பிள்ளை - பெண் மொத்தம் 171
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R386538 S.கார்த்திகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 20 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383542 K.சித்ரா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 23 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384433 M.புவனேஸ்வரி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 24 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai OK
R387911 M.பிரேமலதா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 24 BSC தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388483 R.உமாராணி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA364087 B.சுபாமீனாட்சி(எ)நந்தினி சேனை தலைவர் பெண் 25 BSC BED ----- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377261 P. மோனிகா மீனாட்சி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383700 N.கலைவாணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384117 S.அஸ்வினி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 25 MSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386893 J.திவ்யா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 25 B.Sc -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC
R387161 S.மாரியம்மாள் துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 25 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387191 V.அபிராமி பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 25 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387522 S.வசந்தபிரியா கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 25 MA,BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386545 M.சர்வேஸ்வரி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 MCA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R384576 தானம்மாள் ஏ ஈஸ்வரி பிள்ளை பெண் 26 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384773 S.நிஷா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 26 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386019 C.திவ்யா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 BBA ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386161 S.குருராஜேஸ்வரி எ திவ்யா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 MA,BED ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386241 K.ஸ்ரீ கிருத்திகா லட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R388193 S.ஜெயபிரதா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 MSC BED தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388843 சஞ்சனா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 26 துணையை இழந்தவர்
RA376880 S. மஞ்சுளா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 27 BA Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R386063 M.ராதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 27 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383659 Y.மகாகனிஷ்கா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 27 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384160 L.பிரேமா பிள்ளை பெண் 27 Bcom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387722 P.கீர்த்தி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 27 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387762 A.பத்மப்ரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 27 BCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA327669 M. DIVYA சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 10th Pvt
Work-Kanchee
puram
விவாகரத்து ஆனவர்
RA372688 R.முனீஸ்வரி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 10th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA378850 M.மீனாகுமாரி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 28 BA DTED ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382198 G.பிரவீன் கிருத்திகா வெள்ளாளர் பெண் 28 BE தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382550 S.விஜயபாண்டி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 28 BSC அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383108 V.ஜெயஸ்ரீ துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI K
R384059 B.சித்ரா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 9th STD -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385537 G.ரேவதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 BBE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388879 கோபிகா திலகம் இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 BCOM Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378873 V.லெட்சுமி சேனை தலைவர் பெண் 29 8th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385947 N.மனோபாலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383374 S.பாண்டிச்செல்வி . இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 D.NURSE தனி
ார்
நர்ஸ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386445 K.திவ்யா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 MCA தனிய
ார்
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386598 P.சித்ரா பிள்ளை பெண் 29 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386818 V.மணிகண்டபிரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387266 S.சுகன்யா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BE தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388208 T.கீர்த்திகா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BCOM,MSW -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA363644 S.மகேஸ்வரி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 30 BSc BEd --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA327513 V. இலக்கியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 BCom ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA327563 R. மகேஸ்வரி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 BCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA338101 T.ஈஸ்வரி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R380494 P.உஷா கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 10 th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381864 T.மேனகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381921 P.சங்கீதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384130 M.பிரியா கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384605 V.நாகரதி பிள்ளை பெண் 30 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385217 R.விஜயலெட்சுமி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 BE தனிய
ார்
வங்க
ி
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388117 A.அன்னபூரணி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA355700 N.சங்கீதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MBBS தனிய
ார்ட
ாக்ட
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384084 N.சுதா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 31 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381857 M .லக்க்ஷியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R383002 S.சரண்யா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 31 MBA அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384136 N.சுதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385289 B.சௌகார்த்திகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385390 P.விஜயதுர்கா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 31 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R386222 P.உமாமகேஸ்வரி வெள்ளாளர் பெண் 31 10th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் ANY PILLAI OK
R386453 M.வைதேகி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BE,MBA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387866 T.சசிகலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை K
RA373567 K.முருகசெல்வி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 32 8th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA375972 G.இந்திராணி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 10th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381155 S.இளவரசி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 32 BTECH MBA வெளி
நாட்
டுபண
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383265 S.அண்ணபூர்ணா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 32 MA,MPHIL,PHD
(doing)
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384078 R.கற்பகம் துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 B.COM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384127 K.காயத்ரி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 32 MSW --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386187 V.ஷில்பா புவனேஸ்வரி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 32 BCA BEd தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,NAIDU,MUDALIYAR OK
R386641 P.தேவி சொர்ணபாலா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 32 MA MPHIL,BED தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387243 M.மைதிலி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 MCA ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387804 S.புவனேஸ்வரி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,முதலியார், செட்டியார் ONLY
R388073 D.இசக்கி ஸ்ரீ காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 32 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386050 K.மாரியம்மாள் சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 33 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375420 S.தமிழரசி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 33 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379456 S.பாகம்பிரியாள் துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381724 J.ராஜரேகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 33 MSC BED
MPHIL
தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ,Mudaliyar Ok.
R382553 G.விஜயலெட்சுமி சேனை தலைவர் பெண் 33 ME பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384043 S.ஹேமலதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 33 MCOM தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384132 T.மஞ்சு இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 BA BED அரசு
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386061 T.ராஜசித்ரா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 33 BE பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387114 P.நாகஜோதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 BCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK அரசு வேலை ஒன்லி
R388608 P.கலைசெல்வி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA345365 C.வித்யா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 34 B.Com,MBA
Doing
தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA363859 M.விஜயலெட்சுமி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 34 BE -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA376200 A.M.கோகிலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382417 D.ஜெயந்தி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 MDS அரசு
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382980 B.மீனா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 34 9th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383198 M.U.அட்சயா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 34 PHD விரி
வுரை
யாளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386235 L.பிரியா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R388771 P.யோகலெட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 BE அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA354482 M.சண்முகப்பிரியா கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 35 5TH Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375105 K.நாகராணி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 35 D.EEE.,BE Asst.Technic
al
Engineer-Mad
urai
விவாகரத்து ஆனவர்
R381950 R.காஞ்சனா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 BBE ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382928 M.மகாலட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 12th std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC oK
R384655 ரம்யாதேவி` பிள்ளை பெண் 35 10 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373574 P.சாந்தி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 BCA BED ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA327297 R.செந்தாமரை சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA MPhil PHd தனிய
ார்ஆ
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA327741 C. கலைவாணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 B.TECH Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA355705 P.மாலதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 ME தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R381679 S.ஸ்ரீமதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385265 R.உமாராணி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA B.ED அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok.
R386973 N.நித்யா பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MSc MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375075 P. பாண்டிச்செல்வி சேனை தலைவர் பெண் 37 10th std ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA375275 C.மோகனா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 12th Std அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379746 C.ராஜி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 37 MSC,BED பள்ள
ிஆசி
ரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382733 A.ஹேமா பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MSC தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382753 N.வீரமாலா வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 37 BSC அரசு
வேலை
,,சிவ
ங்க
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383083 V.நிர்மலாதேவி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 7th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384203 P.கேசவமங்கை சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MA MPHIL BED --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387075 M.விஜயஸ்ரீ சேனை தலைவர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387389 B.அகிலா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388628 Nan (நந்தா) சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375838 R. விஜயலெட்சுமி பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 38 MCA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA375971 D.பிரியா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 38 MSC BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376209 G.ராஜி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 38 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385928 S.சண்முகபிரியா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 38 MSC,PHD தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R381782 P.கண்ணம்மாள் இல்லத்து பிள்ளை பெண் 38 MSC அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384224 V.தசரதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 38 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R386967 R.மங்கையர்க்கரசி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 38 MSC,MPHIL,PH
D
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389121 G.நந்தினி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 38 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA327051 K. சங்கீதா துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 39 MCA, PGDCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்,ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA340462 B.கவிதா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 39 BA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA374183 C.சியாமளா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 39 MSC அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA375501 K.ரேணுகா தேவி பிள்ளை பெண் 39 BA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379971 C.விஜயலட்சுமி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 39 BSC ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382158 G.ரேகா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 39 BBA தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382995 S.லதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 39 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383145 T.சாந்தி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 39 10th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386322 M.வாணிஸ்ரீ வெள்ளாளர் பெண் 39 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA327514 N.யசோதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 40 BSc தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377322 S.விஜயலட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 40 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379648 V.தவமணி கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 40 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382994 K.தமிழ்ச்செல்வி பிள்ளை பெண் 40 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383956 A.முருகேஸ்வரி பிள்ளை பெண் 40 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384443 V.பிச்சையம்மாள் பிள்ளை பெண் 40 5th Std. --- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385479 M.சுதா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 40 MA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385979 V.செல்வி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 40 8th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386858 S.கலைச்செல்வி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 40 BA(Tamil) -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai K
RA375701 S.நிவேதா ஸ்ரீ (எ) அபிராமி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 41 10th std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372959 M.மாலதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 41 MA BED DTED ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA377847 V.வசந்தி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 41 8th Std Un Employed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA328025 S.ஜெயலட்சுமி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 42 BA (Tamil) ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373961 G.பாரதி இல்லத்து பிள்ளை பெண் 42 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA376063 S.சுபத்ரா இல்லத்து பிள்ளை பெண் 42 MA MED ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA376514 V.புஷ்பவள்ளி ஆறுநாட்டு வேளாளர் பெண் 42 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379453 K.கலா காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 42 12 th std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC ok
R386141 A.சரளா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 42 MCOM MPHIL --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384390 ராஜி பிள்ளை பெண் 42 BA அரசு
வேலை
-சத்
ுணவ

ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384426 சத்யா பிள்ளை பெண் 42 7th Std. சொந்
ததொழ
ில்
(MESS)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386011 K.பகவதியம்மாள் சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 42 10th Std ------- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376906 V.பாரதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 43 MA MSC சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA364862 B.சரளாதேவி (எ) சரஸ்வதி வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 43 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிள்ளை OK
R383147 S.சுமதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 43 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386532 P.சாந்தி துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 44 8th Std -- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA371594 S.ஷர்மிலி காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 45 MA BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382938 M.லட்சுமி(எ)காந்திமதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 46 9th std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384342 S.சண்முகவடிவு பிள்ளை பெண் 46 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386213 T.செல்வி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 46 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R383894 S.சுசிலா (எ) சுமதி பிள்ளை பெண் 47 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377537 P.G.சுவேதா சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 48 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிள்ளை OK
R386226 P.மதி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 48 ME தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384467 ரூபி சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 49 10th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R384518 K.மாரியம்மாள் சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 50 8th Std --- துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383303 P.மாரியம்மாள் வெள்ளாளர் பெண் 51 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378451 K.மீனாட்சி பிள்ளை பெண் 52 10th Std ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok christian ok
RA378562 A.விசாலாட்சி வெள்ளாளர் பெண் 53 12THSTD அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379051 D.விஜயா பிள்ளை பெண் 53 9th std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
மொத்தம் 171
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony