விஸ்வகர்மா - தமிழ் - பெண் மொத்தம் 100
ID இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R392186 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 201 MSC MPHIL --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388723 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 21 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R391538 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 21 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384462 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 24 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386043 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 24 BSC -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388482 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 24 BSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390652 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 24 BCOM --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392162 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 24 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384071 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 12TH ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389100 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389582 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 BCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R390625 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 MBA ---- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392541 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R392816 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393414 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 DGNM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392053 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389586 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 MBA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391250 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 ME ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393669 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 BE ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R393928 விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 26 BCOM ---- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TAMIL OK
RA377508 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 10th std ----- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387552 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 MCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383925 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385151 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 BSC,DTED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R386955 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388107 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 12th Std - - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R389261 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393768 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 9th std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375290 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378365 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 DIPLOMA IN
NURO
THERAPIST
சொந்
தமரு
த்து
வமனை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
R387682 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387865 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 M.COM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388225 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388453 விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 28 BCA ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TAMIL OK
R391345 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 MCA ---- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392874 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 BCom தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R394218 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA321253 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R382164 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383679 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384664 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385761 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386856 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 10th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387721 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 MSC -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388516 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 MSc BEd Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376479 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 9th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382281 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 MA,M.PHIL ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383760 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383813 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386080 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 B.TECH,MBA அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386365 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 MCA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389726 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R390280 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 12th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391695 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 12th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392333 விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 30 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393146 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 10th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY PILLAI
R390685 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 10 th std பிசி
னஸ்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387311 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R385000 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 BA ------- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385394 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386634 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391532 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 12th Std தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும் ,
R391541 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391888 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 10th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392435 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 BCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R393193 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 MA MPhil PhD -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375655 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377525 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BE அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377633 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MBA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R384749 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MCA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385978 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386091 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386093 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BBA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386813 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387198 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BBA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
R391222 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BCom Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R392232 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MCom MPhil தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R377008 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 M.Sc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telungu Vishwakarma ok
R381867 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 8th Std தனிய
ார்-
ெய்
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R383242 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MA BED MED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386065 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
R384679 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387105 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R391205 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BCOM BSC தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R392029 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC ,MBC OK
R393407 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 Diploma Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC
RA374871 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BE(ECE) Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377682 விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 34 BSc,DTED ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379395 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 5th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி visvakarma teluku ok
R381332 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BA DTed தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381939 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MSC, M.ED பேரா
சிரி
யர் -
திரு
நெல்
வேலி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382454 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 M.Sc,B.Ed,M.
Phil
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383809 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vishwakarma Telugu ok
R383992 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 B.COM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383929 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 B.com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384144 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384199 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385051 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MCA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385925 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389169 விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
மொத்தம் 100
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony