விஸ்வகர்மா - தமிழ் - பெண் மொத்தம் 175
ID பெயர் இனம் பாலினம்    வயது படிப்பு் வேலை திருமண நிலை எதிர்பார்க்கும் ஜாதி
R387647 P.திவ்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 20 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388723 S.வினோதினி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 21 BSc --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384462 S.அபிராமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 23 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384463 S.அபிராமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 23 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386043 S.மாரிச்செல்வம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 24 BSC -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388482 B.ரோகிணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 24 BSc BEd தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389100 K.ரஞ்சினி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 24 BA தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384071 V.பாண்டீஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 25 12TH ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA357577 K.அன்னபூரணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 BA. Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387552 U.பிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 MCOM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383925 V.நித்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385151 P.ஐஸ்வர்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 BSC,DTED அரசு
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC K
R388107 M .லதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 26 12th Std - - விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
RA324408 G. கௌரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 9TH Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377189 G.உமாராணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 12th std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி CHETTIYAR, VISWAKARMA ONLY
RA375290 M. Maheshwari விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377508 N.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 10th std ----- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382129 M.ஹேமலதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 MBA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386270 S.கனகவள்ளி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 6th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R386955 K.சித்தாரா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 DIPLOMA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387865 R.மீனாட்சி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 M.COM தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R388225 E.செந்தமிழ் செல்வி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 27 BSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377026 அமுதவர்த்தினி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 BE Software
Engineer
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA378365 பாக்கியலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 DIPLOMA IN
NURO
THERAPIST
சொந்
தமரு
த்து
வமனை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Bc,MBC ok
RA378501 M.முத்து லக்ஷ்மி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 12th Std தனிய
ார்
நிறு
வனம்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381520 A.ஜெயலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 12THSTD ------- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385761 S.ரேணுகாதேவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386720 K.வேல்மாரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 BA,DTED தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387682 S.சண்முகபிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 MSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R387721 M.கிருஷ்ணவேணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 28 MSC -------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388453 L.அனிதா விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 28 BCA -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TAMIL OK
RA321253 P. மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 MA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA378961 P.புஷ்பலதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 B.SC,BED ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386076 S. பரணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 BCom --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி ANY BC & MBC OK
R382164 G.சுப்புலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383669 P.கவிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 10th std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383679 G.பிரதிபா(எ)கவிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384664 G.கவிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 டிப்
ளோமா
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386856 A.மனோன்மணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 10th Std --- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R388516 M.கவிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 29 MSc BEd Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376479 K. மாலதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 9th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382281 G.அபிராமி (எ) விக்னேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 MA,M.PHIL ------ விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382409 G.குருலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 டிப்
ளமா
தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383760 V.மதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383813 D.சத்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 BE ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384786 S.ராஜேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 MBA -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385394 P.மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386080 M.பகவதிகார்த்திகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 B.TECH,MBA அரசு
வங்க
ி
ஊழிய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386365 R.சுகன்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 MCA தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386634 B.உமாமகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 30 10th Std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379630 K.ஜெயசுதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 12th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TELUNGU OK
R382341 S.பிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 6th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387311 C.லெட்சுமி பிரியதர்ஷினி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 MSc தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385000 D.லெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 BA ------- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386091 R.மணிமேகலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386813 முத்துலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 டிப்
ளமோ
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் ஜாதி தடை இல்லை
R387198 A.சுகுமாரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 31 BBA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC OK
RA375655 L.கற்பகம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R377008 M. ஆண்டாள் விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 M.Sc Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Telungu Vishwakarma ok
RA377525 S.தன்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BE அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377633 B.கிருத்திகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MBA அரசு
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R381994 B.கிருத்திகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BCOM,MBA அரசு
வங்க
ி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384060 G.கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 10th STD -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384528 M.முத்துப்பேச்சி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 10TH STD. தனிய
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384749 M.மாலினி(எ) நிவேதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 MCA -- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385978 D.பிரபா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386015 R.கலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 8th Std ------- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386093 G.புஷ்பராணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 32 BBA பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA374871 S.உமாமகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BE(ECE) Lecturer விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375202 V. ஹேமலதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BA சொந்

தொழி
ல்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378296 N.மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MCOM,MPHIL தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC ,MBC OK
RA379291 K.பிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 10th std -------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379395 P.புவனேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 5th std தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி visvakarma teluku ok
R381867 N.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 8th Std தனிய
ார்-
ெய்
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
R381939 R.பிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MSC, M.ED பேரா
சிரி
யர் -
திரு
நெல்
வேலி
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381960 S.உமா மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BE தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
பேரா
சிரி
யர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TELUNGU OK
R382867 P .ரமாமுத்து விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BA அரசு
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383242 P.சௌமியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MA BED MED தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386065 P.D.உமா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MBA தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384679 C.அனிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BSc தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387105 S.சுதாமதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 BA தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R389169 R.ரேணுகா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 33 MA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC Ok
RA371084 B. ராமலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377682 G.நீலவேணி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 34 BSc,DTED ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381332 M.இந்துமதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BA DTed தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381443 M.உமாமகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BE சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382436 S.உமாமகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382454 C.சாந்திபிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 M.Sc,B.Ed,M.
Phil
--- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383809 G.சொப்னக்குமாரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MCOM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி vishwakarma Telugu ok
R383992 R.நித்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 B.COM தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383929 R. பத்மப்ரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 B.com தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384144 V.ஆனந்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 Bcom தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384199 P.தனலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 BA அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385051 R.கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MCA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385207 P.உமாமகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC only
R385925 P.பாண்டீஸ்வரிசாந்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 34 MSC பிரை
வேட்
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375089 M.பாண்டிகலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 B.Sc.,B.Ed Teacher -
Pvt
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377920 P.ராஜ லட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 MBA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373297 S. ஜெயமதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 MA Private-Teac
her
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA373945 A.சூர்யபார்வதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 B.COM, MBA,
DCA
தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R376646 S.ஷோபனா விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 35 MCA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA379253 P.அனிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 MCA சாப்
ட்வே
ர்
இன்ஜ
ினீய
ர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383107 D.கோடீஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BSC தனிய
ார்
கல்ல
ூரி
அலுவ
லக
உதவி
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383195 R.ரம்யா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R384501 A.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BSC BED தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R385126 M.பாண்டிகலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BSC,B Ed தனிய
ார்
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி விஷ்வகர்மாதெலுங்கு&தமிழ் OK
R385494 M.கலைச்செல்வி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BCOM தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386210 S.சரஸ்வதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BE (ECE) --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387767 S.ஹேமலதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 35 BA தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA358661 K. MUTHAMIZH SELVI விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 12th Std Pvt Work விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma Telungu ok
RA375869 D. சரளா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 ME உதவி
பேரா
சிரி
யர்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375785 A.MEENA விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 BE Private விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA377306 S. தீபா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 BA.,PGDCA. Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383010 R.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 MA,BLIT -- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383179 J.N.சாரதா ஸ்ரீ விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 B.COM தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC & MBC OK
R383891 S.சுசிலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 10th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387529 G.விஜயலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 36 MA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA375652 M.மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 B.SC தனிய
ார்ப
ணி-வ
ஜயவ
டா
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA324335 D. இந்துமதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 9th தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA324637 C. சண்முகபிரியா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 D.T.Ed,
MA(Doing),
B.Ed
அரசு
-ஆசி
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA364063 K. சீதாலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 10th std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375300 R. மகேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 MCA,B.ED,M.T
ech
ASST
PROFESSOR
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any Chettiyar, Muthaliyar, Pillai
RA377445 D.Sharmila விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 B.Com Accountant -
Pvt
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R382990 M.சங்கீதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 12th Std தனிய
ார்
வேலை
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383879 M.எழிலரசி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385559 M.சுமதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 10th Std சொந்

தொழி
ல்
துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386479 B.பாரதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 12th Std தனிய
ார்
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386645 S.சக்தீஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 37 10th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA324493 N.A. KAVITHA SRI விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 38 12th Std Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA324756 M. SHARMILA DEVI விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 38 BSC, PGDBA Private work விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R376071 S.ஆனந்தி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 38 10th Std டெய்
லரிங
பிரிந்து வாழ்பவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA365532 S.ஸ்ரீதேவி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 38 BCOM.,PGDCA.
, TAlly
Private
company
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA379214 P.சகுந்தலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 38 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி,
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384978 M.எழிலரசி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 38 8th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
R386164 S.ரேவதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 38 8th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386680 A.R.ரேவதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 38 BE,M.Tech,MB
A ( Phd
Doing)
விரி
வுரை
யாளர
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC&MBC OK
RA375656 S.சாந்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 39 8th Std Unemployed துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA335084 S.Rajeswari விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 39 D.E.C.E UN EMPLOYED விவாகரத்து ஆனவர்
RA377896 ஜோதிர்லதா விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 39 M.Sc.,M.Phil VAO விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R381356 P.சுனிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 39 BA --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R382424 B.சித்ரா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 39 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384285 K.நளினி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 39 8th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385098 P.ராஜதிலகம் விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 39 MCOM,MPHIL தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி VISWAKARMA TELUNGU OK
RA368131 P.ஸ்ரீசெல்வி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 40 10th Std -- விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA377056 S.கவிதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 40 12th ,PGDCA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Viswakarma telungu ok Any Pillai Ok.
R383313 V.சுமதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 40 12th Std -- துணையை இழந்தவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R386526 P.நாகரத்தினம் விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 40 MCOM அரசு
வரைவ
ாளர்
,நில
ளவை
ுறை
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R385691 V.தாமரைச்செல்வி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 40 8th Std தனிய
ார்
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R385806 S.கீதாஜெகமதி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 40 MCA தனிய
ார்
வேலை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R386510 K.தனலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 40 BSC ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387185 N.மகாலெட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 40 12th Std ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA358605 B.இந்திரா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 41 MA, BEd,
MPhil
அரசு
ஆசிர
ியை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA315847 V.B.Nithyasri ALISE INDRANI விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 41 MA.,M.PHIL.B
.ED
Teacher -
Kariyapatti
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA376009 E. கற்பகவள்ளி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 41 MBA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376533 NAGAMANI விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 41 MBA Business விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி Any BC Catse
RA377466 SRIDEVI விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 41 BA Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380854 T.நாகமணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 41 MBA தனி
ார்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி NAIDU ONLY
R382808 K.கவுசல்யா புவனேஸ்வரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 41 10th Std --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA324559 R. RAJESWARI விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 42 Diploma in
general
nursing and
midwifery
தனிய
ார்
-நர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA376604 K.சுமதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 42 BA BEd தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R380249 K.தெய்வானை(எ)K.வச்சலா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 42 M.Com தனிய
ார்
பள்ள
ி
ஆசிர
ியர்
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி chettiar,Any Mudaliyar ok
R379706 S.லட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 42 BA தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381959 R.செல்வி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 42 10th Std ------ விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R384147 R.மலர்விழி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 42 12th Std --- துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R381299 S.செல்வலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தெலுங்கு பெண் 43 MA,M.PIL தனிய
ார்
ஆசிர
ியை
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R383116 R.பாக்கியலட்சுமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 43 BA --- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387500 S.குருபிரபா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 43 BCOM ------- விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R387774 T.உஷா குமாரி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 43 Diploma தனிய
ார்
பணி
துணையை இழந்தவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC, MBC OK
RA375544 K. மோகனாம்பாள் விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 44 MA, B.ED Unemployed விவாகரத்து ஆனவர் இந்த ஜாதி தவிர்த்து மற்றவை சம்மதம் SC, ST, BRAHMINS
R384904 S.அபிராமி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 45 BSC(CS) தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
RA375990 S.லதா விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 47 12th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
R380268 S.மாலதி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 48 ITI அரசு
பணி
விவாகரத்து ஆனவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R379865 Y.சாந்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 49 10th Std --- திருமணம் ஆகாதவர் எனது ஜாதி மட்டும்
R383388 C.சாந்தி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 49 BSC தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
விவாகரத்து ஆனவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
RA378894 S.கிருஷ்ணவேணி விஸ்வகர்மா - தமிழ் பெண் 54 10th Std தனிய
ார்
கம்ப
ெனி
திருமணம் ஆகாதவர் விரும்பத்தக்க வேறு ஜாதி BC,MBC OK
மொத்தம் 175
Remarriage - Second Marriage Matrimony
Vishwakarma Matrimony
Tamil Vishwakarma Matrimony
Telugu Vishwakarma Matrimony
Saiva Vishwakarma Matrimony
Malayala Vishwakarma Matrimony
Nadar Matrimony
Pillai Matrimony
Asaiva Pillai Matrimony
Vellalar Matrimony
Illathu Pillai Matrimony
Sozhia Vellalar Matrimony
Thuluva Vellalar Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Karaikattu Pillai Matrimony
Kodikal Pillai Matrimony
Pandia Vellalar Matrimony
Veerakudi Vellalar Matrimony
Senaithalaivar Matrimony
Arunaatu Vellalar Matrimony
Nanjil Vellalar Matrimony
Saiva Pillai Matrimony
Saiva Vellalar Matrimony
Karkartha Vellalar Matrimony
Saiva Chettiar Matrimony
Saiva Mudaliar Matrimony
Thondai Mandala Mudaliyar Matrimony
Brahmin Matrimony
Iyer Matrimony
Iyengar Matrimony
Gurukkal Matrimony
Kannada Madhwa Matrimony
Telugu Brahmin Matrimony
Yadavar Matrimony
Tamil Yadavar Matrimony
Telugu Yadavar Matrimony
Konar Matrimony
Idayar Matrimony
Aayar Matrimony
Naidu Matrimony
Gavara Naidu Matrimony
Kammavar Naidu Matrimony
Balija Naidu Matrimony
Velama Naidu Matrimony
Agamudayar Matrimony
Rajakula Agamudayar Matrimony
Thevar matrimony
Servar Matrimony
Maravar Matrimony
Kondaiyankottai Maravar Matrimony
Semmanattu Marava Matrimony
Kallar Matrimony
Piramalai Kallar Matrimony
Esanattu Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Thanjavur Kallar Matrimony
Chettiar Matrimony
Vaniya Chettiar Matrimony
Sozhia Chettiar Matrimony
Nattukottai Chettiar Matrimony
Vellan Chettiar Matrimony
Acharapakkam Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Manjaputhur Chettiar Matrimony
Nagaram Chettiar Matrimony
Kasukara Chettiar Matrimony
Nadumandalam Chettiar Matrimony
Vadambar Chettiar Matrimony
Samayapuram Chettiar Matrimony
Arya Vysya Chettiar Matrimony
Ayira Vysya Chettiar Matrimony
Padmasaliyar Chettiar Matrimony
Peri Chettiar Matrimony
Devanga Chettiar Matrimony
Telugu Devanga Chettiar Matrimony
Kannada Devanga Chettiar Matrimony
Kongu Chettiar Matrimony
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 16 Veedu
24 Manai Telugu Chettiar Matrimony 8 Veedu
Mudaliyar Matrimony
 
Senguntha Mudaliyar Matrimony
Kaikolar Matrimony
Agamudayar Mudaliyar Matrimony
Mudaliyar Thuluva Vellalar Matrimony
Arcot Mudaliyar Matrimony
Poonamallee Mudaliyar Matrimony
Muthuraja Matrimony
Mutharaiyar Matrimony
Muthurajalu Matrimony
Reddiar Matrimony
Vanniyar Matrimonyy
Vanniyar Naicker Matrimony
Vanniyar Gounder Matrimony
Vanniyar Arasu Matrimony
Vanniakula Kshatriyar Matrimony
Padayachi Matrimony
Gounder Matrimony
Kongu Vellala Gounder Matrimony
Kongu Vellalar Matrimony
Anuppa Gounder Matrimony
Kurumba Gounder Matrimony
Vettuva Gounder Matrimony
Nattu Gounder Matrimony
AdiDravidar Matrimony
Paraiyar Matrimony
Devendrakulam Matrimony
Devendrakula Pallar Matrimony
Pallar Matrimony
 
Second Marriage Matrimony Remarriage Matrimony