Vishwakarma Brides/Grooms

Vishwakarma Brides/Grooms

விஸ்வகர்மா-தமிழ் - ஆண் மொத்தம் 820
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R376293 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 201 10th Std Own Gold Smith - Gold business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R384912 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 201 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R396577 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 201 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397187 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 22 பிரிந்து வாழ்பவர்
R391155 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 24 Diploma சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390974 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392497 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 25 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393636 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396379 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 25 DIPLOMA தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396427 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 25 திருமணம் ஆகாதவர்
R397156 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 25 Diploma தனியார்
நிறுவனம்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390656 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396360 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 26 BCOM சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R397088 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392053 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386756 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385329 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 9th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386489 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 DIPLOMA பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389119 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISHWAKARMA, MUTHALIYAR
R389186 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392046 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 27 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தமிழ் சம்மதம்
R392294 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 MCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393462 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R394694 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396785 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 27 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391157 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 28 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381757 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 28 டிப்
ளமோ
தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385723 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 28 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R392978 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 28 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393273 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 28 DEEE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383022 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 29 BCA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388178 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 29 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389011 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 29 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389117 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389272 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 29 DME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392741 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 29 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392918 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 29 5th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396084 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 29 திருமணம் ஆகாதவர்
R396803 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 29 DME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378708 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 dee..dca.. marketing
head officer
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387073 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381978 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 BTech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385480 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 9th std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385836 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386242 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 MBA தனியார்பணி பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389037 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 Diploma fire
& safety
சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any
R390039 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 BA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392760 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 30 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394418 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 Diploma தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395951 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 6 th சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395989 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 30 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396438 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 திருமணம் ஆகாதவர்
R396643 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 பிரிந்து வாழ்பவர்
R396940 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 30 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC MBC OK
RA325680 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373986 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Std Own Printing
Press-Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378739 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 6th Std சொந்த
தொழில் நகை
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379987 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381521 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 31 ITI தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383373 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 B.COM தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R384555 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 12TH STD தனியார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385389 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 31 DME Service
manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vishwakarma Tamil ok
R387473 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387595 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388045 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 B Tech தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389257 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389983 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390177 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391941 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 8 th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R392094 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392382 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 Diploma
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394425 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394797 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R395881 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396168 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396838 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R397011 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 31 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA377757 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 8th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA375739 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 ITI (Welder) Business - Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377657 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA377881 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 10th Std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma Thelungu Ok
RA379098 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 ITI,BBA தனிய
ார் -
பிட்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bc Caste
R380955 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 10th Std தனியார் -
அம்பாசமுத்
திரம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381107 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 32 10th std சொந்

தொழி
ல் -
கிரு
ஷ்ணக
ிரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தமிழ் OK
R382459 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 10th Std சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382560 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்/த
த்த
க்க
டி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383027 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 12th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383332 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 32 8th Std நகை
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383807 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 BSc
Chemistry
சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383854 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386490 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 BE அரசு வங்கி திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386539 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387901 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390801 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 32 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391233 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391578 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392068 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 Diploma வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393653 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 9th Gold smith துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393892 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 9TH STD தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394381 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394419 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 BDS தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394458 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395287 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396166 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326310 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 BBA Supervisor-Coimbatore துணையை இழந்தவர்
RA341891 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 MBA., Proprietor விவாகரத்து ஆனவர்
RA360604 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 10th Std Netting Work-Tiruppur விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R377462 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 10th Carpenter விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375887 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 B.A Trading & Mobile shop விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377930 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 10th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc ok
R378215 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
(ECE)
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379552 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 B.Sc.,MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379714 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 DIPLOMA IN
CIVIL
ENGINEERING
BUILDING CONSULTING திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Catse
R380792 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 10 th std கார்
பெண்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382786 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 MBA,BGL,DTec
h
INSTITUTE திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383256 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384542 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 33 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384970 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 8th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385135 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 10th Std வெளிநாட்டு
ப்பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385228 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 MCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386427 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388503 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389584 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 33 MSc சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389719 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390127 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 33 Diploma சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390169 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390837 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 BASM மருத்துவர் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390992 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391296 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 33 BBM Self Employed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391623 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 6 TH STD தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392427 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R393368 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 33 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394528 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 6th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395702 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396431 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 விவாகரத்து ஆனவர்
R396565 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396666 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396720 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396911 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R397120 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 BE Private துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY VISHWAKARMA OK
R397145 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 33 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R375861 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 ITI Welder Fabrication துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA342049 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 MBA பேராசிரியர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377309 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA373865 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th Std GOLD SMITH&GOLD FINANCE பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any Viswakarma,Muthaliyar,Naidu,Chettiyar ok
RA376703 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 34 9TH தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377602 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th std தனியார்
கம்பெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378221 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th std சொந்

தொழி
ல் -
கார்
பெண்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396023 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378539 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 DEEE ஒர்க

ஷாப்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC Caste ok
RA379066 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 ITI தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R381574 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 BE தனிய
ார் -
ஈரோட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R386298 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R382438 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 34 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்/ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தமிழ் சம்மதம்
R382651 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th Std சொந்த
தொழில்/கோய
்புத்தூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384728 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385208 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 9th தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385391 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386148 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 டிப்
ளமோ
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387601 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388082 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 34 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388469 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி VISHVAKARMA
R388792 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 12th Std பிசினஸ் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388928 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389694 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 DME Manager துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389971 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389973 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390495 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்-
ேங்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390669 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390755 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390903 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 34 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தமிழ் சம்மதம்
R391809 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392783 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 MBA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394497 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R394993 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 34 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395221 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 34 MA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396100 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396146 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396219 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 விவாகரத்து ஆனவர்
R396348 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 34 BSc(Computer
)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
RA378064 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 35 MSC,MPHIL,Ph
D
Private college associate
professor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA325345 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 BSC(CS) Own
Company-Udum
alaipet
விவாகரத்து ஆனவர்
RA325624 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 Diploma in
Drawing
Technology
Pvt Job - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
R375877 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 10th std கட்ட
ிடக்
கலை,
ிற்
க்க
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358868 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 B.Com(Dis) Working at Coimbatore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375963 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA373246 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 BSC(Computer
Science)
தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA377573 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 8th std Private
Company
Driver
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377821 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379755 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 12 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி viswakarma telungu ok
R380485 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 10th நகை
மதிப்பீட்ட
ாளர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386336 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384543 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 35 BE MBA தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385427 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385456 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386215 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387717 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386941 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 35 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389585 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390234 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390743 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390773 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 35 PHD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391402 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391515 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி எனி BC,MBC OK
R392482 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393380 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393525 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394830 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 BCOM தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394857 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 35 BSC அரசு வங்கி
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Tamil & telungu Ok
R395155 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396596 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396703 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396942 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 BCOM,MBA,MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397064 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 35 ITI சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
RA375827 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 12th Std OWN CORPENDOR துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326162 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Achari At
Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA347612 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 5th Driver விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386382 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 36 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372366 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 B.A.,B.L Advocate விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372457 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Std ABT PARCEL
SERVICE
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST,without child ok.
R387184 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BE வெளி
நாட்டு பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R390314 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BBA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376529 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 6th std நகை வேலை திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA378133 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 9th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380816 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 5th std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381338 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 36 10th Std நகை
மதிப
்பீட
்டாள
ர்+ச
ப்ப
்வை
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388010 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BCom தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381883 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
பொள்
ளாச்
சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382336 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி/ஊட்டி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382547 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 4TH தச்ச

வேலை
-ஈரோ
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383389 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383775 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BSc BEd தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R384855 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 ITI வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385634 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385858 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386268 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 8th Std சொந்

தொழி
ல்/ச
லம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386487 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BSc தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386910 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386994 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
சொந்ததொழில
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387179 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 7th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388480 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BCom Carpenter பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388838 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389260 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390243 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390830 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 36 12th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TAMIL OK
R391238 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392161 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392377 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393843 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Std,ITI சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394128 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394266 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 6th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395213 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர்
R395388 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396058 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396164 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396222 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396472 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 ba business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma telungu ok
R396665 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397114 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 36 பிரிந்து வாழ்பவர்
RA325972 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Carpenter -
Tuticorin
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377093 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 8 th std Carpentar விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359518 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 BA(CO-OPERAT
ION)
Graphic
Designer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA367966 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Std மர
இழைப்பகம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375388 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Std Welding work விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377564 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 B.Sc தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378538 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Std கார்
பெண்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380721 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 8 th Std கார்பெண்டர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி viswakarma telungu ok
R380751 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 +2th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381078 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 5TH தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R381593 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 6TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390702 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 BCom அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382538 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382823 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 12THSTD அரசு வேலை விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383207 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 8th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R390712 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 ITI தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383379 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383529 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384853 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 37 7th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஷ்வகர்மாதெலுங்கு&தமிழ் OK
R385495 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385729 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10TH தனி
ார்
ம்ப
னி
துணையை இழந்தவர்
R386156 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 5 th பிரைவேட் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386376 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387000 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 B.COM சொந்ததொழில
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387451 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387902 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388072 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388338 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 MCA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390346 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391401 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 MCA தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392664 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392840 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393376 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393421 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393869 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 MBA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395171 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
D395307 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 விவாகரத்து ஆனவர்
R396104 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 37 7th Std பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R353517 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 B.Com CO-ORDINATOR
IN FINANCE
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377203 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377187 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 M.A தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
R373056 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 BA Comp. Operator-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma,Muthaliyar,Any pillai Ok
RA375277 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 9th std CORPENDOR துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377677 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th std Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378126 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 B.A ரியல

எஸ்ட
ேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
R378683 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 M,Com business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379722 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 38 BE(IT) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380030 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 8TH STD. கார்பெண்டர
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC &MBC OK
R380380 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380569 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 ITI தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380774 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380819 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில் -
நாகப்பட்டி
னம்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380889 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380997 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 38 9th Std சொந்த
தொழில் -
திருச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Tamil Vishwakarma ok
R381247 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 38 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381336 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th, ITI சொந்த
தொழில் -
சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381541 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 9TH கார்
பெண்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381947 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 12th Std நகை கடை -
கோயம்புத்த
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382247 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 9 TH கார்
பெண்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382643 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 6 TH பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383336 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 6TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384812 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 12TH STD சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384856 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385239 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 8th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385628 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386237 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386467 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387416 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388246 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390711 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 BA கம்ப்யூட்ட
ர்
கிராபிக்ஸ்
டிசைனர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389778 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R389922 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 BSc தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390857 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391413 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391992 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 MA(Music) தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392491 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 12th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395492 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 விவாகரத்து ஆனவர்
R395569 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 38 துணையை இழந்தவர்
R395571 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R395800 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396485 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375575 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA325719 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 8th Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326890 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 6th Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377207 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 B.Com சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc ok
RA378620 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 DEE Contractor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378398 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 BE வெளி
நாட்
டில்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA363750 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std GOLD APPRAISOR விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Visvakarma Telgu
R390798 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377927 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA378373 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376925 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377580 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 12th std Building
Work
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377635 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378116 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 4ht std நகை
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378235 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std விவசாயம் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379534 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 12 th std பிரை
வேட்
`
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380196 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380389 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 MBA மெடி
க்கல

ஓல்ட

டிஸ்
ட்கூ
ட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380960 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில் -
கோயம்புத்த
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388389 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381680 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 4th STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381897 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 39 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382788 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 8th std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISHWAKARMA TELUKU ONLY
R382799 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 12th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384331 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 9 TH பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385593 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387899 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 Bcom அரசு வேலை திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R389091 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 39 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389961 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 39 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390239 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390241 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390753 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390824 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 MSc IT சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390840 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th SALESMAN விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391330 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 7th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R393408 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 BCOM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393703 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 9th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394408 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 MSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395821 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395862 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 6th Std தனிய
ார்
வங்க
ி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396412 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396894 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 39 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA325952 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 SSLC Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA376137 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 B.SC Sales
Marketing
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA375795 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 40 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386854 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375384 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 BA GYM - INSPECTOR - BANGAORE விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377796 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 BCOM Supervisor துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378974 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 M.Com அரசு பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379604 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 DME சர்வ
ீஸ்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380356 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 10th Std கார்பெண்டர
் -
மரவமங்கலம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380957 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 BA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380961 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 8th Std நகை வேலை -
விழுப்புரம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381266 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார் -
சிதம
்பரம
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382877 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 40 DECE தனியார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382901 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383596 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 BA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385096 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தெலுங்கு&தமிழ் OK
R385281 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 DAE சொந்தத்தொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387083 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 MA,DTED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387206 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387255 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 ITI அரசு
பணி -
சேல்
ஸ்மே
ன்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387392 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 12th Std அரசு
வணிகத்துறை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387938 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388067 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 8th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388217 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388244 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 5 TH சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388289 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 DIPLOMA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389729 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390276 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390289 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390800 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393853 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 MBA சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393870 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 ITI தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394380 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395249 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 BA,ML தனிய
ார்
வழக்
கறிஞ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395523 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 40 ITI தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396065 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397090 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC Ok
R397202 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 துணையை இழந்தவர்
R397206 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 40 துணையை இழந்தவர்
RA325491 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 MBA Software
Industry-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA326096 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 12thstd Own Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA326243 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 +2 Goldsmith-Co
imbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA341910 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 B.A., Garments whole sale விவாகரத்து ஆனவர்
RA375404 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 M.Com Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar, Visvakarma Telungu
RA376547 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 BBA Bussiness-Chennai விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378223 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 B.Sc தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378227 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 MA,M.Phil,B.
Ed
JR.Assistant - Judicial
Department
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC
RA378756 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379422 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனியார்
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379754 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 BSC ரயில
்வே
துறை
(RAILWAY
GUARAD)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380230 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 7TH STD. தொழில்
(கொத்தனார் )
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380370 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 10th Std கார்
பெண்
டர் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380491 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 ITI சொந்த
தொழில் -
பெங்களூர்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381267 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 B.A கார்
மன்ட
்ஸ்
பனிய
ன்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388409 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 6th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382539 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R382729 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 DEM சொந்ததொழில
்-சென்னை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383387 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 6th Std கார்
பெண்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R383693 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 10th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385637 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386206 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R386876 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387320 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 8th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387929 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388190 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 5th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388839 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389083 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389866 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390752 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 10th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391483 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391739 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 DIPLOMA தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392180 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392485 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394365 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395593 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 Diploma தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395941 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 41 10th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396298 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 BSC VAO விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396328 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396514 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 41 5th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326100 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 12thstd Corpenter-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA326197 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 B.Sc
Chemistry
Area Manager-Cuddalore விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378380 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 8th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R377582 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 I.T.I &
B.Com
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST/Muslim/Christian
RA378298 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 BA Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378031 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 42 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any pillai,Chettiyar,Muthaliyar
RA378201 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 B.SC Railway
staff
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bc Caste
RA378577 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 12TH STD Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378557 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 6th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378637 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 10th std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379635 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379952 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 8TH சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380507 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 4th Std கார்
பெண்
டர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381127 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381133 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382186 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 BA,DECE Govt-Typist-Madurai திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R384818 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R386300 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R387874 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 Dip சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391369 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391995 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392490 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 BA சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392885 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395506 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 ITI தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R395609 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 42 9th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY EQUAL CASTE ONLY
R395705 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 42 BBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395830 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396517 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 42 5th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373591 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 10th Std CARPENTER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai, Muthaliyar, Any chettiyar, Nadar, Naidu, Reddiyar
RA325552 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 BA, ITI Own Business - Palani விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA325565 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 BE, MS,
PGDPM
Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA325814 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 12thstd Carpentor-Ulundhurpettai துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA326873 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 Diploma in
Arts
Artist-Vello
re
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXPECT SC,ST
RA378012 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 8th std Private Company விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376380 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 B.COM Private
Company
Computer
Operator
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378375 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 BCOM,HDSE,(M
A-ENG)
Quality Analyst - Chennai விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC Caste ok
RA377567 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st, Gounder
RA378832 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 BSC பிசினஸ் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva mudaliyar,saiva chettiyar ok
R380146 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380838 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 mechanical Engineering design-Muscat பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381682 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 10th தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382308 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382796 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383512 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 8TH STD நகை வேலை விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384249 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385405 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 43 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386239 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 11 STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387030 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 BA தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387892 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388085 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 MA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388163 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 BSC சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388655 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389730 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390071 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 BE தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391551 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393083 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393720 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R394269 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 Diploma வெளிநாட்டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394631 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395946 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 9th std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395952 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396830 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 ME தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர்
R396910 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA325514 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 +2 Commission Agent- Erode துணையை இழந்தவர்
RA375222 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 Diploma
Engineer
Civil Engr -
Kuwaith
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXPECT SC,ST
RA375383 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 10th Std Own Business - Jewellery விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376381 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 Diploma
(DPSC),
System
Hardware
Private
Company,
Computer
Hardware &
video
Editing
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
RA377933 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 8 th std OWN HOTEL விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378098 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378176 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 12 th std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379063 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 MSc
Information
Systems
Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA379254 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 10th std தனியார்
நிறுவனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC &MBC OK
R379817 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 12th Std கோவி
ல்
அர்ச
்சகர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380823 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 10Th தனியார்-தி
்டுக்கல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381134 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 10th தனிய
ார்-
ன்ன
யாக
மரி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381256 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 10th Std சொந்த
தொழில் -
கடலூர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R390949 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383349 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 12TH சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383446 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 8 TH STD பிச
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384943 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 BHMS சொந்ததொழில
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386021 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 BA பேங்
க்(JEWEL
APPRAISER)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தெலுங்கு ok.
R386238 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387307 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387474 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390302 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 12th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391022 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392219 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R393861 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 10th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R396031 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 44 DME சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA317572 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 45 B.Com Pvt company - Thiruvallur விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISHWAKARMA TAMIL
RA325220 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 BA.,
Diploma,
Pvt
Job-Coimbato
re
விவாகரத்து ஆனவர்
RA325987 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 9th Own Work Shop விவாகரத்து ஆனவர்
R397197 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 45 8th Std சொந்
தத்த
ொழில
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377190 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 8th Std Gold Smith விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376585 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 12thstd சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376588 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 5th std Private Company Welding Work விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377002 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 10th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377793 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 Diploma அரசுபணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379827 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380014 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380224 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 +2,B.COM(COR
RES)
சொந்

கடை(
ுவி
்ச்
பாக்
ஸ்
கட்ட
ிங்
கடை )
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380363 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 9th Std கார்பெண்டர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380633 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 12th Std தனிய
ார் -
திரு
ச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381098 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 12th சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381411 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
சேலம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telungu Vishwakarma ok
R383263 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 45 பத்த
ாம்
வகுப
்பு
தச்சர் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383459 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383939 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 45 6 TH பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386126 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386359 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 45 MA BL தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387129 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387678 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 9th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388421 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389513 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 45 BSc சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389967 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390484 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 BE தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390966 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393532 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393717 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R396411 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 45 ME சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி செட்டியார், விஸ்வகர்ம
RA377735 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 12th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378077 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 10th Std Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378785 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 B,COM, மெக்
கானி
க்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379892 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 DEW சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379915 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380134 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 DME சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380143 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி mudaliyar,chetiyar.
R380391 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382246 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R382522 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 9TH STD தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382552 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383287 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 MA Private COMPANY OFFICER திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385589 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 46 7 th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387182 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 12th Std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388984 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 46 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390750 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392488 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393405 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 7th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395876 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395889 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 12th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395949 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R396576 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 46 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R397092 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 46 BTech வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R372678 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 47 8TH STD கார்பெண்டர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA359525 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 12th, ITI Mechanic விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376679 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 10th Std Flower Shop-Vellore விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA373950 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 M.Com சொந்

தொழி
ல்-Inter
ior work
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok.
RA373976 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 7th Std Own Business - Kambanallur விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375223 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 47 DECE Own
Hotel-Madura
i
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXPECT SC,ST
RA377759 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 12th Std Building Contractor துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA376929 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 5th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377630 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 47 Diploma Private Company Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377655 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 MCOM VAO விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
R379970 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 12th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380024 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 டிப்
ளமோ
போக
குவ
த்த

அதிக
ாரி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380260 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 12th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380325 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380657 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380672 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் மட்டும்
R381124 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 8th Std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381408 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 10th Std அரசு
பணி -
நெய்
வேலி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381911 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 5 TH பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382778 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி-
ிரு
்ணக
ரி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383458 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 8TH STD செக்யூரிட்
டி
திருமணம் ஆகாதவர்
R386068 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 8th Std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386100 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 47 8th Std தனியார்
கம்பெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386795 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387192 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 5th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R388394 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388982 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 MBA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392234 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393413 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 12th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R394868 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 BSC,BED தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395109 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 BE தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R395802 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R395810 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 47 8th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377763 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 8th Std Interior
Director
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA326101 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 B.Sc B.L
AIEE
Engineering Lath Works துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA326134 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 12 Working at
Namakkal
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377668 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 8th Std தனியார்பணி விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377816 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 B.Tech Oil Refinery
Bahrain
விதவை விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC Accepted
RA379182 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 12th std தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu
R379982 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 5TH சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380142 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 6th std தனியார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vishwakarma telugu ok
R380512 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 48 5th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381889 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 10th std தனியார்
வேலை
-திருவள்ளூ
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R383032 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 10th Std சொந

நகை
பட்ட
றை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383040 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 8th Std தனியார்கம்
பெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386200 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R395509 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 9th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R395874 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 48 9th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R396289 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 48 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
RA378287 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 8 th std டிரை
வர்
தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA372447 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 10th std CARPENTER துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377536 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 8th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377976 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 12th std OWN WORKSHOP விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379930 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380035 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 49 9th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380514 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381054 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 49 10th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383431 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383609 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 BE தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384687 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 8th Std. சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384931 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 MA MEd M
Phil Phd
தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை சம்மதம்
R385241 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 MCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385653 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 5 th தனியார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386513 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388725 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 BCom தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389806 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 49 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390320 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 49 8th Std தனியார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA326629 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 12th std Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326984 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 SSLC Private Company விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st avoid
RA378314 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 12TH,DIPLOMA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378508 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 ITI தனியார் திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378668 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 8th Std கார்
பெண்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379745 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 MCOM,ICW,ACS பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379882 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 7th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379965 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 Diploma தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380088 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 12th Std வெல்
டிங்
ஓர்க
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381244 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 டிப்
ளோமா
சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R382514 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vishwakarma ok
R383778 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 50 BA சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384921 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 8th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384938 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 10th Std சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R386255 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R392399 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 50 5th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA376414 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 BAMS தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை OK
RA342227 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 12th Std., Jewel Operator துணையை இழந்தவர்
R375758 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 ITI ASST WARDEN விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA377559 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 8th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA379183 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 9th Std நகை
பட்ட
றை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R379541 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 MSC பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R379903 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380045 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 8th கணித
ஜோதிடர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R380607 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381439 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 51 10TH STD தனியார் துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383648 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 10th STD தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385240 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 51 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387043 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389550 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 MA BED அரசுப்பணி(
ய்வு )
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392553 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok.
R393708 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 51 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA325714 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 52 10th Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA377715 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 52 9th Std Machine operator துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R379895 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 52 அரசு
வேலை
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380120 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 52 5 th பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R380135 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 52 டிரை
வர்,
சொந்

பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380284 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 52 B.A சொந்த
தொழில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R381345 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386273 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 52 10th Std தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386738 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 52 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA375224 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 53 10th std Private-Madurai துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376543 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 53 10th Carpenter துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthalliyar,chettyar,nayakkar
R379826 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 53 12th Std Rtd Pensioner+Business பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380219 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 53 9TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,SD
R382626 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 53 5 TH STD தனியார் விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388220 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 53 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R391519 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 53 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375133 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 54 10th Std MECHANIC துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377983 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 54 12th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378236 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 54 SSLC Postal Dept
(gdspkr)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC
R379954 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 54 6th std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380245 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 54 8th Business-Fin
ance
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383038 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 54 10th std அரசு பணி துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383572 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386251 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 54 8th Std தனியார் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393662 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 54 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R394783 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 54 10th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376888 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 55 M.Tech Software
Engineer
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377750 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 55 8th std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377733 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 55 10th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379850 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 55 BA பிரைவேட்
கம்பெனி
ஆடிட்டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380532 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 55 8th Std சொந்

தொழி
ல் -
ஈரோட
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384037 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 55 6 th std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R387121 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 55 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388219 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 55 6th Std தனியார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391697 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 55 DEEE அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R393868 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 55 7th Std சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA326390 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA377003 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 8th std CRPF - VRS துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379933 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R379975 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 8th சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380442 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380736 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 B.A அரசு வேலை
(ஒய்வு)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R381018 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 5THSTD சொந்

தொழி
ல்,க
லூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381140 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 12th Std தனியார் -
திருச்சி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383477 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 BE அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385290 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 8th Std பிசினஸ் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R395834 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 56 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA365488 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 10th Std Tailor (Cutting) - Erode விவாகரத்து ஆனவர்
RA377646 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 5th Private
Company
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377680 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 12 th std Retd Government EB ,Pensioner துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377968 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 57 8th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379848 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 10 th std பிரைவேட் விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379911 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380034 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 10TH சுவிட்
மாஸ்டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383328 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 10TH STD செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383337 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 8TH தனியார் துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383339 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ாஞ்
ிபு
ம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383377 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 57 9th Std சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385236 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 5 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R392936 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 57 DIPLOMA தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377603 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 58 7 th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377623 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 58 10th std OWN BUSINESS துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380204 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 58 10th Std சொந

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381909 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 58 10 TH பிரைவேட் துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388845 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 58 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389930 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 58 10th Std தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379868 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 59 10th Std சொந்

நகைக
டை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379997 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 59 Diploma-Elec
tronic
TV,Radio service centre துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R380051 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380421 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 59 10th Std தனியார் பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R380981 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 59 9th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382290 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 59 7 TH STD தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R387219 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R392172 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 59 6th Std தனியார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383557 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 60 10th Std நகை
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC &MBC OK
R383701 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 60 4th Std தனியார்
கம்பெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385069 விஸ்வகர்மா-தெலுங்கு ஆண் 60 8th சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388191 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 60 10th Std அரசு
பணி(ஓய்வு)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392182 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 60 MSc BEd
MPhil
அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374894 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 61 8th Std Own Tailor - Arur துணையை இழந்தவர்
RA377800 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 61 5th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377803 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 61 10th std Security துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383541 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 61 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387296 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 61 BSc தனியார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390231 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 61 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378551 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 62 MA,BED அரசு ஓய்வு துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380069 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 62 டிப
ளமோ
அரசு
வேலை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R380229 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 62 Diploma சொந்த
தொழில்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387238 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 62 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R379876 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 63 10th std சொந்த
தொழில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R381237 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 63 8TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை WITH CHILD OK,ANY DIST
R383568 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 63 BCom சொந்த
தொழில்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388920 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 63 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382791 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 64 BSC அரசு ஒய்வு
பென்ஷன்தார
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383073 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 64 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386553 விஸ்வகர்மா-தமிழ் ஆண் 64 BCom தனியார்பணி துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK