பிள்ளை - ஆண் மொத்தம் 910
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R384833 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 201 12th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393927 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 201 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376953 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 24 10th std Private திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390140 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 24 ME தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384223 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 25 BBA தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383415 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 26 BE தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R391359 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 26 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389310 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 26 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394862 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 26 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395890 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 26 திருமணம் ஆகாதவர்
R385505 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 27 MSC MPHIL தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI ONLY
R390906 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 27 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392024 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 27 BA பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
R392519 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 27 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392561 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 27 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர்
R396203 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 27 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382144 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 28 BCA Pvt Work-BANK திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pilla
R382734 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 28 BSC TNFRS திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385275 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 28 5Th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391462 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 28 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R391734 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 28 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R392116 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 28 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392286 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 28 BCA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396929 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 28 MSC BED தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382585 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 29 12th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R387891 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389416 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 29 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389526 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 29 10th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R389787 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 29 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390290 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 29 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R391552 சேனை தலைவர் ஆண் 29 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391899 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 29 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R392718 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 29 MPHIL அரசு
பேராசிரியர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393221 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 29 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396945 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 29 9 thstd சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA325154 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 30 SSLC Editor-Madur
ai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA377836 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 30 5TH சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA378311 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R379527 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 BE தனியார்கம்
பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R380845 பிள்ளை ஆண் 30 10TH STD. தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383710 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 ME தனியார்
கல்லூரி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383715 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386335 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386321 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 டிப்
ளமோ
TNSTC விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387298 சேனை தலைவர் ஆண் 30 Bcom தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC ok.
R387322 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387965 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388106 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 30 டிப்
ளோமா
MA
Madurai
Corporation
EB section
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388137 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388535 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388597 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 BTECH தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389156 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 30 DEEE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389620 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 30 DCE அரசு பணி
தற்காலிகமா
னது
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R390269 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R390629 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R390764 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R390912 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 30 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391588 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R393838 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 MCOM தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393877 சேனை தலைவர் ஆண் 30 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394851 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 bcom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395401 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 MA,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R395761 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 30 DECE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok
R396246 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396292 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 30 DEEE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396984 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 30 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397098 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 30 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA365196 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 BSC(Physics) Pvt&Business
- Madurai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA378529 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 Diploma In
AME
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R380606 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 BSC சொந்

தொழி
ல்-ச
ன்ன
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381205 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 12th Std,ITI சொந்த
தொழில் -
அரியலூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R386301 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 M.E USA விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385861 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 7th தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390144 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R390740 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R390775 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391322 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 7th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391521 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392754 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 31 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393097 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 31 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395923 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 31 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395929 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 31 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R372687 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC OK.
RA375181 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std FINANCE விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Goundar
RA376428 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376475 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 32 B.Com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377326 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 MCOM Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
RA377560 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி காரைக்கட்டு பிள்ளை, கொடிக்கால்பிள்ளை மட்டும்
RA378192 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA379134 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std அரசு
ப்பண
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379245 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 Diploma தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R379549 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 BE,MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380548 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 MBA தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380706 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 ITI FITTER
CNC DIPLOMA
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382231 பிள்ளை ஆண் 32 BBA தனியார்
வேலை -மதுரை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R382805 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 MCA,MBA SOFTWARE
ENGINEER
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R384682 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 DIPLOMO
AUTOMOBILE
தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384742 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385006 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 9th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385513 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 32 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385683 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 ITI தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385894 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 BCOM தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389928 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 BCA தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390461 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 32 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391088 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R391593 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391755 பிள்ளை ஆண் 32 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R392035 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 32 BCA,DEEE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392257 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393136 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்-ட
லர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R394720 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 32 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை ANY
R394840 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 Electrical @
Electronics
Tamilnadu
pollution
control
board @
world health
organization
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R395333 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 32 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396145 பிள்ளை ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396336 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை எனி பிள்ளை சம்மதம்
R396863 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 32 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
RA377186 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 33 12th, DHM Medical Sales Man விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
RA336923 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R386463 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R378328 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA376743 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar ,Pillai ok
RA377709 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 B.SC. தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378494 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378734 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 B.Sc(Informa
tion
Technology)
Field
Officer -
Glunmark
Pharma-Salem
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379560 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 B.Tech சாப்ட்வேர்
இன்ஜினியர்
-பெங்களூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380451 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380812 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 Diploma தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380827 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 33 ITI FOREIGN விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R381101 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 BE தனியார்-கோ
ம்புத்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381989 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 MBA சொந்

தொழி
ல்
-கோய
்பு
்தூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R382562 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 33 9TH தனியார்
நிறுவனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382793 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383401 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 ITI(Mechanic
al)
தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383651 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 BSC பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே
R384743 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 டிப்
ளமோ
தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384779 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R385339 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 MSc தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385341 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385834 சேனை தலைவர் ஆண் 33 BSC,MBA தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387203 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 BA-TAMIL ETTIYAPPAN
ESCORT
SERVICE.(PVT
)CENNAI
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R387784 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 ITI பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388197 வெள்ளாளர் ஆண் 33 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388309 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std வெளிநாட்டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389374 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389738 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393166 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390757 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391906 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R392275 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 DME சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392641 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any pillai ok
R393640 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393673 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 33 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R394576 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 Diploma சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R395156 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 33 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R395361 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395624 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 விவாகரத்து ஆனவர்
R396916 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 திருமணம் ஆகாதவர்
R396960 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 திருமணம் ஆகாதவர்
R397179 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 33 MBA,PHD தனியார்
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R377124 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th, Tally
Computer
Course
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA379198 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 34 BBA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R392273 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 DEEE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380152 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 34 +2 தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R380849 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 BBA,Emergenc
y Medical
Techinician(
paramedical
course)
தனிய
ார்ம
ருத்
துவம
னை-ம
ுரை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R380865 வெள்ளாளர் ஆண் 34 +2th std சொந்த
தொழில்
-திருவண்ணம
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381283 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 34 BBA. தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R382007 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th std சொந்த
பாத்திர
கடை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382545 சேனை தலைவர் ஆண் 34 BE இன்ஜ
ினிய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383364 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 34 BA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383788 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 34 BCOM சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386138 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384515 சேனை தலைவர் ஆண் 34 MCA,BED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385149 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385359 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385382 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385499 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 34 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385956 சேனை தலைவர் ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386413 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 34 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387187 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387304 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 DIPLOMA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ONLY
R388373 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 34 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390746 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391625 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 ME சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391691 பிள்ளை ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R392640 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 BSC தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392930 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R393258 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 MSc BEd
MPhil
தனியார்
ஆசிரியர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393461 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 34 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393722 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393772 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394273 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 34 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R394286 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394678 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 34 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394703 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 BSc தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC ஓகே
R395973 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 34 திருமணம் ஆகாதவர்
R396387 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 34 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC @ MBC OK
R396825 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 DIPLOMA அரசு வேலை துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R396927 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 34 விவாகரத்து ஆனவர்
RA375321 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 BA., HDCA., தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC ok
RA345962 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 BLISC,
B.PHARM
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA346947 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 12thstd சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R375679 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R364009 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 MBA Manager விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA376804 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 BA Agriculture திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378519 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA379103 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC ok
RA379326 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std சொந்தத்தொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R379720 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 35 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி-
ிரு
்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK.
R380385 வெள்ளாளர் ஆண் 35 10 TH சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381031 பிள்ளை ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி -
சென்
னை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381218 நாஞ்சில் வெள்ளாளர் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனியார்
வேலை
-நாகர்கோவி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R381770 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 B.COM தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383320 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 DME சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUTHALIYAR, CHETTIYAR ONLY
R383405 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384695 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 35 MA,B.Ed, அரசு
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384800 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 35 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385501 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 BBE தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385549 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std அரசு
வேலை
(ஆர்
ி)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387127 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any pillai ok
R388256 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 35 11th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389016 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 35 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R389711 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 35 MBBS MD டாக்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390488 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 35 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390818 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391453 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R391885 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R391929 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392076 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392084 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R392173 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 35 5TH STD தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any pillai ok
R392300 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392781 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 B.SC தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393242 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 35 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC
R394133 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394284 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395325 சேனை தலைவர் ஆண் 35 ITI Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC ,MBC OK
R395418 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 35 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R396771 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 35 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397171 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA342380 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 36 B.A.,D.Ted.
,
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R396055 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 MCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA365131 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 DCA Pvt -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376670 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th std சொந்த
தொழில்-தேன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA370371 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 36 B.E, M.E,
MBA, Ph.D
Professor -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA371616 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MBC OK
RA373952 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 DME Pvt Work -
UAE
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Expect: SC/ST, MBA
RA377645 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA Business பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379615 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 36 M.Sc.,M.Phil
.,B.Ed
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379661 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 ITI அரசுப்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
R379677 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 36 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379727 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA DTED ஆசிரியர்-அ
சுபணி-திரு
்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R380313 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380839 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 7 th std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R380853 பிள்ளை ஆண் 36 10TH STD. சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381275 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 9th Std சொந்த
தொழில் -
ஈரோடு
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381357 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 Diploma தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381580 வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std சொந்த
தொழில் -
திருச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu Ok
R381692 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 +2th std குவை
த்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி pillai any
R392669 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 36 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391994 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 36 BSc அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383295 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th std. சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383467 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 36 10th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383674 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 MBA பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ,முதலியார் ஓகே
R385082 சேனை தலைவர் ஆண் 36 9 th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385508 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385604 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386045 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std வெளிநாடுபண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385799 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386408 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 டிப்
ளமோ
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R386761 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386987 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 36 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387394 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 36 BE மத்த
ிய
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387483 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387584 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387795 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 36 DIPLOMA வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388569 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389458 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 36 BCom அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390240 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC,MBC OK
R390329 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std சொந்தத்தொழ
ில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391000 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 36 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R392098 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 BE(IT) சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R392170 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 36 Diploma வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
R392274 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392980 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 36 12th Std விவச
ாயம்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R394144 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394965 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 10th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395006 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 Histry Conductor விவாகரத்து ஆனவர்
R395893 நாஞ்சில் வெள்ளாளர் ஆண் 36 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396675 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 36 BE வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396834 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 36 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R397014 பிள்ளை ஆண் 36 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA377764 வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th std Police பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA336344 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 D.E.C.E.,
D.C.A.,
Senior Customer Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI ONLY
RA336734 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 37 DMLT.,DCA அரசு
வேலை
(லேப

டெச்
னிசி
யன்)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375924 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 37 12th Std தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R376461 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 12th Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386174 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Std வெளிநாடுபண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
RA377773 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R377959 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 37 MCOM தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK.
RA378614 சேனை தலைவர் ஆண் 37 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA378788 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 MA,MPHIL,BED சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378978 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th
Std.,ITI
அரசு
-ரயி
்வே
மெக்
கானி
க்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379491 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 ME Safety Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R379581 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 M.Arch வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
R379609 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379737 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 BSc கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380813 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 37 8 th std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382085 பிள்ளை ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R385085 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 ITI தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R385319 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 M.SC,BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ok
R385527 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 37 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385689 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386815 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
ராணுவ பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK.
R387092 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387565 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 MSc BEd
MPhil
அரசு பள்ளி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388093 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388247 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 37 MSc MPhil
PhD PGDBI
அரசு பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388372 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388590 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Financial விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389427 வெள்ளாளர் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R389473 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 37 10th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389656 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390138 சேனை தலைவர் ஆண் 37 Diploma தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R390805 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 MSC ,MED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R391184 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R391379 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391550 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 37 DCoop சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R391900 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R392507 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 37 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R392657 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R392952 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393224 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393396 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 Diploma வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393432 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394023 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 37 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394032 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 Electrical தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394057 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 MCA.,
M.Phil.,B.Ed
.
ஆசிரியர்
பணி.
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394411 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 37 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394784 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 37 BA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி சைவம் சம்மதம்
R396148 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 37 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R396430 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 37 Diploma Self விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396581 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 MCom MPhil அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396613 சேனை தலைவர் ஆண் 37 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396647 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375367 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 38 10th std சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R389463 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 BSc computer
science Dca
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA360492 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 ITI (EC) சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,MUthaliyar,Chettiyar
RA371582 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 PGDCA,DTP.,D
CHN.,BA
அரசு
பள்ள
ி
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376970 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, முதலியார் சம்மதம்
RA377523 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 BA தனிய
ார்ப
ணி
(Supervisor)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA377653 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BE Civil Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA377978 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA,BLit சொந்
தத்த
ொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378086 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 B.Sc சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA379318 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379486 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA. BPT பிசியோதெரப
ிஸ்ட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R379590 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 MCA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379751 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 MCA வெளி
நாட்டு பணி
-சிங்கப்பூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380332 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 10th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380830 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 38 6 th தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381720 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 38 8 TH தனிய
ார்வ
ேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R381927 வெள்ளாளர் ஆண் 38 9 TH பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383117 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th std அரசு
பணி-
ாரை
்கு
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK.
R383689 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 MBA தனியார்/பெ
்களூர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any BC, MBC ok
R383796 நாஞ்சில் வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385086 பிள்ளை ஆண் 38 8th std தனியார்
கம்பெனி
(பட்டாசு )
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,ST தவிர
R393713 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385510 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 38 MBA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385790 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 12th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385908 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386028 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 டிப்
ளமோ
அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386140 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 DME அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386518 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387239 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387292 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387385 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி MUTHALIYAR,CHETTIYAR OK
R387623 சேனை தலைவர் ஆண் 38 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387844 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BA தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388055 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 6th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389375 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389460 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R389519 வெள்ளாளர் ஆண் 38 8th Std பிசினஸ் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389878 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391467 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393184 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393503 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCom தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394340 பிள்ளை ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R394663 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 38 12th Std வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394812 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394834 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 EEE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395431 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 Diploma MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395481 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 38 BCOM தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் ANY EQUAL CASTE ONLY
R395980 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396501 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 38 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376142 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 D.Pharm சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA310551 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC, MBC OK
RA344264 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 39 6th Std தனிய
ார்
வேலை
(Fitter)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA345703 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th சொந்தத்தொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA359021 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 39 BA சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
R394681 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA375249 பிள்ளை ஆண் 39 Diploma Hotel Casier துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388018 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 39 BSc தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R381082 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395026 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 BSC தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381687 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 MCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382537 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 BSc தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
R383115 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 39 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை மட்டும்
R384149 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 39 9th STD தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384623 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 39 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385116 சேனை தலைவர் ஆண் 39 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385219 பிள்ளை ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385332 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 BCOM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385429 வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385504 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 39 8 th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386218 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 Diplamo தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386375 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 8 th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386440 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386746 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R387117 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387123 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387391 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 39 BCOM அரசு
மின்
துறை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387798 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 39 BA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388346 பிள்ளை ஆண் 39 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391371 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 39 MSC,MBA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R392880 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393068 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 MBA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393375 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 B.PHARM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R393840 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 Diploma வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R394076 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R394339 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 MCom MPhil தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395137 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R395752 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 விவாகரத்து ஆனவர்
R396311 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396689 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 39 BCA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397055 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 39 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA376167 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R375676 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 B.B.A தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC OK.
RA359562 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 Diploma(Hote
l
Management)
Star Hotel விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA362641 சேனை தலைவர் ஆண் 40 MA.,M.Ed.,MS
c.,Mphil.,M.
A.,
தனிய
ார்
பணி
(TEACHER)
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376788 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 40 12th சொந்ததொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி sholia vellalar ok
RA379218 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 Diploma தனிய
ார்-
கரூர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R379585 பிள்ளை ஆண் 40 B.Pharm Marketing Manager-Thirunelveli விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை/முதலியார்/பிராமின் சம்மதம்
R379624 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 40 B.S.M.S.,MD(
Acu)
சித்
தா
டாக்
டர்-
ூத்
ுக்
ுடி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R380005 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
R380015 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 M.com,(CA) தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380092 வெள்ளாளர் ஆண் 40 8TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC & MBC OK.
R380790 சேனை தலைவர் ஆண் 40 10 th std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R381304 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 10TH STD தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381365 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 10TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R381592 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 BA அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381698 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 40 BCOM தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381785 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th std சொந்த
தொழில்
-சேலம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387115 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382296 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 BCOM தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R383087 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383462 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்,photographe
r
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383640 சேனை தலைவர் ஆண் 40 10 TH STD அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384021 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384774 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 40 B.PHARM சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387082 வெள்ளாளர் ஆண் 40 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387120 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R387150 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 40 9th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387214 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387350 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387519 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388101 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388113 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389663 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 40 BE,MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390113 சேனை தலைவர் ஆண் 40 டிப்
ளமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390677 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390869 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392028 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 8th Std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392167 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392199 சேனை தலைவர் ஆண் 40 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R392799 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393278 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R393537 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R394143 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396691 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 40 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R396790 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 40 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே
RA314838 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 41 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA324800 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 12TH சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA336855 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 M.B.A.,P.G.D
.C.A.,
Owner விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA344671 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 BBA Real estate விவாகரத்து ஆனவர்
RA344947 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 MBA சொந்

தொழி
ல் (GAS
AGENCY)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA345947 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA(Eco) Private Company விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R375928 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 டிப்
ளமோ
திரு
ப்பூ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC ok
RA375414 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 41 DCA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
RA376598 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCOM தனிய
ார்-
ிரு
்பூ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379147 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 B.Com.,(M.B.
A).,
Foreign Employee-Dubai துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R379567 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 MCOM பிசி
னஸ்
(டிர
வல்
் )
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379664 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R381621 வெள்ளாளர் ஆண் 41 12TH Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381697 பிள்ளை ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381719 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCOM பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382166 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 M.COM,M.PHIL சொந்த
தொழில்/சேல
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382343 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்/
ரோட
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382498 வெள்ளாளர் ஆண் 41 ITI தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382642 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்/ம
ுரை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R382679 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 M.COM தனியார்/சே
ம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R383338 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 MA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383395 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 MMV -G.I.T.I சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383607 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 41 9th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R384946 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 BSC தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385430 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std விவச
ாயம்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385498 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 8th தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385831 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385591 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 41 10th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386193 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர்
R386541 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 BBA பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386579 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 41 5 th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386678 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387440 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok.
R387928 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388269 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388305 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388316 பிள்ளை ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389092 நாஞ்சில் வெள்ளாளர் ஆண் 41 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389946 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 DCE,Bsc(Math
s)
தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390327 பிள்ளை ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391576 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 41 5th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392184 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R392700 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 41 MSW தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393565 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 B.E.(EEE) Software Engineer விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R393769 சேனை தலைவர் ஆண் 41 10th, ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394010 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 10th Std,ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395356 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST தவிர
R396758 பிள்ளை ஆண் 41 12th Std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396886 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 41 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA309494 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 42 MBA தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் Any pillai ok
RA324992 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 SSLC சொந்

தொழி
ல் (ICE
Factory)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376106 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 BA தனியார்-
கரூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA333124 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 42 MA,MPhil, அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC & MBC Ok
RA344283 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர்
RA345561 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA345608 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 IIT தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA345856 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 Diploma,
ITI.,
சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA345951 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std., Own Business - Madurai விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA346705 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA357538 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 MCOM.,MPHIL மேலாளர்;
கம்பம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377766 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA375782 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 MCOM CA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376303 வெள்ளாளர் ஆண் 42 BA Journal
Document
writer
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA371937 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 ITI, MPT
(LEVEL 2)
தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC ok
RA375217 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 42 DME Own Complex விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Iyer
RA377923 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th std Business திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379694 வெள்ளாளர் ஆண் 42 8 TH STD பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381011 வெள்ளாளர் ஆண் 42 DTS சித்தா
டாக்டர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383015 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384608 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 BA தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384953 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 42 DCE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386130 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 டிப்
ளமோ
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
R386704 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387065 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 42 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387275 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 42 BE அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387970 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388397 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389360 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 BA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389467 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390531 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R391954 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392171 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any pillai ok
R392562 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 MCA MPhil பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R392987 பிள்ளை ஆண் 42 Diploma வெளிநாட்டு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R393075 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 B.COM ITI தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC ST
R394392 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 42 12th Std Car Driver விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA376130 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
RA344077 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 MCA Own Business-USA விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA346221 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 BBA, PGDCA, Manager -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377558 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 43 B.Sc IT - Trainer, Chennai திருமணம் ஆகாதவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R379599 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 BE சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK.
R380470 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 43 Mechanical
Engineering
Govt Job EB - MADURAI பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381706 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 43 12th std அரசு
நூல
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R382353 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R382915 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 B.TECH தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Mudaliyar
R382948 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 43 8th Std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383770 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 BA தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384099 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 43 6th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384362 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384384 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 DIPLOMA சொந்த நகை
கடை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385502 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385582 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 7 th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385658 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386384 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 43 MCA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC & MBC OK
R386883 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386922 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 43 12th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R387024 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 ITI சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388663 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389545 பிள்ளை ஆண் 43 10th Std அரசு
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R392511 சேனை தலைவர் ஆண் 43 BA தனியார்
பேராசிரியர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392714 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 43 MSC,BA,BL தனிய
ார்
வழக்
கறிஞ
ர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R393524 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 43 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395141 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 43 Diploma வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395255 பிள்ளை ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396770 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R397151 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA309945 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 DIPLOMA (CE) சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R375694 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 B.SC., PGDCA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA336565 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 Diploma in
Web-Design.,
B.Com.,
Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st
RA336802 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any pillai
RA338628 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 9th Std Carpenter துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375332 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 44 B.COM, B.ED Own Tution Centre, Finance விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST NOT ACCEPTED
RA377609 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 DME சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC சம்மதம்
RA379107 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 MSc BEd.,
BLIS
அரசு பணி பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379843 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 44 12 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva Pillai only
R380194 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 44 9th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC & MBC OK.
R380299 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 10 th std வெளி
நாடு
-
சிங்
கப்ப
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381730 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 44 BA சொந்த
தொழில் -
சென்னை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382501 வெள்ளாளர் ஆண் 44 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383359 பிள்ளை ஆண் 44 10TH சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
R383896 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383934 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 44 ITI தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385224 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 6Th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388255 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388297 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 44 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390526 பிள்ளை ஆண் 44 BCom சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC ,MBC OK
R391020 பிள்ளை ஆண் 44 MA BEd தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391301 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 44 9th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R392797 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 6th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392849 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 BCom சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396218 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 MSc,BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396284 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 44 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396569 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 44 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396837 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 44 12th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R353969 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 45 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC & MBC OK.
RA324850 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 45 BA,
MA(Doing)
Manager விவாகரத்து ஆனவர்
RA341719 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 ME வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA346516 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA375347 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 M.Com சொந்
ததொழ
ில்
(Finance)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376240 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 B.E, M.B.A Contractor in Military
Engineer Service
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai,Muthaliyar,Goundar,Reddiyar,Devar
RA377404 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th std அரசு
ப்பண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA377429 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 45 MBA,MCOM,MPH
IL,PHD
தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA378537 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 45 10th Std. தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R380371 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 7th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392468 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 45 MSc MEd
PGDMM
வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை/முதலியார் OK
R381656 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனியார் -
விழுப்புரம
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382194 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 M.A,M.PHIL தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc ok
R382558 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 M.Sc தனியார்
கம்பெனி-கு
ைத்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any bc & mbc ok
R382723 வெள்ளாளர் ஆண் 45 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383850 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 45 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384369 வெள்ளாளர் ஆண் 45 BE தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384927 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 9th Std தனியார்
கம்பெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385100 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 45 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385343 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 9th Std தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385460 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 45 MA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386369 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386418 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 5th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388871 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 45 BCOM` தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389624 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391008 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R391012 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391269 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 45 Bcom வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391834 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R391935 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394367 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 12th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395235 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396608 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 45 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA375902 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 BCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA324986 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 46 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK (EXCEPT DEVAR)
RA336956 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th
Std.,ITI.,
தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA346033 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
(Painting
Contractor)
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375702 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 46 12th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R373387 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 46 10 Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA375115 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th std சொந்ததொழில
் (Mechanic)
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376553 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை, முதலியார், நாயுடு, நாயக்கர் OK.
RA378163 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 46 11th std சொந்தத்தொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379951 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 7TH STD. சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381288 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 10TH STD தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383993 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 46 BA.BL வக்க
ீல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384255 பிள்ளை ஆண் 46 10TH STD சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC& MBC OK
R384885 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 46 Diploma(EEE) வெளி
நாடு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC
R385622 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386404 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386415 பிள்ளை ஆண் 46 ITI தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387361 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 46 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387395 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 46 12th Std மத்திய
அரசு பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388546 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 MA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391910 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392912 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
R393271 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 46 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394870 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 46 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396014 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 46 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396299 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 46 12th Std வெளி
நாட்
டு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA336752 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 DMLT Add Asst Director Cine Field துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA336782 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 Diploma(EEE) Contract
Work
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA346477 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA357532 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std Driver - Pvt விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359005 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 MA சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC, MBC OK
RA362157 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 M.COM சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387802 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC,ST
RA378159 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th std சொந்
தத்த
ொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379513 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Mudaliyar & Pillai
R381062 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381327 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 47 12TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381513 வெள்ளாளர் ஆண் 47 MBA,MHD கார்
பெண்
டர்
டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R381836 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382021 பிள்ளை ஆண் 47 10 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382132 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 MHRM HR Manager-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
R383104 சேனை தலைவர் ஆண் 47 12th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383238 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே
R383944 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK.
R385444 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 47 12th Std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387253 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 47 BSC,BLIS அரசு
பணி
-பத்
ிரப
ிவா
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,MUDALIYAR OK
R388212 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R388818 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 5th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390505 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 12th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391614 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 47 MA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R392147 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 47 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392343 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 47 M.com தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R393295 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC , ST THAVIRA
R395100 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 47 BCom School--Host
el staff
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R395911 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 47 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396899 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 47 10th Std சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA308764 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 BE/B.Tech SENIOR ENGINEER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA314763 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 Diploma in
Engg.
வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை உட்பிரிவு சம்மதம்
RA336218 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 B.Sc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA379201 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th std சொந்

தொழி
ல்-க
யம்
ுத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380584 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 10 th std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380783 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 MA தலைம

காவல
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R382580 வெள்ளாளர் ஆண் 48 ITI தனியார்
கம்பெனி,தி
ுப்பூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382741 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 BA பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383103 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 7th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R383292 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383381 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 10TH Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383588 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 BCOM LLB சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383821 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th Std சொந்ததொழில
் (Sweet shop)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384541 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 48 10TH STD தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,முதலியார் OK
R385022 பிள்ளை ஆண் 48 10th தனியார்பணி பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385433 பிள்ளை ஆண் 48 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R387668 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390571 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390880 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392655 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 48 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392688 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 48 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R394146 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 BCom தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395022 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 BA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395438 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 48 BA தனிய
ார்
பனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395567 பிள்ளை ஆண் 48 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA308452 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 49 MBA Engineer விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA336582 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 DCA., BA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA346049 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 DIPLOMA அரசு
பணி
(BSNL
LINEMAN)
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R365016 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 B.A. Eco.,
D.C.A.,
shares துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA375525 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 49 BSc, DCM DCA சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA376393 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 Diploma(EEE)
, MA
தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377553 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
RA377566 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378582 வெள்ளாளர் ஆண் 49 12 th std சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380683 பிள்ளை ஆண் 49 10 th std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380863 பிள்ளை ஆண் 49 BSC தனிய
ார்-
துர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R381569 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R387547 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383611 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 49 12TH STD சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384185 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 49 B.A(Sociolog
y), DCA
சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385631 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 49 MSc சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387347 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 49 9th Std விவச
ாயம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390429 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 10th Std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391656 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 49 BSc BEd அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
RA345030 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 BSC, BED,
MSC (DOING)
அரசு வேலை
(ஆசிரியர்)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA346982 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 M.Com Money
Lending
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் except sc/st
R376217 சேனை தலைவர் ஆண் 50 12TH அரசுப்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK.
RA366995 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 BA, SMP,
BSC(Yoga),
Dhms
சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிள்ளை OK
R376657 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 டிப்
ளமோ
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC ok
R379566 பிள்ளை ஆண் 50 MA.,M.Phil Admin
Manager-Coim
batore
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380397 பிள்ளை ஆண் 50 7TH STD டிரைவர் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381103 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 9Th தனிய
ார்-
ரூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381748 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 BBA தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381884 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 50 MSC தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R382001 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 12th Std தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC / MBC
R382065 பிள்ளை ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382918 பிள்ளை ஆண் 50 10TH கேஷியர் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383128 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 50 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை, முதலியார் மட்டும்
R383819 சேனை தலைவர் ஆண் 50 12th Std தனியார்
நிறுவனம்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385490 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 12th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386094 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 50 BBA பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386896 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 50 MA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392176 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 50 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any pillai ok
RA336815 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 BCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste
R354250 வெள்ளாளர் ஆண் 51 M.A, B Grade officer in Tamil Nadu
Government Service
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392822 கொடிக்கால் பிள்ளை ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379804 இல்லத்து பிள்ளை ஆண் 51 8th Std சொந்த
தொழில்-விர
துநகர்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379908 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 51 6th தனிய
ார்-
ிரு
்பூ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380155 பிள்ளை ஆண் 51 B.SC தனியார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381268 வீரக்குடி வெள்ளாளர் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
புது
க்கோ
ட்டை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385136 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385739 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388706 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 டிப்
ளோமா
அரசுபணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393147 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 MSC,BED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394325 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 51 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395254 ஆறுநாட்டு வேளாளர் ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
பனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA357526 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 52 BA, PGDCA Own Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA377302 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 52 BA சொந்

தொழி
ல்
(FINANCE)
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379268 பாண்டிய வெள்ளாளர் ஆண் 52 S.S.L.C தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK.
R380047 பிள்ளை ஆண் 52 6TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R383363 காரைக்கட்டு பிள்ளை ஆண் 52 B.COM, MDS ஹோமியோபதி
டாக்டர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை
R383928 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 52 B.Sc சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384907 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 52 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384958 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 52 6th Std சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385306 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 52 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA344118 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 53 +2 அரசு
வேலை
(TNSTC)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA376495 சோழிய வெள்ளாளர்