பிள்ளை - ஆண் மொத்தம் 630
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R380700 M.KUMARAN @ SANKARKUMAARR சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 201 BA. OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R384833 A.ஜெயக்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 201 12th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376953 M. Nagaraj இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 23 10th std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384223 T.கார்த்திக் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 24 BBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383415 M.மணிகண்டன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 26 BE தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R385275 M.ராமச்சந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 27 5Th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385505 S.கார்த்திகேயன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 27 MSC MPHIL தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI ONLY
R382144 THIYAGARAJAN இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 28 BCA Pvt
Work-BANK
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pilla
R382734 N.ராஜேஷ் கண்ணன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 28 BSC TNFRS திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382585 P.பிரபு சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R387322 B.கார்த்திகேயன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387891 S.மகுடேஸ்வரன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387965 M.முத்துக்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA365196 R. SURESH துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 30 BSC(Physics) Pvt&Business
- Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA325154 D.DILIPKUMAR துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 30 SSLC Editor-Madur
ai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA377836 G.மாணிக்கம் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 30 5TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA378311 G.ரவி இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA378529 V.ராஜ்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 Diploma In
AME
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R379527 R. கார்த்திக் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 BE தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R380845 S.பரமானந்தம் பிள்ளை ஆண் 30 10TH STD. தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381205 J.பாலமுருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 12th Std,ITI சொந்

தொழி
ல் -
அரிய
லூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R383710 P.சிவராமகிருஷ்ணன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 ME தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383715 R.கணேசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386335 D.அசோக் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386321 C.நாகராஜ் பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 டிப்
ளமோ
TNSTC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387298 S.சுரேஷ் சேனை தலைவர் ஆண் 30 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC ok.
R388106 N.பிரசன்னா காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 30 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388137 M.மணிகண்டன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388535 K.ஜெயபிரகாஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388597 வெங்கடேஷ்பாண்டியன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 BTECH தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389156 S.செந்திலாண்டவர் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 30 DEEE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376428 M.லட்சுமணக்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379134 N.வீரமணிகண்டன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 10th Std அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379245 M.ராம் பாண்டியன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R379549 G.ஆனந்த் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 31 BE,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380548 K.வெங்கடேஷன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 MBA தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380606 S.சதீஷ் குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 BSC சொந்

தொழி
ல்-ச
ன்ன
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386301 B.மனோஜ் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 M.E USA விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384682 M.ராம்பாண்டியன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 DIPLOMO
AUTOMOBILE
தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385683 S.கார்த்திக் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385861 பாலசுப்பிரமணி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 7th தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377186 G.Ganeshkumar இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 32 12th, DHM Medical
Sales Man
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
RA336923 M.பிரபு வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R386463 K.சக்திவேல் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R372687 M. சந்தோஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC OK.
R378328 N.Gopalakrishnan துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA375181 R.RAVIKUMAR சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std FINANCE விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Goundar
RA376475 S.தினேஷ் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 32 B.Com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376743 R.மோகன்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ,Pillai ok
RA377326 K. Jeevananthan காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 MCOM Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA377560 N.கணேசன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி காரைக்கட்டு பிள்ளை, கொடிக்கால்பிள்ளை மட்டும்
RA377709 S.சந்தோஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 B.SC. தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378192 P.சுரேஷ் குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA378494 S.பாலசுப்பிரமணியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378734 D.ஹரிபாபு துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 B.Sc(Informa
tion
Technology)
Field
Officer -
Glunmark
Pharma-Salem
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R380451 T.பிரவீன்குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380706 T.முத்து காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 ITI FITTER
CNC DIPLOMA
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R381989 A. ரவிக்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 MBA சொந்

தொழி
ல்
-கோய
்பு
்தூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382231 S.கார்த்திக் பிரபு பிள்ளை ஆண் 32 BBA தனிய
ார்
வேலை
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R382562 M.கார்த்திக் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 32 9TH தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382805 S.ரமேஷ் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 MCA,MBA SOFTWARE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383401 S.ராஜ்குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 ITI(Mechanic
al)
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384742 M.ஆனந்த் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385006 V.கண்ணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385341 S.ராஜராஜசோழன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385513 R.பிரகாஷ் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 32 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385834 A .வெங்கடேஷ் சேனை தலைவர் ஆண் 32 BSC,MBA தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385894 U.வரதராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 BCOM தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377124 A.அங்கு ராஜா துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th, Tally
Computer
Course
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R379560 S.லெட்சுமிநாராயணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 B.Tech சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380152 A.அங்குராஜா கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 33 +2 தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R380812 M.ரத்தினசபாபதி துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380827 T.பாண்டி இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 33 ITI FOREIGN விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R380849 R.சங்கர நாராயணன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 BBA,Emergenc
y Medical
Techinician(
paramedical
course)
தனிய
ார்ம
ருத்
துவம
னை-ம
ுரை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381101 செந்தில்காந்த் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்-
ோயம
புத
தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381283 A.செந்தில்குமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 BBA. தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382007 M.ராஜ்குமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th std சொந்

பாத்
திர
கடை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382793 B.ஆனந்த் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383364 A.செல்வம் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 BA தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383651 G.முனிராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 BSC பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே
R383788 P.முத்துக்கூரி வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 BCOM சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386138 M.வீரமுத்து துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384515 S.ஹரிசுதன் சேனை தலைவர் ஆண் 33 MCA,BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384743 A.முகுந்தன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384779 D.கார்த்திகேயன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R385339 M.கண்ணப்பன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 MSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385499 S.பிரபாகரன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387304 G.தீனதயாளன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 DIPLOMA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY
R387784 K.மங்களநாதன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 ITI பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388197 V.விஜய் வெள்ளாளர் ஆண் 33 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388309 P.ராஜேஷ் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388373 V.பால முருகன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375321 S.திருவரசு சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 BA., HDCA., தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC ok
RA346947 R.சிவா சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 12thstd சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R364009 selvaraj m சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 MBA Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA376804 S.Yogeswaran சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 BA Agriculture திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378519 G.சுரேஷ் பாபு துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA379198 k.பிரகாஷ் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 34 BBA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA379326 M.பூவனந்தன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R380865 M.முரளிதரன் வெள்ளாளர் ஆண் 34 +2th std சொந்

தொழி
ல்
-திர
வண்
மலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382545 S.ஸ்ரீதர் சேனை தலைவர் ஆண் 34 BE இன்ஜ
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383320 S.தீபக் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUTHALIYAR, CHETTIYAR ONLY
R385149 K.தீனதயாளன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385359 S.கார்த்திகேயன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385382 S.சுந்தர் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385549 T.சரவணக்குமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std அரசு
வேலை
(ஆர்
ி)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385956 P.பேச்சிமுத்து குமார் சேனை தலைவர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386413 C.ஈஸ்வரராஜ் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387187 P.பாண்டியராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387203 K.கார்த்திகேயன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 34 BA-TAMIL தனிய
ார்-
ேட்
ரிங

சூப்
பர்வ
ைசர்
,CHENNAI
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R388256 N.செந்தில் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 34 11th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA342380 S.சிவா துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 35 B.A.,D.Ted.
,
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA345962 E.சரவண குமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 BLISC,
B.PHARM
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R375679 G.சரவணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
RA370371 M. SENTHIL KUMAR காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 35 B.E, M.E,
MBA, Ph.D
Professor -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA371616 S.மோதிலால் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
RA373952 B.KARTHICK சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 DME Pvt Work -
UAE
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: SC/ST, MBA
RA379103 B.கார்த்திகை ராஜா வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC ok
R379615 A.ராஜேஷ் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 M.Sc.,M.Phil
.,B.Ed
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379677 S.திருநாவுக்கரசு துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379720 R.ராஜமுத்தையா காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 35 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ிரு
்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK.
R380385 சஞ்சை வெள்ளாளர் ஆண் 35 10 TH சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381031 M.செல்வராஜ் பிள்ளை ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381218 T.நாராயணன் நாஞ்சில் வெள்ளாளர் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
-நாக
்கோ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R381770 M.முத்துக்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 B.COM தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383405 P.துரை பாண்டி வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383467 R.முருகன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 35 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384695 P.அசோக்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 35 MA,B.Ed, அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384800 G.மாயாண்டி என்ற மாணிக்கம் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 35 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385501 N.பிச்சை மணி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 BBE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386408 N.சுரேஷ்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R386761 D.நித்ய குமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387045 G.முருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387127 K.கார்த்திகேயன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any pillai ok
R387483 S.விஸ்வநாதன் ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387795 B.மீனாட்சிசுந்தரம் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 35 DIPLOMA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388569 G. ஸ்ரீனிவாஸ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389016 M.சத்திய நாராயணன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 35 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA377764 M.Rama Chandiran வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th std Police பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA365131 R.N.VIKRAM சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 DCA Pvt -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375924 S.ரமேஷ் ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376670 V. சதிஸ்குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th std சொந்

தொழி
ல்-த
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R386174 S.பிரகதீஸ்வரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std வெளி
நாடு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA377645 A.Sathiya Narayanan துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA Business பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378788 B.நாராயணன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA,MPHIL,BED சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379609 A.வெங்கடேஷ் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379661 R.மோகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 ITI அரசு
ப்பண
ி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
R379727 V.நடராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA DTED ஆசிர
ியர்
-அரச
பணி-
ிரு
்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R379737 R.சத்தியமூர்த்தி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 BSc கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380313 S.பிரபாகரன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380839 S.சக்தி விநாயகம் பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 7 th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R380853 S.கண்ணன் பிள்ளை ஆண் 36 10TH STD. சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381275 A.மணிகண்டன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 9th Std சொந்

தொழி
ல் -
ஈரோட
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381357 P.செந்தில் குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 Diploma தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381580 S.கண்ணன் வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
திரு
ச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R381692 J.முருகேசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 +2th std குவை
த்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai any
R383295 K.தமிழ்வாணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th std. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383674 S.ஸ்ரீனிவாசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 MBA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ,முதலியார் ஓகே
R385082 S.சக்தி சுந்தரம் சேனை தலைவர் ஆண் 36 9 th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385319 K.சீனிவாச ராஜசேகரன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 36 M.SC,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ok
R385508 K.பிரித்திவிராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385527 D.நிலவழகன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 36 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385604 J.ராமசந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386045 M.ஐயப்பன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std வெளி
நாடு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385799 ராஜா சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386987 B.இளங்கோவன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 36 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387092 M.முருகானந்தம் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387394 S.லெட்சுமணன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 36 BE மத்த
ிய
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387584 S.செல்வம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388093 R.ரவிச்சந்திரன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388247 Dr.K.துளசி ராமகிருஷணன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 36 MSc MPhil
PhD PGDBI
அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388372 S.சிவபாலமுருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA336344 S.Muthu Saravanan சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 D.E.C.E.,
D.C.A.,
Senior
Customer
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI ONLY
RA336734 B.சுந்தரம் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 37 DMLT.,DCA அரசு
வேலை
(லேப

டெச்
னிசி
யன்)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377097 M.அசோக் குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA371582 V.ரஞ்சித்குமார் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 37 PGDCA,DTP.,D
CHN.,BA
அரசு
பள்ள
ி
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R376461 J.சண்முகம் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383511 M.தியாகராஜன் பிள்ளை ஆண் 37 BE,M.S, சிவி
ல்
இன்ஜ
ினீர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377773 N.கார்த்திகேயன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 BSC,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R377959 P.மோகன்ராஜ் ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 37 MCOM தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK.
RA377978 K.வடிவேல் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 BA,BLit சொந்
தத்த
ொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378086 K.சரவணன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378614 R.முத்துக்குமரன் சேனை தலைவர் ஆண் 37 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA378978 S.வரதராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th
Std.,ITI
அரசு
-ரயி
்வே
மெக்
கானி
க்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA379318 K.மணிவண்ணன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379491 C.சுதர்சன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 ME Safety
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R379581 N.விக்னேஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 M.Arch வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
R379749 K.மணிமாறன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 37 BE(Mech) Asst
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380332 R.ராம் தாஸ் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 37 10th std தனிய
ார்
விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380813 G. மாரிமுத்து கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 37 8 th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R380830 K.வேல்முருகன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 6 th தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382085 G.அன்பழகன் பிள்ளை ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383117 G.வெங்கடாச்சலம் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th std அரசு
பணி-
ாரை
்கு
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK.
R383796 K.திருநீலகண்டன் நாஞ்சில் வெள்ளாளர் ஆண் 37 DCE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385085 N.மோகன்குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R385510 S.திருவேங்கட பாலசுப்பிரமணி வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 37 MBA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385689 V.முருகன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385908 M.ராஜேஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386518 R.S.செந்தில்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386815 S.சரவணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
ராணு

பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK.
R387239 R.கார்த்திக் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387565 S.முனியாண்டி பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 MSc BEd
MPhil
அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387844 M.ராஜேஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 BA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388590 R. சண்முக சுந்தரம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Financial விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA310551 T.முருகன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC, MBC OK
RA375367 A.மாரிமுத்து காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 38 10th std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA345703 R.தியாகராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA360492 R.முருகேசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 ITI (EC) சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,MUthaliyar,Chettiyar
RA376970 P.ஜெயக்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, முதலியார் சம்மதம்
RA377523 S.அசோக் குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 BA தனிய
ார்ப
ணி
(Supervisor)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA377653 M.சிவபிரகாஷ்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BE Civil
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R379486 A.M.அருள்சின்னப்பா சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA. BPT பிசி
யோதெ
ரபிஸ
்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379590 S.விக்ரம் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 MCA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379751 R.விஜய் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 MCA வெளி
நாட்
டு
பணி
-சிங
கப்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381687 J.செந்தில் குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 MCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381720 P.ராமு காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 38 8 TH தனிய
ார்வ
ேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R381927 A.முத்து வெள்ளாளர் ஆண் 38 9 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382537 T.அமிர்த ராஜ் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 BSc தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R383115 C.வேல்முருகன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 38 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை மட்டும்
R383689 N.சிவபிரசாத் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 MBA தனிய
ார்/
ெங்
ளூர
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any BC, MBC ok
R385086 P. சங்கர் பிள்ளை ஆண் 38 8th std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
(பட்
ாசு )
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST தவிர
R385219 D.சதீஸ்பாபு பிள்ளை ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385790 G.பிச்சைமணி கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386028 J.செல்வம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 டிப்
ளமோ
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386140 J.செல்வம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 DME அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386218 M.சுப்புராஜா இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 Diplamo தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386746 P.சுந்தரவடிவேல் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R387123 R.ரத்தினவேல் வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387292 T.சரவணகுமார் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387385 R.ரவிசந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUTHALIYAR,CHETTIYAR OK
R387391 R.செந்தில்குமரன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 38 BCOM அரசு
மின்
துறை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387623 A.செந்தில்குமார் சேனை தலைவர் ஆண் 38 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387798 J.வினோத்குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388055 K.செல்வம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 6th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388346 K.ஸ்ரீனிவாசன் பிள்ளை ஆண் 38 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376167 P.பாலசுப்ரமணியம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA376142 S.பாலசுப்ரமணியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 D.Pharm சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R375676 B.ஜெயராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 B.B.A தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC OK.
RA344264 S.ஆறுமுகக்கனி வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 39 6th Std தனிய
ார்
வேலை
(Fitter)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359021 J.கோபிநாத் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 39 BA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA375249 N.கண்ணன் பிள்ளை ஆண் 39 Diploma Hotel Casier துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA376788 R.கிஷோர்குமார் ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 39 12th சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி sholia vellalar ok
RA379218 J.துரைமோகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 Diploma தனிய
ார்-
கரூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R379585 V.முத்துக்குமார் பிள்ளை ஆண் 39 B.Pharm Marketing
Manager-Thir
unelveli
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை/முதலியார்/பிராமின் சம்மதம்
R380015 K.ராஜசேகர் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 M.com,(CA) தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380092 R.மணிகண்டன் வெள்ளாளர் ஆண் 39 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC & MBC OK.
R388018 A.மகேஷ்குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 39 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R380761 V.ரவி சந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381082 V.அருண் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381304 M.நடராஜன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 39 10TH STD தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381365 P.செந்தில் முருகன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 39 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R381592 J.கார்த்திக்கேயன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 39 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382120 B.ராதா கிருஷ்ணன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 39 M.COM,DME தனிய
ார்-
ேனே
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R383640 A.சரவணன் சேனை தலைவர் ஆண் 39 10 TH STD அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384149 G.சத்திய மூர்த்தி காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 39 9th STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384623 G.எழிலரசன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 39 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385116 K.பிரேம் ஆனந்த் சேனை தலைவர் ஆண் 39 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385332 S.இளையராஜா சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385429 V.சுப்புராமன் வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385504 P.சக்திவேல் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 39 8 th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386375 S.சாமிநாதன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 8 th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386440 D.முத்து ராமலிங்கம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387117 A.பாலமுருகன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387214 P.ஆண்டனி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387350 N.கல்யாணராமன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387519 P .ஆறுமுகம் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA336855 A.Gurumurugan சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 M.B.A.,P.G.D
.C.A.,
Owner விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA344671 M. Ganesan சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 BBA Real estate விவாகரத்து ஆனவர்
RA344947 A.குருமுருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 MBA சொந்

தொழி
ல் (GAS
AGENCY)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA345947 G. CHELLADURAI சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 BA(Eco) Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359562 R. SARAVANAN சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 Diploma(Hote
l
Management)
Star Hotel விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362641 T.அன்பரசன் சேனை தலைவர் ஆண் 40 MA.,M.Ed.,MS
c.,Mphil.,M.
A.,
தனிய
ார்
பணி
(TEACHER)
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379567 S.செல்வகுமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 MCOM பிசி
னஸ்
(டிர
வல்
் )
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379584 R.பாலமுருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 M.Sc.,(CS) சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-அ
ெரி
்கா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
R379624 A.R.ரமேஷ் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 40 B.S.M.S.,MD(
Acu)
சித்
தா
டாக்
டர்-
ூத்
ுக்
ுடி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R380005 V.அருண் என்ற முத்து சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R380753 M.ராஜா பாண்டியன் பிள்ளை ஆண் 40 10th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380790 திருநாவுக்கரசு சேனை தலைவர் ஆண் 40 10 th std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R381698 S.வெங்கட்ராமன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 40 BCOM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381719 S.வெங்கட்ராமன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 40 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381785 K.நடராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th std சொந்

தொழி
ல்
-சேல
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387115 S.ஆனந்த் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382166 P.சண்முகசுந்தரம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 M.COM,M.PHIL சொந்

தொழி
ல்/ச
லம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382296 A.சௌந்தர்ராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R382498 R.மணிகண்டன் வெள்ளாளர் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382642 S.ரமேஷ் பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்/ம
ுரை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383087 N.காசிவிஸ்வநாதன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383462 M.ஸ்ரீதரன் ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்,photo
grapher
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383607 R.வெங்கடேசன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 40 9th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384021 S.பாஸ்கரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384774 S.சரவணன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 40 B.PHARM சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384946 M.பாலு சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385831 கோபிநாத் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385591 A.கணேஷ்குமார் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386193 A.ரமேஷ் குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர்
R386517 J.ஜெயக்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386579 S.மாணிக்கம் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 40 5 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387082 S.ராமசுப்பிரமணியன் வெள்ளாளர் ஆண் 40 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387120 K.குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R387150 M.வீர பெருமாள் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 40 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388101 P.அருண் குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388113 C.மாரிதாஸ் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388305 S.ரமேஷ் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389092 J.ராஜநாராயணன் நாஞ்சில் வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA314838 V.குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 41 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA324800 M.மூர்த்தி துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 12TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA376106 S.குகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA தனிய
ார்-
கரூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA333124 P.ஸ்வர்ண முத்துராஜ் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 41 MA,MPhil, அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC & MBC Ok
RA344283 R.KARTHIKEYAN சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர்
RA345561 N. ரவிசங்கர் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA345608 S.பாலாஜி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 IIT தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA345856 S.சரவணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 Diploma,
ITI.,
சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R375928 S.கதிரேசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 டிப்
ளமோ
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC ok
RA375414 V.துரைபாண்டியன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 41 DCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA376598 D.சக்திவேல் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCOM தனிய
ார்-
ிரு
்பூ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379147 R.சுகுமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 B.Com.,(M.B.
A).,
Foreign
Employee-Dub
ai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R379664 R.பழனியப்பன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R381011 I.ராஜு வெள்ளாளர் ஆண் 41 DTS சித்
தா
டாக்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381621 N.குமார் வெள்ளாளர் ஆண் 41 12TH Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381697 K.தாணு பிள்ளை ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R382343 P.ராஜன் பாபு சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்/
ரோட
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382679 R.முருகேசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 M.COM தனிய
ார்/
ேலம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383338 G.ராமமுருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 MA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383395 S.விஜயகுமார் . வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 MMV -G.I.T.I சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385430 K.சிவராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385498 R.ராகவன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 8th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386541 D.சங்கர் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 BBA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386678 N .முத்தையா வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386704 சிவன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387440 P.நடராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R387928 S.சரவணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387970 C.நாராயணசாமி இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388269 K.கந்தசாமி துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388316 T.நாராயணன் பிள்ளை ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA309494 S.செந்தில் குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 42 MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any pillai ok
RA324992 R.சன்னா கேசவன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 SSLC சொந்

தொழி
ல் (ICE
Factory)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA344077 M.முரளிதரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 MCA Own
Business-USA
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA345951 K.BALA MURUGAN சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std., Own Business
- Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA346705 V.சபாபதி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA357538 M.இராம்குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 MCOM.,MPHIL மேல
ளர்;
கம்ப
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377766 C.திருப்பதி ராஜன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA375782 E.தீபக் கந்தன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 MCOM CA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376303 C.Ramakrishnan வெள்ளாளர் ஆண் 42 BA Journal
Document
writer
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA371937 R.குருமூர்த்தி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 ITI, MPT
(LEVEL 2)
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC ok
RA375217 V. குணசேகரன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 42 DME Own Complex விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
RA377923 N.சிவகுமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379694 G.சுப்பிரமணி வெள்ளாளர் ஆண் 42 8 TH STD பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380470 Mohan kumar துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 Mechanical
Engineering
Govt Job EB
- MADURAI
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383015 M.மணிகண்டன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 BBA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384384 R.வேல் முருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 DIPLOMA சொந்

நகை
கடை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384608 V.பாலாஜி துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384953 T.கார்த்திகேயன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 42 DCE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385502 M.சரபேஸ்வரன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385658 R.முத்து துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386130 M.வடிவேல் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
R386883 N.கர்ணன் ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387065 A.முருகன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387275 K.முருகேசன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 42 BE அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388397 T.குணாளன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388663 A.மருதாநயம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA309945 S.முருகானந்தம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 DIPLOMA (CE) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R375694 B. ராமலிங்கம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 B.SC., PGDCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376130 S.ராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA346221 P. SENTHIL KUMAR சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 BBA, PGDCA, Manager -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375332 A. பாபு துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 43 B.COM, B.ED Own Tution
Centre,
Finance
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA377609 R.தியாகராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 DME சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC சம்மதம்
R377558 B.Manikandan இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 43 B.Sc IT -
Trainer,
Chennai
திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379599 K.J.ஆனந்த் பிள்ளை ஆண் 43 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK.
R381706 M.கார்த்திகேயன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 43 12th std அரசு
நூல
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382353 P.ஆறுமுகம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R382915 R.முத்துக்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 B.TECH தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Mudaliyar
R382948 S.பூவலிங்கம் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383770 P.செந்தில் குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383934 C.ஹரிகிருஷ்ணன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 43 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384099 N.செல்வராஜ் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 43 6th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384362 C.மகேந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385224 S.செந்தில்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 6Th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385582 P.வெள்ளைச்சாமி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386384 S.ஜெயக்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 43 MCA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC & MBC OK
R386922 G.முருகேசன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387024 B.பழனியப்பன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R353969 M.செந்தில் குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 44 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC OK.
RA324850 A. BALAMURUGAN துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 44 BA,
MA(Doing)
Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA336565 D. KUMARAGURU சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma in
Web-Design.,
B.Com.,
Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA336802 B.கோகுல கிருஷ்ணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any pillai
RA338628 P.Selvam சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 9th Std Carpenter துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA341719 A.தினேஷ்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 ME வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA346516 S.சந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA377404 N.சுந்தர் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th std அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA378537 முத்துக்குமார் என்ற ராஜா ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 44 10th Std. தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA378995 S.சிவசுப்ரமணியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 BA அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA379107 S.சுரேஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 M.SC,B.ED அரசு
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379843 V.மணி துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 44 12 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva Pillai only
R380194 S.நடராஜன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 44 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC & MBC OK.
R380299 N. வெங்கடேசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 10 th std வெளி
நாடு
-
சிங்
கப்ப
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381656 T.வேல்முருகன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார் -
விழு
ப்பு
ரம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381730 R.சரவணன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 44 BA சொந்

தொழி
ல் -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382194 P.கண்ணன் பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 M.A,M.PHIL தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R382501 K.ராஜா வெள்ளாளர் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382558 S.மணிகண்டன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 M.Sc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ுவை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc & mbc ok
R383359 M.செல்வவேல் . பிள்ளை ஆண் 44 10TH சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
R383850 M.முத்தரசு கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 44 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383896 S.சுந்தரம் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384369 M.பாலசுப்ரமணியன் வெள்ளாளர் ஆண் 44 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385100 T.சந்திரபாண்டி கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 44 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R388255 T.முருகேசன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388297 M.மீனாட்சி சுந்தரம் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 44 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388871 P.ஸ்ரீனிவாசன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 44 BCOM` தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA336956 R.குணசேகரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th
Std.,ITI.,
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA346033 U.அசோக் குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
(Painting
Contractor)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375702 S.ஆனந்தநாதன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375115 A.கணேசன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th std சொந்
ததொழ
ில்
(Mechanic)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375347 L.ஆறுமுகம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 M.Com சொந்
ததொழ
ில்
(Finance)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376240 S.P.சுரேஷ் குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 B.E, M.B.A Contractor
in Military
Engineer
Service
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Muthaliyar,Goundar,Reddiyar,Devar
R376553 M.அண்ணாமலை துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, முதலியார், நாயுடு, நாயக்கர் OK.
RA377429 T. ஜோதி முருகன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 45 MBA,MCOM,MPH
IL,PHD
தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R379951 R.முனியப்பன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 7TH STD. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380371 R.முனியப்பன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 7th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382723 P.ஜெயச்சந்திரன் வெள்ளாளர் ஆண் 45 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383993 K.சண்முகசேகர் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 45 BA.BL வக்க
ீல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384885 விஸ்வநாதன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 45 Diploma(EEE) வெளி
நாடு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC
R384927 P.முருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385343 R.முத்துகுமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 9th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385460 N.சங்கரவடிவேல் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 45 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386369 M.ராமு சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386404 R.ஆறுமுகம் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386418 A.முருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387395 T.விஜயகுமார் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 45 12th Std மத்த
ிய
அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA375902 R.ராஜேஷ்கண்ணா சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA324986 S.கணேசன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 46 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK (EXCEPT DEVAR)
RA346477 S.சதிஷ் கண்ணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA357532 T.வீரபத்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std Driver - Pvt விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359005 S.ஐயப்பன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 MA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA378163 R.முகுந்தன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 46 11th std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379513 G.வாசுதேவன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar & Pillai
R381062 வெள்ளைசாமி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381288 B.மோகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381513 S.மாதேஸ்வரன் வெள்ளாளர் ஆண் 46 MBA,MHD கார்
பெண்
டர்
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R381836 M.சக்திவேல் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383104 V.இசக்கி சேனை தலைவர் ஆண் 46 12th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383238 B.கண்ணகுமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே
R383944 P.வீரசுந்தரம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK.
R384255 M.வெங்கடேசன் பிள்ளை ஆண் 46 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R385580 B.வெங்கடேஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385622 S.சண்முகம் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386415 G.குமார் பிள்ளை ஆண் 46 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387361 R.சரவணன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 46 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388546 T.ஆனந்த கிருஷ்ணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA308764 N.SHANMUGAM இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 47 BE/B.Tech SENIOR
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA314763 M.சங்கர நாராயணன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 47 Diploma in
Engg.
வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA336752 K.S.KALYANA SUNDHARAM சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 DMLT Add Asst
Director
Cine Field
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA336782 A. SIVA SUBRAMANIAM சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 Diploma(EEE) Contract
Work
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362157 L.ஆறுமுகம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 M.COM சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387802 R.சுப்பிரமணி துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
RA378159 M.ரத்தினம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th std சொந்
தத்த
ொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379201 M.விஜயகுமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th std சொந்

தொழி
ல்-க
யம்
ுத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381327 K.வேல்முருகன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 47 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382021 J.ராஜசேகர் பிள்ளை ஆண் 47 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382132 B.ஶ்ரீதர்பாபு சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 MHRM HR
Manager-Chen
nai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R383292 S.அஜித்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 47 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383381 B.குருநாதன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10TH Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383588 N.சரவணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 BCOM LLB சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384541 K.நாகராஜன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 47 10TH STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,முதலியார் OK
R385022 N.நாகராஜன் பிள்ளை ஆண் 47 10th தனிய
ார்ப
ணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385433 B.மோகன் பிள்ளை ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385444 P.ஸ்ரீனிவாசன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 47 12th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387253 M.லட்சுமிகாந்த் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 47 BSC,BLIS அரசு
பணி
-பத்
ிரப
ிவா
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,MUDALIYAR OK
R388212 G.ஆதிமூலம்@G.ரமேஷ் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R388818 R.மீனாட்சி சுந்தரம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 5th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA336218 G.சுரேஷ்முரளி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 B.Sc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376393 P.ரமேஷ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 Diploma(EEE)
, MA
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377553 S.இளங்கோவன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA377566 L.சிவசண்முகம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378582 V.பாலமுருகன் வெள்ளாளர் ஆண் 48 12 th std சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380584 U.முத்துக்குமார் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 10 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380783 R.சந்திரசேகரன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 MA தலைம

காவல
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R381569 K.மனோகரன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R382580 A.விஜயகுமார் வெள்ளாளர் ஆண் 48 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ிரு
்பூ
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382741 K.காளிதாஸ் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 BA பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383103 P.மணி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 7th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R383611 C.நாகராஜ் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 48 12TH STD சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383821 P.வீரசுந்தரம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
(Sweet shop)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384185 S.சுதாகர் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 48 B.A(Sociolog
y), DCA
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385631 C.சரவணன் ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 48 MSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387668 S.ராஜேந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA308452 AC Channar இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 49 MBA Engineer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA336582 T.புகழேந்தி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 DCA., BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA345030 T.வெற்றிவேல் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 BSC, BED,
MSC (DOING)
அரசு
வேலை
(ஆசி
ியர
)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA346049 P.N.லோகநாதன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 DIPLOMA அரசு
பணி
(BSNL
LINEMAN)
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA346982 V. SRINIVASAN சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 M.Com Money
Lending
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் except sc/st
R365016 T. Pugazhendhi சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 B.A. Eco.,
D.C.A.,
shares துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA366995 R.M.R.மதியழகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 BA, SMP,
BSC(Yoga),
Dhms
சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிள்ளை OK
RA375525 A.வெங்கடேஷ் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 49 BSc, DCM DCA சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R376657 S.சரவணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC ok
R379566 M.ஸ்ரீ பிரகாஷ் பிள்ளை ஆண் 49 MA.,M.Phil Admin
Manager-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380683 B.அய்யப்ப பிள்ளை பிள்ளை ஆண் 49 10 th std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380863 R.பிரபாகரன் பிள்ளை ஆண் 49 BSC தனிய
ார்-
துர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381884 K.ஆனந்தகுமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 49 MSC தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382001 N.சம்பத் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC / MBC
R387547 L.பாரதியார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383128 M.துரைராஜ் ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 49 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை, முதலியார் மட்டும்
R383819 C.காளிமுத்து சேனை தலைவர் ஆண் 49 12th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384519 S.குமரன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 49 BA.,DCA.,PGD
S
சீனி
யர்
டெக்
னீசி
யன் -
அனல்
மின்
நிலை
யம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386094 P.மருதநாயகம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 BBA பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386896 K.கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 49 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387347 R.சிவகாமாட்சி கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 49 9th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376217 S.செந்தில்குமார் சேனை தலைவர் ஆண் 50 12TH அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R354250 N. SARAVANAN வெள்ளாளர் ஆண் 50 M.A, B Grade
officer in
Tamil Nadu
Government
Service
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379908 H.தனுஷ் கோடி வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 50 6th தனிய
ார்-
ிரு
்பூ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380155 K.செல்வசீலன் பிள்ளை ஆண் 50 B.SC தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380397 M.ராஜலிங்கம் பிள்ளை ஆண் 50 7TH STD டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381103 V.பால சுப்பிரமணியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 9Th தனிய
ார்-
ரூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381268 M.உதயகுமார் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
புது
க்கோ
ட்டை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381748 D.ரவிச்சந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 BBA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382065 V.மாதவன் பிள்ளை ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382918 s.நாகராஜன் பிள்ளை ஆண் 50 10TH கேஷி
யர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385136 R.பாலசுந்தரராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385490 M.இளவரசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388706 K.ஆகாஷ் சிவகுமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA357526 R.முருகன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 51 BA, PGDCA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA377302 A.கவிமணி துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 51 BA சொந்

தொழி
ல்
(FINANCE)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA336815 S.குமாரசாமி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 BCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste
R379268 B. ராஜபாண்டியன் பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 S.S.L.C தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK.
R379804 P.ஜெய சங்கர் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 51 8th Std சொந்

தொழி
ல்-வ
ருத
நகர
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380047 K.சங்கர் பிள்ளை ஆண் 51 6TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R383928 P.ரவிசந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384907 S.ரவிசந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385306 D.முருகன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385739 A.R.சஞ்சீவீ சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA344118 K.முரளிதரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 52 +2 அரசு
வேலை
(TNSTC)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA376495 S. Saravana Kumar சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 52 10th std Electrician
& Plumber
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378175 K.கலை அரசன் கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 52 10th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380278 J.பால குமரன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 52 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva pillai/saiva chettiar
R380349 S.ஹென்றி ஆல்பர்ட் வெள்ளாளர் ஆண் 52 B.COM ரியல

எஸ்ட
ேட்
பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383363 கே.ஜவஹர் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 52 B.COM, MDS ஹோமி
யோபத
ி
டாக்
டர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
R384958 R.மாரியப்பன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 52 6th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385056 r.குருசாமி வெள்ளாளர் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ok
RA377996 M.ராஜேந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 53 7th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை, முதலியார் உட்பிரிவு சம்மதம்
R379861 K.குமார் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381534 R.முருகன் வெள்ளாளர் ஆண் 53 9th std re
insulation &
electrical
works
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384290 R.மாரியப்பன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 53 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384709 S.வரதராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 53 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R385597 R.குருசாமி பிள்ளை ஆண் 53 10th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386940 M.செல்வம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 53 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387381 K.P.ராஜன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 53 BCom சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388560 S.கோபாலகிருஷ்ணபிள்ளை நாஞ்சில் வெள்ளாளர் ஆண் 53 DCE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389130 S.Gopala krishna pillai நாஞ்சில் வெள்ளாளர் ஆண் 53 diploma in
civil
Contractor துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி PILLAI AND MUDALIAR
RA345743 C.சுந்தர ராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 54 BA தனிய
ார்
பணி
(Jewellery-M
anager)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA346381 V.கணேசன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 54 எம்.
.,
பி.எ
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA379093 V.செல்வ குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 54 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R380046 R.சந்திர சேகர் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 54 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381014 V.சந்திரசேகரன் வெள்ளாளர் ஆண் 54 10TH STD சொந்

தொழி
ல்,ச
ன்ன
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381721 D.கல்யாண குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 54 B.COM அரசு
பணி
ஒய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382706 K.ரவி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 54 MSC,BED அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384087 S.சங்கரன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 54 10th STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386363 டாக்டர் S.திருவரசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 54 MA M.Phil
BEd PhD
அரசு
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388832 S.முருகேசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376221 G.வைத்தியநாதன் சேனை தலைவர் ஆண் 55 BSc அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC OK.
R380105 J.பழனிசாமி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 55 2th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,SD
R382941 A.பாலசுந்தரம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383471 A.ஸ்ரீனிவாசன் வெள்ளாளர் ஆண் 55 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384986 T.தட்சுனாமூர்த்தி வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385361 A.பாலசுந்தரம் பிள்ளை ஆண் 55 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY BC & MBC OK
R387386 P.சாமிநாதன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 55 BSC அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387543 S.சுகுமாரன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 55 S.S.L.C தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387656 V.நாராயணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 55 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA346377 K.பாஸ்கரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 56 MA, BEd சொந்
ததொழ
ில்
(OWN SCHOOL)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365487 N.VISWANATHAN சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 56 M.A Own General
Store
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377252 K.சந்திரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 56 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R377761 S.செங்குட்டுவன் வெள்ளாளர் ஆண் 56 M.COM அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA376803 V.கண்ணன் வெள்ளாளர் ஆண் 56 12th std சொந்
ததொழ
ில்
(Auto
Driver)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378654 M.மாரியப்பன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 56 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Bc,MBC ok
R379741 A.சுந்தரபாண்டியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 56 BCOM பென்
சனர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382111 N.துரை சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 56 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382609 N.சேகர் வெள்ளாளர் ஆண் 56 BE பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377242 R.சந்திரசேகரன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 57 BA சொந்

தொழி
ல்-வ
ழுப
புர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377905 R.சந்திரசேகரன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 57 BA Construction விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379849 S.வெங்கடாசலம் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 57 10 th std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380020 S.விஜயகுமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380265 M.ஜெய சந்திரன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 57 BA தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382352 V.செல்வராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 57 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382864 B.பிச்சையா பிள்ளை வெள்ளாளர் ஆண் 57 8th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383139 A.சேகர் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 57 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387373 M.மனோகரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 57 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381381 K.பழனியப்பன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 58 B.A தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382072 R.கிருஷ்ணன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 58 6th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R382378 R.ஐயாசாமி கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 58 10TH Std அரசு
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375960 R.கணேசன் பிள்ளை ஆண் 59 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379672 V.பாலசுப்ரமணியன் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 59 10 th std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R380241 G.சேகர் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 59 10th Std சொந

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380939 S.அமர்நாத் பிள்ளை ஆண் 59 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R381432 K.மாரிமுத்து காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 59 8TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381705 R.குணசேகரன் . பிள்ளை ஆண் 59 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382028 M.சுப்பிரமணியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 59 10th std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384861 T.ராஜா சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 59 BA அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386916 D.சுப்பிரமணியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 59 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387476 M.மூர்த்தி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 59 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA376837 M.சுந்தர மகாலிங்கம் வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 60 10th STD தனிய
ார்
பணி
(Funiture
Shop)
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC மட்டும்
R383441 N.சின்ன சாமி பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 60 9th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384275 N.சம்பத் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 60 10Th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384458 K.தங்கப்பன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 60 10TH STD தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387671 C.ராஜசேகரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 60 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389123 மாணிக்கம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 60 விவாகரத்து ஆனவர்
R381152 V.பாலசுப்ரமணி சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 61 9th std பெய்
ண்டி
ங்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R387453 N.பரமேஸ்வரன் வெள்ளாளர் ஆண் 61 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379792 M.மனோகரன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 62 BA Adinistrativ
e
Officer-Karu
r
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bramin,Pillai,MUdaliyar,Chettiyar.
R380455 k.நாகநாதன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 62 10h Std காவல
்துற

ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any pillai
R383731 M.ராமநாதன் காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 62 SSLC அரசு
வேலை
(ஓய்
ு)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387334 P.சண்முகம் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 62 11th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387657 C.ஆனந்த் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 62 BA அரசு
பணி -
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387686 B.ராகவாஅசோக்குமார் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 62 BSc அரசு
பணி -
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387889 S.பால்ராஜ் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 62 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377697 S.முருகேசன் சேனை தலைவர் ஆண் 63 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, முதலியார் சம்மதம்
R384579 KM.சுப்பிரமணியன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 63 MA அரசு
பணி
(ஒய்
ு)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374395 P.Subramaniyan சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 65 B.SC VIO Rtd
Pensioner+Bu
ssiness
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380575 N.கிருஷ்ண சாமி பிள்ளை ஆண் 65 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384192 C.பொன்னையா சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 65 MA அரசு
பணி -
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387349 M.சண்முகம் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 65 4th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381980 R.பாண்டியன் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 66 MA அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர்
R382772 S.நடராஜ் வெள்ளாளர் ஆண் 66 BA அரசு
ஓய்வ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384236 V.சங்கையா சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 66 டிப்
ளமோ
அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379645 S.ராமநாதன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 67 10 th std ஓய்வ

அரசு
கருவ
ூலத்
துறை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379880 C.சேதுகரசு வெள்ளாளர் ஆண் 67 BCOM அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379955 துரை ராஜன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 67 B.COM Pension துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380874 M.சுந்தர சுப்பிரமணியன் பிள்ளை ஆண் 67 12th Std தனிய
ார்
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386660 K.முருகேசன் சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 67 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381709 S.குமார சாமி வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 69 10TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383068 T.குமார் பிள்ளை ஆண் 69 OLD SSLC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379127 K.ராஜ ரத்தினம் துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 71 BA Rtd-Senior
Superdent
Officer
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378862 S.முருகேசன் இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 72 10th Std Rtd விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
மொத்தம் 630
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony