பிள்ளை - பெண் மொத்தம் 162
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R383542 வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 23 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391390 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 23 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R390000 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 24 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383700 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388483 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 25 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392401 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 25 BE அரசு
பணி-In
dian
Overseas
Bank
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK(சைவம்,அசைவம் OK)
R396865 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 25 BSC --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA364087 சேனை தலைவர் பெண் 26 BSC BED ----- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377261 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 BBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396941 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386019 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 BBA Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386893 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 B.Sc -- விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC
R387161 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 26 BCOM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389599 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390832 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 Diploma --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393974 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 26 B.Tech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395318 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 26 ME அரசு வங்கி
ஊழியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R392318 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 27 MBA --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386241 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 27 BE சாப்ட்வேர்
இன்ஜினியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC ok.
R388193 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 27 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R390298 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 27 ME ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R390781 பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 27 Blit DTed Unemployed திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
RA372688 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 10th std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386063 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382198 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BE தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R383108 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R384059 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 9th STD -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392939 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385537 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 BBE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387722 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BCOM,MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388879 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 28 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R390817 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 BE MTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396213 வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 28 BE அரசு பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R396272 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 28 BE விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி முதலியார் OK
R397191 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 28 BSC BED ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R378873 சேனை தலைவர் பெண் 29 8th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396099 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 MSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok
R383374 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 D.NURSE தனி
ார்
நர்ஸ
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386818 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387266 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BE தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388208 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 29 BCOM,MSW -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R389483 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 29 BTech PHD Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R391966 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 M.Tech தனியார்
உதவி
பேராசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any pillai ok
R393334 ஆறுநாட்டு வேளாளர் பெண் 29 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396153 கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 29 BCOM DTED தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396211 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 29 MSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R396317 சேனை தலைவர் பெண் 29 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
RA338101 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
R384605 பிள்ளை பெண் 30 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385217 கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 30 BE தனிய
ார்
வங்க
ி
அலுவ
லர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R390363 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 MCA ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R391544 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 30 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395974 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 30 BE --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R380494 கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 31 10 th std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381857 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R384136 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R385289 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386222 வெள்ளாளர் பெண் 31 10th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் ANY PILLAI OK
R388117 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 31 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389226 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BCOM,BL -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390282 சேனை தலைவர் பெண் 31 MA MED அரசு வேலை துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R390577 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 MCom -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை Ok,எனி முதலியார் Ok
R396539 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 BSC -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R397158 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 விவாகரத்து ஆனவர்
R397185 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 31 DMLT தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai OK
R385390 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 32 MA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R387243 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 MCA ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388073 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 32 MA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390855 வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 32 BE சாப்ட்வேர்
இன்ஜினீயர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R392261 நாஞ்சில் வெள்ளாளர் பெண் 32 BOM. MBA தனிய
ார்
பேரா
சிரி
யை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393659 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ஓகே
R395138 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 32 MA (LIT ) தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395174 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 32 MSc MPhil
Phd
உதவி
பேராசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389315 வெள்ளாளர் பெண் 33 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373567 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 8th Std ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R386187 கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 33 BCA BEd தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,NAIDU,MUDALIYAR OK
R386641 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 MA MPHIL,BED தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387804 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 MSc -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை,முதலியார், செட்டியார் ONLY
R388608 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390829 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 33 BSC BED DTED அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R391042 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 33 BE MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai ok
R391292 வெள்ளாளர் பெண் 33 MCOM BED
PGDCA
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI,MUDHALIYAR OK
R394172 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 33 BE Msc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI , MUDALIYAR OK
R394323 நாஞ்சில் வெள்ளாளர் பெண் 33 10th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394330 நாஞ்சில் வெள்ளாளர் பெண் 33 10th Std -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395868 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 33 BA BED DTED அரசு
லைப்
ரரிய
ன்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R396846 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 33 10th Std அரசு
அங்கன்வாடி
ஆசிரியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375420 வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 34 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376200 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 34 MBA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R379456 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 34 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R387114 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 34 BCOM தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK அரசு வேலை ஒன்லி
R391311 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 34 DIPLOMA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R391499 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 34 MA BEd அரசு பணி
ஆசிரியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395484 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 34 BCom அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R395626 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 34 துணையை இழந்தவர்
RA363859 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 35 BE -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R381950 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 BBE ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382417 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 MDS அரசு
மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382928 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 12th std தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC oK
R393029 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 35 BCOM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R388771 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 BE அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R391763 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R393236 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 35 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393672 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA327297 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA MPhil PHd தனியார்ஆசி
ரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA355705 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 ME தனிய
ார்ஆ
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R386973 பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MSc MPhil தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389470 வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 36 10th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R390803 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 36 MA, BED,D.
PHARM
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R391783 சேனை தலைவர் பெண் 36 BA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379746 வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 37 MSC,BED பள்ளிஆசிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R382753 வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 37 BSC அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R383083 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
R385265 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MA B.ED அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok.
R387389 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388628 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 37 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392316 வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 37 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381782 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 38 MSC அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை ஓகே அரசு வேலை மட்டும்
R384224 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 38 BSC --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
R386967 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 38 MSC,MPHIL,PH
D
தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387075 சேனை தலைவர் பெண் 38 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390388 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 38 8th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R396350 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 38 9TH STD தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA375838 பாண்டிய வெள்ளாளர் பெண் 39 MCA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
RA375971 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 39 MSC BEd தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376209 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 39 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R385928 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 39 MSC,PHD தனியார்
கல்லூரி
பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை சம்மதம்
R382995 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 39 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389121 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 39 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் BC MBC OK
R392759 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 39 MBA தனிய
ார்
வங்க
ி
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392919 வீரக்குடி வெள்ளாளர் பெண் 39 Diploma அரசுப்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok (expect telugu)
R396174 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 39 BTech தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA340462 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 40 BA ----- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை,முதலியார், நாயுடு OK
RA375501 பிள்ளை பெண் 40 BA --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379648 கொடிக்கால் பிள்ளை பெண் 40 12th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R379971 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 40 BSC ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385479 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 40 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R391780 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 40 M.A,MLIS,Mp
hil
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai Ok,Any Muthaliyar OK
R393922 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 40 DIPLOMA அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395744 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 40 12th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA327514 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 41 BSc தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377322 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 41 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC சம்மதம்
RA376514 ஆறுநாட்டு வேளாளர் பெண் 42 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377847 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 42 8th Std Un Employed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379453 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 42 12 th std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI OK
R393633 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 42 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396961 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 42 துணையை இழந்தவர்
RA373961 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 43 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி பிள்ளை OK
R386011 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 43 10th Std Unemployed திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397176 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 43 MCom MPhil Unemployed திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392153 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 44 MSc சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393666 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 44 12th Std ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA371594 காரைக்கட்டு பிள்ளை பெண் 45 MA BED தனியார்
ஆசிரியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382938 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 46 9th std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R384342 இல்லத்து பிள்ளை பெண் 46 10th std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC OK
R386213 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 46 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386226 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 48 ME தனியார்பணி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377537 சோழிய வெள்ளாளர் பெண் 49 MCom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி பிள்ளை OK
RA378451 பிள்ளை பெண் 52 10th Std ----- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
RA379051 பிள்ளை பெண் 54 9th std ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R397141 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 66 BE - - விவாகரத்து ஆனவர்
R397161 துளுவ வெள்ளாளர் பெண் 67 விவாகரத்து ஆனவர்
மொத்தம் 162
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony