சைவ பிள்ளை - பெண் மொத்தம் 91
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R390360 சைவ பிள்ளை பெண் 23 MCom MPhil Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387588 சைவ பிள்ளை பெண் 25 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R390306 சைவ பிள்ளை பெண் 25 10th Std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R392545 சைவ பிள்ளை பெண் 26 BCA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378320 சைவ பிள்ளை பெண் 27 10th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R382471 சைவ பிள்ளை பெண் 27 MSC தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R373933 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 28 MBA தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R391640 சைவ பிள்ளை பெண் 28 12th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R394105 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 28 BE ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R394807 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 28 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA378267 சைவ பிள்ளை பெண் 29 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384055 சைவ பிள்ளை பெண் 29 MSC தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM ONLY
R380534 சைவ பிள்ளை பெண் 30 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R396264 சைவ பிள்ளை பெண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397147 சைவ பிள்ளை பெண் 30 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R378279 சைவ பிள்ளை பெண் 31 ME தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R383081 சைவ பிள்ளை பெண் 31 12THSTD --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R383322 சைவ பிள்ளை பெண் 31 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385775 சைவ பிள்ளை பெண் 31 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385812 சைவ பிள்ளை பெண் 31 9th std ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R386996 சைவ பிள்ளை பெண் 31 ME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY SIVAM OK
R387538 சைவ பிள்ளை பெண் 31 MCOM,BED,MPH
IL
------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R391807 சைவ பிள்ளை பெண் 31 BTech தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R394072 சைவ பிள்ளை பெண் 31 MA BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395477 சைவ பிள்ளை பெண் 31 BE தனியார்
வங்கி
ஊழியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382356 சைவ பிள்ளை பெண் 32 BCOM தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R382897 சைவ பிள்ளை பெண் 32 12th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவ OK
R390904 முதலியார்-சைவம் பெண் 32 BCom-Distanc
e Education
--- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R391705 சைவ பிள்ளை பெண் 32 BPharm Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395429 சைவ பிள்ளை பெண் 32 BA உணேம
்ப்ள
யிட்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375564 முதலியார்-சைவம் பெண் 33 BSc தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372714 சைவ பிள்ளை பெண் 33 BE(CSE) தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ முதலியார்/செட்டியார்/கார்காத்த வெள்ளாளர்
RA375407 சைவ பிள்ளை பெண் 33 MSC (IT) Software Company - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377542 சைவ பிள்ளை பெண் 33 12th ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R384589 சைவ பிள்ளை பெண் 33 BSc அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385282 முதலியார்-சைவம் பெண் 33 BSC,BED,MSC(
DOING)
அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R385588 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 33 Mcom தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok.
R394804 சைவ பிள்ளை பெண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396693 சைவ பிள்ளை பெண் 33 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375360 சைவ பிள்ளை பெண் 34 MSC தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373006 முதலியார்-சைவம் பெண் 34 BE தனியார்
வேலை
-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
RA377597 சைவ பிள்ளை பெண் 34 MA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saivam-chettiyar,karkatha vellalar,,Karuneegar,Muthaliyar
R382896 சைவ பிள்ளை பெண் 34 BE MBA தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385609 சைவ பிள்ளை பெண் 34 BCOM MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R389338 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 34 MCom,Mphil பேராசிரியர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any saivam ok
R396735 செட்டியார்-சைவம் பெண் 34 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam Ok
RA330293 முதலியார்-சைவம் பெண் 35 10th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373039 சைவ பிள்ளை பெண் 35 B.Com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவம்முதலியார்/சைவபிள்ளை/கார்காத்தவெள்ளாளர்
R383836 சைவ பிள்ளை பெண் 35 12TH STD --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai K
R384564 சைவ பிள்ளை பெண் 35 MCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R385533 சைவ பிள்ளை பெண் 35 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386341 சைவ பிள்ளை பெண் 35 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388416 சைவ பிள்ளை பெண் 35 MA DCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391258 சைவ பிள்ளை பெண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA373045 சைவ பிள்ளை பெண் 36 BSC BED
PGDCA DTP
தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ முதலியார்/செட்டியார்/கார்காத்த வெள்ளாளர்
R377885 முதலியார்-சைவம் பெண் 36 MCA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai,Mudaliar
R384349 சைவ பிள்ளை பெண் 36 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387050 சைவ பிள்ளை பெண் 36 MOC -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA333498 சைவ பிள்ளை பெண் 37 BA Senior Officer-Chennai விவாகரத்து ஆனவர்
RA365053 சைவ பிள்ளை பெண் 37 Bcom தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
RA371587 சைவ பிள்ளை பெண் 37 MCA, டீம்
லீடர்-சென்
விவாகரத்து ஆனவர்
RA374881 செட்டியார்-சைவம் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
டலூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA375238 சைவ பிள்ளை பெண் 37 MCA தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ முதலியார்/செட்டியார்/கார்காத்த வெள்ளாளர்
RA376191 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 37 MCom Mphil அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383873 செட்டியார்-சைவம் பெண் 37 9thStd தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384628 சைவ பிள்ளை பெண் 37 MCA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386933 சைவ பிள்ளை பெண் 37 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R391904 செட்டியார்-சைவம் பெண் 37 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
RA333396 சைவ பிள்ளை பெண் 38 MA BEd தனியார்ஆசி
ரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R394153 சைவ பிள்ளை பெண் 38 MCA,MSC,MED(
Doing)
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R397044 சைவ பிள்ளை பெண் 39 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392521 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 40 MCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378491 கார்கார்த்த வேளாளர் சைவம் பெண் 40 BSc அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் OK
R391400 சைவ பிள்ளை பெண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any saivam ok
RA357233 சைவ பிள்ளை பெண் 42 12th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379683 முதலியார்-சைவம் பெண் 43 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Saiva Pillai/Saiva Chettiyar
RA333476 முதலியார்-சைவம் பெண் 44 M.A.,M.PHIL.
, L.F.T.
C.A.T.
PGDCA.
(P.Hd)
Unemployed விவாகரத்து ஆனவர்
RA366528 சைவ பிள்ளை பெண் 45 BSC கூட்
டுறவ

வங்க
ி
அலுவ
லர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R377406 சைவ பிள்ளை பெண் 45 MA BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA378179 சைவ பிள்ளை பெண் 45 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R382996 சைவ பிள்ளை பெண் 45 B.SC, --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY SAIVAM OK
R381962 சைவ பிள்ளை பெண் 46 B.TECH Leturer துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY SAIVAM OK
R382979 சைவ பிள்ளை பெண் 46 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386149 சைவ பிள்ளை பெண் 46 BE தனிய
ார்
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
RA333906 சைவ பிள்ளை பெண் 47 MA unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி சைவ பிள்ளை /முதலியார்/செட்டியார்
R383305 சைவ பிள்ளை பெண் 47 12th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R395238 முதலியார்-சைவம் பெண் 47 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA379022 சைவ பிள்ளை பெண் 49 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382920 சைவ பிள்ளை பெண் 49 8th std ---- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376080 சைவ பிள்ளை பெண் 50 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384416 சைவ பிள்ளை பெண் 50 6th Std. தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
மொத்தம் 91
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony