Vishwakarma Brides/Grooms

Vishwakarma Brides/Grooms

விஸ்வகர்மா - தமிழ் - ஆண் மொத்தம் 649
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R376293 K.RAJ விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 201 10th Std Own Gold
Smith - Gold
business
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
R384912 A.மணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 201 7 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R391155 I.சந்தோஷ் விக்னேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 23 Diploma சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390974 T சிவானந்தம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 24 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389119 R.சந்தோஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 26 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISHWAKARMA, MUTHALIYAR
R390656 M.மணி ரத்னம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386756 M.ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 27 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385329 P.பிரபு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 27 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385723 M.மணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 27 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386489 M .விஸ்வநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 27 DIPLOMA பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389186 S.விவேக் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 27 ME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391157 G.முருகேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 28 Diploma தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381757 J.ஞான விக்னேஸ்வரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 28 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388178 S.பாலாஜி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 28 ITI சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389272 T.ராம்பிரசாத் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 28 DME தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380920 T.செல்வம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 29 ITI மரவே
லை -
தஞ்ச
ாவூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R383022 P.லட்சுமி நாராயணன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 29 BCA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389011 M.சரவணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 29 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389037 M.கணேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 29 Diploma fire
& safety
சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any
R389117 R.பிரபு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 29 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390039 T.ராஜசேகர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 29 BA சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA373986 M. VINOTH KUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 10th Std Own Printing
Press-Erode
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378708 ganesan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 dee..dca.. marketing
head officer
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379987 SK.சதீஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 10th Std டிரை
வர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R387073 N.குமாரசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381978 R.பரத்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 BTech தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R385480 M.முத்துகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385836 R .உதயகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386242 K.பார்த்திபன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 MBA தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387473 C.பாலமுருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388045 GP.கணேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 30 B Tech தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA325680 K. KARTHIKEYAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 10th Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375739 R. SIVA RAJ விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 ITI (Welder) Business -
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R378739 M.மணிரஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 6th Std சொந்

தொழி
ல்
நகை
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380955 S.சைலப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார் -
அம்ப
ாசமு
த்தி
ரம்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381521 N.நாகசதீஷ் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 31 ITI தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382560 N.முத்துகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்/த
த்த
க்க
டி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383027 R.மாரிமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383373 J.வேல்பாண்டி . விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 B.COM தனி
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R384555 A.பாலமுருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 12TH STD தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385389 P.விஜயகுமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 31 DME Service
manager
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Vishwakarma Tamil ok
R386490 S.பகவதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 BE அரசு
வங்க
ி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387595 N.முத்துக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389257 R.இளங்கோவன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389983 K.மாரிமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390177 G கமலக்கண்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391233 G.சுந்தர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 31 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377757 N.பாலசுப்பிரமணியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 8th Std Private திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA326310 S. சாமிநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 BBA Supervisor-C
oimbatore
துணையை இழந்தவர்
RA375887 K. Rajasekar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 B.A Trading &
Mobile shop
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA377657 Arun kumar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 BBA Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXCEPT SC,ST
RA377881 C.செல்வபாண்டி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Std Business துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma Thelungu Ok
RA379098 V.சிவசுந்தர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 ITI,BBA தனிய
ார் -
பிட்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bc Caste
R381107 J.பிரதிப் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 32 10th std சொந்

தொழி
ல் -
கிரு
ஷ்ணக
ிரி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தமிழ் OK
R382459 C.செல்வபாண்டி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Std சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R383332 R.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 32 8th Std நகை
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383807 B.ஜெயக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 BSc
Chemistry
சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383841 R.பிரவீன் குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 D.E.E.E.
D.M.A
T.T.E(TRAVEL
LING TICKET
EXAMINER)
S.Rly
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383854 M.ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384970 G.அழகர்சாமி மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 8th Std சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386539 S.சசிகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387901 V.வாசுதேவன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388503 G.முத்துக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389584 R.ரஞ்சித்குமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 32 MSc சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R389719 G.பிரதீப் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 Diploma தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390127 S.வசந்த் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 32 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390169 M.மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390801 J.உதயகுமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 32 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390992 R.கார்த்திகேயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 32 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391296 S.சிவக்குமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 32 BBM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375861 பாலாஜி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 ITI Welder Fabrication துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA341891 T. Yuvaraj விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 MBA., Proprietor விவாகரத்து ஆனவர்
RA360604 A.KUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10th Std Netting
Work-Tiruppu
r
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
R377462 J.சோணை ராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10th Carpenter விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373865 S.KARTHIK விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 8th Std GOLD
SMITH&GOLD
FINANCE
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Any Viswakarma,Muthaliyar,Naidu,Chettiyar ok
RA377930 R.சரவணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10th std OWN BUSINESS விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc ok
R378215 K.சரவணக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 டிப்
ளோமா
(ECE)
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379066 C.ரங்கசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 ITI தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R379552 S.ஜெகநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 B.Sc.,MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ப
ங்க
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379714 M MURUGAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 DIPLOMA IN
CIVIL
ENGINEERING
BUILDING
CONSULTING
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Catse
R380792 B.மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10 th std கார்
பெண்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386298 K.சிவகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R382438 N.சங்கர் தாஸ் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 33 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்/ச
ன்ன
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தமிழ் சம்மதம்
R382786 R.பிரகாஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 MBA,BGL,DTec
h
INSTITUTE திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383256 K.மாரிமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10th Std பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384542 R.சசிக்குமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385135 R.செல்லமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 10th Std வெளி
நாட்
டுப்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385228 A.விஜயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 M.COM சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386148 K.சரவணகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 டிப்
ளமோ
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386427 R.பாலசந்தர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388792 A.விஜயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 12th Std பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390837 D.குரு பிரகாஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 33 BASM மருத
்துவ
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA325345 B. மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 BSC(CS) Own
Company-Udum
alaipet
விவாகரத்து ஆனவர்
RA325624 M. PITCHAI PANDI விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 Diploma in
Drawing
Technology
Pvt Job -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA342049 M.ஸ்ரீனிவாசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 MBA Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R375877 S.முத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 10th std கட்ட
ிடக்
கலை,
ிற்
க்க
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377309 R. Kannan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA358868 K. RAJASEKAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 B.Com(Dis) Working at
Coimbatore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375963 B.SENTHILKUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Caste ok
RA376703 V.ஈஸ்வரன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 34 9TH தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377602 Dhanasekar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378221 B.தினகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th std சொந்

தொழி
ல் -
கார்
பெண்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378539 P.ரவிச்சந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 DEEE ஒர்க

ஷாப்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC Caste ok
R379755 N.சிவகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 12 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி viswakarma telungu ok
R381574 M.முத்துசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 BE தனிய
ார் -
ஈரோட
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R382651 S.ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்/க
யம்
ுத்
ூர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC
R384543 V.தாமோதரன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 34 BE MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384728 K.சசிக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385208 M.சபரீஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 9th தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385391 K.பால சுப்ரமணியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385456 N.பிரேம்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387601 N.வெங்கடேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 DIPLOMA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388082 M.நிவாஷ் பாபு விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 34 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388469 A.விநாயகமூர்த்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 12th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும் எனி VISHVAKARMA
R388928 S.மணிகண்ட பிரபு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389694 G.சந்தோஷ்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 DME Manager துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R389971 N.விஜயகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389973 K.வேல்முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390234 S.கார்த்திகேயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390495 C.ஸ்ரீனிவாசன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 34 8th Std தனிய
ார்-
ேங்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390669 T.சீனிவாசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 8th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390755 S திரவியராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 34 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390903 K.சிவகுமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 34 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தமிழ் சம்மதம்
RA378064 Dr.R. ஸ்ரீனிவாசன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 35 MSC,MPHIL,Ph
D
Private
college
associate
professor
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA372457 G.HARIHARAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 10th Std ABT PARCEL
SERVICE
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST,without child ok.
RA373246 D.சிவபிரகாஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 BSC(Computer
Science)
தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387184 G.ரவிக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 BE வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377573 Kulanthaivelu விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 8th std Private
Company
Driver
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378655 V.சந்திரசேகர் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 35 12 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் BC,MBC OK
RA377821 N.சீனிவாசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380485 C.செந்தில் ஆறுமுகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 10th நகை
மதிப
்பீட
்டாள
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382094 T.முத்துராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 B.SC.,D.TED அரசு
ஆசிர
ியர்
-மது
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386336 S.மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383389 S.ஜோதிராமலிங்கம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383622 V.சந்திரசேகர் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 35 12th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384855 G.மகேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 ITI வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385427 Rஆறுமுகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386215 R.பரமசிவம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386268 S.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 8th Std சொந்

தொழி
ல்/ச
லம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386487 N.இசக்கி முத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387717 S.பழனி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386910 R.பிரேம்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386941 R.திருமூர்த்தி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 35 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389585 R.சந்தோஷ் குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390243 V.மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 BBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390743 S.ராமர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390773 K பிரபாகரன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 35 PHD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R391402 T.பிரபு என்ற தங்கவேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375827 R.VELMURUGAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 12th Std OWN
CORPENDOR
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326162 V. GOVINDARAJ விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 10th Achari At
Tanjore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA347612 R.முத்துப்பாண்டி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 5th Driver விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386382 B. ஹரிகிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 36 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA372366 N.BHOOPATHY SHANKAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 B.A.,B.L Advocate விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390314 M.திருஞானம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 BBA வெளி
நாட்
டு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376529 B. அங்கப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 6th std நகை
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
RA377564 P.ராமசந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 B.Sc தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378133 S.ரமேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 9th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380751 B.சங்கரேஷ்வரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 +2th std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380816 K.கணேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 5th std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R381338 S.செல்வராஜ் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 36 10th Std நகை
மதிப
்பீட
்டாள
ர்+ச
ப்ப
்வை
ர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388010 N.அருண் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 BCom தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381883 B.ராஜேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
பொள்
ளாச்
சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382336 S.மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
அரசு
பணி/
ட்ட
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382547 C.கண்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 4TH தச்ச

வேலை
-ஈரோ
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390712 N.ரமேஷ்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 ITI தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383574 B.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 MCA தனி
ார்
கம்ப
ெனி
மென்
பொறி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R383775 D.முத்துக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 BSc BEd தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC ok
R385634 S.செந்தில்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 BBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385858 பழனி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R386994 S.பாலமுருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
சொந்
ததொழ
ில்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387179 D.ரங்கசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 7th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R388072 M.சுதாகர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388480 M.ராமலிங்கம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 BCom Carpenter பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388838 S.கார்த்திகேயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389260 S.N.ராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390830 வஜ்ரவேலு விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 36 12th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TAMIL OK
R391238 முத்துகிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 36 12th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R353517 R. அழகுராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 B.Com CO-ORDINATOR
IN FINANCE
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA325972 K. MARIAPPAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10th Carpenter -
Tuticorin
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377093 A. Manikandan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 8 th std Carpentar விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA359518 C.S. SURESH BABU விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 BA(CO-OPERAT
ION)
Graphic
Designer-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc, st
RA367966 D.சங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10th Std மர
இழைப
்பகம
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377187 S. Karthikeyan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 M.A தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST
RA375388 P. கணேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10th Std Welding work விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R378126 K.சுப்பிரமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 B.A ரியல

எஸ்ட
ேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC CASTE
RA378538 R.குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10th Std கார்
பெண்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380030 S.சுப்பிரமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 8TH STD. கார்
பெண்
டர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் ANY BC &MBC OK
R380380 G.குமார வேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380721 E.குணசேகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 8 th Std கார்
பெண்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி viswakarma telungu ok
R380819 K.மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 12th Std சொந்

தொழி
ல் -
நாகப
்பட்
டினம
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380889 L.பரமசிவம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 8TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381078 S.நீராத்லிங்கம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 5TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R381593 P.பொண்ணு சாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 6TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381947 S.காளிதாஸ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 12th Std நகை
கடை -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390702 B.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 BCom அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382538 M.மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10TH சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382823 S.ராஜ்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 12THSTD அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383207 K.முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 8th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R383379 V.விஜய் ஆனந்த் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 ITI தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383529 M.கண்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384853 A.பங்காருசாமி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 37 7th தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஷ்வகர்மாதெலுங்கு&தமிழ் OK
R385495 J.சங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R385628 M.ஞானவேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385729 J.கயிலைமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10TH தனி
ார்
ம்ப
னி
துணையை இழந்தவர்
R386156 K.கந்தசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 5 th பிரை
வேட்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386376 A.கணேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387000 R.சரவணக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 B.COM சொந்
ததொழ
ில்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387451 N.வேலு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 12th Std பிசி
னஸ்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387902 S.ஜெயச்சந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388246 A.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388338 S.ஜனார்தன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R390346 K.நாகராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391401 M.சரவணரகுபதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 37 MCA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377203 S.செந்தில் குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378620 S.லெட்சுமணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 DEE Contractor விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA363750 M.பொன்ராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th Std GOLD
APPRAISOR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Visvakarma Telgu
R373056 S. GOPALA KRISHNAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 BA Comp.
Operator-Che
nnai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma,Muthaliyar,Any pillai Ok
RA375277 T. Subramani விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 9th std CORPENDOR துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376925 S. பாலசுப்பிரமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377580 S.Ravi விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 12th std Building
Work
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377677 P.மாரியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R378683 chidambarakumar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 M,Com business துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379722 கண்ணன் பாலசுப்ரமணியன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 38 BE(IT) Technolgy
Specialist-C
hennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380569 M.சோமசுந்தரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380774 S.மாரியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380997 S.உதயகுமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 38 9th Std சொந்

தொழி
ல் -
திரு
ச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Tamil Vishwakarma ok
R381247 P.சண்முகம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 38 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381336 P.செந்தில் முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th, ITI சொந்

தொழி
ல் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388389 கணபதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381541 S.ரவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 9TH கார்
பெண்
டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382247 R.மகேந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 9 TH கார்
பெண்
டர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382643 A. ரமேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 6 TH பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383336 S.பாண்டியராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 6TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384812 N. பால முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 12TH STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384856 P.சண்முகசுந்தரம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385239 A.இசக்கி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386237 S.சீனிவாசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386467 S.தினேஷ்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387416 S.பழனி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390711 K.செல்வம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 BA கம்ப
்யூட
்டர்
கிரா
பிக்
ஸ்
டிசை
னர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389778 R.முருகேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R389922 S.ஐயப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389961 S.ராஜ்குமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 38 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R390239 V.சரவணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R390241 R.சுரேஷ் குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390727 ஆனந்த் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 விவாகரத்து ஆனவர்
R390824 A.அரசுக்கண்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 MSc IT சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390857 S.வசந்த்ராமன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391413 R.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 38 ITI தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375575 P. சந்தான கிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 10th std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA325719 S. MANI விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 8th Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326890 K. GANESAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 6th Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377207 V.MANIVANNAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 B.Com சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி bc,mbc ok
RA375795 G. KARTHIK விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 39 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378398 B.வினோத் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 BE வெளி
நாட்
டில்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386854 T.மாரியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390798 P.ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377927 E.லிங்கநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA376557 S. PALANI SHANKAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 Diploma Own
Transport-Tu
ticorin
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA378373 S.முருகானந்தம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 10th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377635 S.Guru விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 10th std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378116 N.சிவகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 4ht std நகை
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378235 S.கணேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 10th Std விவச
ாயம்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378974 L.பாலாஜி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 M.Com அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379534 D. கோபால கிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 12 th std பிரை
வேட்
`
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380196 C.எழில் அரசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380356 G.கண்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 10th Std கார்
பெண்
டர் -
மரவம
ங்கல
ம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380389 மாரிமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 MBA மெடி
க்கல

ஓல்ட

டிஸ்
ட்கூ
ட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380957 M.தியாகராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 BA தனிய
ார் -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380960 M.ரமேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
கோயம
்புத
்தூர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381680 J.கயிலைமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 4th STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R381897 S.தங்கவேல் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 39 10THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC,MBC ok
R382788 R.செல்வேந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 8th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISHWAKARMA TELUKU ONLY
R382799 G.மெய்யப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 12th std தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384331 K.ரமேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 9 TH பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385096 N.சண்முகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி தெலுங்கு&தமிழ் OK
R385593 M.ரமேஷ்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387899 C.சந்திரசேகர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 Bcom அரசு
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R388217 E.அன்புக்கரசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388289 MR.சக்ரவர்த்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 DIPLOMA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389091 M.சந்தானம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 39 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390276 A.சரவணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390753 R.முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 BSC தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390840 M.ரமேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 10th SALESMAN விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391330 M.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 39 7th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA325952 A. VIJAYARAGAVAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 SSLC Own Business விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA376137 G. SHANMUGA RAJAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 B.SC Sales
Marketing
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA341910 Selva விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 B.A., Garments
whole sale
விவாகரத்து ஆனவர்
RA375384 A. குரு நாராயணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 BA GYM -
INSPECTOR -
BANGAORE
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375404 B. தங்கபாண்டி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 M.Com Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthaliyar, Visvakarma Telungu
RA377796 K.Baskaran விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 BCOM Supervisor துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378223 S.ராஜன் ஏகாம்பரம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 B.Sc தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379604 T.சரவணக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 DME சர்வ
ீஸ்
இன்ஜ
ினிய
ர்-ச
ன்ன
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380491 A.மோகன் ராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 ITI சொந்

தொழி
ல் -
பெங்
களூர
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380961 S.ராஜீ விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 8th Std நகை
வேலை
-
விழு
ப்பு
ரம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381266 R.முத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார் -
சிதம
்பரம
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382877 L.ஜீவானந்தம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 40 DECE தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382901 A.ரமேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 10TH STD தனிய
ார்
வேலை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383387 P.கார்த்திகேயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 6th Std கார்
பெண்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
R383596 A.குருநாராயணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 B.A தனி
ார்
ம்ப
னி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383693 R.சிவகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384669 G.சண்முகராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 BSC தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384826 R kumaresan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 Diploma
mechanical
Supervision விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385281 M.சிவசுப்பிரமணியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 DAE சொந்
தத்த
ொழில
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385637 P.யுவராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 9th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R385671 R.சிவக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386876 R.சோமசுந்தரம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 40 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387083 K.சுப்பிரமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 MA,DTED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387206 N.ராஜவேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387255 S.உதயகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 ITI அரசு
பணி -
சேல்
ஸ்மே
ன்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387392 B.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 12th Std அரசு
வணிக
த்து
றை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387938 C.ஜெய்சங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388067 அசோக் குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388244 S.பாண்டியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 5 TH சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388839 V.ஸ்ரீதர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 MBA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389267 j மோகன்ராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 12th Std அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389729 V.துரை விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390289 A.அர்ஜுன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390800 விஜயகுமார் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 40 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA325491 V. VIJAYAKUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 MBA Software
Industry-Ban
galore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA326096 L. GOPALAKRISHNAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 12thstd Own Business துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA326100 R. SENTHIL விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 12thstd Corpenter-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA326243 S. RAJKUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 +2 Goldsmith-Co
imbatore
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378380 V.தாமோதரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 8th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA376547 E. CHANDRA SEKAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 BBA Bussiness-Ch
ennai
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377582 Kumaravelu விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 I.T.I &
B.Com
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except SC/ST/Muslim/Christian
RA378031 N.ஜெகநாதன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 41 10th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any pillai,Chettiyar,Muthaliyar
RA378227 முத்துகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 MA,M.Phil,B.
Ed
JR.Assistant
- Judicial
Department
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC
RA378577 P.மாரிமுத்து எ முருகேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 12TH STD Private விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378756 S.ஸ்ரீவெங்கடேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379422 ராமகிருஷ்ணா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379635 S.ரமேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 ITI தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379754 T.புருசோத்தமன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 BSC ரயில
்வே
துறை
(RAILWAY
GUARAD)
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379952 S.சுடலைமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 8TH சொந

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380230 A.வேலு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 7TH STD. தொழி
ல்
(கொத
தனா
் )
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380370 P.யுவராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 10th Std கார்
பெண்
டர் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381267 S.காளி முத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 B.A கார்
மன்ட
்ஸ்
பனிய
ன்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388409 R.ரங்கநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 6th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382539 S.அசோக் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC ok
R382729 M.சிவா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 DEM சொந்
ததொழ
ில்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386206 R.வெங்கடேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R387320 N.சேதுராமலிங்கம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387929 S.கதிர்வேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 12th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388190 J.மகாதேவன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 5th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389083 P.சங்கர் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389866 J.சபாபதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 BE சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390752 N.சேனாதிபதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391369 அரசு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391483 G.கோபி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391501 G.gopi விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 41 10th goldsmith விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA325814 S. SRINIVASAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 12thstd Carpentor-Ul
undhurpettai
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC
RA326197 K. ANANTHA KUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 B.Sc
Chemistry
Area
Manager-Cudd
alore
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326873 V. VENKATESAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 Diploma in
Arts
Artist-Vello
re
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXPECT SC,ST
RA378012 S.சிவசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 8th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376380 S. Jaganathan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 B.COM Private
Company
Computer
Operator
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378298 N.கவிவேந்தன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 BA Business துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378201 T.புருஷோத்தமன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 B.SC Railway
staff
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Bc Caste
RA378557 A.வேலு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 6th Std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378637 G.மகேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 10th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380507 R.சங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 4th Std கார்
பெண்
டர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381127 N.முருகானந்த் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381133 T.கண்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382186 S.அருண்செல்வன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 BA,DECE Govt-Typist-
Madurai
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382308 K.சரவணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383512 S.சிவகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 8TH STD நகை
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R384249 G.ரத்தினக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R384818 S.ஆறுமுகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 10TH STD சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R386300 S.ராதாகிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok
R387874 S.குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 Dip சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387892 M.கண்ணப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388085 S.குணசேகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 MA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388163 வேதாசலம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 42 Diploma சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373591 P.YUVARAJ விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 10th Std CARPENTER விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai, Muthaliyar, Any chettiyar, Nadar, Naidu, Reddiyar
RA325514 N.N. Shanmugam விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 +2 Commission
Agent- Erode
துணையை இழந்தவர்
RA325552 N. PRIYAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 BA, ITI Own Business
- Palani
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA325565 V. SIVAKUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 BE, MS,
PGDPM
Manager விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375378 A. சரவணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 12th Std Building
Contractor
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA375222 K. பழனியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 Diploma
Engineer
Civil Engr -
Kuwaith
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXPECT SC,ST
RA378375 A.வெங்கடேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 BCOM,HDSE,(M
A-ENG)
Quality
Analyst -
Chennai
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC Caste ok
RA377567 Chandrasekaran விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 12th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st, Gounder
RA377933 R.மாரியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 8 th std OWN HOTEL விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378832 V. கணேஷ் பாபு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 BSC பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி saiva mudaliyar,saiva chettiyar ok
RA379254 K.நாகராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 10th std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC &MBC OK
R380146 S.முத்து ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 12th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380838 கார்த்திகேயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 mechanical Engineering
design-Musca
t
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381682 O.மணிகண்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 10th தனிய
ார்-
ென்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382796 T.முருகானந்தம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 43 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383446 M. வேலுமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 8 TH STD பிச
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385405 K.கார்த்திக் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 43 BE தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386239 K.கனகராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 11 STD சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387030 S.சங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 BA தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388655 D.உமாசங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R389730 T.உமாசங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 8th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390071 S.தேவராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 BE தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391022 M.மோகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 43 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375383 K. பாலசுப்ரமணியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 10th Std Own Business
- Jewellery
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376381 P. Bhaskar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 Diploma
(DPSC),
System
Hardware
Private
Company,
Computer
Hardware &
video
Editing
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC
RA376588 R. Ramesh விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 5th std Private
Company
Welding Work
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378098 P.சக்திவேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 12th Std Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378176 M. சுப்பு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 12 th std பிச
னஸ்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379063 K.பிரேம்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 MSc
Information
Systems
Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R379817 G.விஜய ராகவன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 12th Std கோவி
ல்
அர்ச
்சகர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380224 S.ரவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 +2,B.COM(COR
RES)
சொந்

கடை(
ுவி
்ச்
பாக்
ஸ்
கட்ட
ிங்
கடை )
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380633 S.மோகன்ராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 12th Std தனிய
ார் -
திரு
ச்சி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380823 N.சரவணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 10Th தனிய
ார்-
ிண்
ுக்
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381098 S.ரவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 12th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381134 N.அஜித் குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 10th தனிய
ார்-
ன்ன
யாக
மரி
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381256 N.சக்திவேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
கடலூ
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R390949 E.பாலசுந்தரம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 BCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383349 C.சகாதேவன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 12TH சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R384943 U.சங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 BHMS சொந்
ததொழ
ில்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386021 P.லோகநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 BA பேங்
க்(JEWEL
APPRAISER)
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஸ்வகர்மா தெலுங்கு ok.
R386238 S.சுரேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386359 S.செந்தில் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 44 MA BL தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387307 N.சங்கரநாராயணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 8th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387474 A.சுப்பிரமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387678 A.பூமிநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389513 T.முருகானந்தம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 44 BSc சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390302 K.மகேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 12th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390484 S.சோமசுந்தரம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 44 BE தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA317572 G.Krishnamoorthy விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 45 B.Com Pvt company
-
Thiruvallur
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISHWAKARMA TAMIL
RA325220 S. SIVAKUMAR விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 BA.,
Diploma,
Pvt
Job-Coimbato
re
விவாகரத்து ஆனவர்
RA325987 K.N. SUGUMARAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 9th Own Work
Shop
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377190 P.கிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 8th Std Gold Smith விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376585 T. நந்தகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 12thstd சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377002 V M Saravanan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 10th Std Own Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377735 K.Eswaran விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 12th std Business பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA377793 G.செல்வம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 Diploma அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379827 S.கண்ணப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379915 S.சோழ பாண்டியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 10TH தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380014 K.முருகேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380363 K.முருகேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 9th Std கார்
பெண்
டர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381411 M.கண்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 10th Std சொந்

தொழி
ல் -
சேலம
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telungu Vishwakarma ok
R383263 பால்பாண்டியன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 45 பத்த
ாம்
வகுப
்பு
தச்ச
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383459 K.சீனிவாசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 9th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383939 T.கதிரேசன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 45 6 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385589 T.கதிரேசன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 45 7 th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386126 M.சக்திவேல் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387129 R.ராஜேந்திரன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R387182 K.ஈஸ்வரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R388421 S.வெங்கடேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 8th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389967 N.ராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R390966 V.குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 45 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA373976 P. RAGHUMANI விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 7th Std Own Business
-
Kambanallur
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377759 P.வேல் முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 12th Std Building
Contractor
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Pillai
RA377630 N.Karthikeyan விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 46 Diploma Private
Company
Supervisor
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA378077 S.அசோகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 10th Std Supervisor விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R378785 C.முருகானந்தம். விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 B,COM, மெக்
கானி
க்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379892 M.சிவசுப்பிரமணியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 DEW சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R379970 P.P.பாண்டியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 12th Std தனி
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380024 N. கார்த்திகேயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 டிப்
ளமோ
போக
குவ
த்த

அதிக
ாரி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380134 B.சந்திர சேகர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 DME சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380143 V.முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி mudaliyar,chetiyar.
R380391 M.பழனி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R382246 K.குரு மூர்த்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 10th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R382522 K.செல்வராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 9TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382552 M. ராம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383287 N.S. அருள்செல்வன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 MA Private
COMPANY
OFFICER
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383458 R.சுப்ரமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 8TH STD செக்
யூரி
ட்டி
திருமணம் ஆகாதவர்
R386100 R.விஞ்ஞான மணி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 46 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388394 C.சிவகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 MBA தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388982 S.சங்கர் கணேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388984 B.நாகேந்திரன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 46 Diploma தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390750 I.மணிமாறன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 46 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377763 N.Senthil Kumar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 8th Std Interior
Director
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R372678 S. மகேந்திரன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 47 8TH STD கார்
பெண்
டர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA326101 G. SUBRAMANI விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 B.Sc B.L
AIEE
Engineering
Lath Works
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA359525 S. MANIVANNAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 12th, ITI Mechanic விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376679 M. SRINIVASAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 10th Std Flower
Shop-Vellore
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
RA373950 T.செல்வ கணபதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 M.Com சொந்

தொழி
ல்-Inter
ior work
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC/MBC ok.
RA375223 P. ராம மூர்த்தி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 47 DECE Own
Hotel-Madura
i
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் EXPECT SC,ST
RA376929 T. Siva Kumar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 5th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377655 N.Sethu Manikam விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 MCOM VAO விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC Catse
R380142 செந்தில்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 6th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vishwakarma telugu ok
R380260 N.சசிகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 12th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380325 மாரியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 9TH STD சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380657 S.ராதாகிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380672 A.மோகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 10th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி முதலியார் மட்டும்
R381124 P.ரவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 8th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381408 A.சண்முகசுந்தரம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 10th Std அரசு
பணி -
நெய்
வேலி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381911 K.முருகேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 5 TH பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R382778 R.ராஜசேகர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
பணி-
ிரு
்ணக
ரி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386068 மாரியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 8th Std பிரை
வேட்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386795 S.வெங்கடேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387192 M.முருகேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 47 5th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை BC,MBC OK
RA326134 K. DHANASEKARAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 12 Working at
Namakkal
விவாகரத்து ஆனவர்
RA378287 K.நாகராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 8 th std டிரை
வர்
தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377668 T.கோபிநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 8th Std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377816 Arul விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 B.Tech Oil Refinery
Bahrain
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC Accepted
RA379182 N.மணிகண்டன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 12th std தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Naidu
R379982 B.சந்திர சேகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 5TH சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380035 S.சௌந்தரராஜன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 48 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380512 S.பழனிஆண்டவர் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 48 5th Std சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381889 S.மாணிக்கவேலன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 10th std தனிய
ார்
வேலை
-திர
வள்
ூர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R383032 P. நாகேந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 10th Std சொந

நகை
பட்ட
றை
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383040 S.சந்தோஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 8th Std தனிய
ார்க
ம்பெ
னி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383609 G.முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 BE தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384931 S.மணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 MA MEd M
Phil Phd
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை சம்மதம்
R386200 V.சீனிவாசன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386513 A.ஆனந்தகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 48 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA326984 N. BALU விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 SSLC Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc/st avoid
RA372447 A.R.GOPALAKRISHNAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 10th std CARPENTER துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377536 K.Ramaiyan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 8th Std Business விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377976 M.சரவணகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 12th std OWN WORKSHOP விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378314 J.பிரபாகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 12TH,DIPLOMA பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
R379930 G.BALAJI விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 10th Std அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R380514 A.முத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381054 S.கார்த்திக் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 49 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R381244 M.சீதாம்பரம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 டிப்
ளோமா
சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC ok
R383431 S.ஸ்ரீனிவாசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384687 M.முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 8th Std. சொந்
தத்த
ொழில
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384921 R.கிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 8th std தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385241 A.வெங்கட சுப்பு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 MCom சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R385653 S.செல்லதுரை விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 5 th தனிய
ார்
வேலை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386255 S.கணேஷ் ராஜேஷ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R388725 K.பரணிதரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389806 P.நித்தியானந்தம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 49 5th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC MBC OK
R390320 S.சண்முகம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 49 8th Std தனிய
ார்
பணி
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA326629 S. VENKATESAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 12th std Pvt Job விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378508 R.வேலாயுதம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 ITI தனிய
ார்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA378668 R.ராஜா விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 8th Std கார்
பெண்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379745 U.உலகநாதன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 MCOM,ICW,ACS பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379882 N.மூர்த்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 7th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R379965 P.நாகராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 Diploma தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380088 T.மதி அழகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 12th Std வெல்
டிங்
ஓர்க
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380607 S.கார்த்திகேயன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R382514 A.விஜயகுமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Vishwakarma ok
R383648 H.சக்திவேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 10th STD தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383778 V.ஜெகநாதன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 50 BA சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384938 S.ராஜேந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 10th Std சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R389550 D.ரவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 50 MA BED அரசு
ப்பண
ி(ஓய
வு )
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376414 A. Viswanath விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 BAMS தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி பிள்ளை OK
RA342227 R.P.Manavalagan விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 12th Std., Jewel
Operator
துணையை இழந்தவர்
R375758 SHANMUGAM விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 ITI ASST WARDEN விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் sc,st not accepted
RA377559 Shankar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 8th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA379183 G.ஆறுமுகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 9th Std நகை
பட்ட
றை
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R379541 P.வீரபுத்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 MSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC Ok
R379895 K.முருகேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 அரசு
வேலை
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379903 T.ராமசந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380045 ஆ.ரா.முருகேஸ்வரர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 8th கணித
ஜோதி
டர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R380135 பேட்ரிக் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 டிரை
வர்,
சொந்

பிசி
னஸ்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R381439 M.சக்தி வேல் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 51 10TH STD தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385240 M.சக்திவேல் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 51 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R387043 N.மூர்த்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R389966 பாண்டியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 51 துணையை இழந்தவர்
RA325714 P. RANGANATHAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 10th Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC/ST
RA375224 M. ராஜேந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 10th std Private-Madu
rai
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376543 M.Raja விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 10th Carpenter துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Muthalliyar,chettyar,nayakkar
RA377715 M.Kumar விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 9th Std Machine
operator
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc,st
R380120 N.தண்டபாணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 5 th பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R380284 P.பழனி சாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 B.A சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC
R381345 G.தட்சணாமுர்த்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார் -
சென்
னை
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R386273 M.சக்திவேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 10th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386738 D.தனராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 52 9th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA375133 P.THIYAGARAJAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 53 10th Std MECHANIC துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378236 ராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 53 SSLC Postal Dept
(gdspkr)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC
R379826 S.நாக ராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 53 12th Std Rtd
Pensioner+Bu
siness
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379954 B.ஈஸ்வரன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 53 6th std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R380219 S.N.பாலு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 53 9TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி SC,SD
R382626 N.சௌந்திர பாண்டியன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 53 5 TH STD தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383038 S.ராஜன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 53 10th std அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388220 A.வேங்கடசுப்பு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 53 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA377750 S.நாராயணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 54 8th std Private துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377983 P.தனுஷ் கோடி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 54 12th Std Business பிரிந்து வாழ்பவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380245 M.மாரியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 54 8th Business-Fin
ance
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383572 V.ஜெயராமன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 54 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384037 A.ராஜாராம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 54 6 th std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R386251 K.பாண்டி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 54 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376888 M. Ilango விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 55 M.Tech Software
Engineer
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377733 B.கோபால் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 55 10th std தனிய
ார்ப
ணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379850 M.வேதகிரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 55 BA பிரை
வேட்
கம்ப
ெனி
ஆடிட
்டர்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379933 R.அசோகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 55 12th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380532 A.அர்த்தனாரீஸ்வரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 55 8th Std சொந்

தொழி
ல் -
ஈரோட
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387121 S.கோவிந்தராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 55 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388219 M.செல்வராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 55 6th Std தனிய
ார்
பணி
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA326390 G. KRISHNAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 10th std Private
Company
விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் expect sc/st
RA377003 பாபு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 8th std CRPF - VRS துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379911 G.ஜெய குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 9th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379975 G.ரவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 8th சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380034 R.பார்த்தசாரதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 10TH சுவி
ட்
மாஸ்
டர்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380442 A.செல்வராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R380736 S.சண்முகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 B.A அரசு
வேலை
(ஒய்
ு)
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC/MBC OK
R381018 K.தட்சனாமூர்த்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 5THSTD சொந்

தொழி
ல்,க
லூர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R381140 G.பாஸ்கரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 12th Std தனிய
ார் -
திரு
ச்சி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383477 M.ஜெயச்சந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 BE அரசு
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385290 S.சோலையப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 56 8th Std பிசி
னஸ்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA365488 V.ELANGOVAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 10th Std Tailor
(Cutting) -
Erode
விவாகரத்து ஆனவர்
RA377623 Sankaran விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 10th std OWN BUSINESS துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
RA377646 R.Guru விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 5th Private
Company
துணையை இழந்தவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் Except sc/st
RA377680 Arumugam விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 12 th std Retd
Government
EB
,Pensioner
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377968 V.சௌந்தர்ராஜன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 57 8th Std Private பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379848 M.முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 10 th std பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383328 V.ராமகிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 10TH STD செக்
யூரி
ட்டி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383337 S.சண்முகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 8TH தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383339 V.ராமகிருஷ்ணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
ாஞ்
ிபு
ம்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383377 V.குருசாமி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 57 9th Std சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385236 T.சேகர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 5 th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
R389930 T. செல்வராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 57 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377603 Rajendren விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 58 7 th std Private
Company
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380204 G.V.சேகர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 58 10th Std சொந

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380981 N.ராஜு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 58 9th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC, MBC
R381909 P.குணசேகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 58 10 TH பிரை
வேட்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388845 M.மனோகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 58 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R379868 G.குணசேகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 59 10th Std சொந்

நகைக
டை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379997 K.ரெங்கசாமி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 59 Diploma-Elec
tronic
TV,Radio
service
centre
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Except SC/ST
R380051 R.ராஜ சேகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380421 S.வீரப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R382290 M.தங்கவேல் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 59 7 TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி any bc & mbc ok
R387219 A.பெரியசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 59 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி
R383557 G.செல்வராஜ் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 60 10th Std நகை
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC &MBC OK
R383701 S.சுடலையாண்டி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 60 4th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385069 R.லட்சுமணன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 60 8th சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387296 M.கணேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 60 BSc தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388191 P.குணசேகரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 60 10th Std அரசு
பணி(
ய்வ
)
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390231 P.மாரியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 60 10th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA374894 P. MANIVELAN விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 61 8th Std Own Tailor -
Arur
துணையை இழந்தவர்
RA377800 S.பாலு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 61 5th Std தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA377803 M.ஏழுமலை விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 61 10th std Security துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380069 M.MAGALENGAM விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 61 டிப
ளமோ
அரசு
வேலை
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC
R383541 P.பெரியசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 61 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378551 T.செல்வராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 62 MA,BED அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R380229 R.குமரேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 62 Diploma சொந்

தொழி
ல்
பிரிந்து வாழ்பவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387238 S.கௌரிசங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 62 10th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R388920 V.சுப்ரமணியம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 62 7th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379876 R.சந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 63 10th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
R381237 தமிழரசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 63 8TH STD தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை WITH CHILD OK,ANY DIST
R383073 D.முனுசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 63 8THSTD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383568 S.கோவிந்தராஜ் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 63 BCom சொந்

தொழி
ல்
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386553 K.திருநாவுகரசு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 63 BCom தனிய
ார்ப
ணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R382791 c.சுப்ரமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 64 BSC அரசு
ஒய்வ

பென்
ஷன்த
ாரர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384344 C.சுரேந்திரன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 64 8th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
RA378103 K.திருநாவுக்கரசு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 65 B.COM அரசு
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Reddiyar,Naidu,mudaliyar,bhramin
RA379094 K.ஆண்டிச்சாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 65 3rd std சொந்

தச்ச

பட்ட
றை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Pillai, Mudhaliyar, Chettiyar
R380019 T.முருகன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 65 8TH ஓட்ட
ுனர்
திருமணம் ஆகாதவர் ஜாதி தடை இல்லை
R380198 S.பாலு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 65 6TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R383331 K.திருநாவுக்கரசு விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 65 B.COM அரசு
பணி
ஓய்வ
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Naidu, Rettiyar, Mudaliyar, Brahmin
R379836 N.மகாலிங்கம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 66 Diploma Rtd
Pensioner
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Saivam OK
RA378829 G.கிருஷ்ணமூர்த்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 67 10 th std அரசு
பென்
ஷன்த
ாரர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc ok
R380048 ரங்கசாமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 67 6th Std பில்
டிங்
கான்
டிரா
க்டர
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
R383600 S.காசி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 67 10TH STD தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC,MBC OK
R383638 S.சின்னதம்பி விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 67 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385235 M.ரவிக்குமார் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 67 BCA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் ஜாதி தடை இல்லை
R385753 K.சங்கர் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 67 10th Std அரசு
வங்க
ி
அலுவ
லர் -
ஓய்வ
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386265 K.மனோகரன் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு ஆண் 67 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381159 J.ராம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 69 DMLT அரசு
பணி
ஒய்வ
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
RA378915 P.நாராயணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 71 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R379857 P.நாராயணன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 71 8th std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382848 P.குட்டியப்பன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 71 8th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384121 S.வெங்கடேசன் விஸ்வகர்மா - தமிழ் ஆண் 71 4 th std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK.
மொத்தம் 649
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony