tuticorin
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Chettiyar all,Bramins,Saiva Pillai
RA365661 R. RAVI SHANKAR முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 44 B.Sc(Chemist
ry)
Sr. Sales
Officer-Tiru
vandapuram
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar
RA365752 V. SHANMUGAM சைவ பிள்ளை ஆண் 44 10th
Std,(ITI)
(MA)
discontinue
Nihel Agro
Center-Semba
rai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva mudaliyar, saiva chettiyar,Karkatha vellalar
RA374154 ARUMUGAM சைவ பிள்ளை ஆண் 44 10th std Private-chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர்
R372706 V.ரவி சங்கர் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 44 B.Sc(Chemist
ry)
தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC&MBC OK
RA375339 M. அருணகிரி ராஜா சைவ பிள்ளை ஆண் 44 BA Private விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379263 S.பாலாஜி சந்தன கிருஷ்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 44 MBA,MCA software
engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383026 S.திருமலையப்பன் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 44 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R383318 G.பழனியப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 44 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R383423 S.செந்தில் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383829 V.முருகேஷ் சைவ பிள்ளை ஆண் 44 12TH STD தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384588 S.சுப்ரமணியசிவா சைவ பிள்ளை ஆண் 44 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384852 S.சூர்யபிரகாஷ் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 44 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385682 S.நிர்மல் பிரகாஷ் சைவ பிள்ளை ஆண் 44 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386432 P.கோமதி குமாரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 44 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387218 S.காமராஜ் சைவ பிள்ளை ஆண் 45 3th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R359663 M.SOMASUNDARAM சைவ பிள்ளை ஆண் 45 B.Sc Programmer
(HCL)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthalitar,chettiar
R373387 P.சுவாமிநாதன் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 45 10 Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA377375 M. Ayya Durai சைவ பிள்ளை ஆண் 45 BSC Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378526 K.சுரேஷ் சைவ பிள்ளை ஆண் 45 M.COM Junior
Assistant
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-muthaliyar,karkatha vellalar,chettiyar
R379779 M.முத்துவேல் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 45 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381570 K.செந்தில் முதலியார் - சைவம் ஆண் 45 12TH Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381843 S.முத்து கிருஷ்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்-
ிரு
்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி mudaliyar,pillai,chettiyar
R382330 A.சரவணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 45 BA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R383425 N.வேல்முருகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 45 BCOM தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384016 K.சாமிநாதன் சைவ பிள்ளை ஆண் 45 8TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384830 S.ஜெயராமன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 45 B.COM சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386318 N.அகோரம் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387256 R.ஈஸ்வரமூர்த்தி சைவ பிள்ளை ஆண் 45 10th Std அரசு
தலைம

காவல
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA362464 S. RAJA சைவ பிள்ளை ஆண் 46 10th Private விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA340847 M.SIVAKUMAR சைவ பிள்ளை ஆண் 46 ITI
ELECTRONIC
manager(thir
uchi)
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA365376 V. POOPATHI சைவ பிள்ளை ஆண் 46 M.A, D.C.E, Firm At
Tirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA368259 K. சிவசங்கரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 46 DME,MBA private
company -
Delhi
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376314 P. SEMMAL செட்டியார் - சைவம் ஆண் 46 M.Com,M.phil Accounts
Officer
-Delhi
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthaliyar,Pillai,Karkatha vellalar
R380242 K.பன்னீர் செல்வம் சைவ பிள்ளை ஆண் 46 10th std தனிய
ார்
தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381204 V.சண்முகராஜ் சைவ பிள்ளை ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383645 K.S.முருகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 46 BSC தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY PILLAI OK
R383926 M.சித்தார்த்தன் சைவ பிள்ளை ஆண் 46 M.Com தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK,வன்னியர் தவிர
R368448 A.சிவச்சந்திரன் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 47 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
RA340414 C.கோபி ஸ்வாமிநாதன் சைவ பிள்ளை ஆண் 47 B.Sc., சொந்

தொழி
ல்(ச
ன்ன
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA365206 G. RAVI கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 47 12th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R375623 SANKARAN கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 47 B.Tech
mechanical
TECHNICAL
MANAGER
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378969 P.கந்தசாமி சைவ பிள்ளை ஆண் 47 BSC தனிய
ார்-
ூப்
ர்வ
சர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379739 R.சோனைமுத்து சைவ பிள்ளை ஆண் 47 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380549 J.கார்த்திக்கேயன் சைவ பிள்ளை ஆண் 47 B.SC,B.ED ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380663 S.மணிவண்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 47 MA,DPharm,PG
DHM,DLLAW
அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SAIVAM ONLY
R382043 R.பாலாஜி சைவ பிள்ளை ஆண் 47 MA தனி
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383787 M.சிவக்குமார் கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 47 டிப்
ளமோ
சொந
ததொ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385064 S.ராமலிங்கம் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 47 10th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385347 R.கணேசன் சைவ பிள்ளை ஆண் 47 6 th பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387190 C.முத்துவேல் சைவ பிள்ளை ஆண் 47 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA375874 S. செந்தில் குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 48 10th std சொந்

மளிக

கடை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R364246 A.பிச்சையா சைவ பிள்ளை ஆண் 48 MA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார்,செட்டியார்,நாயுடு
RA377627 R.அண்ணாமலை சைவ பிள்ளை ஆண் 48 MA.,M.Ed.,M.
Phil.,(Ph.D)
Teacher விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA378407 G.சிவகுமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 48 BSC Medical
Sales
Executive
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380662 K.கண்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 48 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saiva Mudaliyar/Saiva Chettiyar
R382511 V.கார்த்திகேயன் சைவ பிள்ளை ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383279 S.ஆனந்தராஜன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 48 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387286 B.தனபால் சைவ பிள்ளை ஆண் 48 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375856 S.A.S.Arumuga velappan சைவ பிள்ளை ஆண் 49 B.Sc,PGD -
PTCTC
Techinal
officer-Sing
apore
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA366219 P. KANNAN சைவ பிள்ளை ஆண் 49 +2 Supervisor -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA376506 A Velayutham சைவ பிள்ளை ஆண் 49 12th Std ICICI BANK
ATM SECURITY
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Karkathavellalar,Muthaliyar, Chettiyar
R386520 V.ஜெகநாதன் சைவ பிள்ளை ஆண் 49 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375923 G. லட்சுமி காந்தன் சைவ பிள்ளை ஆண் 50 8th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA375716 N. SAMYNATHAN முதலியார் - சைவம் ஆண் 50 B.Com Private துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365849 K. SIVAKUMAR சைவ பிள்ளை ஆண் 50 12th Std Own Tailor
Shop-
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA376111 N.சங்கர சுப்ரமணியம் சைவ பிள்ளை ஆண் 50 10th Std அரசு
வேலை
(VAO-Tuticor
in)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Chettiyar
RA373977 V. BALAJI KANNAN சைவ பிள்ளை ஆண் 50 MA(English) Own Business
-
Tirunelveli
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376556 G. Periyanayagam சைவ பிள்ளை ஆண் 50 12th Std Private
Company
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA376622 S. SUBRAMANI சைவ பிள்ளை ஆண் 50 10th Std POSTAL
DEPARTMENT
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379073 V.ஜெகநாதன் சைவ பிள்ளை ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379859 S.முருகேசன் சைவ பிள்ளை ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380589 S.சேது ராமன் சைவ பிள்ளை ஆண் 50 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R381445 B.கோவிந்தராஜ் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 50 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383218 K.ராசு சைவ பிள்ளை ஆண் 50 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R383411 E.அசோக் சைவ பிள்ளை ஆண் 50 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384445 M.V.சேகர் சைவ பிள்ளை ஆண் 50 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385415 N.சுவாமிநாதன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 50 B.COM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385526 M.பழனியப்பன் சைவ பிள்ளை ஆண் 50 10th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385569 A.துரைசாமி சைவ பிள்ளை ஆண் 50 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375719 A.ரவிச்சந்திரன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 51 B.A.,M.A,M.S
c,M.Phil[ina
strology]
M.A[history]
தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAI BC,MBC OK
RA375867 T.C. Kanthimathinathan சைவ பிள்ளை ஆண் 51 B.E Accounts
Assistant
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377250 S.முனியசாமி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 51 M.Sc,B.Ed அரசு
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365345 P. SREEDHARAN சைவ பிள்ளை ஆண் 51 12th Std Furniture At
Mellore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380255 m.கார்த்திகேயன் சைவ பிள்ளை ஆண் 51 10th தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381459 M.குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 51 7TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381936 P.குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382727 S.மணிவண்ணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 51 12th Std சொந்
ததொழ
ில்-
ிழு
்பு
ம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382761 S.சிவசுப்பிரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 51 12th Std தனிய
ார்
பணி-
ூத்
ுக்
ுடி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bramin,naidu,yadavar only.
R382784 T.நாச்சிமுத்து சைவ பிள்ளை ஆண் 51 8TH STD தனிய
ார்
பணி-
ிரு
்பூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383072 V.ரவிச்சந்திரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 51 B.COM சொந்

தொழி
ல்/த
்சா
ூர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383224 T.வேலாயுதம் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 51 8TH STD டிரை
வர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387345 R.திருவநாவுக்கரசு சைவ பிள்ளை ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375875 P. Subramaniam சைவ பிள்ளை ஆண் 52 ITI,
Computer
DTP, DPCA
Drawing
Teacher
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,Muthaliyar
RA378335 V.தமிழ்மாறன் சைவ பிள்ளை ஆண் 52 BSC Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA375925 C. ஆறுமுகம் சைவ பிள்ளை ஆண் 52 12th std Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bramin,Muthaliyar
RA377909 K.தமிழரசன் சைவ பிள்ளை ஆண் 52 12th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,,Karuneegar,Muthaliyar
R383306 R.மணிகண்டன் சைவ பிள்ளை ஆண் 52 B.Com Manger துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384551 L.வடிவானந்தம் முதலியார் - சைவம் ஆண் 52 BSC தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384896 D.ராஜேந்திரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 52 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R387720 V.தணிகைநாதன் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 52 DME சொந்

தொழி
ல்-எ
்ஞி
ியர
ங்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் ok,சைவ பிள்ளை ok
RA377333 S.ANANTHA RAMAN சைவ பிள்ளை ஆண் 53 MA,MBA IOB BANK
CLERK
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva chettiyar,Saiva mudaliyar ok
R381771 கார்த்திகேயன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 53 SSLC கேட்
டரிங

சர்வ
ிஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382376 G.குமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 53 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382854 S.நன்மணி முதலியார் - சைவம் ஆண் 53 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387679 R.மணி சைவ பிள்ளை ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R353960 G.S மணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 54 BA மத்த
ிய
அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம்
RA365617 A. PALANIVEL சைவ பிள்ளை ஆண் 54 10th Std Own
Business-
Tuticorin
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379226 A.பாஸ்கரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 54 B.A PRC driver விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R379810 V.விஜி கார்த்திகேயன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R380860 P.சுந்தர்ராஜன் சைவ பிள்ளை ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்-
ேரள
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383324 K.சுப்ரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 54 BA மத்த
ிய
அரசு
-
தபால

துறை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385223 C.பத்மநாதன் சைவ பிள்ளை ஆண் 54 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379928 S.மணி சைவ பிள்ளை ஆண் 55 6th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R383428 L. முருகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 55 8th STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384023 M.கணேசன் சைவ பிள்ளை ஆண் 55 தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384108 N.கிருஷ்ண மூர்த்தி கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் ஆண் 55 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386423 N.சண்முகம் சைவ பிள்ளை ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ONLY SAIVAM
RA378219 S.ரவி சைவ பிள்ளை ஆண் 56 10th Std Security
Service -
Pvt - Ex
Army
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam caste accepted
R380352 S.சுந்தரம் சைவ பிள்ளை ஆண் 56 12 th std எக்

ஆர்ம
ி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380362 P.நாராயணசாமி முதலியார் - சைவம் ஆண் 56 8 th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R380867 P.தியாகராஜன் சைவ பிள்ளை ஆண் 56 5th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382038 S.கண்ணபிரான் சைவ பிள்ளை ஆண் 56 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAPILLAI
R383565 B.நாகராஜன் சைவ பிள்ளை ஆண் 56 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385534 M.இசுரேல் சைவ பிள்ளை ஆண் 56 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386355 S .கிருஷ்ணகுமார் சைவ பிள்ளை ஆண் 56 BSC பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை B
R380199 R.ரமேஷ் முதலியார் - சைவம் ஆண் 57 MA,M.ED தலைம

ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386568 E.மோகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 57 BA அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387763 H.சுந்தரம் சைவ பிள்ளை ஆண் 57 10th Std அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA375883 P.VIJAYAN சைவ பிள்ளை ஆண் 58 5th Std Private
company
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA364819 K. SUBRAMANIAN சைவ பிள்ளை ஆண் 58 Bcom Govt
Staff-Sathan
kulam
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saivam-Muthaliyar,Chettiar,Karkathavellaler
R379829 P.சொறி முத்து சைவ பிள்ளை ஆண் 58 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373782 SHANKAR முதலியார் - சைவம் ஆண் 59 BA MNC-South
Africa
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375447 R.SUNDARAVEL சைவ பிள்ளை ஆண் 59 MA,BLIS(LIB) MANAGER விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379509 M.பரமசிவம் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 59 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
RA376671 G.RAMDASS முதலியார் - சைவம் ஆண் 60 12 th std RETIRED
THASILDHAR
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R380591 A.சுடலைஆண்டி பிள்ளை சைவ பிள்ளை ஆண் 60 10TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381163 பரமசிவம் சைவ பிள்ளை ஆண் 60 10TH STD அரசு
பணி(
ய்வ
)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383427 R.ஆனந்தன் சைவ பிள்ளை ஆண் 60 12th STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387229 G.ஆறுமுகம் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 60 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி செட்டியார் OK
R387241 N.கிருஷ்ணன்மூர்த்தி செட்டியார் - சைவம் ஆண் 60 BSC அரசு
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R387580 P.சுப்பிரமணி செட்டியார் - சைவம் ஆண் 60 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381324 V.சண்முகம் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 61 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R381348 T.சந்திரசேகர் சைவ பிள்ளை ஆண் 61 10 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382061 R.வேதய்யன் சைவ பிள்ளை ஆண் 61 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R382838 P.முருகன் சைவ பிள்ளை ஆண் 61 10th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383030 M.ஆதி நாராயணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 61 10 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383077 A.ரவீந்திரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 61 8th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA362199 K. BALAKRISHNAN சைவ பிள்ளை ஆண் 62 BA Postal
Agent+Securi
ty-Paramakud
i
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378613 V.முரளிதரன் சைவ பிள்ளை ஆண் 62 Diploma அரசு
பணி
(ஓய்
ு)
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380926 S.மாதவன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 62 Old 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381394 C.மகாலிங்கம் செட்டியார் - சைவம் ஆண் 62 8th Std டிரை
வர் -
ஈரோட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R383114 V.சங்கரன் பிள்ளை சைவ பிள்ளை ஆண் 62 10th STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK.
RA379041 H.வடிவேல் சைவ பிள்ளை ஆண் 63 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379476 V.சண்முகவேல் சைவ பிள்ளை ஆண் 63 MA,PGDHE அரசு
ஓய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் ஓகே
R380789 K.சூரிய நாராயணன் சைவ பிள்ளை ஆண் 63 B.COM ஊக்க
த்தொ
கை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R383069 S.பூவலிங்கம் சைவ பிள்ளை ஆண் 63 5THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381766 M.சோம சுந்தரம் சைவ பிள்ளை ஆண் 64 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ பிள்ளை,பிராமின்
R383476 S.ராமமூர்த்தி சைவ பிள்ளை ஆண் 64 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383573 N.நாகலிங்கம் சைவ பிள்ளை ஆண் 64 7TH STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384889 K.தேசிகமூர்த்தி சைவ பிள்ளை ஆண் 65 B.COM சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA378467 N.பழனியப்பன் முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 66 MA Marketing
Line
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380183 R.சுப்ரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 66 Old 10th Std Rtd
Pensioner
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
R382013 L.துரைராஜ் சைவ பிள்ளை ஆண் 66 RIMB தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAPILLAI OK
R383983 M.சோமசுந்தரம் சைவ பிள்ளை ஆண் 66 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
(ஒய்
ு)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380285 M.செல்லப்பா முதலியார் - தொண்டை மண்டலம் ஆண் 67 10th std அரசு
வேலை
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380544 S.பொன்னம்பலம் சைவ பிள்ளை ஆண் 69 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382841 V.நல்ல பெருமாள் சைவ பிள்ளை ஆண் 69 8th Std அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383018 K.சுந்தர சுப்ரமணியன் சைவ பிள்ளை ஆண் 69 DIPLOMA அரசு
ஓய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R379853 V.சந்தனா கிருஷ்ணன் முதலியார் - சைவம் ஆண் 75 BCOM Retd-Pension
er
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381032 G.ஆறுமுகம் முதலியார் - சைவம் ஆண் 77 8TH STD தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
மொத்தம் 412
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony